Абай атындағы ҚазҰпу ректоры, профессор С. Ж. Пірәлиев мырзаға Қызметтік хатбет1/6
Дата15.09.2017
өлшемі1,53 Mb.
түріДиплом
  1   2   3   4   5   6
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры,

профессор С.Ж. Пірәлиев мырзаға

Қызметтік хат
Педагогика және психология институты 2014/2015 оқу жылына 5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 5B010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 5B010300-Педагогика және психология, 5В010500-Дефектология, 5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану, 5В050300-Психология мамандықтары бойынша күндізгі оқыту нысаны бітіруші курс студенттерінің дипломдық жұмыс тақырыптарын, ғылыми жетекшілері мен пікір сарапшыларын бекітуіңізді сұрайды
5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, қазақ бөлімі
Студенттің аты-жөні

Диплом жұмысының тақырыбы

Темы дипломных работ

The theme of degree work

Ғылыми жетекшінің ғылыми атағы,

аты-жөні

Рецензенттер

1

Абишева Ұлпан

Тіл дамыту ұйымдастырылған оқу-іс әрекетін интеграциялық дифференциалды сипатта ұйымдастыру

Интеграционно-дифференцированная организация учебной деятельности по развитию речи

The integration - differentiated organization of educational activities for development of the speech

п.ғ.к., профессор

Уайсова Г.И.Ұлттық ғылыми-практикалық білім бөлімі сауықтыру орталығы «Бөбек» Өзін-өзі тану балабақша әдіскері

Досан Ақмарал2

Ағайдар Тоғжан

Мектеп жасына дейінгі балаларға сауат ашу және жазу ұйымдастырылған оқу-іс әрекетінде көрнекілік әдісін қолдану

Использование наглядных методов в процессе организации деятельности по обучению грамоте и письму дошкольников

Using the visual aids method in the process of teaching knowledge and writing to preschool age children

доцент

Маханова А.К.

оқытушы

Еркебаева С.ҚызМемПУ п.ғ.к., аға оқытушы

Байназарова Т.Б.
3

Аймағамбетова Зауре

Мектепалды даярлық тобы мен 1-сынып

математикалық білім мазмұнындағы сабақтастықПреемственность

математического содержания образования между предшкольной подготовки и 1- классомAdjacency of mathematic knowledge for pre-scholars and 1stform pupils

п.ғ.к., аға оқытушы

Мыңжасарова М№30 балабақшаның жоғары санатты әдіскері Сығаева М.М.

4

Әбілжан Таңшолпан

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын көркем әдебиет арқылы байыту

Обогащение словарного запаса дошкольников посредством художественной литературы

Enrichment of lexicon minimum of preschool children by means of fiction

п.ғ.д., профессор

Жұмабаева Ә.Е.ҚызМемПУ

п.ғ.д., профессор

Жиенбаева С.


5

Берікқызы Ақзира

Мектепалды даярлық тобы балаларының қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда қызықты математика құралдарын қолдану

Использование пособий занимательной математики при формировании элементарных математических представлений у детей подготовительной группы

Application entertaining mathematics textbook at the forming elementary mathematical representations at children of preparatory group

п.ғ.к., аға оқытушы

Мыңжасарова М№30 балабақшаның жоғары санатты әдіскері Сығаева М.М

6

Есенәлиева Сымбат

Мектеп жасына дейінгі балаларда геометриялық пішін туралы ұғым қалыптастыру

Формирование представлений о геометрических формах у детей дошкольного возраста

Formation of geometrical forms meannings at children of preschool age

аға оқытушы

Какибаева Х.С.№30 балабақшаның жоғары санатты әдіскері Сығаева М.М.

7

Жұманова Ғазиза

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда халық ауыз әдебиеті үлгілерін пайдалану

Использование элементов устного народного творчества при развитии речи у дошкольников

Application the national folklore elements at development of speech at preschool age children

аға оқытушы

Жұмаш Ж.Е.№113 балабақшаның меңгерушісі Калиаскарова Ш.Р.

8

Қалыбек Лаура

«Қатынас» білім беру саласының базалық мазмұнының жүзеге асырылуы

Релизация базового содержания образовательной области «Коммуникация»

Relization the basic maintenance of the educational area “Communications”

п.ғ.д.,

профессор

Жұмабаева Ә.Е.


ҚызМемПУ

п.ғ.д., профессор

Жиенбаева С.


9

Қойшыбекова Жанар

Балабақшаның ересектер тобындағы балаларға қоршаған ортамен таныстыру арқылы экологиялық тәрбие беру

Экологическое воспитание детей старшей группы посредством ознакомления с окружающим миром

Ecological education of children of the senior group by means of acquaintance of world around

аға оқытушы

Сайдинова А.Б.Ұлттық ғылыми-практикалық білім бөлімі сауықтыру орталығы «Бөбек» Өзін-өзі тану балабақша әдіскері

Досан Ақмарал10

Мамасариева Айдана

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру

Организация физической воспитания детей дошкольного возраста

Organization physical educations of children of preschool age

аға оқытушы

Абдықадыров А.О.№113 балабақшаның меңгерушісі Калиаскарова Ш.Р.

11

Мәжитова Айбарша

Мектеп жасына дейінгі ересек топ балаларының музыкалық аспапта ойнауға қызығушылығын дамыту

Развитие интереса к игре на музыкальном инструменте у детей дошкольного возраста

Development of playing interest on the musical instrument at children of preschool age

аға оқытушы

Камза Г.Б.ҚызМемПУ

п.ғ.д., профессор

Меңдаяқова Қ.


12

Мейіржанқызы Ұлжалғас

Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математикалық түсініктер қалыптастыруда жаңа технологияларды қолдану

Использование современных технологий при формировании элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста

Application of modern technologies at forming elementary mathematical representations at children of preschool age

аға оқытушы

Тазабекова А.С.№30 балабақшаның жоғары санатты әдіскері Сығаева М.М.

13

Нұрбек Салтанат

Мектеп жасына дейінгі балалардың музыкадан ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті барысында шығармашылығын дамыту

Развитие творчества у детей дошкольного возраста в процессе организованной учебной деятельности по музыке

Development of creativity in children of preschool age in the course of organized educational activities for music

аға оқытушы

Камза Г.Б.Қыз МемПУ-дің профессоры, п.ғ.д.

Меңдаяқова Қ.М.14

Оразбекова Ақшолпан

Мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесінде ұлттық ойындарды ұйымдастыру

Организация национальных игр на уроках физической культуры у детей дошкольного возраста

The organization national games at lessons of physical culture at children of preschool age

аға оқытушы

Абдықадыров А.О.№113 балабақшаның меңгерушісі Калиаскарова Ш.Р.

15

Өнербек Мадина

Мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік жайлы түсінік қалыптастыру

Формирование понятий пространственных представлений у детей дошкольного возраста

Formation of concepts of spatial representations at children of preschool age

аға оқытушы

Какибаева Х.С.№30 балабақшаның жоғары санатты әдіскері Сығаева М.М.

16

Сабырова Маржан

Мектеп жасына дейінгі балалардың уақыт аралығы жайлы түсініктерін қалыптастыру

Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста

Formation of spatial and temporary concepts at preschool children

аға оқытушы

Астамбаева Ж.Қ.МКҚК № 110 бөбекжай балабақшасы жоғары санатты тәрбиешісі Джаубырова Л.Б.

17

Садыкова Салтанат

Мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру әдістемесі

Методика формирования связной речи детей дошкольного возраста


The method of formation the preschool age children’s coherent speech

п.ғ.к., профессор

Уайсова Г.И.Ұлттық ғылыми-практикалық білім бөлімі сауықтыру орталығы «Бөбек» Өзін-өзі тану балабақша әдіскері

Досан Ақмарал18

Сатыбалды Дина

Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен таныстыруда топтық жұмыстарды ұйымдастыру

Организация групповой работы детей дошкольного возраста при ознакомлении с природой

The organization of group work of children of preschool age at acquaintance with the nature

аға оқытушы

Сайдинова А.Б.Ұлттық ғылыми-практикалық білім бөлімі сауықтыру орталығы «Бөбек» Өзін-өзі тану балабақша әдіскері

Досан Ақмарал19

Сейітбек Ұлдана

Жыл мезгілдерін таныстыру арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын қалыптастыру

Формирование мировоззренческих представлений у детей дошкольного возраста при ознакомлении с временами года

Formation of world outlook representations at children of preschool age at acquaintance with seasons

аға оқытушы

Арынова Г.Ғ.№107 «Колосок» балабақшасының меңгерушісі, п.ғ.к. Г.С.Ильяшова

20

Сембаева Жанар

Мектепалды даярлық топтарында балаларды сауат ашуға даярлау әдістемесі

Методика подготовки к изучению грамоты детей подготовительной группы

Preparation technique to studying to the diploma children of preparatory group

доцент

Маханова А.К.

оқытушы

Еркебаева С.Ж.ҚызМемПУ п.ғ.к., аға оқытушы

Байназарова Т.Б.
21

Тельман Айсұлу

1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыру әдістемесі

Методика ознакомления с окружающим миром детей от 1-года до 3 лет

Technique of acquaintance with world around of children of 1-3 years

аға оқытушы

Арынова Г.Ғ.№107 «Колосок» балабақшасының меңгерушісі, п.ғ.к. Г.С.Ильяшова

22

Туйчиева Перизат

Балабақшадағы балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру

Формирование коммуникативной культуры у детей в детском саду

Cultural preschool age children communication development

аға оқытушы

Жұмаш Ж.Е.№113 балабақшаның меңгерушісі Калиаскарова Ш.Р.


5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, орыс бөлімі
Студенттің аты-жөні

Диплом жұмысының тақырыбы

Темы дипломных работ

The theme of degree work

Ғылыми жетекшінің ғылыми атағы,

аты-жөні

РецензентАлферова София

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу әдебін қалыптастыру әдістемесі

Методика формирования у дошкольников речевого этикета

The method formation speech etiquette at preschool children

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.
Малыгина Алена

Қатысымдық сөйлеу ойындары ересектер тобындағы балалардың тілін дамыту құралы ретінде

Использование коммуникативных речевых игр как средства развития речи старших дошкольников

Aplication communicative speech games as development tool of the speech of the senior preschool children

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.Солощенко Алеся

Ересектер тобындағы балалардың интонациялық мәнерлі сөйлеуін дамыту әдістемесі

Методика развития интонационной выразительности речи старших дошкольников

The method of development intonational expressiveness of the speech of the senior preschool children

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.Моминова Фариза

Мектепалды даярлық тобындағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру үдерісінде оқуға деген қызығушылығын арттыру

Развитие интереса к учению в процессе формирования элементарных математических представлений у детей подготовительной группы

Development interest in the doctrine in the course of formation elementary mathematical representations at children of preparatory group

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.Карсыбек Аршын

Ересектер тобындағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда жеке тұлғалық қатынасты жүзеге асыру

Реализация индивидуального подхода к формированию элементарных математических представлений у детей старшей группы

Realization of an individual approach to formation of elementary mathematical representations at children of the senior group

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.Сапарханова Перизат

Мектепалды даярлық тобындағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру үдерісінде өзін-өзі бақылауын дамыту

Развитие самоконтроля в процессе формирования элементарных математических представлений у детей подготовительной группы

Development of self-checking in the course of formation of elementary mathematical representations at children of preparatory group

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.

Зав.дет.садом №141 г.Алматы Бейсетбаева Г.А.Кожагулова Баянсулу

Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беруді жүзеге асыру

Реализация экологического воспитания детей дошкольного возраста

Realization of ecological education of children of preschool age in

к.п.н., доцент Низамова М.Н.

Зав.дет.садом №113 Калиаскарова Ш.Р.Юлдашева Камила

Мектеп жасына дейінгі балалардың музыка құралдары арқылы қатысымдық дағдыларын дамыту

Развитие коммуникативных навыков средствами музыки у детей дошкольного возраста

Development of communicative skills by means of music in children of preschool age

к.искусст, доцент Валиуллина Р.Н.

Зав.дет.садом №113 Калиаскарова Ш.Р.Рахмаева Эльвира

Мектеп жасына дейінгі балаларды музыка құралдары арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами музыки

Patriotic education of a preschool age children using the music

к.искусст, доцент Валиуллина Р.Н.

Зав.дет.садом №113 Калиаскарова Ш.Р.Жуманова Жансая

Мектеп жасына дейінгі балалардың демалыс әрекеттерін ұйымдастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері

Научно-педагогические основы организации и проведения досуговой деятельности детей дошкольного возраста

Scientific and pedagogical basis for the organization and conduct of leasure activities for children of preschool age

к.п.н., доцент Айтпаева А.К.

к.п.н., доц. КазУМОиМЯ им.Аблайхана Бейсенбаева А.А.Донгаузер А.В.

Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік сапаларын тәрбиелеу

Воспитание нравственных качеств личности детей дошкольного возраста

Educating moral personality traits of preschool children

к.п.н., доцент Айтпаева А.К.

к.п.н., доц. КазУМОиМЯ им.Аблайхана Кошербаева Г.Н.


5B010200 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, қазақ бөлімі
Студенттің аты-жөні

Диплом жұмысының тақырыбы

Темы дипломных работ

The theme of degree work

Ғылыми жетекшінің ғылыми атағы,

аты-жөні

Рецензенттер

1

Айтқожа Таңшолпан

Бастауыш сыныптарда жұмбақтарды оқыту әдістемесі

Методика изучения загадок в начальных классах

The method of teaching riddles in the primary classes


п.ғ. к., аға оқытушы Ақжолова А.Т.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.2

Амалбекова Аякөз

Бастауыш сыныптың математика сабақтарында қызықты математика материалдарын қолдану

Использование материалов занимательной математики в начальных классах

Application interesting mathematics materials in the lesson of mathematics in the primary school

аға оқытушы Астамбаева Ж.Қ

М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.3

Әділжан Арайлым

Бастауыш сынып оқушыларын техникалық еңбекке баулу

Обучение техническому труду учащихся начальных классов

Carry way the primary school children to the technical labor education

аға оқытушы Абдықадыров А.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.4

Әкпен Гүлзат

Математика сабақтарында топтық жұмыстарды ұйымдастыру

Организация групповой работы на уроках математики

Organization educational group work in the lesson of mathematics

аға оқытушы Какибаева Х.

№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі

Мынжасарова Л.Ж.5

Әміралиева Сымбат

Дүниетану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығын арттыруда критерийалды бағалауды қолдану әдістемесі

Методика использования критериального оцененивания для повышения интереса у учащихся начальных классов на уроках познания мира

The method of criteria marking application to development interest of the primary school pupils in the lesson of world introduction

п.ғ.к., аға оқытушы Рысқұлбекова Ә.

ҚызМемПУ

п.ғ.д., профессор

Жиенбаева С.


6

Байманова Айжан

3-сынып ана тілі сабақтарында сөздік жұмысын жүргізу әдістемесі

Методика проведения словарной работы на уроках родного языка в 3-м классе

The method of learning dictionary work on lessons of the native language in the 3rd grade

п.ғ.к., аға оқытушы Садуақас Г.Т

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.7

Дарханқызы Жұлдызай

Бастауыш сынып математикасын оқытуда тест әдісін қолдану

Использование метода тестов на уроках математики в начальных классах

Application method of tests at mathematics lessons in the primary classes

аға оқытушы Астамбаева Ж.Қ

М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.8

Ерлан Назерке

Шағын жинақты бастауыш мектепте жазбаша тіл дамыту әдістемесі

Методика развития письменной речи в малокомплектной начальной школе

Development method of written language at small complex primary school

п.ғ.к., аға оқытушы Садуақас Г.Т


№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.9

Жеңсікбаева Айым

Ана тілі сабақтарында қазақ батырлар жыры арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу

Патриотическое воспитание на уроках родного языка с использованием сказаний о казахских батырах

Patriotic education children by application the poems about baturs in the lesson of native language

аға оқытушы Жұмаш Ж.Е.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.10

Жұмақан Шырайлым

Бастауыш сыныптардың математика сабақтарында ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін оқыту

Обучение элементам теории вероятностей и математической статистики на уроках математики в начальных классах

Learning elements theory of probability and mathematical statistics at mathematics lessons in primary classes

п.ғ.к., аға оқытушы Мыңжасарова М.

М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясының жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі Ахметкулова А.К.

11

Жекеева Аққалам

Бастауыш сыныпта фонетиканы инновациялық тұрғыда оқыту

Инновационные подходы в изучении фонетики в начальных классах

Innovational approaches in teaching phonetics in the primary grades

п.ғ.к., профессор

Уайсова Г.И.№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі Сатыбалдиева С.

12

Кеңесбаева Айгерім

Бастауыш сыныптарда Ы.Алтынсарин шығармаларын оқыту

Изучение произведений Ы.Алтынсарина в начальных классах

Teaching Y. Altynsarin’s work in primary school

аға оқытушы Жұмаш Ж.Е.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.13

Клитбекова Сабина

«Еңбекке баулу» пәнін оқыту барысында оқушыларды еңбексүйгіштікке тәрбиелеу

Воспитание трудолюбия у учащихся в процессе изучения дисциплины «Трудовое обучение»

Upbringing diligence at pupils in the course of studying discipline "labor education"

аға оқытушы Абдықадыров А.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.14

Қарабек Айна

Бастауыш сынып музыка сабақтарында музыкалық орындаушылыққа үйрету жолдары

Приемы обучения исполнению произведений на уроках музыки в начальных классах

Teaching execution at music lessons in initial classes

аға оқытушы Қамза Г.

№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі Мынжасарова Л.Ж.

15

Құрмашева Гүлжан

Дүниетану сабақтарында оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру жолдары

Формирование предметных компетенций у учащихся начальных классов на уроках познания мира

The formation subjective competence pupils in the lesson world knowledge

аға оқытушы Сайдинова А.Б

Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мектептің ж.с.б.сынып мұғалімі Мұханова Р.

16

Нұрашова Әймен

Бастауыш сыныптардың математика сабақтарында алгебра элементтерін оқыту

Обучение элементам алгебры на уроках математики в начальных классах

Teaching the algebra’s elements at mathematics lessons in the primary classes

п.ғ.к., аға оқытушы Мыңжасарова М.

М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясының жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі Ахметкулова А.К.

17

Сабыр Жансая

Бастауыш сыныптарда геометрия элементтерін іріктеу және оқыту әдістемесі

Отбор и методика изучения элементов геометрии в начальных классах

Selection and method of studying the geometry elements in the primary classes

аға оқытушы Какибаева Х

№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі

Мынжасарова Л.Ж.18

Сапар Ақбота


Бастауыш сыныптардың математика сабақтарында мультимедиалық технологияларды қолдану

Применение мультимедийных технологий на уроках математики в начальных классах

Application the multi-media technologies in the lesson of mathematics in primary school

п.ғ.к.,

аға оқытушы Мыңжасарова М.М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясының жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі Ахметкулова А.К.


19

Сарыкулова Айнұр


Бастауыш сыныптарда қарапайым теңдеулермен жұмыс істеу технологиясы

Технология работы над простейшими уравнениями в начальных классах

Technology working on the elementary equations in the primary classes

п.ғ.к., профессор

Оспанов Т.М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.20

Сәрсенбаева Перизат

Бастауыш сыныпта қазақ тілін мотив қалыптастыру арқылы оқыту

Обучение казахскому языку в начальных классах посредством формирования мотива

Teaching the Kazakh language by motivation in the primary classes

п.ғ.к., профессор

Уайсова Г.И.№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі Сатыбалдиева С.

21

Сабырова Мөлдір

Бастауыш сыныпта өлеңдерді оқыту әдістемесі

Методика изучения стихотворений в начальных классах

The teaching method of poems in the primary classes

п.ғ.д., профессор Жұмабаева Ә.Е.

№173 мектеп−лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.22

Усербаева Жанерке

Бастауыш сыныптарда мазмұндама жұмысын жүргізудің әдістемесі

Методика проведения работы над изложением в начальных классах

The method of application statements in the primary classes

п.ғ.д., профессор

Жұмабаева.А№173 мектеп−лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.23

Серікбай Жұлдыз


Дүниетану сабақтарында өлкетану деректерін пайдалану әдістемесі

Методика использования источников краеведения на уроках познания мира

The method of application the sources of local lore at lessons of knowledge of the world

п.ғ.к., аға оқытушы Садуақас Г.Т

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.24

Оңдасынова Әсел


Бастауыш сынып оқушыларына ана тілі сабақтарында мақал-мәтелдер арқылы адамгершілік тәрбие беру

Нравственное воспитание учащихся начальных классов с использованием пословиц и поговорок

Primary school pupils’ moral education with use of proverbs and sayings

аға оқытушы

Жұмаш Ж.


№173 мектеп−лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.25

Рахметчаева Шырын

Бастауыш сыныптарда көркем шығармаларды оқыту әдістемесі

Методика изучения художественных произведений в начальных классах

The method of studying the art works in initial classes

п.ғ.д., профессор

Жұмабаева Ә.№173 мектеп−лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.26

Токтаганова Гүлдана

Қосу мен азайтуға берілген жай есептерді оқыту технологиясы

Технология обучения решению простых задач на сложение и вычитание

Technology of teaching the solution of simple tasks to addition and subtraction

п.ғ.к., профессор

Г.И.Оспанов Т.М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.27

Айтақынқызы Құндыз

Дүниетану сабақтарында географиялық және химиялық ұғымдарды меңгерту

Формирование географических и химических представлений на уроках познания мира

Formation of geographical and chemical representations in the lessons of knowledge of the world

п.ғ.к., аға оқытушы Садуақас Г.Т

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.28

Арепбаева Алия

Бастауыш сынып математика сабақтарында оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру

Формирование информационной компетенции учащихся на уроках математики в начальных классах

Formation of information competence of pupils in the mathematics lesson in the primary classes

аға оқытушы Астамбаева Ж.Қ

М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.29

Әмзеева Әйгерім

Дүниетану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларын отансүйгіштікке тәрбиелеу

Патриотическое воспитание учащихся начальных классов на уроках познания мира

Pupils’ patriotic education in the lesson of environment knowing

аға оқытушы Сайдинова А.Б.

Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мектептің ж.с.б.сынып мұғалімі Мұханова Р.

30

Әнуархан Салтанат

Дүниетану сабақтарында оқушыларға экологиялық тәрбие беру

Экологическое воспитание учащихся на уроках познания мира

Primary classes pupils’ ecological education in the lessons of knowledge the world

аға оқытушы Арынова Г.

№180 жалпы білім беретін орта мектептің ж.с.б.с.мұғалімі

Егемова Қ.Б.31

Бекен Сая

Мектептің бастауыш сатысында қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілерін оқыту әдістемесі

Методика обучения устному народному творчеству казахского народа в начальном звене школы

The method of teaching the Kazakh peoples’ folklore in the primary school

п.ғ.к., профессор

Уайсова Г.И.№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі Сатыбалдиева С.

32

Жайлаубекова Баян

Бастауыш сынып оқушыларын ана тілі сабақтарында ертегілер арқылы адамгершілікке тәрбиелеу

Нравственное воспитание младших школьников в процессе изучения сказок на уроках Родного языка

Moral education of younger students by the

national fairy tales in the lessons of the native languageф.ғ.к.,

аға оқытушы Ақжолова А.Т.№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.33

Иемберді Айгүл

Бастауыш сыныптың «Еңбекке баулу» пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру

Организация внеклассной работы по дисциплине «Трудовое обучение» в начальных классах

Organization out of class activity in the lesson labor education in the primary classes

аға оқытушы

Абдықадыров А.№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.34

Өмірзақ (Қайратова) Ақниет

Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту әдістемесі

Методика развития речи учащихся начальных классов

The method of development speech of primary school pupils

ф.ғ.к., аға оқытушы Ақжолова А.Т.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.35

Қамзаева Қызмет

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша бастауыш сынып оқушыларының рухани-адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру

Формирование духовно-нравственных качеств учащихся начальных классов на уроках самопознания

Formation spiritually - moral education pupils of primary classes in the lesson of self-knowledge

аға оқытушы Сайдинова А.Б

Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мектептің ж.с.б.сынып мұғалімі Мұханова Р.

36

Қалдыбек Жадыра

Бастауыш сынып дүниетану сабақтарында түсініктер мен ұғымдарды қалыптастырудың тиімді жолдары

Эффективные пути формирования понятий и представлений на уроках познания мира в начальных классах

Effective ways of formation of concepts at lessons of the world of learning the primary classes

аға оқытушы Арынова Г.Ғ

№180 жалпы орта мектептің ж.с.б.с.мұғалімі

Егемова Қ.Б.37

Құлжанбаева Жадыра

Дүниетану сабақтарында көрнекіліктерді пайдалану әдістемесі

Методика использования наглядных пособий на уроках познания мира

Method of application visual aids in the of lessons of the world learning

аға оқытушы Сайдинова А.Б

Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мектептің ж.с.б.сынып мұғалімі Мұханова Р.

38

Махатова Гүлімхан

Бастауыш сыныптарда музыкадан сыныптан тыс жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

Методика организации внеклассной работы по музыке в начальных классах

Method of organization of extracurricular work on music in initial classes

аға оқытушы Қамза Г.

№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі Мынжасарова Л.Ж.

39

Мұратова Әйгерім

Математика сабақтарында электронды оқулықты қолдану

Применение электронных учебников на уроках математики

Application of electronic textbooks at mathematics lessons

аға оқытушы Астамбаева Ж.Қ

М.Мақатаев атындағы №140 мектептің жоғары санатты мұғалімі

Абдибаева Ш.40

Мұса Алмахан

Музыка сабағында бастауыш сынып оқушыларын отансүйгіштікке тәрбиелеу

Воспитание патриотизма учащихся в начальных классах на уроках музыки

Patriotic education in the lesson of music for primary school pupils

аға оқытушы Қамза Г

№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі Мынжасарова Л.Ж.

41


Нақыпбек Әйгерім

Еңбекке баулу сабақтарында оқушыларды ұлттық қолданбалы қолөнермен таныстыру

Ознакомление с национальным прикладным ремеслом учащихся на уроках трудового обучения

Introducing pupils with national hand-make art in the lesson labor education

аға оқытушы Абдықадыров А.

№ 136 М.Дулатов атындағы мектеп-гимназияның ж.с.б.сынып мұғалімі

Асаубаева Б.42

Сарыбаева Айгүл

Қазақ тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу мәдениетін қалыптастыру әдістемесі

Методика формирования культуры речи учащихся начальных классов на уроках казахского языка

The method of formation the standard of primary school pupils’ speech in the lessons of Kazakh language

аға оқытушы Жұмаш Ж.

№173 мектеп-лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.43

Серікқали Қарлыға

Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асыру

Методика реализации межпредметных связей в обучении информатике в начальных классах

Method of realization inter-subject connection in teaching informatics in primary school

п.ғ.к., аға оқытушы Мыңжасарова М.

М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясының жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі Ахметкулова А.К

44

Төлеген Қымбат

Ана тілі сабақтарында табиғат лирикасын оқыту арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру

Эстетическое воспитание учащихся на уроках родного языка посредством лирических произведений о природе

Esthetic education of pupils in the of lessons t native language by means of lyrical works about the nature

аға оқытушы

Жұмаш Ж.


№173 мектеп−лицейдің ж.с. б.с. мұғалімі

Садықова Б.45

Туткабаева Алия

Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастырудың жолдары

Методика формирования методов самооценки у учащихся начальных классов

The method of formation methods self marking for primary school

аға оқытушы Сайдинова А.

Ш.Уәлиханов атындағы № 12 мектептің ж.с.б.сынып мұғалімі Мұханова Р.

46

Мамирова Лазакат

Пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың музыкалық қызығушылықтарын қалыптастыру

Формирование музыкальных интересов учащихся посредством использования межпредметных связей

Formation of musical pupils interest by means of application intersubject communications

аға оқытушы

Қамза Г.


№26 жалпы білім беретін мектептің ж.с. бастауыш сынып мұғалімі Мынжасарова Л.Ж.

5B010200 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, орыс бөлімі
Студенттің аты-жөні

Диплом жұмысының тақырыбы

Темы дипломных работ

The theme of degree work

Ғылыми жетекшінің ғылыми атағы,

аты-жөні

РецензентБолегенова Акмарал

Әдебиеттік оқу сабақтарында оқушылардың зерттеушілік әрекетін қалыптастастыру

Формирование элементов исследовательской деятельности на уроках литературного чтения

Formation the elements of researching activity in the lessons of literary reading

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Волкова Ольга

Сауат ашу сабақтарында 1-сынып оқушыларының адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ерекшеліктері

Особенности формирования нравственных качеств первоклассников на уроках обучения грамоте

Features of formation the moral qualities of first graders in the lessons of teaching knowledge

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Голоскокова Алина

Әдебиеттік оқу сабақтарын оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін үйлестірудің әдістемелік ерекшеліктері

Методические особенности сочетания традиционных и инновационных методов обучения на уроках литературного чтения

Methodical features of the combination traditional and innovative methods of teaching in the lessons of literary reading

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Тян Ольга

Бастауыш сынып орыс тілі сабақтарында оқушылардың сөйлеу білігін дамыту әдістемесі

Методика развития речевых умений на уроках русского языка в начальной школе

Speech abilities development method in the lesson of Russian in the elementary school

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Шеповалова Татьяна

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың өз бетінше оқуын қалыптастырудың әдістемелік ерекшеліктері

Методические особенности формирования читательской самостоятельности младших школьников

Methodical features of formation of reader's independence of younger school students

к.п.н., доцент Лебедева Л.А.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
(Рахимова) Молдахметова Сая

2-сыныптағы орыс тілі сабақтарында оқушылардың танымдық қызметін белсендірудің ойындық тәсілі


Игровые приемы активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка во втором классе

Game methods of activization cognitive activity of younger school students in the lesson of Russian in the second class

к.п.н., доцент Лебедева Л.А, доктор РhD Мошкалов А.К.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Нуракбай Молдир

Оқу сабақтарында жобалау әдісін қолдану кіші мектеп жасындағы оқушылардың сөйлеу және оқу әрекетін қалыптастыру құралы ретінде

Использование проектного метода на уроках чтения как средства формирования речевой и читательской деятельности младших школьников

Use of a design method at reading lessons as means of formation of speech and reader's activity of younger school students.

к.п.н., доцент Лебедева Л.А, доктор РhD Мошкалов А.К.

Фарат И.В. учитель

СШ№ 64
Аллахвердиева

Танзилия


Кіші мектеп жасындағы оқушыларға орыс тілін оқыту үдерісінде динамикалық көрнекілікті пайдалану ерекшеліктері

Особенности использования динамической наглядности в процессе обучения русскому языку младших школьников

Features of use of dynamic presentation in the course of teaching Russian for younger school students

старший преподаватель Рябова Е.В.

Зам.дир. по НМР КГУ «Гимназия №120 им.М.Бегалина» Дерикошма М.Н.Ахметова Мадина

Орыс тілін саралап оқыту кіші мектеп жасындағы оқушылардың білім сапасын арттыру факторы ретінде

Индивидуализация обучения русскому языку как фактор повышения качества знаний младших школьников

Individualization of training in Russian as factor of improvement of quality of knowledge of younger school students

старший преподаватель Рябова Е.В.

Зам.дир. по НМР КГУ «Гимназия №120 им.М.Бегалина» Дерикошма М.Н.Бакирова Фатима

Шығармашылық тапсырмалар кіші мектеп жасындағы оқушылардың орыс тілі пәніне қызығушылығын арттырудың тиімді құралы ретінде

Творческие задания как эффективное средство повышения интереса к предмету русского языка младших школьников

Creative tasks as an effective remedy of increase interest to the subject Russian for younger school students

старший преподаватель Рябова Е.В.

Зам.дир. по НМР КГУ «Гимназия №120 им.М.Бегалина» Дерикошма М.Н.Иминова Гульвира

Проблемалық диалог кіші мектеп жасындағы оқушыларға дүниетануды оқытудың тиімді әдісі ретінде


Проблемный диалог как эффективный метод обучения познанию мира младших школьников

Problem dialogue as effective method of training in knowledge of the world of younger school students

старший преподаватель Рябова Е.В.

Зам.дир. по НМР КГУ «Гимназия №120 им.М.Бегалина» Дерикошма М.Н.Малманова Гульнара

Дүниетану сабақтарындағы өзіндік жұмыс кіші мектеп жасындағы оқушылардың регулятивті білігін дамыту құралы ретінде

Самостоятельная работа на уроках познания мира как средство развития регулятивных умений младших школьников

Independent work at lessons of knowledge of the world as a development tool of regulatory abilities of younger school students

старший преподаватель Рябова Е.В.

Зам.дир. по НМР КГУ «Гимназия №120 им.М.Бегалина» Дерикошма М.Н.Аюбаева Алия

Бастауыш сыныптағы ағылшын тілі сабақтарында оқушыларды оқуға үйрету

Обучение чтению на уроках английского языка в начальной школе

Teaching reading in the lesson of English language in the primary school

старший преподаватель Жанкушков Б.О.

Толебаева А.А. учитель англ.яз «Гимназия №130 им.И.Жансугурова»Әбен Жансая

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың алгебралық түсініктерін қалыптасытыру әдістемесі

Методика формирования алгебраических понятий у младших школьников

Method of formation the algebraic concepts at younger school students

к.п.н., доцент Акпаева А.Б., доктор РhD Мошкалов А.К.

Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Ашимова Насия

Математикадан сыныптан тыс жұмыс үдерісінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың математикалық қабілеттерін дамыту

Развитие математических способностей младших школьников в процессе внеклассной работы по математике

Development of mathematical abilities of younger school students in the course of out-of-class work on mathematics

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.

Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Ибрагимова Исмят

Бастауыш сыныптағы математика сабақтарында оқушылардың логикалық ойлауын дамыту ерекшеліктері

Особенности развития логического мышления на уроках математики в начальных классах

Features of development logical thinking in the lesson of mathematics in the primary classes

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.

Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Мирзахметова Альмира

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың есептеу білігі мен дағдыларын қалыптастырудың тиімді жолдары (2-сынып негізінде)


Эффективные пути формирования вычислительных умений и навыков у младших школьников (на примере обучения во 2 классе)

Effective ways of formation of computing skills at younger school students (on the example of training in the 2nd class)

к.п.н., доцент Акпаева А.Б., доктор РhD Мошкалов А.К.

Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Раимжанова Барно

Есеп шығаруға үйрету кіші мектеп жасындағы оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру құралы ретінде

Обучение решению задач как средство развития математической грамотности младших школьников

Teaching the solution tasks as development tool of mathematical literacy of younger school students

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.


Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Фурсанова Дарья

Математика сабақтарында көрнекілік әдісін қолдану оқушылардың білім сапасын арттырудың тиімді жолы ретінде

Эффективные пути использования наглядных методов обучения математике учащихся как средство повышения качества знаний

Effective ways of application the visual teaching methods of teaching mathematics as means of improvement of quality of knowledge.

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.


Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Шаудунова Сахинур

Бастауыш сынып математика сабақтарында оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың ерекшеліктері

Особенности организации учебной деятельности на уроках математики в начальных классах

The features of organization educational activity at mathematics in the primary classes

к.п.н., доцент Акпаева А.Б.,

доктор РhD Мошкалов А.К.Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Токиева Валентина

Музыка сабақтарында кіші мектеп жасындағы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках музыки

Development of creative abilities of younger school students at music lessons

к.искусств., доцент Валиуллина Р.Н.

Учитель КГУ ШГ

№ 44 Цой В.Я.

Тайшыман Айзада

Экскурсия сабақтарын ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктері (3-сынып «Дүниетану» пәні бойынша)

Методические особенности организации урока экскурсии (на примере предмета «Познание мира» в 3 классе)


Esthetic education as means of formation of positive motivation of younger school students at lessons of knowledge of the world

к.п.н., доцент Низамова М.Н.,

доктор РhD Мошкалов А.К.Учитель

СШ№ 64 Фарат И.В.

Ташим Гульнур

Жаттығулар жүйесі кіші мектеп жасындағы оқушылардың ауызша есептеу білігін қалыптастыру құралы ретінде

Система упражнений как средство формирования устных вычислительных умений младших школьников

The system of exercises as means of formation of oral computing abilities of younger school students

к.п.н., доцент Низамова М.Н.

Учитель гимназии №35 Ташенова Д.К.Канаева (Мухатова) Гаухар

Дүниетану сабақтарында жобалау әдісін қолдану

Использование метода проектов на уроках познания мира

Application the project method in the lesson of introduction with the world around

к.п.н., доцент Низамова М.Н.

Учитель

СШ№ 64 Фарат И.В.

Баядирова Айгерим

Сыныптан тыс оқу өзіндік оқуды қалыптастыру құралы ретінде

Внеклассное чтение как средство формирования читательской самостоятельности

Out-class reading as a mean of formation reading themselves skills

к.п.н., доцент Низамова М.Н.

Учитель

СШ№64 Фарат И.В.

Абиева Тогжан

Орыс тілі сабақтарында кіші мектеп жасындағы оқушылардың танымдық іс-әрекетін арттыру

Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроке русского языка

Activization of educational cognitive activity of younger school students at Russian lesson

к.п.н., доцент Низамова М.Н.

Учитель

СШ№ 64 Фарат И.В.Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет