Этнопсихология пәні бойынша 2-ші рубежкага арналган тест сұрақтарыДата31.01.2018
өлшемі252,27 Kb.
Этнопсихология пәні бойынша 2-ші рубежкага арналган тест сұрақтары
1. Мәдени шоқтың аспектілерін атаңыз (К.Оберг бойынша)

 1. жоғалту немесе күту сезімі

 2. қабылданбағандық сезімі

 3. ақау

 4. жоғарыда айтылғанның бәрі

 5. шырығулар

2. Мәдениеттің органикалықтан жоғарылығы жайлы Кребер концепциясының пайдасына қарай аргумент: 1. мәдениет және индивидтерге тәуелді емес, топтық деңгейде дербес өмірлер

 2. мәдениет тұтас феномен емес

 3. мәдениет феномендерін бақылау мүмкін емес

 4. мәдениет жеке индивидтерге тәуелді

 5. индивид бүкіл мәдениет үйлесімін меңгеруге қабілетті

3.Кросс- мәдени психологияда базалық теориялық конструкт 1. этнос

 2. мәдениеттер

 3. тұлға

 4. ұлт

 5. этноцентризм

4. Халықтардың болашақ психикалық құрылымын түсіну, әтнопсихологияның бұл міндетін ұсынған 1. Шматов

 2. В.К.Шабельников

 3. Р.Карыбеков

 4. Хауанов

 5. Аристотель

5. Қай фактор мәдениеті қалыптастырады, мәдениет мүшелерінің мінез-құлқына әсер етеді және осылайша балалардың бірлігін мәдениетте әлеуметтену тәсілін құрады? 1. ген

 2. тұлға құрылымы

 3. әлеуметтенулер

 4. экология

 5. отбасы

6. Салдары бір немесе екі топтың бірегей мәдениеттерінің әлементтерінің өзгерулері болып табылатын, түрлі мәдениет индивидтерінің топтары тікелей және ұзақ байланысқа түсетін кезде пайда болатын феномен 1. маргинализация

 2. сегрегация

 3. аккультурациялар

 4. интеграция

 5. сепаратизм

7. Өзара әрекеттестіктің өзгешелігі мен шарттарын басқа ұлт өкілдерімен араласу кезінде өзара келісімдік және сенімдік атмосферасын ұстану мақсатында ынтымақтастық барабар формасын табуға, дұрыс ұсынуға көмектесетін білім, даңды, тәжірибені пайдалану дәрежесіі: 1. маргинализация

 2. аккультурация

 3. этностық мәдени біліктіліктер

 4. интеграция

 5. сепаратизм

8. Тілі бір, салыстырмалы түрде тұрақты мәдени және психика ерекшеліктері ортақ, сондай ақ жалпы өзіндік атауы бар тарихи қалыптасқан адамдардың тұрақты жиынтығы: 1. мәдениет

 2. этнос типі

 3. конструкт

 4. этностар

 5. этнопсихология

9. Этнос психологиясының қалыптасуындағы негізгі фактор ретінді оның тарихи тәжірибесін көрсететің тілдің ықпалын қарастыратын психология, әтнология және лингвистика қиылысында пайда болған ғылыми білім саласы: 1. этнос

 2. мәдениет

 3. этнолингвистикалар

 4. әтнос типі

 5. этнопсихология

10. Толып жатқан объектілердің ішінен адамның қажеттілігіне, қызығушылығына және бағыттылығына байланысты заттарды іріктеп алу қабылдаудың қай заңдылығына жатады? 1. Тұтастай

 2. уақытты

 3. апперцепциялылығы

 4. таңдамалылықтар

 5. иллюзиялы

11. Шектеусіз уақытқа созылатын материалды сақтауға негізделген ес түрі: 1. ұзақ мерзімдер

 2. қысқа мерзімді

 3. оперативтік

 4. механикалық

 5. йдетикалық

12. Түрлі пішіндегі бейнелерді еске қалдыру қабілеті: 1. бейнелік естер

 2. эмоциялықес

 3. қозғалыс ес

 4. сөз-логикалық

 5. эйдетикалық ес

13. Барлық өмірлік құбылыстарды жалпы әтап болып табылатын өз әтнос қауымының салт дәстүрі және құндылықтарымен салыстыра отырып қабылдау және бағалау қабілеті, өзінің өмір сүруін басқалардан артық көру: 1. этноцентризмдер

 2. этнос

 3. мәдениет

 4. этнос типі

 5. этнопсихология

14. Этностық топтың жеке тұлғаларымен туыстастыратын әрбір жеке тұлғаға бар қасиеттер ұғымы. Осы қоғамның негізін және оның мәдени базасын құрайтың әрбір нақты қоғамда басым келетін адамдардың «орташа» психологиялық типі: 1. әтнос

 2. этнос типі

 3. негізгі тұлғалар

 4. этноцентризм

 5. этнопсихология

15. Әтникалық қауымдардың жақындасу процесі: 1. этникалық қарым қатынас

 2. этникалық ауызбірлік

 3. этникалық дискриминация

 4. этникалық бірігулер

 5. этникалық ассимиляция

16. Этнопсихология пәні нені зерттейді: 1. заңдылықтарын зерттеулер

 2. адамдардың қарым қатынасын зерттейді

 3. балалардың тәрбиесін зерттейді

 4. адамның психикасымен әтникалық ерекшеліктерін, ұлттық сана сезімің қалыптасу қоғамдағы болған оқиғаларды

 5. өмірде болып жатқан құбылыстарды зерттейді

17. Абстракция дегеніміз не: 1. шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арќылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алулар т.б.

 2. Біртекті заттардың, құбылыстардың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру

 3. синтез

 4. жалпылау

 5. анализ

18.Алдын ала жоспарланған жєне бағдарланған бір адамның сөйлеуі: 1. жазбаша

 2. жағдайға байланысты

 3. эгоцентрикалық

 4. монологтар

 5. диалогты

19.Тарихи қалыптасқан және ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан жүріс түріс формасы тұрмыс санасында әбден тамырланған ережелер, құндылықтар, адамдардың қатысу түрлері: 1. этникалық қарым қатынастар

 2. этникалық ауызбірлік

 3. этникалық ұлттық салт

 4. этникалық дискриминация

 5. этникалық ассимиляция

20.Өз әтностық қауымға оның мүдделері мен құндылықтарына деген ұлттық қарым қатысы, олар жағымды да жағымсыз ренкте де болуы мүмкін: 1. ұлттық сана сезім

 2. этнос типі

 3. негізгі тұлғалар

 4. этноцентризм

 5. этникалық ұлттық салт

21. Халықтық өзіндік сол немесе басқа ұлт өкілдерінің көпшілігінің ойлау ерекшелігі: 1. әтникалық қарым қатынас

 2. этникалық ауызбірлік

 3. этникалық дискриминация

 4. +ұлттық ақыл тұрпаттар

 5. этникалық ассимиляция

22.Этностық қауымның өкілдеріне қатысты пікірлер, ойлар, бағалар. Олар әрқашан жағымды бағаланудан тұрады: 1. этникалық қарым қатынас

 2. этникалық ауызбірлік

 3. этникалық автотаптаулар

 4. этникалық ұлттық салт

 5. этникалық дискриминация

23.Бір мемлекеттің басқа мемлекетке қарсы немесе халықтың егемендігіне, аймаққа қол сұқпаушылығына немесе тәуелсіздігіне қарсы күшін құқықсыз, заңсыз қолдануы: 1. негізгі тұлға

 2. этнос типі

 3. агрессиялар

 4. этноцентризм

 5. этникалық ұлттық салт

24.Психологиялық немесе әлеуметтік дағдылануы, адамдардың жаңа мәдениетке, жаңа ұлттық әдет ғұрыпқа, өмір салтына, тәртіпке бейімделуі: 1. этникалық қарым қатынас

 2. этникалық мәдени бейімделулер

 3. этникалық дискриминация

 4. этникалық ауызбірлік

 5. этникалық ассимиляция

25.Қиялда бейнелер қолдану қалай жасалады? 1. жүйелі арқылы

 2. типтік бейнелер

 3. жапсыру

 4. гипербола

 5. нақтылау

26.Бұрын қабылдау негізінде жаңа бейнелер жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс: 1. түйсік

 2. қабылдау

 3. қиялдар

 4. ойлау

 5. ес

27. Адамдардың қоғамдық өмірінің фундаменталды әлементтерін қабылдаудың санасыз түрі. Бұл ұжымдық санасыздықтың құрлымдылық компоненттері жалпы адамдық символика негізіне жататын түс, ертегі, миф: 1. негізгі тұлға

 2. архетиптер

 3. этнос типі

 4. этноцентризм

 5. этникалық ұлттық салт

28. Бір халықтың екінші халықпен оның тілін, әдет ғұрпын, мәдениетін меңгеру арқылы өз тілін, мәдениетін және сана сезімін жоғалту жолымен бірігуі нәтижесінде ұлттық психологиялық ерекшеліктердің белгілі бір трансформациясы пайда болады: 1. этникалық асимиляциялар

 2. этникалық қарым қатынас

 3. этникалық дискриминация

 4. этникалық ауызбірлік

 5. элемнің әтностық көрінісі

29. Адамның жүріс тұрыс себептері мен дәлелдерін, жеке қасиеттерін мен мінездерін олардың іс әрекеттерін кәдімгі талдау негізінде басқа адамдарға тенестіру: 1. архетип

 2. ассимиляция

 3. атрибуциялар

 4. этнос типі

 5. этноцентризм

30.Адамның қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын зерттейтін ғылым: 1. медициналық психология

 2. жалпы психология

 3. балалар психологиясы

 4. әлеуметтік психологиялар

 5. педагогикалық психология

31.Объективті дүниенің субъективті бейнесі бұл... 1. қиял

 2. әдіс

 3. психикалар

 4. ғылым

 5. қабілет

32.Экономикалық тұрақсыздық, ұлттық әтникалық жанжалдар, кекілжіңдер мемлекеттіліктің күйреу процесінің терендеу салдарынан пайда болатын мәжбүрлі қоныс аударушылар: 1. индивид

 2. тұлға

 3. босқындар

 4. ұлтышыл

 5. негізгі тұлға

33.Өзге халықтар өкілдері туралы бағалау пікірлер жинағы. Олар аталған халықтардың өзара әрекеттестігіне қарай жағымды да жағымсыз да болуы мүмкін: 1. этникалық қарым қатынас

 2. этникалық гетеростереотиптер

 3. этникалық ауызбірлік

 4. этникалық ұлттық салт

 5. этникалық автотаптаурын

34.Этностарда бар әрекеттер (рәсімді, салты) топтасы, осы арқылы және адамның әлеуметтік мәртебесі ресми түрде ауысып бекітіледі: 1. негізгі тұлға

 2. этнос типі

 3. инициациялар

 4. этноцентризм

 5. этникалық ұлттық салт

35.Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан ұрпаққа берілу қасиеті: 1. сезімдік

 2. дағды

 3. интеллект

 4. инстинкттер

 5. саналық

36.Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы: 1. түйсіну

 2. қабылдау

 3. тітіркені

 4. сезу

 5. зейін қоюлар

37. Ұлттардың, әтностық топтар арасында олардың өкілдерімен өзара келісімге келу: 1. этникалық қарым қатынас

 2. этникалық дискриминация

 3. элемнің әтностық көрінісі

 4. этникалық мәмілеттер

 5. этникалық ассимиляция

38.Этнопсихологияның өзіне тән әдістері неше топқа бөлінеді: 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 6

 5. 9

39.Әтнопсихологиянің жеке дербес ғылым саласы ретінде жаңа дәуір қашан басталды: 1. ХІХ екінші жартысында

 2. XX ғасырд

 3. XXI ғасырда

 4. XХІI ғасырда

 5. XXIII ғасырда

40.Этникалық бірігу: 1. этникалық қауымды жақындату процестері

 2. этнос аралық қарым қатынас

 3. екі ұлттың ұқсастығы

 4. адамның жаңа мәдениетке үйренуі

 5. этностық бейімделу

41.Этнопсихологиялық зерттеулерде табиғи әкспериментті алғаш рет қолданған ғалым: 1. ЛаПьер

 2. Ахметжанова

 3. А. Муратов

 4. Искаков

 5. Халидинов И.

42. Этникалық типке жатқызамыз: 1. ру

 2. тайпа

 3. барлық жауаптар дұрыстар

 4. этнос

 5. халық

43.Этникалық ұқсастық терминін қолданған американдық әлеуметтанушы: 1. Рисмандар

 2. И. Кант

 3. Г. Щека

 4. Геродот

 5. К.Тайк

44.Түрлі ақпараттар және мәдени құндылықтармен алмасу барысында нақты халықтар өкілдерінің бір біріне ықпалын тигізетін әтносаралық әрекеттестіктің формасы: 1. этникалық контакттар

 2. этникалық қарым қатынас

 3. этникалық дискриминация

 4. элемнің әтностық көрінісі

 5. этникалық ассимиляция

45. Құжаттарда, әдебиеттерде, бейнетаспаларда сұхбаттардағы және т.б. ақпараттарды талдау және бағалау әдісі: 1. контент талдаулар

 2. инициация

 3. негізгі тұлға

 4. этноцентризм

 5. этникалық ұлттық салт

46. Ырықсыз зейін туындау негізі: 1. адам санасына тәуелсіздер

 2. санаға байланысты

 3. рухтық күш

 4. жоспарлы әрекет

 5. ниетті іс

47. Танымға деген ұмтылыста көрінетін жоғарғы сезім: 1. ақыл-ойлар

 2. қызығушылық

 3. табандылық

 4. адамгершілік

 5. эстетикалық

48.Антропологиялық психология мен кросс мәдени психологияда қолданылатын негізгі ұғым: 1. мәдениеттер

 2. инициация

 3. негізгі тұлға

 4. әтноцентризм

 5. этнос

49.Этнопсихологияның пәні ретінде әтникалық қоғамдастықтың психологиялық тұрпаты деп есептеген ғалымдар: 1. Поршнев және Брамлей

 2. Л. С . Ушинский

 3. К.Д. Каптеров

 4. С.П. Сократ

 5. С. Д. Аристотель

50.Вундттың әтнопсихологиялық мәселелерге арналған еңбегі: 1. «Психология народов» т.б.

B.«О воздухе, водах и местности»

C. «Мысль и язык»

D. «Введение в социально культурную антропологию»

T.«Этносфера: история людей и история природы»


51. Мақсатқа тәуелді зейін түрі:

А. ырықсыз зейін 1. үйреншікті зейін

 2. ырықты зейіндер

 3. импульсты зейін

 4. ерікке байланысты зейін

52.Ми қабығының бір аймағында туындаған қозу басқа бөліктерде тежелу ететінін түсіндіруші зейін заңы: 1. индукциялар

 2. доминанта

 3. адаптация

 4. синестезия

 5. иллюзия

53. Шығармашылық іс-әрекетті орындауға мүмкіндік қабілеттің жоғарғы деңгейі: 1. зейін

 2. нышан

 3. данышпандықтар

 4. сензитивтілік

 5. сенсибилизация

54. Бір этностық қауым мүшелерінің қоғамдық болмыс, өмір туралы оймен тұрақты, байланысты ой мен көзқарастар жиынтығы: 1. этникалық ауызбірлік

 2. этникалық дискриминация

 3. әлемнің әтностық көріністері

 4. этникалық асимиляция

 5. этникалық ассимиляция

55. Бір этнос ішіндегі қарым қатынастар нәтижесі, әтностық топтардың, қауымдардың нығаюы: 1. этникалық қарым қатынас

 2. әлемнің әтностық көрінісі

 3. этникалық дискриминация

 4. этникалық ауызбірліктер

 5. этникалық ассимиляция

56. Ұлтаралық қарым қатынас құрылымындағы жеке тұлғаның, топтың, қауымның орнын белгілейтін әлеуметтік мәртебенің әлементі: 1. этностық мәдениет

 2. әлемнің әтностық көрінісі

 3. этникалық ассимиляция

 4. этностық мәртебелер

 5. этностық қарым қатынас

57. Объектіге көңіл аудару дәрежесі бұл: 1. көлем

 2. ауысуы

 3. зейіннің шоғырланулары

 4. бөлінушілігі

 5. тарату

58. Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша 1. Ухтомский А.А

 2. К. С . Хауанов

 3. Х.С Назираов

 4. Р.К. Абдрашитова

 5. М.Р.Ешен

59. Адаптация деген: 1. тітіркендіргіштер әсерінен анализаторлардың сезімділігін біртіндеп бейімделуі т.б.

 2. объективті тіркелген, бірақ адам саналамаған ағзан тітіркендіргіштерге жауап қайтаруы

 3. бір анализатор сезімділігінің әрекеттесу нәтижесінде басындылығы

 4. тітіркендіргіштердің әсерінен басқа сезім анализаторларын пайда болуы

 5. терінің фотосезгіштігінің жоғарылауы

60. Психологияның негізгі әдістері: 1. бақылау және әңгіме

 2. тесттер және интервью (сұхбат)

 3. әңгіме және сауалнама (анкетирование)

 4. тесттер

 5. бақылау және әксперименттер

61. Гештальпсихологияның негізін салушылар: 1. В.Вертгеймер,В.Келер,К.Коффка

 2. С.М . Жуманбекова, Н.А. Халидинова

 3. С.А Жастабанова.Х.М Хауанов

 4. Е.Б Абдыкаев. А.С. Сарыбаев

 5. К.Д. Маметеков, В.А Бликова

62. Табиғи жағдайларда психологиялық эксперимент жүргізу идеясы кімдікі: 1. К. С . Хауанов

 2. Х.С Назираов

 3. Р.К. Абдрашитова

 4. М.Р.Ешен

 5. А.Ф.Лазурский

63. Практикалық психолог жұмысының негізгі бағыттары: 1. психодиагностика,психокоррекция,психопрофилактика,психоағартулар

 2. кеңес беру және психотерапия

 3. психодиагностика және психокоррекция

 4. мамандыққа бағдарлау жұмысы (профориентационная работа)

 5. психодиагностика

64. Барлық табиғат және әлемнің жаны, психикасы бар – бұл көзқарас: 1. биопсихизм

 2. мипсихизм

 3. антропсихизм

 4. панпсихизмдер

 5. монопсихизм

65. Психикалық бейнелеу: 1. қоршаған әлемді белсенді,таңдамалы, субъективті бейнелеулер

 2. қоршаған әлемді дәл айнадағыдай бейнелеу

 3. қоршаған әлемнен тәуелсіз болатын, ерікті қиялдау

 4. әлемді механикалық пассивті қайталау (копирование)

 5. байқау

66. Психологиялық-педагогикалық зерттеуде табылған фактілерді тіркеумен шектелетін таным әдісі: 1. байқау

 2. констатациялау тәжірибе

 3. квазиәксперимент

 4. әксперттік бағалау

 5. лабораториялық тәжірибелер

67. Құрдастармен қарым-қатынас құру және олардың алу ынтасы қай түрткінің сипаты: 1. кең әлеуметтік түрткі

 2. әлеуметтік бірлестік мотивы

 3. әлеуметтік бірлестік мотивы

 4. танымдық түрткі

 5. ектелген әлеуметтік түрткілер

68. Психика тек адамға тән, бұл көзқарас: 1. антропсихизм

 2. биопсихизм

 3. нейропсихизм

 4. панпсихизмдер

 5. мипсихизм

69. Психика - бұл тірі табиғат (өсімдіктерге де тән) қасиеті: 1. панпсихизм

 2. биопсихизм

 3. нейропсихизм

 4. антропсихизмдер

 5. мипсихизм

70. Адамның бір затқа зейін қойып,жағымды әмоция тудыратын психикалық күй: 1. қажеттілік

 2. қызығулар

 3. мотив

 4. әдет

 5. дағды

71. Психика жүйке жүйесі бар организмдерге ғана тән: 1. панпсихизм

 2. атропсихизм

 3. нейропсихизмдер

 4. биопсихизм

 5. мипсихизм

72. Жауап қайтару интенсивтілігі мен жылдамдылығының динамикалық мінездемелерін, әмоционалды қозу мен тепе-теңдік деңгейін, қоршаған ортаға бейімделу ерекшеліктерін негіздейтін, адамның тума ерекшеліктері, бұл: 1. мінез

 2. темпераменттер

 3. қабілеттер

 4. ерік

 5. белсенділік

73. Тек қана адамда кездесетін үйрену түрі: 1. инмпринтинг

 2. викарлық үйрену

 3. шартты үйрену

 4. меңгерулер

 5. шартты-рефлекторлық

74. Оқыту әлеуметтенудің факторы, жеке даралық және қоғамдық сананың байланыс шарты ретінде...қарастырылады: 1. физиологияда

 2. биологияда

 3. әлеуметтанулар

 4. психологияда

 5. педагогикада

75. Оқушылардың кейбір қасиеттерің тәрбиелеуге, жетілдірегу, сабақ үлгеруімен тәртіпшілігін арттыруға мүмкіндік беретін әдіс: 1. байқау

 2. лабораториялық тәжірибе

 3. қалыптастыру тәжірибелер

 4. сұхбат

 5. квазиэксперимент

76. Психологиялық сезушілік, оқушының ішкі әлеміне кіре білу қай қабілеттін мәнін білдіреді: 1. дидактикалық қабілеттер

 2. перцепциялық қабілет

 3. коммуникативтік қабілет

 4. ұйымдастырушылық қабілет

 5. жеке даралық

77. «Нышан» ұғымы нені сипаттайды: 1. субъективтік қасиеттер

 2. индивидтық қасиет

 3. тұлғалық қасиет

 4. физиологиялық қасиет

 5. биологиялық қасиет

78. Оқу,кітаппен жұмыс, конспект жазу қай жалпы оқу іскерлікпен дағды тобына жатқызамыз: 1. оқу іс - рекетін жоспарлау

 2. ақпаратты қабылдау

 3. оқу іс - әрекетін ұйымдастырулар

 4. іс - әрекетін бағалау

 5. өнімді әрекет

79. Іскерлікпен дағдыны қалыптастыратын негізгі интеллектуалдық механизм: 1. ассоциация қалыптастыру

 2. ажырату және жалпылау

 3. еліктеулар

 4. инсайт

 5. меңгеру

80. Байқау арқылы тәжірибе жинақтау бұл: 1. шартты-рефлекторлық үйрену

 2. вербалдық үйрену

 3. викарлық үйрену

 4. еліктеу

 5. шартты үйренулер

81. Қайталау арқылы қалыптасқан; меңгерудің жоғары сатысымен сипатталатын және байқаудың саналы әлементтерінің жоқтығымен сипатталатын әрекет: 1. іскерлік

 2. операция

 3. іс - әрекет

 4. әрекет

 5. дағдылар

82. Құбылыстармен заттар арасныдағы байланысты көрсететін бір нәрсені бекітетін немесе терістетін ойлау формасы: 1. ой-пікір

 2. ұғымдар

 3. ой қорытындысы

 4. теория

 5. тану

83. Ұғым дегеніміз: 1. ойлау түрі

 2. ойлау операция

 3. ойлау формалар

 4. ойлау деңгейі

 5. тану

84. «Педагогикалық психология» термині ғылымға енгізген: 1. К. С . Хауанов

 2. Х.С Назираов

 3. Р.К. Абдрашитова

 4. К.Д.Ушинский

 5. М.Р.Ешен

85. Қай әдіс арқылы ең дәл нәтиже алуға болады: 1. байқау

 2. сұхбат

 3. тәжірибелер

 4. контент-анализ

 5. сауалдамалар

86. Қалыптастырған қоғамның типтік өкілі ретінде адам: 1. іс - әрекет субъектісі

 2. тұлға

 3. индивидтер

 4. жеке тұлға

 5. әсер объектісі

87. Бала дамуын зерттейтін психология саласы: 1. медициналық психология

 2. заң психологиясы

 3. жас ерекшелік психологиялары

 4. спорт психологиясы

 5. жалпы психология

88. Жан қуаттарының байланысқа түсуі: 1. апперцепция

 2. адаптация

 3. ссоциациялар

 4. афазия

 5. аффект

89. Жалпы психологияның зерттеу пәні не? 1. психикалық процестер мен жеке адам қасиеттері

 2. адам

 3. жүріс-тұрыс

 4. психика

 5. психикалық даму

90. «Психофизика негіздері» атты еңбектің авторы: 1. К. С . Хауанов

 2. Х.С Назираов

 3. Г.Т.Фехнер

 4. Р.К. Аристотелъ

 5. Назиров

91. Психологияны дербес ғылыми пән ретінде қабылдау... байланысты болды: 1. арнайы ғылыми әкспериментаолы зерттеу орталықтарының ашылулары

 2. интроспекция әдісінің дамуымен

 3. бақылау әдісінің дамуымен

 4. Аристотельдің «жан туралы» трактатының шығуымен

 5. тесттердің шығуымен

92. Психологияда тұңғыш әксперименталды лаоратория қай жылы ашылды? 1. 1879

 2. 1990

 3. 1910

 4. 1980

 5. 1950

93. Ерте замандағы жан деп аталған түсініктің қазіргі кездегі ғылыми атауы: 1. психикалар

 2. сана

 3. логос

 4. мінез

 5. эмоция

94. Психика тірі табиғаттың қасиеті: 1. биопсихизмдар

 2. панпсихизм

 3. антропсихизм

 4. нейропсихизм

 5. мипсихизм

95. Тәлім – тәрбие психологиясы, жас ерекшелігі психологиясы, арнаулы психология, еңбек психологиясы т.б. психологияның 1. әдіс

 2. бағыт

 3. сенім

 4. салалары

 5. принцип

96. Психологияның тұнғыш келген жері: 1. Египет

 2. Грецияда

 3. Рим

 4. Үндістан

 5. Қытай

97. Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зертетйтін әдіс: 1. эксперимент

 2. әңгіме

 3. ұрақ

 4. тесттер

 5. бакылау

98. Жан туралы ғылыми түсінік қай ғылымның есімімен байланысты? 1. А.Құнанбаев

 2. Әл-Фараби

 3. И.П.Павловтар

 4. Аристотель

 5. И.М.Сократ

99. Оқыту және тәрбие жұмысының заңдылықтарын зерттейтін ғылым: 1. жан психологиясы

 2. жалпы психология

 3. әлеуметтік психология

 4. педагогикалық психологиялар

 5. дифференциалды психология

100. Психология тарихына қанша уақыт болды: 1. 5 мың жыл

 2. 3 мың жыл

 3. 2,5 мың жылдар

 4. 4 мың жыл

 5. 6 мың жыл

101. Психология термині қай тілдің екі сөзінен тұрады? 1. латын

 2. парсы

 3. гректің

 4. қазақ

 5. үнді

102. Материя мен идеяның пайда болу проблемасына материалистердің көзқарастары қандай? 1. бірінші материя,екінші - идея пайда болды

 2. бірінші – идея, екінші – матеря

 3. материяда, идеяда бірге

 4. материя да идея да

 5. материя - жан

103. Психологияның дамуы неше таптан тұрады: 1. 15 этап

 2. 12 этап

 3. 4 этап

 4. 10 этап

 5. 20 этап

104. Қай философ дүние судан пайда болды дейді? 1. Фалестер

 2. Л. С . Ушинский

 3. К.Д. Каптеров

 4. С.П. Сократ

 5. С. Д. Аристотель

105. Екінші сигнал жүйесі... 1. адамдар

 2. өсімдікте

 3. жануарда

 4. затта

 5. жәндік

106. Интеллект тән: 1. адамдарға

 2. өсімдіке

 3. затқа

 4. минералға

 5. тауға

107. Екінші сигнал жүйесіне жатады: 1. сөйлеу

 2. түйсік

 3. қабылдау

 4. ойлау

 5. темперамент

108. Біртіндеп даму дегеніміз: 1. эволюциялар

 2. революция

 3. кезең

 4. диалект

 5. материализм

109. Санадан тысқұбылысты,психолгияға тұнғыш енгізген психолог: 1. С.Карыбеков

 2. З.Фрейд

 3. Е.Жастабанов

 4. Н.Шматов

 5. А.Хауанов

110. Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болды дейтін түсінікті ғылымды... принцип деп атайды: 1. детерминистіктер

 2. интроспекция

 3. экстроспекция

 4. тәуелділік

 5. санасыздық

111. Психика...сатыдағы материяда болады 1. жоғарғылар

 2. төменгі

 3. аралық

 4. бейтарап

 5. өлі

112. «Барлық қоғамдық қатынастар жиынтығын»... дейміз: 1. жеке адамдар

 2. адам

 3. биологиялық адам

 4. индивид

 5. индивидуалдық

113. Жеке адамның компоненттері: 1. мотивтер мен қажеттіліктер

 2. контактілі, реалды

 3. ұлттық, кәсіподақтық

 4. формалар

 5. жасанды

114. Футбол алаңында,кино залыгда отырған адамдар...топқа жатады: 1. бейтараптар

 2. ұйымдасқан

 3. ресми

 4. ресми емес

 5. реалды

115. Топтың ең жоғарғы формасын: 1. ұжымдар

 2. реалды топ

 3. бейтарап топ

 4. микротоп

 5. макротоп

116. «Этика», «Риторика», «Метафизика» еңбектерінің авторы кім? 1. Аристотель

 2. И.Кон

 3. К.Д . Ушинский

 4. С. К . Макоренно

 5. С. М Юров

117. Қозудың да, тежелудің де белгілі орталықтарда тұрақтап қалмай, көршілес орталықтарға таралуын не деп атаймыз? 1. иррадиациялар

 2. концентрация

 3. индукция

 4. мезгілдік индукция

 5. бірізділік индукция

118. Бихевиоризм бағытының іргесін қалаушы: 1. Г.Уотт

 2. Г.Маратов

 3. Е.Смогулов

 4. Д.Абайханов

 5. П.Сарыбаев

119. Жеке адамның ерекшелігі: 1. темпераменттер

 2. эмоция

 3. қабылдау

 4. ойлау

 5. зейін

120. «Сенсибилизация»латын тілнен аударғанда қандай мағына білдіреді? 1. сезгіштер

 2. қосарланған түйсік

 3. бейне

 4. кейіп

 5. қоғам

121. Медициналық психологияның негізін кім салған? 1. Ибн-Синалар

 2. И.Кон

 3. К.Д . Ушинский

 4. С. К . Макоренно

 5. С. М Юров

122. Табиғи әкспериментті алғаш психология ғылмына енгізген: 1. А.Ф.Лазурский

 2. Д. Николъ

 3. Б. Бликова

 4. С. Сократ

 5. Д. Декарт

123. Жүйке жүйесінің қызметі жайында зерттеу жүргізген ғалым: 1. И.П.Павлов

 2. Л. С . Ушинский

 3. С.П. Сократ

 4. С. Д. Аристотель

124. Американдық психолог, социометрикалық әдістеменің авторы: 1. Я.Морено

 2. Декард

 3. Платон

 4. С. Сократ

 5. Д. Декарт

125. Тесттерді тәжірибеде қолдану процедурасы: 1. іскерлік

 2. ұмтылыс

 3. тестілеулер

 4. социометрия

 5. өзін-өзі бағалау

126. Практикалық психология тұрады: 1. психологиялық көмек,психологиялық коррекция,психологиялық кеңес беру, психотерапия және психодиагностикалар

 2. жас ерекшелік және әлеуметтік психологиядан

 3. жалпы психологияның кейбір бөлімдерінен

 4. клиентке әлеуметтік көмек көрсетуден

 5. педагогикалық психологиядан

127. Психологиялық кеңес берудің негізгі әдісі: 1. әңгіме

 2. сұхбаттар

 3. психологиялық тренингі

 4. тестілеу

 5. коррекция

128. Психикалық даму механизмдерін түсінуге психолог неге сүйенеді: 1. адамның мәні туралы философиялық түсінікке

 2. өз тәжірибесіне

 3. бас мамандардың тәжірибелік біліміне

 4. эксперименталды зерттеулер

 5. медициналық психологияның жетістіктерінің нәтиже

129. Психотерапия, бұл: 1. психологиялық мамандықтар

 2. медициналық мамандық

 3. әлеуметтік мамандық

 4. бұл экстросенсорикаға жақын мамандық

 5. педагогикалық мамандық

130. Психолог пен басқа адамның әрекеттестігінің мақсаттары: 1. психологиялық және әлеуметтік

 2. психологиялық

 3. әлеуметтік, әтиалық, адамгершілік, психологиялар

 4. әлеуметтік

 5. этикалық

131. Күйзеліс,бұл: 1. адамның, өз бойында аңғарып және бекіте алатын, әмоционалды қалптар

 2. адамның өз ішкі әлемін бейнелеуі

 3. адамның тірі және ішкі әлемінің көрсеткіші

 4. қажетсіз өзін-өзі айыптауы

 5. психика ауруының көрсеткіші

132. Доминанта түсінігін ғылыми айналымға енгізген: 1. И.Конт

 2. К.Д . Колл

 3. А.А.Ухтомский

 4. С. К . Мария

 5. С. М Юров

133. Сананың пайда болу негізі: 1. тума беріледі

 2. табиғаттан

 3. табиғаттан тыс күштен

 4. еңбек пен қоғамдық қатынастар

 5. адамның өзіндік әрекетінен

134. Амнезия дегеніміз: 1. өткен нәрселердің естен шығып кетулер

 2. психикалық процесс

 3. шартты рефлекс

 4. психикалық іс-әрекет

 5. еске сақтау

135. Мінез дегеніміз: 1. қимыл әрекет

 2. психикалық күй

 3. психикалық қасиеттер

 4. ой тәсілі

 5. таным процесі

136. Адамның тіршілігінде маңызды орын алатын іс - әрекеттің автоматталынған түрі: 1. мотив

 2. қажеттілік

 3. әдеттер

 4. арман

 5. қызығу

137. Психологиялық диагностика дербес ғылым ретінде қалыптаса бастады: 1. XXI ғ.

 2. XXII ғ.

 3. XXIII ғ.

 4. XX ғ. Басы

 5. XXIV ғ.

138. Алғашқы экперименталды психология лабораториясының незінің салушы: 1. В.Вундт 1879жылы

 2. Л. С . Ушинский

 3. К.Д. Каптеров

 4. С.П. Сократ

 5. С. Д. Аристотель

139. Американ психологы, социометриялық әдістеменің авторы: 1. Я.Морено

 2. Платон

 3. Геродот

 4. И.Кот

 5. Сократ

140. Проективті әдістемелерді классификациялау. Артығын алыңыз: 1. шкалалық техникалар

 2. толықтыру әдістеме

 3. интерпретация әдістеме

 4. әкспрессияны зерттеу әдістеме

 5. шығармашылық өнімдерін зерттеу әдістеме

141. Проективті әдістемелер қай тесттен басталады: 1. Роршахтың «Чернильные пятна»тесттер

 2. ТАТ (Тақырыптық апперцепция тесті)

 3. Розенцвейіг тесті

 4. К.Юнгтің «Сөздік ассоциациялар» тесті

 5. Люшердің түстік тесті

142. Психодиагностика – бұл: 1. теориялық құрылыстарды тексеру және іске асыру тәсілі ретінде практикалық психологияның бағыттар

 2. адамның ішкі әлемін сипаттайтын, ауыспалы және тұрақты шамаларды қолданатын теориялық пән

 3. осы және тағы басқалары

 4. тұлғаны коррекциялау бойынша теорияның құрылыстарды іске асырумен айналасатын практикалық психологияның бағыты

 5. медициналық психологияның бағыты

143. Психодиагносттың практикалық жұмысының тиімділік критерийлері оның кәсіби әрекетінің келесі факторымен байланысты: 1. психологиялық ақпаратты алу және беру тәсілдері мен амалдары

 2. жалпылама теория

 3. осы және басқа

 4. психологиялық ақпаратты алу тәсіл

 5. психологиялық ақпаратты беру тәсіл

144. Әдістемелердің қай қасиеті олар әрқашан және әркез, ситуация мен түсіндірмеден бастап, алынған көрсеткіштерді есептеу мен интерпретациялауға дейін, бірдей қолданылуы керектігін көрсетеді: 1. салыстырмалылық

 2. стандарттылық

 3. сенімділік

 4. сәйкестіліктер

 5. дәлдіік

145. Әдістемелердің қай класына Розенцвейгтің фрустрациялық тесті жатады: 1. сауалнама-тест

 2. идеографиялық техника

 3. сұхбат

 4. проективті әдістемелер

 5. шкалалық техника

146. Сыналушы сұрақтардың бірқатарына жауап беріп қоймай, өзі туралы кейбір әлеуметтік-демографиялық мәліметтерді жеткізеді: 1. сұхбат

 2. сауалнама

 3. анкеталар

 4. әңгіме

 5. рольдік ойын

147. Адам психологқа өзі қатынасқандағы психодиагностикалық жағдай: 1. әкспертиза жағдайы

 2. стандартты бақылау

 3. тестілік диалог

 4. клиент жағдайлар

 5. рангілеу

148. 16-факторлы тұлғалық тестінің авторы: 1. Р.Кеттелллер

 2. Плстон

 3. Геродот

 4. И.Кот

 5. Сократ

149. Сыналушы барлық объектілерді берілген критерийдің өсу немесе кему ретінде тізетін, әдістемелік тәсілі: 1. рангілеулер

 2. әкспертиза жағдайы

 3. стандартты бақылау

 4. тестілік диалог

 5. клиент жағдайы

150. Қай таным процесін бағалау үшін «Корректуралық проба» әдістемесі қолданылады: 1. ес

 2. қиял

 3. зейіндер

 4. ойлау

 5. қабылдау

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет