Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебі гуманитарлық ЖӘне жаратылыстану пәндері кафедрасыбет3/4
Дата04.05.2017
өлшемі394.34 Kb.
1   2   3   4

ƏДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер

 1. Аяжанов С.С. Информатика: оқу құралы. Аст.2011.- 236б.

 2. Аяжанов С.С. Компьютерлік желілер: оқулық. Алм.2011.- 240б.

 3. Көксеген Ә.Е. Алгоритмдеу және программалау тілдері: оқулық. Алм.2011.- 192б.

 4. Хакімова Т. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері: оқу құралы. Алм.2009.- 196б.

 5. Демидчик Н.Н. Использование MS Excel и MS Access в экономических информационных системах: Учебное пособие.- Астана, 2012. – 118 с.

 6. Н. В. Макарова, В. Б. Волков. Информатика: Учебное пособие. Изд.: Питер, 2011. – 576с.

 7. Грошев А.С. Информатика: Учебник для вузов. Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2010. – 460с.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Е.Балапанов, Б.Бөрібаев, Р.Дүзбаева, Г.Мадьярова, Windows 95/98 операциялық жүйесі. Лабораториялық практикум. Алматы 2002 ж.

 2. Информационный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 400 с. – ISBN 978-5-16-003814-8.  

 3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е. А. Кандрашина. – М.: Дашков и К, 2012. – 220с. –ISBN 978-5-394-01579-3. 

 4. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Текст] : учеб. пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – М. : Дашков и К, 2012. – 304 с. – ISBN 978-5-394-01213-6.   

 5. Гуда, А. Н. Информатика. Общий курс [Текст] : учебник / А. Н. Гуда и др.; под ред. В. И. Колесникова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 400 с. – ISBN 978-5-394-01088-0.   

 6. Демидов, И. В. Логика [Текст] / И. В. Демидов; под ред. Б. И. Каверина. – 7-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 348 с. – ISBN 978-5-394-01624-0. 

 7. Калабухова, Г. В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные технологии [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Калабухова, В. М. Титов. – М. : Форум- Инфра-М, 2011. – 336 с. – ISBN 978-5-8199-0321-6.

 8. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – М. : Дашков и К, 2012. – 304 с. - ISBN 978-5-394-01730-8.

 9. Пауэлл Т. Web-дизайн. - 2-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1072 с.

 10. Сергеева И.М., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: Учебник. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.Глоссарий

Ақпарат термині латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарды білдіретін “information” сөзінен шыққан. Ақпарат – бұл қоршаған орта туралы анықталмағандықты білдіретін мәліметтер.Ақпараттық үрдіс - ақпаратты қабылдау, алмастыру, өңдеу және қолдану үрдісі.

Ақпаратты қорғауақпараттың сыртқа шығуын, оның ұрлануын, жоғалуын, рұқсатсыз жойылуын, өзгертілуін, рұқсатсыз көшірмеленуін болдырмау үшін жүргізілетін шаралар кешені.

Ақпараттандыру – адам қызметінің қоғамдық мәні бар барлық түрлерінде ақиқат білімдердің толық және дер кезінде пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру.

Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету жолында ақпаратты сақтау, өңдеу және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, әдістердің және адамдардың өзара байланысты жиыны.

Ақпараттық ресурстар – кітапханаларда, мұрағаттарда, қорларда, мәліметтер банкілерінде және басқа да ақпараттық жүйелерде жеке құжаттар немесе олардың жиымдары түрінде шоғырланған мағлұматтар жиынтығы.

Алгоритм - орындаушының белгіленген мақсатқа жетуіне бағытталған түсінікті  ұйғарым.

Алмасу буфері – құжаттар мен қосымша программалар арасында мәтіндік немесе графикалық информация алмасуға арналған жад аймағы.

Антивирустық программа – компьютер программаларына зақым келтіретін вирустарды табатын, әрі олардың кері әсерін жоятын программа.

Архивтеу – файлды немесе файлдар тобын тығыздау процесі.

Аппараттық жасақтама – компьютерлік жүйенің жҗмыс істеуіне қажетті барлық аппараттық құралдар жиынтығы.

Байт – 8 биттен тұратын ЭЕМ жадының немесе ондағы мәліметтердің бірлігі.

Бейнеадаптермонитордағы бейнені басқару үшін бас тақшаға орнатылған немесе кеңейтуге арналған қосқыштарға жалғанатын схемалық тақша.

Бейнекарта – бейнекамера, бейнемагнитафон немесе кез-келген басқа композитті сигнал көзінен алынатын бейнемәліметтерді дисплей экранына шығаруға мүмкіндік беретін, компьютерлік графикамен және бейнемәліметтермен жұмыс істеуге арналған құрылғы

Гипермәтін - экранда ашық тҗрған құжаттың бір бөлігінен екінші бөлігіне жылдам ауысуды жүзеге асырады.

Дербес компьютер – жеке пайдаланушыға арналған кіші өлшемді жөн бағалы, өмбебап микропроцессор; үстелге қоятын, ықшамды, қалтаға салып жүретіндей етіп жасалған, жеке пайдаланушыға арналған компьютер.

Десте – желі арқылы тасымалданатын мәліметтерді сипаттайтын жалпы аталым.

Домен – бір бір компьютерден басқарылатын немесе желілік түйіннің жалпы басшылығымен жұмыс істейтін қатынастар әрекетінің немесе желілік ресурстардың тобы.

Драйвер – сыртқы құрылғылармен байланыс жасайтын жүйелік программа.

Жад – мәліметтерді қабылдауға, сақтауға және беруге арналған ЭЕМ-нің функционалдық бөлігі.

Жедел жадберілген мезетте атқарылатын программалар мен оларға дер кезінде қажетті мәліметтерді сақтайтын электрондық жад.

Жергілікті желі (локальная сеть) – жалпы мақсаттағы байланыс құралдарын пайдаланбайтын, бір-біріне жақын орналасқан компьютерлердің есептеу желісі.

Компьютерлік желі – мәліметтерді компьютер арасында жеткізетін бір-бірімен телеқатынас құру құралдары.

Конструктормәліметтер қоймасы нысандарының (кестелер, сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтап, құрастыру режимі.

КЭШ жад – процессор мен жедел жад арасында буфер ретінде қолданылатын мәліметтер алу уақыты жедел жадқа қарағанда өте жылдам жад түрі.

Информатика - адам өмірінің әр түрлі салаларында ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау, түрлендіру және қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән.

Программалық жасақтама – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналарға арналған программалар жиынтығы; компьютерлерге арналған алгоритмдер мен программаларды әзірлеу.

Санау жүйесі – сандық мәліметтерді көрсету үшін керек тәсілдер мен ережелердің келісілген жиынтығы.

Қолданбалы программалық жасақтамақолданушының нақты есептерін шешуге арналған программалар жиынтығы.

Сыртқы жад – мәліметтерді ұзақ сақтауға арналған алынып-салынатын жад құралдары (магниттік диск, иілгіш магниттік диск т.с.с.).

Слот – компьютердің жүйелік тақтасында кеңейтудің алып-қосу ойығы.

Стример – қатқыл дискідегі мәліметтерді резервке сақтап қоюға арналған көлемді мәліметтер жинақтайтын магниттік таспадағы компьютерлік магнитофон.

Мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) – мәліметтер қорымен жҗмыс істеуге арналған, оны басқару мен түрлендіруді жүзеге асыратын программалар тобы.

Мәліметтер қоры (МҚ) – бір-бірімен байланысқан әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді бір жерге жинақтап сақтау.

Модемкомпьютерлік желілері жүйесінде цифрлық сигналдарды аналогты түрге және керісінше түрлендіретін модулятор және демодулятор құрылғылары.

Операциялық жүйе – компьютер мен қолданушы арасындағы диалогты ұйымдастыратын, компьютерді және оның ресурстарын басқаратын, компьютердің барлық аппараттық құралдарының жұмысын үйлестіретін өзара байланысқан жүйелік программалардың жиынтығы.

Файл - белгілі бір атаумен аталып, реттеліп жазылған байттар тізбегі, дискідегі аталған аймақ.

Файл пішімі – файл мәліметтерін дискілрде сақтау, экранда немесе қағазда бейнелеу тәсілдерін анықтайтын оның құрылымы.

Электрондық почта – компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелтуді, хабарларды оқу мен сақтауды жасақтайтын қызметтік программалар жүйесі.

Шебер (Мастер) – белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп орындайтын программа.

Утилиттер – операциялық жүйенің мүмкіндіктерін кеңейтетін көмекші программалар.

Форма – мәліметтерді экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару мүмкіндіктері.
Білімді бағалаудың жалпы шкаласы


Аттестациялық әріптік баға

Балдардың сандық эквиваленті

Оқу пәнін меңгеру дәрежесінің %-дық мөлшері


Дәстүрлі жүйе бойынша

баға

А


4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,0

65-69

С-

1,67

60,64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет