БАҒдарламасы (силлабус) Пән атауы: Физика Кредиттер саны: 3Дата08.06.2018
өлшемі54,08 Kb.

042.17-5-2.18-33.11 /02 -2016

Баспа №1 09.06.2016ж.

беттің -шісіПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Физика

Кредиттер саны: 3

Шифр- мамандық атауы: 5В072600 - « Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарынның технологиясы және құрастырылуы»

Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика, физика

Семей 2016


Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ
Құрастырушы аға оқытушы

Қасымханова К.А. _____________ « 02.09.» 2016 г.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Кафедра отырысында

Хаттама « 09» 06. 2016 жыл, № 11.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «08.» 06. 2016 жыл, №5.


Төраға: Абдишева З.В ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, №6.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

    1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4


 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ

БӨЛУ 6

 1. КУРС САЯСАТЫ 9

 2. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 10

 3. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСТАР 11


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Оқытушының аты – жөні, тегі: Қасымханова Күләш Ағыбаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика факультеті, "физика" кафедрасы
Байланыс ақпараты - тел. 773358, e-mail: kulash.48@mail.ru
№3 оқу ғимараты, 304 кабинет.
1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Физика» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы білім алушыларды дайындау барысында маңызды орын алады және 5В072600 - « Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарынның технологиясы және құрастырылуы» мамандығында оқитын студенттер үшін базалық пәндер блогының мінетті компоненті болып табылады.«Физика» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген құжаттардың негізінде әзірленді:

 • 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің

қауіпсіздігі» мамандығының МЖБС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы № 1080 қаулысы (Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016, № 292)

 • Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеттің оқу әдістемелік кеңесі отырысының 2016 жылғы 8 қыркүйегіндегі № 1 шешімімен бекітілген 5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығына арналған «Физика 1» пәнінің міндетті компененті бойынша оқу бағдарламасы.1.3. Пәнді оқып-білудің мақсаты:

- білім алушыларға жарықтың табиғаты жайлы және оның затпен
әсерлесуі мен таралуында байқалатын негізгі құбылыстар мен


заңдылықтарды түсіндіру.

 • интерференция, дифракция, поляризация және геометриялық оптиканың негізгі заңдылықтарына сүйеніп жұмыс істейтін құралдардың жұмыс істеу принципін үйрету.

 • жарықтың жұтылуы, сәуле шығаруы, шашырауы мен шағылуына негізделген ғылыми зерттеу әдістерімен таныстыру. Лазерлердің жұмыс істеу принципі мен оның құрылымы және ғылым мен техникада қолдану жолдарын үйрету.

1.4. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- оптиканың негізгі әдістері арқылы методологиялық жалпылау тәсілдерін, физикалық ұғымдар мен принциптерін қолдануын, олардың қазіргі ғылым және техникамен байланыстығын көрсету керек;

- білім алушылар оптиканың негізгі ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, оптикада шешілетін мәселелерді қоя біліп шешу әдістерін үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.


1.5. Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білу керек:

- оптиканың негізгі ұғымдары мен іргелі заңдарын;

Білу:


 • негізгі оптикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін;

 • негізгі оптикалық түсініктерді, шамаларды және олардың

математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін;

- эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең
таралған әдістерін;

Біліктілігі:

- оптиканың негізгі кезеңдерін білу іскерлігі;

- алған білімдерін зертханалық жұмыстар мен сарамандық әрекет

барысында қолдана білу іскерлігі;Дағдысы:

 • ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс дағдыларын.


1.6. Курстың пререквизиттері:

1.6.1 Математика1.7. Курстың постреквизиттері:

1.7.1


1.8. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СПС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

15

30
60

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

дәріс


машықтану


зертханалық

БӨЖ


1

2

3

4

5

6

7

3.1. МОДУЛЬ 1. Механика негіздері. Молекула кинетикалық теорияның негізгі түсініктері. Термодинамика заңдары.

1


Кіріспе. Механика. Кинематика. Материалық нүктенің және абсолют қатты дененің динамикасы

1

2
6

6.1.2.43-62 беттер

6.1.4. І тарау.3-25 беттер6.1.7

213-215 беттер


22 2

Сақталу заңдары. Реактивті қозғалыс. Массалар центрі. Материалдық нүктелер жүйесі. Сыртқы және ішкі күштер Импульстің сақталу заңы - табиғаттың іргелі заңдарының бірі. Механикадағы энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.

1

2
6

6.1.4.ІV тарау. 65-96 беттер.

6.1.7.

3


Молекула - кинетикалық теорияның элементтері. Молекула-кинетикалық көзқарас тұрғысынан газдың қысымы. Температураның молекула -кинетикалық теория тұрғысынан мағынасы. Идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы. Термодинамикалық параметрлер. Идеал газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі бөлшектер үшін Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы.


1

2
6

6.1.2.76-78 бб.

6.1.4.ІІ тарау.

27-37 беттер.

6.1.7.


215-219 бб.

3

4


Термодинамика элементтері. Термодинамикалық тепе-теңдік. Термодинамиканың І-бастамасы. Жылу сыйымдылығы. Изопроцесстер. Адиабаталық процесс. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Циклдық жұмыс. ПӘК. ЖЫлытушы және суытушы машиналар. Карно циклы. Карно теоремасы. Термодинамиканың ІІ- бастамасы.


1

2
6

6.1.4.-

ІІ тарау. 38-45 беттер.


5


Нақты газдар. Молекулааралық өзара әсер күштері. Молекулалардың эффективті диаметрі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар. Фазалық тепе-теңдік және. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Кризистік нүкте. Үштік нүкте.

Сұйықтар.Сұйық күйдің ерекшеліктері. Беттік керілу. Лаплас формуласы.. Капиллярлық құбылыстар.1

2
6

6.1.4.-

ІІІ тарау. 46-54 беттер.

6.1.7.


Модуль 2. Электростатиканың негізгі сипаттамалары, тұрақты электр тоғының заңдары. Электромагниттік тербелістер мен толқындар.


6

Электр зарядтарының өзара әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы

Электростатикалық өрістегі диэлектриктер мен өткізгштер. Тұрақты электр тоғының заңдары. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Бөгде күштер. ЭҚК. Тұйық тізбек үшін Ом заңы. Тармақталған тізбектер. Кирхгоф ережелері. Тұрақты ток тізбегіндегі жұмыс және қуат. Джоуль-Ленц , Ом заңдарының дифференциал түріндегі өрнегі.
1

2
6

6.1.2.235-241б.

6.1.4.ІІІ тарау. 54-64 беттер.

6.2.8. 6.3.1.

117-118 беттер


7


Магнит өрісі. Магнит өрісінің индукциясы және кернеулігі. Био-Савар-Лаплас заңы. Электр және магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері. Лоренц күші. Электромагниттік индукция құбылысын түсіндіру. Электр магниттік индукция. Фарадей тәжірибесі. Ленц ережесі. Электр магниттік индукция заңы. Магнит өрісінің энергия тығыздығы.


1

2
6

6.1.4.-V тарау. 101-115 беттер.

7.1.7. 6.3.1.


8


Гармониялық тербеліс. . Гармониялық тербелістің жалпы сипаттамасы. Тебелістің амплитудасы, жиілігі және фазасы. Гармоникалық тербелістер кезіндегі ығысу, жылдамдық және үдеу. Математикалық және физикалық маятниктер. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс.

1

2
6

6.1.4.-

V тарау. 115-124 беттер.

6.1.7.


9

Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысының Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электрлік және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы. Толқындық теңдеу. Энергия ағынының тығыздығы. Умова-Пойнтинг векторы.

1

2
4

6.1.4.-VІІтарау. 147-168 беттер.

6.1.7. 6.3.1.Модуль 3.Оптика. Кванттық статистика элементтері. Атом және атом ядросының құрылысы.

10

Жарық интерференциясы. Когеренттілік. Интерференцияны бақылау әдістері.Дифракция құбылысы. Гюйгенс-Френель принципі. Спектрлік анализ. Жарықтың поляризациясы. Отражение и преломление света на границе раздела изотропных диэлектриков

1

2
6

6.1.4.169-178б.

6.1.7. 296 -298 беттер11

Заттағы жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың шашырауы. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемалары.

1

2
6

6.2.8.157-159б.

6.1.4.191-196б.

6.1.7.298-301б.

12


Атомдар мен молекулалардың сәуле шығаруының кванттық теориясы туралы түсінік. Фотоэффект. Комптон эффектісі.

1

2
6

6.1.4.ІХт. 180-186 б. 6.3.1.

13

Кванттық статистика элементтері. Фазалық кеңістік. Таралу функциясы

1

2
6

6.1.4.ІХ т. 187-191 б.

6.2.8.144-146 б1114

Кванттық теориядағы сутегі атомы және молекуласы. Сутегі атомына арналған Шредингер теңдеуі. Сутегі тектес атомдар. Бозе-Эйнштейн және Ферми - Дирактың кванттық статистикалары туралы түсінік. Атомдық спектрлер.

1

2
6

6.1.2.441-466б.

6.1.4.VІ тарау. 125-137 б-тер. 6.3.1.115

Атом ядросының құрылысы. Атом ядросы. Ядроның құрамы, негізгі сипаттары. Радиоактивтілік. Радиоактивтіліктің ыдырау заңы. Атом ядролардың бөлінуі және олардың синтезі. Тізбекті реакция. Ядролық энергетиканы қолдану.

1

2
6

6.1.2.820-828б.

6.1.4.VІ т. 130-132б. 6.3.1.


Барлығы

15

30
90

2.1. 1-2 аралық бақылау тапсырмалары
1 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары:

1. Ілгерлемелі қозғалыс кинематикасы

2. Айналмалы қозғалыс кинематикасы

3. Абсолют қаттыдененiң iлгерiмелi қозғалысының динамикасы

4. Абсолют қаттыдененің айналмалы қозғалысының динамикасы

5.Тербелістер мен толқындар

6. Сұйықтар механикасы

2 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары:


1.Молекулалық физика және термодинамика.

2.Термодинамика негіздері.

3.Тасымалдау құбылыстары. Реал газдар.

4. Электрстатика.

5.Тұрақты электр тогы.

6.Магнит өріс. Заттағы магнит өріс.

7.Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. 8.Электромагниттік тербелістер.
3 КУРС САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатан турде, міндетті болып табылады. Егер кандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бакылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалган жұмыс автоматты турде төмен бағаланады. Аралық аттестациясының корытындысы студенттің сабакка катысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен катар аралық бакылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация корытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жумысты уакытылы орындауына, сабак кеіндегі ауызша жэне жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралык бакылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бакылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бакылауды индивидуалды түрде тапсыруға кұқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды кошіру,қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлыксыз»деп тану түрінде болады.Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.


4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Студенттің пәнді меңгергенін оқытушы бағалайды. Студенттің жұмысын бағалаудың төрт мүмкін деңгейі қарастырылады:

репродуктивті көмектесу арқылы (тану, қайталау);

репродуктивті көмексіз (еске сақтау және типтік есептерді шығаруға қолдану);

эвристикалық (типтік емес, қиын есептерді шығару);

творчестволық (оқу-зерттеунемесеғылыми-зерттеужұмыстары) барысында проблемалық есептерді шығару.

Кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді. (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта -270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін.). Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3- кестеде көрсетіген.

3- кесте


АптаПрктикалық, семинар сабақтарынан, БӨЖ тқырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Прктикалық сабақтар, СӨЖ

4

№ 1-№ 4
50

6

№ 5-№ 6
50

6

СӨЖ №1


Жазбаша жұмыс. Конспект құрастыру

90

7

1 Аралық бақылау

80

1 және 7 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

10

№ 7-№ 9
50

14

№ 10-№ 15
50

14

СӨЖ №2


Конспект құрастыру

90

15

2 Аралық бақылау

80

8 және 15 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
10006. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6.1. Негізгі әдебиеттер:

6.1.1 Физика курсының лекциялары: жоғары орын. студенттеріне арналған оқу құралы Ж. Абдула, Т.Аязбаев; ҚР жоғары оқу орын. қауымдастығы.- Алматы, 2012

6.1.2 Жалпы физика курсы. Т.Бижигитов,2013

6.1.3 Физикадан есептер жинағы,2013.А.Үргшіншібеков,Ж.Айдарова.

6.1.4 Физикадан есептер шығару Ә.М.Бектенов, Б.М.Бектенов.2013.

6.1.5. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.1.6 Сборник задач по курсу общей физики / Под ред. М.С.Цедрика М:Просвещение, 1989

6.1.7 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1995 ж

6.1.8 Трофимова Т.И. Курс физики учебное пособие для вузов. М.: академия, 2004


6.2. Қосымша әдебиеттер:

6.2.1 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991 ж.

6.2.2 Физика. Қысқаша анықтамалық, 2012.Каргин Д.Б.,Кенжалиев А.

6.2.3 Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы 2 том Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика. Алматы 2003..

6.2.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.2.5 Савельев И.В. Жалпы физика курсы. Том II, III. М., Наука, 1982 ж. «Мектеп», Алматы -1977.6.3. Интернет – ресурстар
6.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
6.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
6.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
6.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет