Бірінші аралық бақылау жұмысы Барлық а жауабы дұрыс өзгертілгенДата02.07.2018
өлшемі70,75 Kb.
Бірінші аралық бақылау жұмысы

Барлық А жауабы дұрыс өзгертілген

Саясат дегенiмiз не:

A. Билiктi ұйымдастыру,ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қарым - қатынастар саласындағы әрекеттер жиынтығы.

B. Ортақ мүддеге жету үшiн ұлттардың күш бiрiктiруi;

C. Көпшіліктің хұқының құрметтелуi;

D.Ақыл -ойдыңсипаты;

E. Қоғамда билiктi жүзеге асыратын қызмет пен қатынастарды зерттеу;

Саясаттану қандай ғылым:

A. Саясат туралы ғылым;

B. Саяси қайраткерлердiң өмiрбаяндары;

C. Адамзат биологиялық даму заңдылықтарын зерттейтiн ғылым;

D. Мемлекет құрылысы туралы пiкiр талас;

E. бұдан басқа.

«Политика» еңбегiнiң авторы кiм:

A. Платон

B.Аристотель

C.Әл – Фараби

D.Сократ


E.Демокрит

Саясаттанудың негiзгi зерттеу объектiлерi:

A. Саяси билiктiң қалыптасуы мен дамуының, оның мемлекеттi, қоғамды жасау түрлерi мен әдiстерiнiң және қолданылуының заңдылықтары.

B. Адамдар арасындағы қарым - қатынас формаларын зерттеу;

C.Партиялардың, қоғамдық қозғалыстардың қызметтерiн бақылау, қадағалау;

D.Саяси лидерлiкке баулу;

E.Жауаптар дұрыс

«Билiк» дегенiмiз не:

A. қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру формасы;

B. Капитал (ақша);

C. өз ойын жүйелi түрде айтып жеткiзу қабiлетi;

D. Мемлекеттi басқаруға қатысты дау - дамай

E. Қарулы күштер мен құқық қорғау органдары.

"Тақсыр (государь)" еңбегiнiң авторы кiм:

A.Н. Макиавелли;

B.Әл – Фараби;

C.Ф. Аквинский;

D.Т. Мор;

E.Т. Компанелла.

Саясаттың негiзгi мазмұны:

A. Билiк үшiн, күрес;

B. Экономикалық қатынастарды жолға қою;

C. Тұрғындардың өмiр сүру деңгейiн жақсарту;

D.Мәдени қатынастарды жетiлдiру;

E. Бұлардан басқа.

ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының саяси - әлеуметтiк ойларына зор үлес қосқан қайраткерлер:

A. М. Шоқай, А. Байтұрсынов;

B. Әл –Фараби, М. Қашқари;

C. Ш. Уалиханов;

D. О. Сулейменов, М. Шаханов;

E.Н. Назарбаев, М. Тажин.

Орта ғасырда саясатты түсiнудегi басым көзқарас:

A. Дiни - құдайлық көзқарас.

B. ғылыми – жүйелiк көзқарас;

C.Философиялық - этикалық көзқарас;

D. Қарабайыр, қарапайым көзқарас;

E. Аңыздық көзқарас;

"Қоғамдық келiсiм" атты еңбектiң авторы кiм :

A.Ж.-Ж. Руссо;

B.А. Смит;

C.К. Маркс;

D.Платон;

E. Әл-Фараби;

Н. Макиавелли пiкiрiнше саясаттың анықтамасы:

A. билiкке келу, ұстап тұру, пайдалану үшiн қажеттi құралдар мен тәсiлдер жиынтығы.

B. саясат экономикалық өмiр айнасы;

C. адам қызметiнiң автономды саласы;

D. өмiрдi басқарудың негiзгi әдiсi;

E. саясат қоғамдық өмiрдегi ерекше құбылыс;

Аристотель "Саясат" кiтабында алты билеу формаларын көрсеткен, олар қандай:

A. монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия;

B. парламенттiк, демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық, монархиялық, тираниялық;

C. авторитарлық, тоталитарлық, әкiмшiлдiк, бюрократиялық, жеке бастық, эстетистiк;

D. құқықтық, азаматтық, көппартиялық, конституциялық, республикалық, демократиялық;

E. аристократиялық, олигархиялық, конституциялық, құқықтық, демократиялық.

Аристотель өз зерттеулерiнде қандай деректердi пайдаланады:

A. грек полистерi патшаларының жазбаларын;

B. саяси өмiр грек мемлекеттерiнiң түрлi документтерiн;

C. ерте дүние мифтерiн;

D .грек конституцияларын;

E. Платон, т.б. философтар еңбектерiн.

Саясаттануда билiк бөлiнiсi теориясын негiздеу қай ойшылдың еншiсiне тидi:

A.К. Маркс;

B.Н. Макиавелли;

C.О. Кант;

D.Ш.-Л. Монтескье;

E.Р. Дарендорф:

Қайсы ғылымдар саясаттану ғылымымен тығыз байланысты:

A. Әлеуметтану, философия, құқықтану;

B. Тарих, лингвистика, логика;

C.Психология, дiнтану, статистика;

D.Жүйелеу теориясы, кибернетика;

E.Механика, физика, информатика.

Қай саясаттанушы дәстүрлi, харизматикалық көсемдер туралы айтқан:

A. М. Вебер;

B. К. Маркс;

C. П. Лавров;

D. Е. Вятр;

E. Д. Истон.

Қай ойшыл алғаш рет мемлекет түрлерiне классификация жасауға алғаш қадам жасады:

A. Платон;

B. Конфуций;

C. Милеттен шыққан Фалес;

D. Плутарх;

E. Сократ.

Азаматтық саясат”, “Саясат туралы” еңбектерiнiң авторы:

A. Әл-Фараби;
B. Аристотель;

C. М. Қашқари;

D. Демокрит;

E. Сократ.

Саясаттануда «парадигма» ұғымын еңгізген ғалым

A. Т.Кун

B. А. Смит

C. М. Герберт

D. Т Джеферсон

E. Д. Белл

Алғаш рет саясат күрделi құбылыс екендiгi туралы кiмдер айтты:

A. Платон, Макиавелли;

B. К. Маркс; М. Вебер;

C. Ж.Ж. Руссо

D. В. Гегель;

E. Г. Моска, В. Парето.

Қоғамның құрылымы әлемнiң құрылымына сәйкес келедi деген пiкiрдi кiм айтқан:

A. Әл – Фараби;

B. Мартин Лютер;

C. Низами;

D. А. Августин;

E. Т. Мюнцер

Ол қоғамдық меншікті қолдап, жеке меншікке қарсы тұрды. Себебі қоғамдағы қарама-қайшылықтарды тудыратын жеке меншік деген уәжді айтты және мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөлді. Ол кім?

A. Платон;

B. Демокрит;

C. Аристотель;

D. Сократ;

E. Демосфен.

"Саясат", "Афина политиясы", "Этика", "Риторика" атты еңбектердiң авторы кiм:

A. Аристотель;

B. Демокрит;

C. Платон;

D. Эзоп

E. Зенон


«Адам жалғыз өзі саяси тірі жәндік. Сондықтан мемлекет болып бірігіп өмір сүру адамдардың пешенесіне әуел бастан жазылған деп түсіндіреді. Сондықтан патшалық билікке бағыну керек. Яғни аспанда құдай, жерде Рим папасы» деген пікірді айтқан ойшыл.

A. Ф.Аквинский

B. Демокрит

C. А.Августин

D. Д. Скотт

E. Т. Гоббс

26 E

Оның ойынша, «мемлекет - қоғамдық келісімнің негінде жалпыға бірдей бейбіт өмір мен қауіпсіздікті сақтау үшін пайда болды және мемлекеттің озық үлгісі монархия» деді. Пікірді айтқан кім?A. Т. Гоббс

B. Демокрит

C. А.Августин

D. Д. Скотт

E. Ф.Аквинский

Әрхалықтың адамгершілік бейнесін, оның заңдарының айырмашылығын, қоғамның дамуын географиялық ортаға байланыстырған франция ойшылы

A.Шарль Луи Монтескье

B. Вольтер

C. П. Сезан

D. Ж.Ж. Руссо

E. Э. Дега

Оның әлеуметтік-саяси көзқарастары әрбір адам ар-намысының, шексіз құндылықтың иесі, қандай игілікті жоспар болмасын адам оны жүзеге асырады. Сондықтан қоғамдық өмірде тонау, қорлық, зорлық пен зомбылық, күштеу болмауы керек дегенді айтты.

A. И. Кант

B. Л. Карл

C.Шарль Луи Монтескье

D. А.Дюрер

E. Л. Кранах

Саяси құбылысты мерзімі жағынан дәйекті, заманыны қарай, қазіргі және болашақтың байланысын айқындап отырып қарастыратын, әр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың болған уақыт мезгілін еске ала танып-білуді талап ететін саясаттану пәнінің әдіс-тәсілін атаңыз?

A. Тарихи әдіс

B. Социологиялық әдіс

C. Нормативтік әдіс

D. Салыстырмалы әдіс

E. Жүйелеу тәсілі

Саясаттану ғылымының, саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға баға беру функциясын (қызметін) атаңыз?

A Аксеологиялық.

B. Реттеушілік

C. Жетілдіру

D. Болжау

E. Танымдық

Ол саясатты әлеуметтік сипаты жоқ табиғи себептермен, атап айтқанда географиялық ортамен, биологиялық және психологиялық ерекшеліктермен түсіндірді. Саясаттану осы парадигмасыын

A. Натуралистік парадигма

B. Тиімді- сыни парадигма

C. Әлеуметтік парадигма

D. Теологиялық парадигма

E. Жанжалдық парадигмасы

Тиімді (рационалды)-сыни парадигма жанжалдық және мәлімеге келу парадигмалары болып екіге бөлінеді. Жанжалдық парадигманың негізін қалаушыларды атаңыз?

A. К.Маркс, А.Бентли, Земмель, Козер және т.б.

B. М.Вебер, Дьюи, Э. Дюргейм, Т.Парсонстар

C. Р.Моор, Дж. Гудмен, Г. Макдональд және т.б.

D. П. Майер, Б. Рассел, Г. Тард және т.б.

E. К Лоренц, Ч.Мерриам, Г Лассуэлл және т.б.

«Мемелекет туралы», «Заңдар туралы », «Міндеттер туралы» еңбектің авторы?

A. Марк Туллий Цицерон

B. Аристотель

C. Сенека

D. Фалес


E. Зенон

Тауке хан жазғызған, қазақ әдет-ғұрып заңдарының жинағы қалай аталады?

A. «Жеті жарғы»

B. «Яссы»

C. «Халық кеңесі»

D. «Билер кеңесі»

E. «Нақыл сөздер» жинағы

«Сот реформасы жайында хат» атты еңбектің авторы

A. Ш. Уәлиханов

B. С.Қожанов

C. Ә.Бөкейханов

D. С. Көбейов

E. С.Садуақасов

«Заңдылықтың принциптері», «Конституциялық кодекстің барлық мемлекеттер үшін бастамасы» атты еңбектің авторы?

A. Бентам

B. Аристотель

C. Марк Туллий Цицерон

D. Фалес


E. Зенон

ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс елдерінде солидаризмілімі кең өріс алды. Ілімнің негізін қалаушы француз ғалымын атаңыз

A. Л. Дюги

B. А.Парето

C. А. Михельс

D. Дарендоф

E. М.Вебер

38C


«Жалпы социология жөнідегі трактат» авторы және «элита» ілімінің негізін қалаушылардың бірі

A. В. Парето

B. А. Михельс

C. Л. Дюги

D. Дарендоф

E. М.Вебер

«Адамның басқа жан-жануарлардан ерекшелігі –ол билік үшін күреседі» деп айтқан ойшыл

A. Ибн-Халдун

B. Т. Гоббс

C. Фалес


D. Ибн-Сина

E. Р.Даль

Биліктің осы түрі бойынша, билік дегеніміз басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негіздеген іс-әрекеттің ерекше түрі деп айтады Биліктің осы түрін айтыңыз?

A. Бихевиористік

B. Телеологиялық

C.Инструменталистік

D.Конфликтік

E. Ықпал етуші

Мемлекеттің пайда болуына қатысты, «Қоғамдық келісім» атты теорияның негізін қалаушы?

A. Т. Гоббс

B. Р.Мартин

C. Ж.К. Шевалье

D. П. Моррис

E. Р.Даль

«Саяси ілімнің тарихы» атты еңбектің авторы

A. Б.Чичерин

B. М.Вебер

C. К.Маркс

D. П.Майер

E. А.Каплан

Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?

A. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське

B. Гегель мен Джон Локк

C.Ш. Л. Монтеське мен Гегель

D.Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза

E. Б. Спиноза менДжон Локк

Саяси билік-таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін береді. Ал мемлекеттік билік ше?

A. заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.

B. билікті мойындау

C. билікті атқару

D. хұқықтық тәртіп орнату

E. Бас бақылушыБиліктің легитимді типтерін атаңыз?

A. дәстүрлі, харизматикалық және ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.

B. прагматикалық, түсіндірушілік, болжам жасаушылық, аксиологиялық, тәжірибелік

C. салыстырмалық, жүйелік, бихевиористік, әлеуметтанулық, психологиялық, институционалдық, тарихилық

D. антикалық, классикалық, қазіргі. индивидуалистік, коллективистік және плюралистік

E. мақсаттық, міндеттік, функциялық, аристократиялық, клубтық, бұқаралық

Мемлекеттік биліктің заңдылығы оның легитимдігінен білінеді. Легитимдік дегеніміз не?

A. билікті мойындау

B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.

C. билікті атқару

D. хұқықтық тәртіп орнату

E. Бас бақылушы

Монархиялық билік нешеге бөлінеді?

A. 2


B. 5

C. 3


D. 4

E. Бөлінбейді

Конституциялық монархияға жататын мемлекеті ата?

A. Бельгия

B. АҚШ

C. ИталияD. Албания

E. Үндістан

Импичмент дегенім не?

A. жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тәртіптің түрі.

B.алға қойған мақсатқа іс жүзінде жету үшін ұстаған бағыт.

C.мемлекеттік және қоғамдық құрылыстың негізгі қағидаларын, принциптерін білдіретін негізгі заң.

D.мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты кірісуі

E.адамзаттың еркін жетілуне негізделген мақсатты әлеуметтік қозғалыс.

"Саяси жүйенiң" анықтамасы:

А. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы;

В. Мемлекет;

С. Билiк;

D. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;

Е. Қоғамның партиялық жүйесi.

Қазақстандағы басқару түрiн ата.

А. Президенттiк басқару;

В. Конституциялық монархия;

С. Парламенттiк басқару;

D. Аралас басқару түрi;

Е. Хандық билiк жүйесi.

Менталитет деген не:

А. Ойдың бақыты мен тән өзгешелiгi, ақыл шабыты, сана қисындылығы;

В. Бiрлесу одақтасу;

С. Қоғам санасының әр түрiнде – саясатта, құқықта,дiнде көрiнетiн идеялардың,

ұйымдардың жүйесi;

D. Рухани өмiрдiң дамуы;

Е. Әлеуметтiк өзгерiстер мен саяси құбылыстар.

"Қазақстан халық бірлігі» одағы атты партия қашан құрылды?

А. 6-ақпан, 1993 ж.;

В. 1-желтоқсан, 1991 ж.;

С. 16-желтоқсан, 1991 ж;

D. 25-қазан, 1990 ж.;

Е. 4-маусым, 1992 ж.

Монархиялық басқарудың ерекше белгiсi:

А. Жоғарғы мемлекеттiк билiк мұрагер- монархта болатын басқару формасы;

В. Феодалдық меншiк;

С. Бiрнеше императордың болуы;

D. Ақсүйек байлардың билiк етуi;

Е. Билiк бұтақтарының болуы, сайлау жүйесiнiң бекiтiлуi.

Саяси белсендiлiк дегенiмiз не:

А. Саяси режимдi, институттарды дамытуға немесе өзгертуге тырысқан әлеуметтiк топтардың немесе жеке тұлқалардың әрекеттерi;

В. Билiк үшiн күреспен байланысты тұлғаның қызметi;

С. Қоғам өмiрiне индивидтер мен әлеуметтiк топтардыңқатысуы;

Д. Азаматтардың сайлауға қатысуға тырысулары;

Е. Бұлардан басқа.

Қазақстанда 1995 ж. 30 тамызда қабылданған Конституция бойынша парламент екi палаталы:

А. Сенат және мәжiлiс;

В. Сенат және өкiлдер палатасы;

С. Сенат және Конгресс;

D. Ақсақалдар алқасы мен ұлттық Кеңес;

Е. Сенат және Жоғарғы Кеңес.

Саяси тәртіп деп...

A. саяси билік, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығын, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің демократиялық дәрежесін айтады.

B.адал, шынайы сайыс арқылы түрде өткізілетін сайлауда айтады.

C.қоғамдық пікір тудыртып, саяси өмірге ықпал етуін айтады

D.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктерін айтады

E.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушыларын айтады.

"Демократия"– бұл …

А. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;

В. Тапсыз қоғам;

С. Билiктi зорлық немесе күш қолдану арқылы жүзеге

асыратын институттар мен ұйымдар жүйесi;

D. өз ойын дәлелдi түрде айта бiлу қабiлетi;

Е. өтпелi кезеңде тиiмдi деп саналатын басқару түрi.

Саяси жүйені «кіріс» және «шығыс» негізінде, талап пен қолдау принциптері арқылы түсіндірген ғалым

A. Д.Истон

B. Т. Парсонс

C. Э. Дюргейм

D. П.Моррис

E. П. Шарон

Саяси жүйенің құрлымы неше бөлікке бөлінеді.

A. 4


B. 6

C. 3


D. 7

E. 2


Саяси сипаты жоғары саяси инситутқа төмендегілердің қайсы жатады.

A. мемлекет

B. кәсіподақ

C. жастар

D. кәсіпкерлер

E. билік


Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?

A. құқтық заң акты

B. хұқықтық норма

C. конститутция

D. ұйымдарды қорғау

E. жарғылық ережелер

"Қоғамдық пiкiр"ұғымы ненi бiлдiредi:

А. Қоғамдық - саяси, мәдени, экономикалыққайшылықтар негiзiнде құралатын, адамдардың осы жағдайларға қатынасын көрсететiн көпшiлiк санасының өзектi түрi;

В. Ақпарат құралдары арқылы таралатын пiкiрлер;

С. Қоғамда қалыптасқан ой.

D. Парламенттiк пiкiр –таластар нәтижесiнде қалыптасатын көзқарастар;

Е. Саяси элитаға жағымды саяси пiкiр.

"Егемендiк" деген сөзге ненi сыйғызуға болады:

А. Мемлекеттiң саяси тәуелсiздiгi, билiктiң халықта, ұлттта болуы;

В. Дербес элитамен басқарылатын мемлекеттiң құрылымы;

С. Билiктi нығайтуға арналған мемлекет саясатының желiсi;

D. Бұлардың ешқайсысы емес;

Е. Саяси белсендi президент.

65B

Плюралистiк демократия дегенiмiз не:А. Азаматтарды» өз пiкiрiн еркiн айту мүмкiндiгi;

В. Негiзгi партиялар мен ұйымдардың ара - қатынасы мен "қарсылықтары" негiзiнде, пiкiр алуандығы қағидасына сүйенiп құрылған билiк жүйесi;

С. Тұлғаныңөзiн бiреудiң көзқарасы мен әрекетiне қарсы қоюы;

D. Ой құрылысы, ақыл қоры;

Е. Пiкiрлердiң бiтiспес қайшылығы.

Демократияның тарихи формалары:

A. антикалық, классикалық және қазіргі.

B. моделдік, теориялық және қазіргі

C. алғашықы қауымдық, өркениеттік, және қазіргі

D. азаматтық, қоғамдық және қазіргі

E. моделдік, азаматтық және қазіргі

"Азаматтық қоғам" дегенiмiз не:

А. Жеке тұлғаның емін-еркін дамуын қамтамасыз ететін қоғамның күйі

В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;

С. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;

D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;

Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.

Халық билігін орнату үшін оған жағдай жасау керек. Ондай жағдай теңдік болған жерде ғана болады. Б.з.б. V ғасырда демократия деп теңдікке негізделген мемлекетті деген грек тарихшысы

A. Геродот

B. Гераклит

C. Эзоп


D. Зенон

E. Анаксимандр

Экстремизмнiң анықтамасын көрсетiңiз:

А. Саяси немесе басқа да мақсаттарға жету үшiн заңсыз, куштеу, зорлау тәсiлдерін пайдаланатын әрекет

В. Шиеленiстердiңқарулы қақтығыстарға асқынуына себептер

С. Қарсылық көрсету, қорғану.

D. Әскери күштiң басымдылығына сүйенетiн мемлекет;

Е. Реформалар бақытына наразылықБиліктің легитимді типтерін көрсет?

A. дәстүрлі, харизматикалық, ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.

B.дәстүрлі, сыни-тиімді, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық.

C.харизматикалық, саяси, партриоттық, қорғаныстық және белсенділік.

D.дәстүрлі, харизматикалық, тиімді-сыни, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық

E.моделдік, теориялық, тиімді- сыни және қазіргі

Легитимділіктің мінсіз үш түрін көрсеткен неміс қоғамтанушысы

A. М.Вебер

B. К. Поппер

C. Гегель

D. М. Хайдегер

E. К. Маркс

72 C

Биліктің бұл легитимділік түрі бойынша, өзінің ерекше батырлығымен, адалдығымен немесе басқа үлгілі қабілет-қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, халық сол басшының билігіне бас ұрып, соңынан ереді. Легитимділіктің осы түрін айтып беріңіз?A. харизматикалық

B. дәстүрлі

C. тиімді-сыни

D. азаматтық

E. белсенділік

Әр елде парламентті әр түрлі айтады. Польша мен Финляндияда парламент қалай аталады?

A. Сейм

B. Конгресс

C. Ұлттық жиналыс

D. Мәжіліс

E. Гиксдаг

Федеративтік мемлекеті көрсетіңіз?

A. Бразилия

B. Греция

C. Тунис

D. Польша

E. Швеция

Республикалық биліктің үшінші түрі саналатын аралас (оны жартылай президенттік немесе президенттік-парламенттік деп те атайды) республикалық билікке қай мемлекет жатады.

A. Франция

B. Иран

C. Израиль

D. Қазақстан

E. Өзбекстан

Қазақстан Республикасының «Ата заңы» (конститутция ) неше тарау және қанша баптан тұрады?

A. 9-тарау, 98 баптан

B. 6-тарау, 38 баптан

C. 9-тарау, 87 баптан

D. 6-тарау, 87 баптан

E. 6-тарау, 98 баптан

«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған

A. жалпы

B. жеке

C. айқын

D. үстемдік

E. оқу

Жаңа дәуірдегі демократияның классикалық теориясы бойынша, биліктің өз ерекшелігіне қатысты халық билікке толық араласа алмайды. Сондықтан халық, саяси серкелерді, басшыларды сайлау немесе оларды орнынан алу арқылы демократиялық билікке қол жеткізеді. Осы теорияны негіздеуші австрия социологыA. И. Шумпетер

B. И. Каплан

C. И. Вангер

D. И. Перкил

E. И. Моррис

«Ақпараттық демократия» деген тұжырымдаманы ұсынушы француз саясаттанушы

A. М. Рокар

B. Ж.Ж. Руссо

C. Ф. Ревери

D. Ж.Гудон

E. Ж. Луи Давид

Демократияның тура, плебисцитарлық, өкілдік демократия деп бөледі. Тура демократияның анықтамасын көрсет?

A. халық маңызды саяси шешімдерді қабылдауда, билік жүргізуде тікелей қатысады

B. билік қатынастарын нарықтық жолмен шешу

C. азаматтардың саяси ықпалы кемиді.

D. халықтың еркі депутаттарға және биліктің өкілетті органдарына беріледі.

E. халық өзінің таңдау құқығын ақпарат құралымен бірігіп береді.

"Теократия"– бұл…

А. Билiктегі дiн иелерi мен шiркеу басшылары қолында болатын басқарудың түрi;

В. Ақсақалдар кеңесiнiң билiгi;

С. Президенттiк билiк;

D. Теоретик - ғалымдардың билiгi;

Е. Құдайдың ғалам үстiнен еткен үстемдiгi.

Құқықтық мемлекеттiң ажырамас бөлiгi:

А. Азаматтық қоғам, заң үстемдiгi, билiк бөлiнiсi;

В. Идеология, ұлттық сана – сезiм;

С. Қарулы күштер, құқық қорғаушы органдар;

D. Стратегиялық жоспар, реформалар;

Е. Бұлардан басқа

Қай ағылшын ойшылы мемлекеттің пайда болуы, патриархтық теорияға байланысты, яғни, рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп санады.

A. Р. Филмер

B. Б. Спиноза

C. Т.Гоббс

D. А. Ратцель

E. А. Бентли

Мемлекеттің толық анықтамасын айтыңыз?

A. Мемлекет –ол белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастарымен мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін

B. айтамыз Мемлекет -ол қоғам басшысы, адамдар сол елдің азаматы болуы керек.

C.Мемлекет –ол саяси жүйенің басты элементі, негізгі ұйымы, арнаулы күштерді пайдалана отырып, өз аумағындағы азаматтардың мүддесін қорғайды, алғашқы қауымда болған жоқ.

D. Мемлекет –ол экономикаға, салыққа, несие, экономикалық бағдарламаларға, әлеуметтік өмірді ұйымдастыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тәрбиелік салада мемлкет халыққа білім беруге, ғылыммен әдебиет өнерге қамқорлық жасауы.

E.Мемлекет –ол азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құруы идеясы.

Саяси режим – бұл…

А. Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты.

В. Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;

С. Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;

Д. Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;

Е. Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.

Территориялық - әкiмшiлiк тұрғысынан мемлекеттер қалай жiктеледi:

А. Унитарлық, федеративтiк, конфедеративтiк;

В. Республикалар мен монархиялар;

С. Охлократия, плутократия, олигархиялық;

D. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық;

Е. Егемендi, автономиялық, отарлық.

Плутократия – бұл…

А. Байлар билiгi;

В. Ақсақалдар билiгi;

С. Халық, қарапайым бұқара билiгi;

D. Шiркеу, дiн басылар билiгi;

Е. Әскерилер билiгi.

Сайлау жүйесi– бұл…

А. Заң шығарушы билiк тармағыныңи жұмыс iстеу тәртiбi;

В. Саяси қатынастардың әдiстерi мен формалары;

С. Құрылымдар мен саяси институттар жиынтығы;

D. Билiк бұтақтары арасындағы тепе – теңдiк жүйесi;

Е. Жауаптар дұрыс

Мемлекеттiң толық белгiлерi қайсы:

А. Жоғарыда көрсетiлгендер.

В. Құқық және заңдар,нормалар шығару;

С. басқаруға, шешiмдер қабылдауға, жазалауға монополия,
D. Жұрттан салық - алымдар жинау құқы

Е. Белгiлi бiр территориядағы жоғарғы егемендi билiк

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша билiк тармақтарыныңжоғарғы органдарының дұрыс құрамы:

А. Парламент, үкiмет, Жоғарғы сот.

В. Соттар, үкiмет; Конституциялық Кеңес, әкiмдер;

С. Парламент, министрлiктер, әкiмдер;

D. Президент, Жоғарғы сот, үкiмет;

Е. Парламент, Президент, үкiмет;

Ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдарды қалай атайды?

A. Апатридтер

B. Апологеттер

C. Аборигендер

D. Анархистер

E. Артистер

Адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау.

A.Геноцид

B. Генократ

C. Генезис

D. Генполис

E. Гендерлік саясат

Саяси билiк дегенiмiз не:

А. Таптың, топтың, жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркiн жүргiзу мүмкiндiгi;

В. Сайланбалы саяси билiк түрi;

С. Халықтың билiкке араласуы;

D. Демократиялық жолмен басқару формасы;

Е. Сот билiгi.

"Азаматтық қоғам" дегенiмiз не:

А. Мемлекеттік құрлымына тыс қалыптасатын әлеуметтік-эконмикалық және мәдени-рухани қоғамдық қатынастардың жиынтығын айтады.

С. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;

В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;

D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;

Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.

Демократияны теріс түсінген тобырдың билiгi, ол:

А. Охлократия;

В. Демократия;

С. Плутократия;

D. Олигархия;

Е. Республика.

Адам құқығының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды:

А. 1948ж.

В. 1943ж.

С. 1945ж.

D. 1949ж.

Е. 1953ж.

Адамдардың саяси өмірге қызығушылықтары байқалмайтын саяси мәдениеттік тип

А. Поддонистік

В. Патриархальды

С. Активистік

D. жауаптар дұрыс

Е. Рушылдық

Қоғамдағы төртiншi билiк…

А. Бұқаралық ақпарат құралдары;

В. қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар;

С. Партия;

D. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы;

Е. Сенат.

99D

БҰҰ - на Қазақстан қай жылы қабылданды:А. 1992 ж;

В. 2000 ж.;

С. 1991 ж.;

D. 1945 ж.;

Е. 1995 ж.

К. Маркстiң анықтамасы бойынша мемлекет дегенiмiз…

А. Үстем таптың төмен тап үстiнен үстемдiк жүргiзуі

В. ; Саяси жүйенiң негiзгi элементi;

С. Белгiлi бiр территориядағы егемендi билiк;

D. Адамдардыңқоғамдасып өмiр сүру формасы;

Е. ұлттық территория тұтастығы.

Мажоритарлық жүйе…

А. Үмiткерлердiң белгiлi округ бойынша көпшiлiк дауыс алуымен анықталатын сайлау жүйесi;

В. Халық бұқарасының жаппай сайлауға қатысуы;

С. Сайлау кезiнде жеке үмiткерге жасалатын жеңiлдiк;

D. Сайлаушылардың белсендiлiгiн арттыруды мақсат еткен ұйымның жұмыс әдiстерi;

Е. Электорат санын анықтайтын есеп жүйесi.

Парасатты ақсүйектер қалай аталады?

А. аристократия

В. интеллегенция

С. жауаптар дұрыс

D. декабрист

Е. дворян

Тоталитаризм терминінің анықтамасы:

А. шектеулі билік

В.ақсүйектер билігі

С. халық билігі

D.монархиялы билік

Е.жауаптар дұрыс емес

Мемлекет басқару түрімен құрылысына қарай нешеге бөлінеді?

А.3-ке

В.4-ке


С.5-ке

D.6-ға


Е. Бөлінбейді

Мемлекеттің пайда болуының қоғамдық келісім теориясын қалағандар:

А. Т.Гоббс, Г.Гроций, Ж.Ж.Руссо

В.Роберт Филмер

С. А.Августин, Ф.Аквинский

D.В.Соловьев және т.б.

Е.жауаптар дұрыс емес

Пропорционалдық сайлау жүйесінің айырмашылығы:

А. жеңіп алынған дауыспен

В. абсолютті сайланады

С.сайлаушылар қолдауымен

D.жауаптар реті жоқ

Е.дауысы 50 пайыздан асса

Сайлау цензі бойынша, президенттікке үміткердің ең төменгі жас мөлшері қаншада болу керек?

A. 40 жаста

B. 20 жаста

C. 26 жаста

D. 35 жаста

E. 30 жаста

108B


Немістің көрнекті саясаттанушы М. Вебердің ойынша, саяси партиялардың неше тарихи кезеңі қалыптасқан?

A. 3


B. 2

C. 4


D. 6

E. 5


Партия сөзінің толық анықтамасын айтыңыз?

A. Партия деп мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде, бір идеология негізінде құрылған адамдардың ерікті одағын айтамыз.

B. Қоғамның қай жігіне партияның ықпалы күшті жүрсе, соны–партия дейміз.

C. Партия –ол саяси өмірдің мәселелсін реттеуші

D. «Партия» сөзі латын тілінен аударғанда «бөлу», «бөлшек» дегенді білдіреді.

E. Партия –деп демократиялық жолмен қабылданған заң үстемдік ететін, оның алдында бәрі де тең саналатын, жеке адамның құқығы жан-жақты қамтамасыз етілетін мемлекеттік құрылысты айтамыз.

Екі палаталы Парламент сайлауы қашан болды?

А. 1999 жылы

В.1998 жылы

С. 1995 жылы

D.2001 жылы

Е.2005 жылы

Сыртқы саясат деп:

А. жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежедегі саясаты

В. әлеуметтік топтар арасындағы саясат

С. өз ішіндегі саясат

D. топтық мүдделер саясаты

Е. жауаптар толық емес

Мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейдегі қатынас түрі:

А. халықаралық қатынас

В. ішкі саясат

С. сыртқы саясат

D. дипломатиялық байланыс

Е. халықаралық саясат

Халықаралық саясатпен тығыз байланыстағы ұғым мазмұны қалай аталады?

А. саяси қатынас

В. ұлттық мүдде

С. саяси жүйе

D. саясат

Е. саяси тәртіп

Ұлттық мүддемен етене байланысты ұғым:

А. ұлттық қауіпсіздік

В. ұлттық мәдениет

С. ұлттық сана

D. ұлттық бейімделу

Е. ұлттық тәрбие

115.B

Сыртқы саясаттың қалыптасуына ықпалетуші маңызды мәселе:А. географиялық орналасу

В. ашық күрес

С. табиғи байлығы

D. билігі

Е. Жауаптардың бәрі де

Регресс деген не?

А. кері кетушілік

В. алға жылжушылық

С. реформалар жасау

D. саясаттық байланыстар

Е. жауаптар дұрыс емес

Балама сайлау:

А. басқарушыорынғаекiнемесебiрнешеүмiткерлердентұратынсайлаупроцесi;

В. Можаритарлық, пропорционалдық, аралассайлаужүйелердiңтиптерi;

С. Сайлауда көп дауыс жинаған партиялар;

D. Сайлауда бiрдей дауыс жинаған партиялардың жиынтық дауыс саны;

Е. Депутаттардың сайлаушылармен қарым - қатынастары.

Демократиялық режимдер:

А. Басқарудың президенттiк және парламенттiк түрлерi;

В. Монархия мен конституциялық монархия;

С. Авторитарлық тәртiп;

D. Тоталитарлық тәртiп;

Е. Олигархия, плутократия және диктатура.

Бірпартиялық жүйе ненің белгісі?

А. тоталитарлық

В. либералдық

С. авториторлық

D.демократиялық

Е. шовинистік

Әртүрлі әлеуметтік жүйелердің қосылып, «аралас қоғамға» бірігуге негізделген концепция.

А. Конвергенция

В. Конформизм

С. Лоббизм

D. Легитимділік

Е. Бұдан басқа

"Невада - Семей" қозғалысы негiзiнде қандай саяси партия дүниеге келдi:

А. Қазақстан Халық Конгресi;

В. Жасылдар партиясы;

С. Табиғат;

D. Қазақстан Халық Бiрлiгi партиясы;

Е. Азат партиясы.

Төмендегi партиялардың қайсысы идеологиялың айырмашылық негiзiнде ерекшеленген:

А. Социалистiк, коммунистiк, буржуазиялық, ұлттық- демократиялық, реформистiк.

В. Прогрессивтi, демократиялық, революциялық, монархиялық, радикалды;

С. Басқарушы, оппозициялық, жария, көлеңкелi;

D. Бұқаралық, кадрлық, таптық, парламенттiк;

Е. Дiни, экстремистiк, экологиялық, республикалық.

Төмендегi белгiлердiң қайсысы мемлекеттiк құрылымның федеративтiк формасына сәйкес келедi:

А. Территориялық өзiн - өзi басқару принципiне негiзделген субьектiлер арасындағы шарт, билiктiң жоғарғы органдарының кадрлары оның төменгi органдарынан жинақталады.

В. Жекелеген әкiмшiлiк – аймақтық бiрлiктердiң тәуелсiздiгiне сүйенген мемлекеттiк құрылым;

С. Конституциясы бойынша бiртұтас билiк органдары, құқық жүйесi бар, орталықтандырылған мемлекет;

D. Ортақ конституция негiзiнде өз конституцияларын жасайды, билiктiң жоғарғыоргандары мен бiртұтас құқық жүйесi бар;

Е. Ортақ конституцияның жоқтығы, ортақ азаматтықтың болмауы;

Қазақстан Конституциясы бойынша үкiмет құрамын анықтап, Президенттiң бекiтуiне кiм ұсынады:

А. Премьер – Министр;

В. Мемлекттiк хатшы;

С. Парламент спикерi;

D. Жоғарғы сот;

Е. Конституциялық Кеңес төрағасы.

Таптардыңжойылуынабайланыстымемлекеттежойыладыдегенуағыздықайәлеуметтiк–саясиойбағытынасихаттайды:

А. Анархизм;

В. Социал – реформизм;

С. Ленинизм;

D. Марксизм;

Е. Либерализм.

Жариялылық деген не:

А. Өз ойын ашық айту, ешқандай шек қойылмау

В. Іс-әрекет бостандығы

С. Сөз бостандығы ұғымына жақын, бірақ оған сәйкес емес ашық саяси пікір ұғымы

D. Барлығына рұқсат барды білдіретін, біздің мәдениетке сырттан келген ұғым

Е. Бұдан басқа

Ұлттық сана ұғымын қай сөйлем нақты анықтайды:

А. ұлттық - этникалық қауымдастықтың тарихы, қазiргi жағдайы, болашақ дамуы туралы көзқарастардың, ой – пiкiрлердiң жиынтығы;

В. ұлт тағдырына қатысты пiкiрлердiң демократиялық принциптермен құрылуы;

С. ғасырлар бойы бiрге өмiр сүру нәтижесiнде территориялық, экономикалық және тiл мәселесi жөнiнде қалыптасқан рухани өмiр келбетi;

D. ұлттық тәуелсiздiкке қол жеткiзу үшiн күресуге шақыратын идеялар жиынтығы;

Е. ұлтшылдықтың шектен шыққан түрi.

Мемлекеттік төңкерісті жүзеге асырудағы заговоршыл топтың әрекеті:

А. Путч

В. Терроризм

С. Пеокция

D. Радикализм

Е. Бұдан басқа

Егемендi мемлекет анықамасын қай сөйлем нақты бередi:

А. Iшкi және сыртқы саясатта дербес, саяси тәуелсiз мемлекет;

В. Демократиялық даму жолын таңдаған мемлекет;

С. Экономикалық дамудың белгiлi бiр сатысын ашықан мемлекет;

D. Күштi армиясы бар, халықаралық саясатта өз орыны бар ел;

Е. Белгiлi бiр этникалық - ұлттық негiзде құрылған республика.

Сайлау жүйелерiнiң негiзгi түрлерiн атаңыз:

А. Пропорционалды, мажоритарлы;

В. Шетел бақылаушыларының қатысуын құптайтын сайлау жүйесi;

С. Баламалы сайлау жүйесi;

D. Тiкелей немесе жанама сайлау;

Е. Референдум немесе плебисцит:

Саясаттануда идеологияға шектен тыс бағындырылған саяси режим қалай аталады:

А. Идеократиялық

В. Мобилизациялық;

С. Технократиялық

D. Демократиялық;

Е. Популистiк.

Төменгi ұйымдардың қайсысы БҰҰ- ныңарнайы бөлiмше ұйымы болып табылады:

А. ЮНЕСКО;

В. НАТО;


С. Саяси ғылымдардың халықаралық ассоцияциясы;

D. ЕҚЫҰ (ОБСЕ);

Е. ОПЕК

ҚР ұлттық банк төрағасын кiм тағайындайды:


А. Президент;

В. Парламент;


С. Премьер-Министр;
D. Сенат;
Е. Мәжiлiс.

Конституция дегенiмiз…

А. Мемлекеттiк және қоғамдық құрылыстың негiзгi қағидалары, принциптерi бiлдiретiн негiзгi заң;

В. Заңдар жинағы;

С. Мемлекеттiк заң;

D. Саяси-экономикалық заңдар жинағы;

Е. Билiктi жүзеге асыру туралы заң.

Қай мемлекетте саяси режим теократиялық сипатта:

А. Иран;

В. Үндiстан;

С. Пәкстан;

D. Ресей;

Е. Түркия.

Саяси шешiмнiң тиiмдiлiгiн не анықтайды :

А. Саяси мақсатқа жетудiң ұтымды жолын таңдай бiлу;

В. Халық мүддесiнiңөзгеруiне ықпал ету;

С. Шешiмнiң пiкiр – сайыстардан кейiн барып қабылдануы;

D. Мамандармен, сарапшылармен кеңесе отырып қабылданған шешiм;

Е. Бұлардан басқа өлшеммен анықталады.

Қазақстанда қандай партиялық жүйе қалыптасқан?

А. Көппартиялық;

В. Қоспартиялық;

С. Аралас;

D. Бiрпартиялық;

Е. Қазақстанда партиясыз саяси жүйе.

Саяси көсемнiң дұрыс анықтамасы…

А. Қоғамдық, саяси - әлеуметтiк мәселердi шешуде халықтың саяси көзқарасына ықпал ете алатын тұлға;

В. Лауазыма байланысты қонатын қасиет;

С. Қаржылық мүмкiндiгi мол, билiк басындағы тұлға;

D. Күшпен ықпал ете алатын адам;

Е. Мемлекеттi экономикалық дағдарыстан шығара алатын тұлға.

Мемлекет пен құқықтың қажеттiлiгiн қай идеологиялық бағыт жоққа шығарады:

А. Анархизм.

В. Неоконсерватизм;

С. Гандизм;

D. Марксизм;

Е. Либерализм;

Электорат ұғымының нақты анықтамасын табыңыз:

А. Сайлау құқы бар адамдар тобы;

В. Қоғамдағы әлеуметтiк топ;

С. Таптар арасындағы қарым - қатынас әдiсi;

D. Белгiлi бiр партияны жақтайтын қоғам бөлiгi;

Е. Сайлау құқынан ажыратылған адамдар тобы.

Қай елде демографиялық саясат халықтың өсiмiн қолдамайды:

А. Қытай;

В. Қазақстан;

С. Тәжiкстан;

D. Франция;

Е. Өзбекстан.

Билiктiң атқарушы тармағы қайсы:

А. Сот.

В. Сенат;С. Мәжiлiс;

D. Үкiмет;

Е. Бұқаралық ақпарат құралдары;

Қазақстан қандай халықаралық ұйымға мүше:

А. БҰҰ;

В. НАТО;


С. ЕҚЫҰ (ОБСЕ);

D. ОПЕК;


Е. Араб Елдерiнiң Лигасы:

Патриотизм дегенiмiз не:

А. Отанға деген адамгершiлiк және азаматтық сүйiспеншiлiк сезiмi;

В. өз үкiметiн қолдау;

С. Халықаралық қатынастардағы жеке адамныңұстанымы;

D. өз елiн жақтау;

Е. Жеке адамның өз мемлекетiнiң әлеуметтiк дамуына үлес қосуы.

Саяси жүйенiң басты элементі қайсы:

А. Саяси режим.
В. Саяси партиялар;
С. Саяси мүдде;
D. Саяси күрес;
Е. Мемлекет;

Депортация дегенiмiз:

А. Жеке адамдарды халықтарды ерiксiз күшпен жер аудару;
В. Халықтардың қоныс аударуы;
С. Экономикалық жағдайға байланысты қоныс аудару;

D. Қоныс аударуға табиғи факторлардың ықпалы;


Е. Халықтың өз еркiмен қоныс аударуы.

Президент ҚР Конституциясы бойынша қандай тетiк арқылы билiктен аластатылады:

А. Парламент тарапынан болатын айыптау-импичмент;
В. Күш қолдану арқылы;
С. Сенiмсiздiк вотумы;
D. Үкiмет тарапынан болатын сенiмсiздiк;
Е. Референдум арқылы халық еркiмен билiктен ажырату.

Қазақстан Республикасының заң шығарушы жоғарғы мемлекеттiк орган:

А. Парламент;

В. Үкiмет;


С. Премьер- министр

D. Президент;


Е. Жоғарғы сот.

Сенат депутаттарының өкiлеттiк мерзiмi:


А. 6 жыл;

В. 5 жыл;

С. 4 жыл;

D. 7 жыл;

Е. 3 жыл;

Мәжiлiс депутаттығына неше жастан бастап сайланады:


А. 25 жастан;

В. 30 жастан;

С. 40 жастан;

D. 35 жастан;

Е. 20 жастан.

Атқарушы билiк дегенiмiз …

А. Үкiмет органдары;
В. Билiк бөлiнiсi теориясы негiзiнде қызмет iстейтiн мемлекеттiк органдар жүйесi;
С. Демократиялық басқару формасы;
D.Билiктi келiсiп жүзеге асыру;
Е.Жергiлiктi өкiмет органдары.

Альтернатива дегенiмiз:

А. Бiрнеше мүмкiндiктiңiшiнен бiреуiн ғана таңдап алу;
В. Жеке дара оқшаулану;
С. Демократия принципi;
D. Басқару формасы;
Е. Бiрлесiп әрекет жасау.

Автономия дегенiмiз не:


А. Бiр мемлекеттiң шеңберiнде өзiн-өзi басқаруға берiлген саяси-ұлттық құрылым;
В. Мемлекеттiкбасқаруформасы;

С. Жеке дара басқару;

D. Демократиялық басқару формасы;
Е. Саяси билiк түрi.

Автократия дегенiмiз не:

А. Жеке адамның беделi арқылы басқару;

В. Бiр адамның жеке дара билiгi;

С. Абсолюттi басқару жүйесi;

D. Монархиялық басқару формасы;

Е. Көсемнiң басқару жүйесi.

ҚР Конституциясы неше бөлiмнен тұрады:

А. 9;

В. 10;


С. 6;

D. 7;


Е. 8.

Абсолютизм дегенiмiз:


А. Өкiмет билiгi шексiз жеке дара бiр адамның қолында тұрған мемлекеттiк басқарудың түрi;
В. Жалпы халықтық басқару;
С. Сайлау арқылы билiк басына келуi;
D. Келiсiп басқару

Е. Конституция талабына сай басқару.

Консенсус дегенiмiз не:

А. Саяси мәселе бойынша тараптардың ортақ шешiмге, ымыраға келуi;

В. Саяси әлеуметтiк идеялар жиынтығы;

С. Нақты шешiм, халықаралық келiсiм, құжаттар әзiрлеу және қабылдау әдiсi;

D. Көзқарастардың саяси мәселе бойынша сәйкес келмеуi;

Е. Заңмен бiрiктiрiлген әртүрлi ұйымдасқан күштер мен ықыластар.

Инагурация дегенiмiз не:

А. Мемлекет басшысының өз қызметiне салтанатты түрде кiрiсуi;

В. Салтанатты мәжiлiс;

С. Халықаралық деңгейдегi жиналыс;

D. Мемлекеттiк маңызды оқиғаны жариялау;
Е. ұлттық мейрам.

Интеграция дегенiмiз…

А. Мемлекетаралық саяси, экономикалық, әскери, мәдени жақындасу;

В. Саяси партиялар одағы;

С. Мемлекеттегi заңдар жүйесi;

D. Қоғамдық ұйымдардың одағы;

Е. Жауаптар дұрыс

Инфрақұрылым дегенiмiз…

А. Экономикалық немесе саяси құрылымдар бөлiгi;

В. Белгiлi бiр қоғамдық органның сыртқы көрiнiсi;

С. Экономикалық, әлеуметтiк саясат нәтижесiнде болатын өзгерiстер;

D. Қоғамның сыртқы келбетi;

Е. Елдiң жалпы өркениеттiк бейнесi.

Саяси қызметтегi күрес жолдары:

А. Революция, контрреволюция, билiк, реформа, саяси төңкерiс;

В. Саяси партиялардың билiкке ұмтылуы;

С. Экономикалық, әлеуметтiк саясаттың нәтижесiнде болатын өзгерiстер;

D. Сыртқы саясат желiсiн қалыптастыру;


Е. Жиналыстар, шерулер арқылы көсемдердiң бағдарламаларын азаматтарға бiлдiру.

"Элита" түсiнiгiнiң мағынасы:

А. Саясаттағы, рухани өмірдегі таңдаулы адамдар

В. Адамдардың кәсiбiне, мамандығына сай бiрiккен ерекше тобы;

С. Белгiлi бiр саяси мақсатқа жету жолында ортақ бағдарламасы бар топ;

D. ХV ғ.- ғы адамдардың саяси құқығына байланысты оқшауланған топ;

Е. Жоғарғының бәрі дұрыс

Диктатура ұғымын дәл беретiнi:

А. Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік;

В. Демократиялық басқарудың бiр түрi;

С. Заңмен щектелетiн билiк;

D. Байлардың билiгi;

Е. Күштеуге деген мемлекеттiң құқы.

Конфедерация дегенiмiз қайсы:

А. Белгiлi бiр мақсаттарды (әскери, сыртқы саясаттағы және с.с.) жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдердiң саяси одағы;

В. Басқару формасы;

С. Мемлекетердiң экономикалық одағы;

D. Мемлекеттердiңшекаралық одағы;

Демографиялық процесс дегенiмiз…

А. Туу, өлу, табиғи өсiм, неке , айырылысу, көшi - қон үрдiстерiнiң жиынтық өзгерiстерi;

В. Қоғамдағы түрлi топтардың өз мүдделерi үшiн күресi;

С. Қоғамның дамуына әсерi бар маңызды оқиалар мен факторлар;

D. Оралмандарға жан – жақты қолдау көрсету;

Е. Қоғамның даму процесi.

Әлеуметтiк мәртебе дегенiмiз не:

А. Әлеуметтiк топтың немесе тұлғаның қоғамдағы орынын айқындайтын көрсеткiш;

В.Белгiлi бiр әлеуметтiк субъектiге қалыптасқан көзқарас;

С. Әлеуметтiк дамудың өлшемi;

D. Жеке адамныңқоғамдық белсендiлiгі;

Е. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттiң даму деңгейiнiңөлшемi.

Оппозиция дегенiмiз…

А. Саясатқа, қайраткерлерге қарсылық ету, кедергі жасау;

В. Саяси, экономикалық, әлеуметтiк мәселелердегi пiкiр алуандығы;

С. Белгiлi бiр топтың, партия мүшелерiнiң жiкке бөлiнуi;

D. Қоғамдық қозғалыстардың саяси басшылығындағы ұстанымдардың сәйкессiздiгi;

Е. Ұйымның өз ұстанымын басқа саяси қатынастар субъектiлерiнiң бағыттарына сәйкестендiру

БҰҰ құруға кiмдер қатысты:

А. Сталин, Трумен, Черчиль;

В. Хрущев, Кеннеди;

С. Брежнев, Брант;

D. Миттеран, Кастро;

Е. Мао Цзе Дун.

Қоғамның саяси жүйесінің толық анықтамасын айтып бер.

A. Қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, әлемуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығын айтады.

B. Қоғамның саяси жүйесі деп мемлекетті қорғайу, ішкі тәртіпті сақтайу, саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермеуді айтады.

C. Қоғамның саяси жүйесі деп саяси биліктің пайда болуын қазіргі саясаттануда мемлекеттің пайда болуымен байланыстыруын айтады.

D. Қоғамның саяси жүйесі –қоғамдықпікір тудырып, саяси өмірге ықпал ету жағынан оны 4-ші билік түрін айтады.

E. Қоғамның саяси жүйесі деп адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтауын айтады.

Сайлау жүйесі дегеніміз ...?

A. Өкілетті және басқа мемлекеттің сайланбалы билік органдарын құру жолдарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін анықтайтын, тәртіпке келтірілген нормалар, ережелер жиынтығын айтады.

B. Пропорционалды сайлау

C. Мажоритарлық сайлау

D. Сайлаудың жалпыға бірдей, тең және сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беруі

E.сайлау нәтижесінде үміткердің округ бойынша көпшілік дауыс алуы.

Американдық саясаттанушы Дж. Ла Паломбараның партия неше белгімен сипатталады?

A. 4


B. 8

C. 5


D. 6

E. 7


Алғашқы көпшілік партия қашан құрылды?

A. 1861ж


B. 1865ж

C. 1853ж


D. 1867ж.

E. 1864ж.

Германиядағы бірінші көпшілік жұмысшы партиясы қашан құрылған?

A. 1863ж

B. 1865ж

C. 1861ж


D. 1867ж.

E. 1864ж.

Саяси идеологиясына қарай партиялар неше түрге бөлінеді?

A.5


B.4

C.6


D.8

E.3


Авангардтық партияны ұстанған мемлекеттің партиясын айтыңыз?

A. Үндістандағы ұлттық конгресс партиясы

B. АҚШ-тағы Ұлттық партия

C. Швециядағы жасылдар партиясы

D. Германиядағы халықтық социал партиясы

E. Жапон ұлттық еркін демократиялық партия

Саяси өмірдегі алатын орны, билікті жүзеге асыруға қатысуына қарай партия нешеге бөлінеді?

A.4


B.2

C.3


D.6

E.5


Бірпатриялық мемлекетті көрсетіңіз?

A. Қытай

B. Үндістан

C. Греция

D.Тунис

E. СенигалКоалиция сөзінің анықтасын табыңыз?

A. Жалпы мақсатқа жету үшін партиялар одағын айтады.

B. Партиялардың өзіндік идеологиялық бағытына және саяси тәртіпті қолдауларына қарай өзіндік әрекеттері

C. Саяси партиялардың генезисі

D. Саяси өмірдің мәселелесін реттеуші күштердің болуы

E. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар

Егер дербес партия ұзақ уақыт (20-30 жыл бойы) билік етсе, оны....

A. басымдық коалициясы деп айтады

B. коммунистер коалициясы деп айтады

C. өкіметтік коалициясы деп айтады

D. социалистер коалициясы деп айтады

E. бақылау коалициясы деп айтады

Бөкейханов басқарған «Алаш» партиясы қашан құрылды

A.1917 ж


B.1915ж.

C.1914ж.


D.1918ж

E. 1913ж


1917 жылғы «Үш жүз» партиясының көсемі

A. Қ. Тоғысов

B. М. Қойшыбаев

C. Н. Төлеуов

D. Е. Айтов

E. Д. Сәрсембин

Қазақстаның социал-демократиялық партиясы қашан құрылды

A. 1991 ж.

B. 1996 ж.

C. 1985 ж.

D. 1995ж.

E. 1990 ж.

«Элита» түсінігің негізін қалаушылардың бір Вальфредо Паретоның еңбегі қалай аталады?

A. «Жалпыға бірдей социология трактатты»

B. «Саяси ғылым негіздері»

C. «Элита заңы»

D. «Билеуші элита»

E. «Абсолютік құқық»

Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды қызметке іріктеп алудың 2 түрі бар. Соларды көрсет?

A. антрепренерлік және гильдия

B. бәсекелестік және төзімділік

C. антрепренерлік және мандаттық

D. авангардтық және гильдия

E. жетекшілк және гильдия

Элитаның осы түрі бойынша, саяси элитаның басқарушы қызметке үміткердің ерекше қасиеттері, көпшілік жұртқа ұнай білу қабілеті басты орын алады. Мұнда кандидаттың байлығына, кәсібіне, біліміне, мамандығына, т.с.с. онша мән берілмейді. Айтылып отырған элитаның басқарушылқ түрін атап көрсетініңіз?

A. антрепренерлік

B. төзімділік

C. авангардтық

D. мандаттық

E. гильдия

«Элита коэффицентін» ұсынған философ

A. Н. А. Бердяев

B.А. Шопенгауэр

C. К. Маркс

D. Гегель

E. Ф. Энгельс

Аймақтық элитаға кімдер жатады?

A. Облыс әкімдері

B. Паритялар

C. Билік басындағылар

D. Сырттан келгендер

E. Бөлім басшылары

Саяси элита» ілімінің өкілі, «Саяси партиялар, Демократияның олигархиялық үрдістері туралы очерк» атты еңбек жазған және «Олигархияның темірдей заңын» ұсынған ғалым

A. Р. Михельс

B. Г. Моска

C. В.Парето

D. Р. Милсс

E. Т. Парсонс

Саяси топ бастаушылар топтастыруға алғаш қадам жасаған неміс ойшылын атаңыз?

A. М. Вебер

B. И.Кант

C. А. Дюрер

D. К. Маркс

E. Э. Дюргейм

Қ.Р. Тудың авторы кім

A. Ш. Ниязбеков

B. Ш. Наурызбаев

C. Ш. Қасымов

D. Ш. Уәлиханов

E. Ш. Базарбаев

Қ.Р. ЕҚЫҰ (ОБСЕ) қашан төрағлық етті

A. 2010ж


B. 2008ж

C. 2006ж


D. 2009ж

E. 2007ж


Саяси сана деп ...

A. өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, адамдардың бұл саладағы іс-әркеттеріне бағыт-бағдар теретін әлеуметтік сезімдер, түсініктер, көзқарастар жиынтығын айтады.

B.жеке адамдар мен топтарға ауызша және жазбаша түрінде сұрақтар қою жолымен алғашқы саяси- әлеуметтік ақпарат алу тәсілдері

C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.

D.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.

E.қоғамның иерархиялық әлеуметтік құрылымындағы негізгі бұқара көпшіліктен белгілі бір ерекшеліктерімен айрықшаланып, жетекшілігі, жеңілдіктері бар және мемлекеттік билікке салмақты ықпал жасайтын немесе оны жүзеге асыратын адамдар тобы, жігі.

«Идеология» ұғымы гректің «идея»- бейне және «логос» -білім деген сөздерінен шыққан. Оны ғылыми айналымға, әдебиетке еңгізген француз ғалымын атаңыз?

A. В. Дестют де Тарси

B. А. Дестют де Траси

C. Жан-Жак де Траси

D. В. Дестют да Траси

E. А. Дюшон де Траси

Саяси сана неше деңгейден тұрады?

A.4


B.7

C.5


D.3

E.6


Саяси идеология қай дәуірде дүниге келді?

A. Ағартушылық дәуір

B. ХХ ғасырда

C. Қайта өрлеу

D. Ерте заманда

E. Ренессанс

Cаяси іс-әрекетті түсіну мен әлеуметтік шиеленістерді бәсеңдету. Осы айтылған сұрақ саяси идеологияның қай қызметіне тән?

A. Амортизациялық қызметі

B.Бағдарламалық қызмет

C.Жұмылдыру қызметі

D. Танымдық қызметі

E.Бағалау қызметі

Қоғам өмірінде идеологияның неше қызметі бар.

A. 5


B. 4

C. 6


D. 3

E. 7


Саяси идеология анықтамасын толық айтып бер?

A. адамдардың үлкен әлеуметтік топтарының іс-әрекетіне бағдар беріп, олардың мақсат-мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жүйесін айтамыз.

B. адамдар ұжымы мен топтар, таптардың т.б. бірлестіктердің сезімімен мінез-ғұрыптарынан пайда болуын айтамыз.

C. Әр түрлі-саяси, құқықтық, этикалық, діни, эстетикалық философиялық т.б. болып келуін айтамыз

D.Адамдар өздері қойған мақсатына сәйкес қоғамда саналы тәртіп орнату мүмкіндігін айтатыз

E.Ережелер, рухани байлықтар, бағалы бағыттар жүйесін айтамыз

Саясатқа қатысу шамасына қарай саясат субьектілері шеше түрге бөледі.

A. 5


B. 4

C. 2


D. 7

E. 6


«Азаматтық мәдениет» атты еңбектің авторы

A. С. Верба

B. Н. Морисс

C. А. ШаронD. Т. Бентли

E. У. Ростоу
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет