Екінші аралық бақылау барысында оқуы тиіс 100 кітап аясында ұсынылатын шығармалар тізімі мен оның орындалу реті Жоғары мектеп психологиясыДата12.03.2018
өлшемі111,47 Kb.
Екінші аралық бақылау барысында оқуы тиіс 100 кітап аясында ұсынылатын шығармалар тізімі мен оның орындалу реті

Жоғары мектеп психологиясы

Магистранттардың аралық бақылау барысында олардың индивидуалды және топпен оқу әрекетінің көптеген түрлері кіреді, бұлар оқытушының көмегінсіз іске асады (немесе жартылай көмегі, егерде өздік жұмысы аудиторияда орындалса).

Аралық бақылау жұмысының маңыздылығы оқытушының көмегінсіз, магистранттардың міндетті түрде қатысуы мен, алынған ақпаратты білімде қолдану оның қандай да бір іс-әрекетте қолданылуынан тұрады.

Аралық бақылау – өзінің білімін жетілдіру әдісі, оқытудағы әртүрлі әдістермен дидактикалық байланысы. Магистрант өздік жұмысы процесінде белсенді шығармашылық жеке тұлға ретінде көрінеді, өзінің мәдениетін таратушы, бағдарын,болашақ мамандыққа көрсетеді.І. Берілген тақырыпты конспектілеу.

Негізгі талаптар:

Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну. Міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазыдуы тиіс. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.

Магистранттардың аралық бақылау барысында жұмыстарды орындауларына жалпы кеңестер (нұсқаулар)

1. Өздігінен білім алу үшін, алдымен сол жұмысқа қажетті нақты дағдыларға (библиографиялық дағдылар, түрлі анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, оқығандарды жазып алу т.б.) ие болу керек.

2. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

3. Өздігінен білім алатын адам нені оқитынын анық біліп, ол жұмысты белгілі жоспармен, жүйемен жасауы керек.

4. Алғашқы кезде оқытушылардан, тәжірибелі адамдардан, кітапханалардан ақыл-кеңес алудың пайдасы зор.

5. Өздігінен білім алу жұмысын асықпай, көп үзіліс жасамай жүргізген жөн.

6. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет.

7. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, міндетті түрде әдебиеттерге ссылка мен түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

8. Әдебиеттерді орыс тілінен қазақшаға аудару міндетті

Магистранттар аралық бақылау барысы материалдарына, ұсынылған еңбектер мен әдебиеттерге сүйену қажет. Жиналған материалдарды бір жүйеге келтіріңіз. Әрбір автордың негіздемелерін зерттеп, танысыңыз. Өзіңізді осы авторлардың позициясына қойып көріңіз.Аралық бақылау тақырыптарының тізімі

1. «7 навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови


— http://bit.ly/1ManUml

2. Информационная модель как инструмент анализа новостного дискурса Добросклонская Т. Г. 2015

3. Астафурова Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации. М., 2001.

4.Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности вусловиях здоровья и болезни. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. 

5. «Принцип пирамиды Минто®» Барбара Минто— https://goo.gl/XntB59

6. «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл— https://goo.gl/700eo0

7. Б.Д. Карвасарский, В.А. Абабков, А.В. Васильева, Г.Л. Исурина и др. Копинг–поведение (механизмы совладания) как сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций и методы их определения: пособие для врачей и психологов. – СПБ.: Изд–во НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2007г.

8. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Межкультурная коммуникация. Системный подход. Новгород, 2003.

9. «Искусство результативного управления» Ларри Боссиди, Рэм Чаран
— http://bit.ly/1W3IB5w

10. «Поток. Психология оптимального переживания» Михай Чиксентмихайи


— http://bit.ly/1EtLgve

11. «Сила воли. Как развить и укрепить» Келли МакГонигал — http://bit.ly/1UwXpsG


12.«Управление стрессом» Дэвид Льюис
13. Кабардов М. К., Арцишевская Е. В. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенции М 2000

14. Нартова–Бочавер С.К. “Coping behavior” в системе понятий психологии личности //– 1997г


15.«5S для офиса» Томас Фабрицио, Дон Тэппинг
16. «Экономика впечатлений» Джозеф Пайн, Джеймс Гилмор
17. Хубецова З. Ф. Аудитории и медиа: новые формы коммуникативного взаимодействия // Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях. СПб., 2004. С. 251-254.

18. «Менеджмент. Природа и структура организаций» Генри Минцберг


19.«Рефрейминг организаций» Ли Болмэн, Терренс Дил
20. «Краудсорсинг» Джефф Хау

21.«Богатство семьи» Джеймс Хьюз


22. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М., 2002.
23. «На этот раз все будет иначе» Кармен М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф
24. Концепты языка и культуры в контексте СМИ. Комова Т.А. 2003
25. «Взаимодействие в команде » Эми Эдмондсон
26. «Эффективное правительство для нового века» Раби Абучакра, Мишель Хури
27. Добросклонская Т. Г. Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурной коммуникации 2006.

28.Бурлачук Л.Ф., Коростылева Л.А. Психологические особенности лиц, испытывающих затруднения при вступлении в брак

29. Дружинин В.Н. Психология семьи. - М., 1996.

30. Розин М.В. Представления о родителях и семейных конфликтах в неформальной подростковой субкультуре // Психология конфликта: Хрестоматия /Сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - С.349-364.

31. Коммуникация в психотерапии Вирджиния Сатир

32. Все ради любви  2003. Кристин Ханна 

Зз. Эбби Глайнс «Лучшее прощание» 2004

34.Кристина Гудоните «Дневник плохой девчонки» 2014

35. Психология репродуктивной сферы человека: методология, теория, практика Филиппова Галина Григорьевна[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 6. URL: http:// medpsy.ru

36. Брутман В.И. Динамика психологического состояния женщины во время беременности и после родов / В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова // Вопр. психологии. – 2002. – № 1. – С. 59-69.

37. Добряков И. В. Перинатальная психология / И. В. Добряков. – СПб.: Питер, 2010. – 272 с.

38. Крыжановский Г. Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы / Г. Н. Крыжановский. – М.: Медицина, 1980. – 359 с.

39. Леус Т. Н. Представление женщины о себе как о матери до и после родов: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.04 / Т. Н. Леус. — М., 2001. – 21 с.

40. Новиков А. Н. «Неформальные организации». 2003.

41. Е.И.Холостова «Теория социальной работы» Учебник. — М.: Юристь, 2001. — 334 с.

42. Вишневский А.Г. Эволюция семьи и семейная политика. М., 1992.

43. Иванов О.И. Социальные проблемы молодежи и ювенологические исследования (введение в социологию социальных проблем). СПб.: ИРЭ РАН, НАЮ, 2001.

44. Иванов О.И. Социальные проблемы молодежи и ювенологические исследования (введение в социологию социальных проблем). СПб.: ИРЭ РАН,2001.
45. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи.

46. Критерии психологического здоровья (по А. Эллису)

47. Психологическое здоровье человека. А. Шувалов

48. Антропологическая модель психологического здоровья

49. Франкл В. Человек в поисках смысла. М. : Прогресс, 2000.

50. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб. : Евразия, 1999. 
51. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной. М. : ТЦ Сфера, 2007. 
52. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : Прогресс, 2004. 

53. Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. Киев : Ника-Центр, 2002

54. Динамика и факторы представлений о любви и браке среди молодежи. М. Кущева, А. Гуйо, О. Сергеева, В. Рябушкина.

55. Кому и в каких случаях нужна профессиональная психологическая помощь? И. и Л. Ширяевы

56. Психология здоровья. Учебник для вузов - Никифоров Г.С 2006

57. Внутренняя картиназдоровья (ВКЗ) и внутренняя картина болезней (ВКБ)

58.Классификация типов отношения к болезни по А.Е.Личко

59. Классификация типов отношения к болезни В.Е. Каган

60. Основные сферы деятельности практических психологов ... Банков В. В., Гришпун И. Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию 

61. Банков В. В., Гришпун И. Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог». — М., 2003.

62. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия. М.: Радикс, 2009.

63.Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 1997.

64. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл, 2000

65. Акофф Рассел Ackoff, Планирование будущего корпорации М. 2010

66.Иванов М. А. Организация как ваш инструмент / М. А. Иванов, Д. М.Шустерман. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 392 с.67. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В. Пособие по психологическому консультированию. –М., 2001.

68. Психологическое консультирование. Учебное пособие Колесникова Г. И. – 2014

69. Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного консультирования. Учебное пособие. – М., 2003.

70. Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия. – М., 2000.

71.Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл, 2000.

72. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. - М., 2001.

73. Качалкин А.Н. Роль сми в межнациональном общении. менталитет и речевой этикет нации

74. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 3-е международное издание. – СПб.: Питер, 2001.

75. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. – М., 1997.

76.Робер М.-А., Тильман Ф. Групповая динамика. Руководство и лидерство в малой группе // Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994. С.142-155.

77. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: МГУ, 1990. С. 6-84, 95-102, 103-133.

78. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймен-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники. – М., 2007.

79. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

80. Теория культурных измерений Г. Хофштеде – М.: Флинта, 2003.

81. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М., 1996г.

82.Мейган М. Работа с персоналом: введение в должность. – СПб., 2002.

83. Психология подростка. Хрестоматия / Сост. Ю. И. Фролов. М., 1997.

84 Психологический портрет психолога-консультанта

85. Володин Н.Н. Перинатальная психология 

86. Психологический анализ беременности с точки зрения различных теоретико-методологических подходов

87. С. Персональный контроль, стресс и копинг–процессы. – М.: Медицина, 1984г.

88. Чудинов А. П. Когнитивно-дискурсивное исследование метафоры в текстах СМИ 2004.

89. Дьяченко, М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях 2000

90. Психологические условия развития конфликтологической компетентности в подростковом возрасте Худаева, Майя Юрьевна 200791. Магомедов-Эминов, М. Ш. Трансформация личности / М. Ш. Магомедов-Эминов. М. : ПАРФ, 1998. - 496 с.

92. Калинина Н.В. Формирование социальной компетентности как механизм укрепления психического здоровья подрастающего поколения // Психологическая наука и образование.- 2001
93. Абабков В.А., Пере М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2004г.

94. Развитие психологической готовности студентов к будущей профессиональной деятельности Ганичева И.А., Мирук А.В.

95. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. М., 2001.

96. Почебут Л.Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса. СПбГУ. 2005.

97. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М., 2002.

98. Холл Э. Как понять иностранца без слов. М., 1995.

99. «Scrum: как работать в два раза меньше, успевая в два раза больше» Джэфф Сазерленд — https://goo.gl/iVuK2c


100.Липсиц И.В. Результативный менеджмент: Как построить эффективную систему управления М 2008.


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет