«Қазақтың ханы Абылай» библиографиялық тізім Библиографический списокДата26.06.2018
өлшемі135,46 Kb.


Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Кітапхана
Карагандинский государственный технический университет

Библиотека2013
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Кітапхана
Карагандинский государственный технический университет

Библиотека

 «Қазақтың ханы - Абылай»библиографиялық тізім

Библиографический список

"Казахский хан Абылай"


2013


ӘОЖ 94(574)

Қ18
Құрастырушылар:

Сорокина С.Л. - библиографиялық-анықтамалық және ақпараттық қызметтер секторы

Аканова Т.А. – редактор
Қазақтың ханы - Абылай: библиографиялық тізім /С.Сорокина; БААҚС.- Қарағанды, 2013.- 9 бет

Бұл тізімге ҚарМТУ кітапханасы қорында бар қағаз беті және электронды түрдегі кітаптар мен мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалар кіреді.

Мәліметтер авторлар және тақырыбы бойынша әліпбилік ретпен орналасқан.

Бұл библиографиялық тізімге енгізілген дерек көздерінің хронологиялық ауқымы 1993-2013 жылдар аралығы.

Басылым әлі де толықтырылмақ.
***

Составители:

Сорокина С.Л. - сектор справочно-библиографического и информационного обслуживания

Аканова Т.А. - редактор


Казахский хан Абылай: библиографический список / С.Сорокина; ССБИО.- Караганда, 2013.- 9 с.

Включает книги,статьи из периодических изданий, имеющиеся в фонде библиотеки КарГТУ в бумажном и электоронном виде.

Материал расположен в алфавитном порядке авторов и заглавий. Хронологические рамки источников, включенных в библиографический список, 1993-2013 год.

Настоящее издание не претендует на исчерпывающую полноту.


ӘОЖ 94(574)
© ҚарМТУ кітапханасы, 2013

ОҚЫРМАНДАРҒА!
Биылғы жылы қазақ халқының ұлы перзенті Абылай ханның туғанына 300 жыл толады. Көрнекті билеуші, қолбасшы және білікті дипломат болған бұл адамның бүкіл өмірі қазақ жерінің біртұтастығы мен егемендігі жолындағы күреске арналды.

Осы ұсынылып отырылған библиографиялық тізімге ҚарМТУ кітапханасы қорынан алынған дерек көздері еніп отыр. Оның мақсаты – университет оқытушылары мен студенттерін ақпаратпен қамтамасыз етуге көмек жасау.К ЧИТАТЕЛЯМ!
В этом году исполняется 300 лет со дня рождения великого сына казахского народа – Абылай-хана. Вся жизнь выдающегося правителя, полководца и искусного дипломата была посвящена борьбе за целостность и независимость казахской земли.

Материалы из фонда библиотеки КарГТУ нашли свое отражение в данном библиографическом списке. Его цель – помощь в информационном обеспечении преподавателей и студентов университета.


Книги:


 1. Абылай хан: тарихи жырлар. Т.1 / ред. С. Дәуіт. - Алматы: Жазушы, 1993. - 416 бет.

 2. Абылай хан:Өмірі мен қызметіне қатысты құжаттар мен материалдар : ғылыми басылым / Құраст. З. С. Тайшыбай. - Петропавл қаласы: ЖШС "Астана" баспасы, 2005. - 499 бет.

 3. Баймұханов М. Абылай заманы : деректі, сюжетті, тарихи танымдық роман / М. Баймұханов. - Қарағанды : Санат-Полиграфия, 2005. - 401 бет.

 4. Жамантаев К. Абылай / К. Жамантаев. - Алматы: Дария-пресс, 1993. - 147 бет.

 5. Қазақ елі, егемендік жаршысы хан Абылай: облыстық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары 1 қараша 2013 жыл / Ақтөбе обласының әкімдігі, Ақтөбе областық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе областық тарихи өлкетану музейі; ғылыми ред. А. А. Бисембаев. - Ақтөбе: [б. и.], 2013. - 87 бет. - (Абылай ханның 300 жылдығына арналады).

 6. Қазақ халық әдебиеті: көп томдық. - Алматы : Білім, 1995 -.

Т.1: Тарихи жырлар. Абылай хан. - Алматы, 1995. - 286 с.

 1. 6.Қазақтар: көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық = Казахи: девятитомный популярный справочник / Қазақстан Республикасы білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі = М-во образования, культуры и здравоохранения РК, Қазақстан даму институты; жауапты ред. Е. Әбен. - Алматы: IDK-TIPO. - 1998

2том: Тарихи тұлғалар = Т. 2: Исторические личности: анықтамалық басылым / құраст. Р. Арын [и др.].- Алматы, 1998. - 533 б.

 1. .Қазақтың батырлық жырлары; [Электронный ресурс] = Казахские героические эпосы = Kasakh heroic epoc. - Алматы: Мақсат-2011: Қазақстан халықтарының рухани даму қоры. - 2011

1-ші кітап / рук. работы М. Кұл-Мұхаммед. -. Алматы.. - Алматы, 2011. - 57 эл. опт. диск (DVD-ROM)

 1. Қасымбаев Ж. Абылай хан: ғылыми-көпшілік басылым / Ж. Қасымбаев. - Алматы: Аруна, 2003. - 92 бет: цв.ил. - (Шығыстың ұлылары). - Загл. обл.: Абылай хан. Тарих, тұлға, уақыт.

 2. Тарихи тұлға тағылымы: республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 22 қараша 2013 ж. / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті ; бас. ред. А. М. Ғазалиев. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. - 384 бет.

***


 1. Асанова Г. К. Национальная государственность Казахстана в XVIII-XIX веков: монография / Г. К. Асанова; Карагандинский экономический ун-т Казпотребсоюза. - Караганда: КЭУ, 2002. - 157 с

 2. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней): в 5-ти т.: научное издание для студентов / М-во образования и науки РК, Комитет науки, Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Институт археологии им. А.Х. Маргулана; под ред. М. Х. Асылбекова [и др.]. - Алматы: Атамұра, 2010 - . - Пер.загл. : Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін: бес томдық

Т.3: Қазақстан в новое время. - 2010. - 768 с. - Загл. обл.: История Казахстана.

 1. Иллюстрированная история Казахстана: С древнейших времен до наших дней: в 4-х т. / авт.-сост. О. К. Жанайдаров. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы. - 2005

Т. 2: Казахстан с эпохи Золотой Орды до середины девятнадцатого столетия: научное издание. - 294 с.: цв.ил. - Загл. обл.: Иллюстрированная история Казахстана.

 1. Касымбаев Ж. Абылай хан: научно-популярная литература / Ж. Касымбаев; Министерство образования и науки РК, Министерство информации РК. - Алматы: Аруна, 2003. - 92 с.: цв.ил. - (Знаменитые люди Востока). - Загл. обл.: Абылай хан. История, личность, время.

 2. Касымбаев Ж. Абылай хан: научно-популярная литература / Ж. Касымбаев; Министерство образования и науки РК, Министерство информации РК. - Алматы: Аруна, 2003. - 92 с.: цв.ил. - (Знаменитые люди Востока). - Загл. обл.: Абылай хан. История, личность, время.

 3. Касымбаев Ж. Выдающиеся правители казахской степи. Абылай-хан. Абулхаир-хан. Кенесары-хан: научное издание / Ж. Касымбаев. - Алматы: Кітап, 2006. - 46 с.

 4. Касымбаев Ж.Государственные деятели казахских ханств (XVIII век): в 2-х Т. / Ж.К. Касымбаев. - Алматы: Білім, 1999 - .

Т.1: научно-папулярное издание. - 1999. - 288 с.

 1. Муканова Г. "Толық адам", или Экология этничности: монография / Г. Муканова; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.- Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 161 с.: фот.

 2. Утетлеуов Е. Абылай хан и Батыры: научно-популярная литература: пер. с каз. / Е. Утетлеуов. – Алматы: Аруна Ltd, 2001. - 11 с.: цв.ил.

 3. Rysbaeva G. K.English Grammar = Ағылшын тілі грамматикасы: оқу құралы / G. K. Rysbaeva; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Абылай Хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. - Алматы: Өлке, 2006 –

Pt. 1 = 1 бөлім: оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, мектеп, лицей, колледж арналған. - Алматы, 2006. - 207 бет.

 1. Rysbaeva G. K. English Phonetics = Ағылшын тілі фонетикасы: оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, мектеп, лицей, колледж оқушыларына арналған / G. K. Rysbaeva; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Абылай Хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. - Алматы: Өлке, 2006. - 32 бет.


Статьи из периодических изданий:


 1. Абылай хан // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 9. - С. 3.

 2. Аманжол Қ. Абылай: көне шындыққа жаңа көзқарас / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2013. - 5 қазан.

 3. Әбжанов Х.Мұраты - елінің қуаты / Х. Әбжанов // Егемен Қазақстан. - 2011. - 23 ақпан.

 4. Әбсадықов А. Абылай хан тарихы:шындық және фольклор : Тарих беттерінен... / А Әбсадықов // Ақиқат. - 2003. - № 2. - 39-45.

 5. Әбсадықов А Абылай хан тарихы: шындық және фольклор: Тарих беттерінен... / А Әбсадықов // Ақиқат. - 2003. - № 3. - 56-60.

 6. Әбсадықов А. Абылайдың шын есімі - Абылай / А Әбсадықов // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 21. - С. 37-40.

 7. Әміренов Х. Абылай хан құрметтеген Көкжал Барақ қандай бағаға болса да лайық / Х. Әміренов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 29 наурыз.

 8. Бексейіт С. Ұлы тұлғаны ұлықтау - ұрпақ парызы / С. Бексейіт. - (КарГТУ в печати) // Орталық Қазақстан. - 2013. - 28 қараша. - С. 10.

 9. Дәуітұлы С. Бұқар Абылайдың жетістігі мен кемістігін жұрт алдында жайып салып отырған / С. Дәуітұлы // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 21. - С. 23-24.

 10. Еженханұлы Б. Абылайдың хаты және цин патшалығы / Б. Еженханұлы // Мәдени мұра - культурное наследие. - 2013. - № 5. - С. 66-70.

 11. Жәмбек С. Жыраулар поэзиясындағы басты бейне / С. Жәмбек // Егемен Қазақстан. - 2013. - 5 қазан.

 12. Қасқабасов С.Аңызға айналған ардағымыз / С. Қасқабасов // Егемен Қазақстан. - 2013. - 28 мамыр.

 13. Қинаятұлы З. Абылай хан жоңғарлар үшін кейде қайырымдылық қадамдар жасады / З. Қинаятұлы // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - №21. - С. 40-41.

 14. Изтаева А. Абылай хан тұсындағы қазақ мемлекетінің саяси құрылымы / А. Изтаева // Саясат=Policy. - 2006. - № 5. - С. 67-71.

 15. Мерейтойдың мiндетi // Жас Алаш. - 2013. - 3 қазан.

 16. Мұқтар Ә. Абылай хан және Ахмад шах / Ә. Мұқтар // Егемен Қазақстан. - 2013. - 4 қазан.

 17. Мәңілбаев Ғ. Абылай ханның 300 жылдығын 2011 жылы емес, неге осы жылы тойладық?! / Ғ. Мәңілбаев // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 21. - С. 46.

 18. Назарбаев Н. Ә. Абылай аңсаған азаттық / Н. Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. - 2013. - 2 қазан.

 19. Нұржекеұлы Б. Абылайдың өмірбаянына анықтама / Б. Нұржекеұлы // Жас Алаш. - 2005. - 20 қазан.

 20. Оразов Р.«Алаштың арыстаны Абылай ер» / Р. Оразов // Ана тілі. - 2013. - 3-9 қазан.

 21. Оразов Р. Абылайдың шың империясымен тікелей байланыс орнатуы патшалық ресей үкіметін қатты алаңдатады / Р. Оразов // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 21. - С. 42-44.

 22. Салықов К. Абылай ханға сайынып өскен елміз / К. Салықов // Орталық Қазақстан. - 2013. - 5 қазан.

 23. Сүлейменов Ж. Абылайдың ақ үйі / Ж. Сүлейменов. - (Народ в потоке истории) // Егемен Қазақстан. - 2013. - 27 желтоқсан. - С. 7.

 24. Тайшыбай З. Абылай хан туралы жазба деректер / З. Тайшыбай // Орталық Қазақстан. - 2013. - 5 қазан.

 25. Тайшыбай З.Абылай ханды жан-жақты зерттеп, белгілі тұжырымдама жасаған ешкімді көріп отырғаным жоқ / З. Тайшыбай // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 21. - С. 45.

 26. Тайшыбай З.Абылайдың ақ туы / З. Тайшыбай // Егемен Қазақстан. - 2013. - 1 қаңтар.

 27. Тайшыбай З.Шаңды жорықтың" шындығы / З. Тайшыбай // Мадени Мұра. - 2013. - № 2. - С. 54-60.

 28. Төлебаев Т. Абылайдың тұтқыннан босап шығуына шапырашты Наурызбай батыр да улес қосқан / Т. Төлебаев // Жұлдыздар отбасы Аңыз адам. - 2013. - № 13. - С. 19.

***

 1. Абдрахманова А. А. Аблай-хан как политик, дипломат /А.А.Абдрахманова // Великие личности в истории Казахстана: в помощь кураторам студенческих групп.- Караганда: КарГТУ, 2009.- С.39-44.

 2. Абжанов Х. Абылай хан и Толе би / Х. Абжанов // Мысль. - 2013. - № 10. - С. 60-61.

 3. Абжанов Х. Абылай хан и независимость / Х. Абжанов, С. Мажитов. - (550 лет образования Казахского ханства ). - (День Независимости). - (Народ в потоке истории) // Мысль. - 2013. - №11. - С. 30-34.

 4. Аяган Б. Абылай хан - великий хан земли казахской / Б. Аяган // Вечерняя Астана. - 2013. - 22 мая.

 5. Бегалин Қ. Хан Абылай / Қ Бегалин // Страна и мир. - 2009. - 16 февраля.

 6. Еженханұлы Б. Кто переписал письмо хана Абылая? / Б.Еженханұлы // Казахстанская правда. - 2012. - 10 августа.

 7. Мұқаметханұлы Н. Қолымызда - «Қазақтың ханы - Абылай»/ Н. Мұқаметханұлы // Түркістан. - 2012. - 5 сәуір

 8. Ерофеева И. Хан Абылай: батыр, полководец, политик / И. Ерофеева // Казахстанская правда. - 2011. - 1 апреля.

 9. Королев А. История процветания / А. Королев, М. Мамаев // Литер. - 2013. - 4 октября. - С. 1,4.

 10. Назарбаев Н.А. Воплощение мечты Абылая / Н. А. Назарбаев // Индустриальная Караганда. - 2013. – 2,3 октября.

 11. Равилова Л. Великий Абылай-хан, недосягаемый, как Окжетпес / Л. Равилова. - (Народ в потоке истории)//Лидер плюс.-2013.- №11. - С. 3.

 12. Тарланова А. Аблайхан - исполин казахской истории / А. Тарланова // Литер. - 2013. - 9 октября.

 13. Хамзеева Д. Эстафета таланта / Д. Хамзеева // Мысль. - 2009. - № 2. - С. 93-95.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Аңыз әңгімелер «Асан қайғының жерұйықты іздеуі»
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин әңгімелері
2017 -> Сабақтың тақырыбы Мен не үйрендім? Сабақ негізделген оқу мақсаты
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Жылқы. С. Мұқанов
2017 -> Сабақтарында «мнемотехника»әдісін пайдалану. №48 «Ақ көгершін»
2017 -> Оқушыны іздендіру жолы – шығармашылық
2017 -> Сабақтың тақырыбы Менің отбасым. І дыбысы мен әрпі
2017 -> Әңгіме шебері Ы. Алтынсарин
2017 -> Б.Қ. Абдыкаимова №56 «Береке» балабақшасы тәрбиеші Астана қаласы
2017 -> Қысқа мерзімді жоспары: Мұғалімнің аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет