1-модуль. Тілдің фонетикалық жүйесі Сөз ішінде дыбыстардың орын алмастырып айтылуы қалай аталады?бет4/4
Дата31.01.2018
өлшемі0,94 Mb.
1   2   3   4

E.Түсіндірме


Фонетикалық вариантқа берілген мысалды тап.

A.Шүйінші- сүйінші

B.Балуан-аданас

C.Шырпы-сіріңке

D.Тізе-жейде

E.Аданас-аталасТарихи тұрғыдан алғанда сөз мағыналары қалай бөлінеді?

A. Негізгі, туынды мағына

B. Сөздің стилистикалық мағынасы

C. Тура, ауыспалы мағына

D. Негізгі, тура мағына

E. Дұрыс жауабы жоқ«Тайға таңба басқандай» деген қандай тіркеске жатады?

A. Фразеологиялық бірлік

B. Фразеологиялық тіркес

C. Фразеологиялық тұтастық

D. Фразеологиялық сөйлемше

E. Мақал-мәтелдерҚұлағының мүкісі бар, аяғының ақауы бар, жаман ауру қандай қолданысқа жатады?

A.Метонимия

B.Эвфемизм

C.Дисфемизм

D.Теңеу

E.АккомодацияСемасиология нені зерттейді?

A.Сөз мағынасын зерттейді

B.Тілді сол тілдің иесі- халықтың мәдениетімен байланысын зерттейді

C.Тілдің номинативті қызметін зерттейді

D. Тілдің танымдық жағын зерттейді

E. Тілдің бейвербалды амалдарын зерттейді

Қолының жымысқысы бар, аяғының сылтымасы бар қай құбылысқа мысал бола алады?

A.Эвфемизм

B.Тұрақты тіркес

C.Дисфемизм

D.Синекдоха

E.Табу


Ғылыми этимологияның міндетіне не жатады?

A.Сөз төркінін, тарихын дәл анықтап, ғылыми түрде түсіндіру

B.Сөздің бастапқы мағынасын анықтау

C.Сөздің қандай өзгерістерге түскенін анықтау

D. Сөзді тарихи фонетика, лексикологиямен байланыстыра қарау

E.Сөзді тарихи грамматикамен бірлікте түсіндіруСөздік жасаумен және оның теориясымен шұғылданатын тіл білімінің саласы қалай аталады?

A.Лексикография

B.Этимология

C.Этнолингвистика

D.Когнитивтік лингвистика

E.ПаралингвистикаӘ.Болғанбайұлы мен Ғ.Қалиұлының «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы» пәні қай жылы жарық көрді?

A.1997


B.1995

C.1989


D.1999

E.1975


Ауыспалы мағынаны көрсет.

A.Өлеңді қуып жүрген мен бір аңшы.

B.Алтын теңге шығарылды

C. Алтын- қымбат қазба

D.Ана кісіні шақыр

E.Аңшылар аңға шықтыБұрынғы мағынасының үстіне жаңа қосымша мағынаға ие болу құбылысы қалай аталады?

A. Сөз мағынасының кеңеюі

B. Жаңа мағынаға ие болу

C.Тұрақты тіркестер негізінде туындаған мағынаға ие болу

D. Сөздік құрамдағы барлық сөздердің мағынасының өзгеруі

E.Сөз мағынасының тарылуы«Жүрек жұтқан» фразеологиялық тіркесінің мағынасын тап.

A. Батыл, ержүрек

B. Жақсы ит

C. Тауға жақын

D. Жақында

E. Тым жақынЕтістіктен болған синонимдерге берілген мысалды тап.

A. Сауығу – жазылу - айығу

B. Сабыр – төзім - шыдам

C. Әзілдесу – қалжыңдасу – сөз әзілі

D. Әрең -әзер

E. Уақыт – мезгіл - мерзімҚасқырдан қорыққан, егін екпес,-деген қандай құбылысқа берілген мысал?

A. Коммуникативті фразеологизм

B. Культтік фразеологизм

C. Қос тағанды фразеологизм

D. Номинативті фразеологизм

E. Фразеологиялық бірлікЛексикологияның грамматикамен байланысы қай тәсілдерден айқын көрінеді?

A.Сөз тудыру тәсілдерінен

B.Аналитикалық тәсілдерден

C.Қосарлау тәсілдерінен

D.Синтетикалық тәсілдерден

E.Форма тудыру тәсілдеріненҚазақ тілінде сөздің мағынасынан айрылуы қандай терминмен беріледі?

A.Делексикалану

B.Грамматикалану

C.Лексикалану

D.Жаңа мағынаға ие болу

E.Идиомалану1975ж. жарық көрген «Қазіргі қазақ тілі. Лексика .Фонетика» еңбегінің авторы кімдер?

A. І.Кеңесбаев,Ғ.Мұсабаев

B. Ә Болғанбайұлы,Ғ.Мұсабаев

C. І.Кеңесбаев,Ә.Болғанбаев

D. А.Ысқақов

E. Ғ.Қалиұлы,Ә.БолғанбайұлыФразеологизмдер құрылым-құрылысы жағынан қалай бөлінеді?

A.Номинативті, коммуникативті

B.Идиома,фраза

C. Мақал- мәтел

D.Тұтастық, бірлік,сөйлемше

E.Фонетикалық, морфологиялықТұрақты сөз тіркесті анықта.

A.Сүт пісірім уақыт

B.Бақыт қиялды алысқа самғатады

C.Ерте, ерте,ертеде

D.Әлін білмеген әлек

E.Күннің ыстығын-ай!


Синонимдік қатарға қайсысы жатады?

A.Шөпті ,отты,шүйгінді

B.Түзу,тура, бөгесін

C.Iрі қара мал

D.осал,оспадар

E.Ұстамды, жеңілтек


Сөз мағынасының кеңеюін қалай түсінесің?

A.Бұрынғы мағынасының үстіне жаңа қосымша мағынаға ие болу

B.Жаңа мағынаға ие болу

C.Тұрақтытіркестер негізінде туындаған мағынаға ие болу

D.Сөздік құрамдағы барлық сөздердің мағынасының өзгеруі

E.Атауыштық мағынадағы сөздердің мағынасыПассив сөздерге жататын қатарды анықта.

A.Термин сөздер, көнерген сөздер, тарихи сөздер, диалектизмдер

B.Неологизмдер, фразеологизмдер, метафоралық қолданыстар

C.Тар көлемде қолданылатын көнерген сөздер, неологизмдер

D. Тұрақты тіркестер, сөйлемшелер, оралымдар

E.Термин сөздер, көнерген сөздер, тарихи сөздер, жаңа сөздерКірме сөздер дегеніміз не?

A.Басқа тілдің ықпалымен жасалып, тілімізге енген сөздер

B.Сөздік қорымызды молайтатын сөздер

C.Тіліміздегі мағыналас сөздер

D.Тіліміздебұрыннан бар сөздер

E.Сөздік құрамда өзгеріске түскен сөздер


Фразеологиялық оралымдардың шығуына негіз болған не екенін анықта.

A. Әр түрлі құбылыстардың адам ойында қорытылған образды бейнесі

B.Сөздің алғашқы және кейінгі мағынасы негізінде пайда болған сөздер

C. Сөздің келтірінді мағынасы негізінде пайда болған сөздер

D.Уақыт өлшемі және тарихи оқиғаларға байланысты сөздер

E. Алғашқы дәуірде пайда болған сөздер


Негізгі сөздік қорға тән белгілерге қайсысы жатады?

A.Тұрақтылық,ортақтығы

B.Сөз тудыруы,термидік

C.Атауыш,тура

D. Жалпыхалықтық,номинативті

E. Стильдік қабаттасу тән емес, жалпыхалықтық , сөз тудыру, тұрақтылықСоматикалық фразеологизмдер дегеніміз не?

A.Құрамында дене мүшелерінің атаулары бар фразеологизмдер

B.Көркемдік тәсілдер арқылы жасалған фразеологизмдер

C. Белгілі бір мағынаға негізделген фразеологизмдер

D.Лексикалық варианттарға негізделген фразеологизмдер

E.Морфологиялық құрылымына байланысты туындаған фразеологизмдерI.Кеңесбаевтың «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» қай жылы жарық көрді?

A.1977ж.


B.1960ж.

C.1969ж.


D.1968ж.

E.1958ж.


Стилистикалық мағына өз ішінде қалай бөлінеді?

A.Терминологиялық, поэтикалық

B.Шартты, бояма мағына

C.Шартсыз, шартты мағына

D.Терминдік, семантикалық мағына

E. Реляциялық, деривациялық мағынаДелексикалану дегеніміз не?

A.Сөздің мағынасынан айрылуы

B.Грамматикалану құбылысы

C.Субстантивтену құбылысы

D.Бір ұғым атауы ретінде жұмсалуы

E. Идиомалық мағынаСинонимдес фразеологизмдерді табыңыз.

A.Таң атқанда,таң сәріде

B.Қоң торғай,көк торғай

C.Байсалды, байыпты

D.Жілігі татымады,жілігі бар

E.Апат болды,өшкені жандыСемасиологияның нысанына кірeтін ұғымның қайсысы екенін анықта.

A.Сөз мағынасы

B.Жалғау

C.Жұрнақ

D.Сөз тіркесі

E Сөз


Бір сөздің әр түрлі фонетикалық вариантта жұмсалуынан өз алдына жеке единицаға айналған сөзді көрсет.

A.Ілім


B.Мұны

C.Бұны


D.Бәйшешек

E.Ештеме


Сөздің әр түрлі фонетикалық варианттары нәтижесінде дербес лексикалық единицаға айналған сөзді көрсет.

A.Әзір


B.Ажым

C.Бірдеңе

D.Қария

E.Қартаң


Жеке лексикологияның зерттеу саласы

A.Сөздік құрамның шығуы мен тарих бойында дамуы тұрғысынан

B.Жеке сөздердің шығу төркінін

C.Туыстас тілдердің сөздік құрамын

D. Сөздердің шығу тегін

E.Барлығы дұрыс«Қоян» сөзінің синтаксистік шартты мағанасын табыңыз?

A.Сен өзің бір қоян сияқты екенсің?

B.Менде қоян бар.

C.Ана бір ақ қоянға қарашы.

D.Қоянның құлағы ұзын болады.

E.Қоян сәбіз жейді.Сөз мағынасының кеңеюіне берілген мысалдарды белгілеңіз.

A.Тап


B.Лазы

C.Ұшақ


D.Блок

E. Фон


Абай тілінің сөздігі қай жылы жарық көрді?

A.1968


B.1976

C.1962


D.1981

E.1975


Кіреуке, шеру, қосын, оқшантай,- сөздері қандай топқа жатады?

A.Тарихи сөздер

B.Кәсіби сөздер

C.Диалектизмдер

D.Кітаби сөздер

E.АрхаизмдерЭкспрессивтік-эмоционалды лексикаға берілген мысалды көрсетіңіз.

A. Бағзы

B. Жел

C. Бейсәубет, сой

D. Ақ шомшы

E. Сабаз,шіркін,сұмпайыҚазақ тіл білімінің терминологиясын жасаушы?

A. А.Байтұрсынов

B. К.Аханов

C.І.Кеңесбаев

D.Р.Сыздықова

E. Ә.Хайдар" Қазіргі қазақ тілінде ,басқа тілдердегі сияқты,сөйлеушінің бір затқа не құбылысқа эмоциялық көзқарасын білдіретін сөздерді эмоциональдық сөздер " деп қай ғалым айтқан?

A. Ғ.Мұсабаев

B. І.Кеңесбаев

C. В.В.Виноградов

D.А. Ысқақов

E. М.ГорькийХалықтық я ұлттық тілдің өзіндік ерекшеліктері бар жергілікті тармақтарын,бөліктерін қалай атайды?

A. Диалект

B.Кәсіби

C. Жаргон

D. Арготизм

E. ЭкзотикаӨндіріс пен техниканың, ғылым мен өнердің, саясат пен дипломатияның және мәдениет пен әдебиеттің әр саласына тән термндердің жиынтығы қалай аталады?

A. Терминология

B. Термин сөздер

C. Жаргон сөздер

D. Кәсіби сөздер

E. Диалект сөздер


Шағын ғана әлеуметтік топтарға қызмет ететін, сол топтарға қызмет ететін, сол топтар пайдаланатын арнаулы сөздер мен сөйлемшелер қалай аталады?

A.Жаргон


B. Кәсіби

C. Арготизм

D. Варваризм

E. Термин сөздерЖалпыхалықтық сөздер шартты түрде әдейі бұрмаланып алынатын сөздер?

A.Арготизм

B. Кәсіби

C. Жаргон

D. Варваризм

E. Термин сөздер"Табиғилық,қарапайымдылық,көпшілік қолданушылық,ашық,айқындылық және басқа да сөздерге ұйтқы болушылық" қай лексикаға тән қасиет?

A.Жалпыхалықтық лексика

B.Поэтикалық лексика

C.Әлеуметтік

D.Экономикалық

E.Кітаби лексикаСөздік жасау жұмысы қалай аталады?

A.Лексикографиялық жұмыс

B.Графикалық жұмыс

C.Жазба жұмыс

D.Стиль

E.Норма


Сөздіктердің белгілі бір тілдегі күллі сөздерді түгел қамтып сипаттауды мақсат ететін сөздіктерді қандай сөздік деп атайды?

A.Толық


B.Мағыналы

C.Шет ел


D.Идеологиялық

E.ДыбыстықД.Н.Ушаковтың редакциясымен басылып шыққан сөздік қалай аталады?

A.«Толковый словарь русского языка»

B.«Грамматика языка»

C.«Лексика»

D.«Лексикография»

E.«Ономастика»Фонетикалық сөздік пен орфографиялық сөздік қандай сөздіктерге жатады?

A.Сөздердің дыбыстық құрылысы мен олардың жазылуы туралы мағлұмат беретін сөздіктерге

B.Сөздердің сөздікке ана тілінде түсіндірілуі немесе басқа тілге аударылып түсіндіру сөздігіне

C.Сөздікте көп мағыналы сөздіктерге

D.Сөздердің шығу тегі мен олардың сематикасының дамуы туралы мағлұмат беретін сөздіктерге

E.Барлығы дұрысЛексикография қай тілден шыққан сөз?

A.Грек


B.Араб

C.Орыс


D.Латын

E.Парсы
Сөздік құрамында барлық сөздерді емемс,оның белгілі бір дәуірдегі сөздерді қарастыратын сөздік қалай аталады?

A.Толық емес сөдік

B.Толық


C.Жай сөздік

D.Барлығы дұрыс

E.Дұрыс жауап жоқ

Жеке лексикологияның зерттеу саласы

A. Сөздік құрамның шығуы мен тарих бойында дамуы тұрғысынан

B.Жеке сөздердің шығу төркінін

C.Туыстас тілдердің сөздік құрамын

D. Сөздердің шығу тегін

E.Барлығы дұрысЛексикологияның семасиология тарауымен тығыз байланысты саласы

A. Ономосиология

B.Тарихи лексикология

C.Грамматика

D.Салыстырмалы лексикология

E.Жеке лексикологияГрамматикалық жағынан бір тұтас тұлғаланған единица

A Сөз


B.Буын

C.Сөйлем


D.сөйлеу

E.Дыбыс


Сөздің тұрақты сөз тіркестерінде көрінетін лексикалық мағынасы

A. Фразеологиялық байлаулы мағына

B.Туынды мағына

C. Номинативті мағына

D.Синтаксистік шартты мағына

E.Лексикалық мағынаОрыс тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуші ғалым

A. Н.М.Шанский

B.Н.С.Ашукин

C.М.А.Булатов

D.В.В.Радлов

E. М.МихельсонСинонимдік қатар дегеніміз не?

A. Өз ара мәндес сөздерден құралатын сөздер тобы

B. Бір – біріне қарама – қарсы сөздер тобы

C. Біркелкі айтылып, бірақ түрліше жазылатын сөздер

D. Ешбір мағыналық байланысы жоқ, бірақ айтылуда бір – біріне өте жақын тіпті бірдей айтылатын, әр басқа сөздерді айтады

E. Дұрыс жауап жоқ«Ұрлық – қарлық жасамау, ала жібін аттамау» сияқты сөз тіркестері ненің қатысымен жасалған синонимдер?

A.Эвфемизим

B.Табу

C.ДисфемизмD. Көнерген сөздер

E.Жаңа сөздерЗат есімдерден болған синонимдер қатарын көрсетіңіз?

A. өң – түр – келбет – түс – пішін – ажар –

B. мүсін салмақты – сабырлы – байыпты – байсалды – ұстамды

C. сауығу – жазылу - айығу

D. таяуда – жуырда – жақында - жуықта

E. тез – жылдам – шапшаң – лездеМәндес сөздер тобының ішінен мағынасы жағынан айрықша көзге түсіп, сол топтағы сөздердің барлығына бірдей ортақ, күллісінің жалпылама мағынасын ашық – айқын аңғартатын сөздер қалай аталады?

A. Доминант синоним

B. Плеоназм

C. Каламбур

D. Омоформалар

E. ПаронимдерСинонимдер әр түрлі жолмен пайда болған. К. Ахановтың зерттеуі бойынша олардың нешеуі ең басты болып саналады?

A.5


B.2

C.3


D.4

E. 6


Фразеологизмдерден құралған синонимдік қатарды көрсетіңіз?

A. Қас қағым сәттте, көзді ашып жұмғанша

B. жүрегінің түгі бар, жүрек

C. ит өлген жерде, жақын

D. бие сауым, түймедейді түйедей ету

E. жүрегі аузына тығылу, жүрекЭтимологиялық зерттеулердің қағидалары:

A.Фонетикалық, генеологиялық, фонетикалық, морфологиялық, семантикалық, этимологиялық.

B.Синтаксистік, фонетикалық, грамматикалық, семантикалық, этимологиялық.

C.Семиотикалық, этнологиялық, фразеологиялық, лексикалық, грамматикалық.

D.Фонетика-грамматикалық, лексика-семантикалық, этимологиялық.

E.Генеологиялық, фонетикалық, семантикалық, лексикалық, семиотикалық.


Тарихи сөздіктер дегеніміз:

A.Сөздің дамуын және өмір сүруін сипаттайтын сөздік түрі.

B.Тіл лексикасының шығуын, дамуын және оның бірнеше дәуірін қамтып сипаттайтын сөздік.

C.Лексиканың шығуын және бүгінгі қалпын қамтып сипаттайтын сөздік.

D.Сөздердің бірнеше дәуірін қамтып сипаттайтын сөздік түрі.

E.Тіл лексикасының өзгеруін, дамуын және салғастыру арқылы сипаттайтын сөздік түрі.Өздері белгіленген заттар не құбылыстар өмірде қолданылудан қалады да,осының нәтижесінде олардың атаулары көнеріп,активті сөздіктен шығып қалады мұндай сөздер қалай аталады?

A.Историзм

B.Неологизм

C. Архаизм

D.Кірме сөз

E.ДиалектСөздің мағыналық жақтан даму барысында көп мағыналары бір-бірінен алшақтап, бара-бара олардың арасындағы байланыс үзіліп,мағыналары басқа сөздер жасалуы қандай тәсіл арқылы жасалады?

A.Лексика-семантикалық тәсіл

B.Лексикалық тәсіл

C. Семантикалық тәсіл

D.Морфологиялық тәсіл

E.Синтаксистік тәсілПаронимдер дегеніміз не?

A.Ешбір мағыналық байланысы жоқ, бірақ айтылуда бір-біріне өте жақын,тіпті бірдей айтылатын сөздер.

B.Мағынасы жуық, өзара мәндес сөздер.

C.Біркелкі айтылып ,бірақ түрліше жазылатын сөздерді айтамыз.

D.Мағынасы бір-біріне қарама қарсы сөздер.

E.Өзара мәндес сөздер топтарыАнтонимдік контекстерді тұлғалық және мағыналық жағынан топтастарған кім?

A.Ж.Мусин

B.Ә.Болғанбаев

C.Ш.Сарыбаев

D.К.Аханов

E.Е.ОмаровПолинезей тілінің «белгілеу, күллі» сөзінен жасалған термин?

A.Табу сөздер

B.Синонимия

C.Аффиксация

D. Дисфемизм

E.ЭвфемизмФразеология жеке лингвистикалық пән ретінде қалыптасты?

A.XX ғасырдың 40 жылдары

B.XX ғасырдың басында

C.XVII ғасырдың 80жылдары

D.XIXғасырдың ортасы

E.XVIII ғасырдаҚазақ тіл білімінде фразеологиялық тіркестерді идиома, фраза, мақал-мәтел деп топтастыратын ғалым?

A.І.Кеңесбаев

B.К.Аханов

C.Ә. Болғанбаев

D. М. Белбаева

E.Р.СыздықоваЖеңіл сықақ, әжуа, мысқылға толы болатын фразеологизмдер?

A.Сөйлеу тілінің фразеологизмдері.

B.Жазба тіл фразеологизмдері

C.Стильаралық фразеологизмдер

D.Фразалық бірліктер

E.Фразалық тіркестерОмонимдік қатарға енетін сөздердің өзгеру, түрлену жүйелерінің бір-біріне сәйкес келуіне байланысты түрлерін ата:

A.Лексикалық, лексика-грамматикалық және аралас;

B.Лексикалық, синтаксистік;

C. Лексикалық, лексика грамматикалық, синтаксистік;

D.Барлығы дұрыс;

E.Дұрыс жауабы жоқЛексикалық омонимдерді де, лексика – грамматикалық омонимдерді де қамтитын омонимдік қатарды ата:

A.Аралас омоним

B.Біркелкі омоним

C.Жалпы омоним

D.Дұрыс жауабы жоқ

E.Ортақ омонимОмонидердің жасалу тәсілдеріне не жатады?

A.Барлығы дұрыс

B.Лексика-семантикалық әдіс

C.Фонетикалық әдіс

D.Аффткстердің жалғануы арқылы

E.Кірме сөздер арқылыАралас омоним дегеніміз не?

A.Омонимдік қатар құрайтын сөздердің әр түрлі сөз табынан болуы

B.Омонидік қатарды құрайтын сөздердің бір сөз табына қатысты болуы;

C.Омонимдік қатар құрайтын сөздердің екі түрлі ғана сөз табында болуы

D.Дұрыс жауабы жоқ

E.Барлығы дұрысКөлемінің үлкендігіне қарай,яғни неше томдығына қарай түсіндірмелі сөздікті кейде қалай атайды?

A.Академиялық сөздік

B.Атауышты сөздік

C.Ғылыми сөздік

D.Прогрессивті сөздік

E.Барлығы дұрысДыбыстық форма мен мағынаның тұтастығы, ақиқат затттың, құбылыстың жинақы бейнесінің белгісі?

A.Сөз


B.Мағына

C.Дыбыс


D.Буын

E.Барлығы дұрысДыбыстық комплекстің, ақиқат өмірдегі құбылыстардың бірімен белгілі бір тілде сөйлеуші коллектив арқылы белгіленген байланыс болып саналады?

A.Сөздің лексикалық мағынасы

B.Сөз құрылымы

C.Сөздің грамматикалық мағынасы

D.Сөз бірізділігі

E.Дұрыс жауап жоқЗат, құбылыстар мен сапалық белгілерді, әрекет-қимылды атап білдіретін жалпылама лексикаға тән мағына?

A.Бейтарап

B.Бейнелі

C. Поэтикалық

D. Терминдік

E. Дұрыс жауап жоқҒалым - лингвист Ғ.Мұсабаев қазақ тіліне орыс тілінен Қазаннан бұрын енген сөздерді неше кезеңге бөлген?
A.Екі

B.Төрт


C.Үш

D.Бес


E.Бір

Калька тәсілімен сөзбе-сөз аудару арқылы төл сөзге қосылған жеке мағынаны терминмен қалай атаймыз?

A.Семантикалық неологизмдер

B.Стилистикалық бояма мағына

C.Заттың мәдениет лексикасы

D.Синтамаономастика

E.Полисемия

"Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі" қай жылы шыққан?

A.1966

B.1976

C.1952

D.1958

E.1956

« Қазақ тілінің антонимдер» сөздігінің авторы кім?
A.Ж.Мусин

B.К.Мұсаев

C.І.Кеңесбаев

D. Ә.Болғанбаев

E.В.Радлов

Асты сызылған сөздер қандай категорияға жатады?

Алла берген тонымыз, болмай қоймас бойға шақ, бізді жарылқасаң, сені құдай жарылқасын

A.Байырғы төл сөздер

B.Кітаби лексика

C.Культтік фразеологизмдер

D.Перифраз

E.Терминдік лексика

Диалектизмдер мен кәсіби сөздер сөздік құрамның қай қабатына жатады?

A.Пассив қабатына

B.Жалпыхалықтық сөз қабатына

C.Актив қабатына

D.Ауыз екі сөйлеу тілі лексикасына

E.Семасиология

Төмендегі сөйлемдегі "балалық, даналық" сөздерінің қандай антоним екенін анықтаңыз. Кейде ақынның балалығына таң қаласың, кейде ақынның даналығына таң каласың.

A.Контекстік антонимдер

B.Лексикалык антонимдер

C.Семантикалық антонимдер

D.Лексика-грамматикалық антонимдер

E.Грамматикалық антонимдер

Синоним сөздерді бір-бірінен мағыналық және стильдік тұрғыдан ажырату белгілерінің бірін анықтаңыз:

A.Синонимдердің біреуінің мағынасы екіншісіне қарағанда кең болады

B.Морфемалық құрамы тұрғысынан ерекшеленеді

C.Сөз таптарына катысы тұрғысынан ерекшеленеді

D.Жасалу жолы тұрғысынан ерекшеленеді

E.Фразеологиялық құрамы тұрғысынан ерекшеленеді

Қазақ тілі сөздік құрамының тарихи толығу амалдарын атаңыз.
A.тума сөздер мен кірме сөздер

B.тұрақты сөз тіркестері

C.көп мағыналы сөздер

D.неологизмдер

E.байырғы сөздер мен неологизмдер

Көне жазба ескерткіштерде қолданылатын бүкіл түркі халықтарына ортақ сөздер қалай аталады?

A.төл сөз

B.арнаулы лексика

C.кітаби лексика

D.кәсіби сөзE.тарихи сөздер

Күштілерім сөз айтса,Бас изеймін шыбындап,- деген жолдағы асты сызылған қай құбылыс екенін анықта.
A.метонимия

B.эпитет

C.теңеуD.синекдоха

E.метафора

Асты сызылған сөз қандай тәсілмен жасалып тұр?
Ақбөқен –
сахараның ботакөзі, Атты екен қандай мерген көзі қиып.

A.метафора

B.тұрмыстық-қарапайым лексикаC.метонимия

D. синекдоха

E.теңеу

Варваризм дегеніміз не?
A.тілге әбден сіңбеген соншалық зәрулігі жоқ бөтен тілдің сөздері

B.дөрекі, тұрпайы сөздер

C.кітаби лексика сөзі

D.діни-наным

E.сезімге байланысты сөз

Қызыл жоса қан, құр бекер жүріс, қырмызы қызыл жібек тіркестері
қандай тәсілмен жасалған?

A.плеонастикалықB. метафоралық

C.сөзөзгерімD. қос сөз

E.теңеу
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет