Философия пәні бойынша тест сұрақтарыбет1/2
Дата30.11.2016
өлшемі0,65 Mb.
  1   2
Философия пәні бойынша тест сұрақтары

1

Философия пәні.

100

2

Философия теориясы.

100

3

Философия тарихы.

100

Барлық мамандықтарға арналған.

Құрастырғандар: ф.ғ.к., А.А. Мұқатаева, ф.ғ.к., Е.Ж. Жетибаев, аға оқытушылар:А.М.Кенжебулатова, К.Р. Камиева, Д.К. Садыков

Кафедра мәжілісінің № 206.10.2015 ж. хаттамасында бекітілген.

Кафедрамеңгерушісі__________МукатаеваА.А.

&&&


1 модуль. Философия пәні.
Қандай анықтама философия пәнінің мәнiн бiлдiредi:

 1. Философиятабиғаттың, сананың және қоғамның жалпы даму зандылықтарын зерттейдi;

 2. Философия дiнге кiредi;

 3. философия күнделiктi сананы көрсетедi;

 4. философия қоғамдық психология мен байланысты;

 5. мифология философияда пайда болады.

Философияның негiзгi сұрағының бiрiншi жағын белгiлеңiздер: 1. не бiрiншi материя әлде сана

 2. марста өмiр бар ма

 3. мәңгі двигатель –деген не

 4. темiрдiң салмағы бар ма

 5. Химиялық элемент- деген не

Философия қандай өзгерiстi зерттеудi көздейдi: 1. дамуды

 2. физикалық қозғалысты

 3. механикалық қозғалысты

 4. химикалық қозғалысты

 5. өнердi реттеу құралы

Философияның қоғамдағы ролi 1. тәртiптiлiктiң мәдениетiн тәрбиелеу

 2. адамның рухани-практикалық iс-әрекетiнiң негiзiне жататын көзқарасты қалыптастыру

 3. ғылымға рефлекция болу

 4. О-дүниенiң күштерiн тану құралы

 5. өнердi реттеу құралы

Философия қай рухани қасиеттен пайда болды 1. дiннен

 2. күнделiктi санадан

 3. өнерден

 4. мифтен

 5. әдебиеттен.

Философияның пайда болуының экономикалық себептерi қандай: 1. енбектiң ой енбекке және қара жұмысқа бөлiнуi

 2. капиталдың көбеюi

 3. жалаңының өсуi

 4. тенгенiң инфляциясы

 5. олардың әлсiзденуi

Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді? 1. өмір сүру

 2. өмір

 3. құдай

 4. еш нәрсені

 5. өлім шекарасы

Кімнің пікірі бойынша әлем – идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірілігі? 1. Аристотель ілімі

 2. Кант

 3. Гегель жұйесі

 4. Платон ілімі

 5. Маркс теориясы

Хайдеггер философиясындағы Dasein категориясының мәні неде? 1. адам болмысында

 2. таза болмыс

 3. табиғат болмысы

 4. қазіргі болмыс, болмыстын қатысуы

 5. рухани болмыс

Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның өзара әрекет процесі бейнеленеді, ғылым мен адам ақылының ролі атап корсетіледі? 1. техносфера

 2. биосфера

 3. социосфера

 4. геосфера

 5. ноосфера

Онтологияның негізгі мәселелерің Хайдеггер қай кітапта қарастырады? 1. «Болмыс»

 2. «Табиғат болмысы және рух болмысы»

 3. «Болмыс және уақыт»

 4. «Бар болу мен болу»

 5. «Болмыс өмір сүру ретінде»

Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үнгір туралы мифті мысалға келтіреді? 1. Платон

 2. Кант

 3. Шопенгауэр

 4. Маркс

 5. Ницше

Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз: 1. синтез

 2. тезис

 3. антитезис

 4. факт

 5. теріске шығару

Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді? 1. гипотеза

 2. аксиома

 3. факт

 4. теория

 5. мәселе

Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз: 1. ақиқат

 2. материя

 3. субстанция

 4. өлшем

 5. норма

Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы… 1. түйсік, қабылдау, көрініс

 2. идея, гипотеза, интуиция

 3. парасат, санасыздық, интуиция

 4. ұғым, пайымдау, тұжырым

 5. субстрат, материя, болмыс

Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді? 1. өнер философиясы

 2. мәдениет теориясы мен философиясы

 3. шығармашылық психологиясы

 4. өнер социологиясы

 5. Батыс философтарының бірі, Деррида болуы мүмкін

Ғылыми танымның денгейлері, өздерінің мәні бойынша - … 1. эмпирияжәнетеория

 2. логика және ақиқат

 3. білімжәнесауатсыздық

 4. философтардыңойданшығарғаны

 5. математика және гармония

Ғылыми таным теориясы – бұл: 1. гносеология

 2. логика

 3. методология

 4. эпистемология

 5. қарапайым ғылым

О.Шекспир трагедиясындағы негізгі кейіпкердің онтологиялық сұрағы? 1. бар болу немесе болмау

 2. иә немесе жоқ

 3. бор болу немесе болу

 4. бар болу немесе бар болу мүмкіндігі

 5. не істеймін

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдасын насихаттап қарастыратын философия – 1. прагматизм

 2. марксизм

 3. неотализм

 4. неоэмперизм

 5. персонализм

Қай ойшыл ақиқатты шындық білімге сәйкес деп түсінді? 1. Гегель

 2. Августин

 3. Ф.Аквинский

 4. В.Соловьев

 5. Будда

Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайсысы жатпайды? 1. даму, «тарихшылдық» принципі

 2. детерменизм принципі

 3. синергетика принципі

 4. әрекет принципі

 5. бихевиоризм принципі

Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты қағида болған – адамның эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тәң? 1. Шопенгауерге

 2. Кьеркегорға

 3. Ницшеге

 4. Камюге

 5. Шестовқа

«Бәрінің бәріне қарсы соғысын» болдыратын адам эгоизмін жүгендеу мемлекет пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады. Бұл идея авторы... 1. Гоббс

 2. Гроции

 3. Гельвеции

 4. Гегель

 5. Гуссерль

Егерде Л.Н.Гумелевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ, онда «этнос» дегеніміз… 1. жаңа қалыптасқан термин

 2. психологиялық категория

 3. авторлық елес

 4. тарихтын факторын белгілеу

 5. «ландшафтағы халық»

«Белдеулік уақыт» ұғымы - … тарих философияның маңызды категориясы. 1. Ясперстің

 2. Тоинбидің

 3. Фукуяманың

 4. Поппердің

 5. Ницше

Философиялық – социологиялық білімнің өсуіне деген өзінің көзқарасы мен оның мәселелерін ұғынуын тезистік түрде көрсеткен «Әлеуметтік ғылымның логикасы» еңбегі кімдікі? 1. Рассе

 2. Гегель

 3. Витгенштейн

 4. К.Поппер

 5. Деррида

Тоталитарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды? 1. идеологиялық манипуляция

 2. бұқараның санасының жетілмегендігі

 3. басқару топтың тәкаппарлығы

 4. жаттану

 5. партиялық қатардың бірлігі

Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - … 1. қайта құру

 2. реконструкция

 3. өзіндік идентификация

 4. эволюция

 5. трансформация және модернизация

Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған? 1. «Тарих толқынында»

 2. «2030 стратегиясында»

 3. «Ғасырлар тоғысындағы Қазақстанда»

 4. ҚР Президентінің таңдамалы шығармаларында»

 5. Жазып жатқан кітабында

Тарих кезеңдерінің маркстік классикалық «бесмүшелік» схемасына кірмейтін ұғым: 1. өндірістің азиялық тәсілі

 2. алғашқы қауымдық құрылыс

 3. өндірістің капиталистік тәсілі

 4. феодализм

 5. коммунизм

К.Поппер «қайыршылық» деп атап, сынаған теория. 1. фальцификация

 2. информатизация

 3. тарихизм

 4. қоғамдық формациялар

 5. тарихшылдық

К.Поппердің белгілі шығармаларының бірі – «Ашық қоғам және оның…». 1. жаулары

 2. сыншылары

 3. жақтастары

 4. апологенттері

 5. теоретиктері

Моральдың бірінші негізгі қызметі – 1. тәрбие

 2. ағартушылық

 3. нотация оқу

 4. реттеу

 5. ұйымдастыру

Құқықтың негізгі функциялары - … 1. жазалау

 2. шектеу

 3. реттеу

 4. егемендіктің көрінісі болу

 5. тәрбие

Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаменталды ұғымдар қатарына жататын ұғым… 1. ұжымдық санасыздық архетипі

 2. индивидуалды санасыздық архетипі

 3. «архе», Ғарыш пен Адамзатты қозғалысқа келтіретін күш

 4. құндылықтардың архетиптік функциялары

 5. адамзаттың өтпелі туралы маңызды ғылым ретіндегі археология

«Өркениет» ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылады? 1. Өркениет дегеніміз – материалдық игіліктер мен жетістіктердің жиынтығы

 2. Өркениет дегеніміз – варварлықтан кейінгі кезең (Энегельстегі сияқты)

 3. Өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейі

 4. Өркениет – адамның жердегі өмірінің соңы

 5. Ғарыштық мәдениетке шығу

Адам жасаған заттарды объективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым… 1. артефакт

 2. өнім

 3. шебердің туындысы

 4. жасанды объект

 5. шығарма

Азаматқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор. 1. еңбек іс - әрекеті және қарым – қатынасы

 2. денелік, физикалық «параметрлердің» және бас миының дамуы

 3. ағашпен секіріп түсіп, адамға айналған соңғы маймыл

 4. жат планеталықтардың эксперименті

 5. отбасылық және некелік қатынастар

Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым? 1. антропосоциогенез

 2. ноосфера

 3. антропогенез

 4. антропоморфтылық

 5. антропоцентризм

Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым: 1. рухани лидер

 2. көсем

 3. харизмалық тұлға

 4. диктатор тұлғасы

 5. халық әкесі

З.Фрейд өзінің қандай теориялық концепциясын абсолютті дамытты? 1. либидо

 2. супер – эго

 3. саналылық

 4. қамығу

 5. жалғыздық

«Адам бол» - бұл принципті алғаш жариялаған кім? 1. Абай

 2. А.Байтұрсынов

 3. Ш.Уәлиханов

 4. Ә.Бөкейханов

 5. Шәкәрім

Қоғамдық сана дегеніміз не 1. Қоғамдық сана – адамдардың қоғамдық өміріде басшылығққа алатын жан-жақты экономикалық, саяси, рухани, идеалогиялық козқарастарының жиынтығы

 2. Қоғамдық сана – қоғамдық болмастың бейнесі

 3. Қоғамдық сана – коғамдық қатынастардың адам миындағы идеалдық бейнесі

 4. Қоғамдық сана – ол қондырманның элементі

 5. Қоғамдық сана – ол саяси идеология

Дүниеге козқарастың тарихи типтері ол: 1. мифология , дін, мәдениет

 2. дін, өнер, философия

 3. философия, мәдениет, мифология

 4. дін, философия, мифология

 5. сана, материя

Қандай категориялар құрылымдық байланысты айқындайды? 1. бүтін және бөлік, мазмұн және форма

 2. мән жіне құбылыс,мүмкіндік және щындық

 3. себеп және салдар, мән және құбылыс

 4. дара және жалпы, бүтін және бөлік

 5. дара және жалпы

Субстанция дегеніміз не? 1. барлық тіршіліктің жалпы негізгі

 2. ол жалпыға бірдей түсінік

 3. нақты өмір сүретін идеалды

 4. алғашқы материал

 5. дұрыс жауап жоқ

Қандай категориялар болмыстың универсалдық байланысын айқындайды? 1. даралық және жалпыламалық, мән және құбылыс

 2. мазмұн және форма, қажеттілік және кездейсоқтылық

 3. бүтін және бөлік, мүмкіндік және шындық

 4. себеп және салдар, сан және сапа

 5. мүмкіндік және шындық

Қандай құбылыстар материалды? 1. электромагниттік өріс

 2. сан

 3. ұждан алдына азап шегу

 4. сана сезім

 5. ой

Диалектикалық әдісті кім талдаған? 1. Гегель

 2. Платон

 3. К.Маркс

 4. Бэкон

 5. Асия Микояновна

Материализм туралы көрсетілген пікірлердің қайсысы ақиқат? 1. материализм – олтабиғаттың болмыстық рух пен санаға қарағанда алғашқылығын дәләлдейтін философиялық ағыт

 2. материализм – ол болмыстын барлық құбылыстарын материяға сиятын философия ілімі

 3. материализм – ол заттарға деген практикалық он көзқарас, өмірден алыс жатқан талғаудардан бас тарту

 4. дұрыс жауап жоқ

 5. материализм – ол сананың негізі

Қоғамдық сананың формалалырының арасындағы айырмашылық неде? 1. қоғамдық болмысты бейнелеу формасымен

 2. өзінің ішкі заңдарымен

 3. қоғам жүйесінде алатын орнымен

 4. қоғамға әсер тигізумен

 5. пікір таласта

Кеңістік пен уақыттын түжырымдамасының мәні неде? 1. кеністік пен уақыт – объективтік шындық

 2. кеністік пен уақыт - өз бетімен өмір сүретін ерекше мән

 3. кеністік пен уақыт – объектілер арасындағы ерекшк қатынастар

 4. кеністік пен уақыт – болмыстын мәнін ашатын абстракция

 5. кеністік пен уақыт – мәнгілік ұғымдар

Прогресс дегеніміз не? 1. ол сапалы және саналы өзгеріс

 2. қоғамның жоғарыға даму процессі

 3. ол сапалы өзгеріс

 4. ол саналы өзгеріс

 5. ол диалектика

Қоғамдық психология дегеніміз не? 1. адамдардың сезімі, жан толғанысы, көңілі

 2. қоғамдық сананың бір бөлігі

 3. қоғамның, адамдардың психологиясы

 4. қоғамнық сананын жоғары сатысы

 5. қоғамдық идеологияға қарама – қарсы ұғым

Философия қашан пайда болды? 1. мәдениет тарихылық адам өзін дүниеден айыра бастаған, дүниеге саналық – теориялық қатысы пайда болды

 2. философия қоғамдық болмыстың пайда болуымен қатар қоғамдық сананың түрі ретінде пайда болды

 3. философия гносиологияның жалпы мәселелері бастаған жаңа діурде пайда болып, бізге дүние, адам және олардың ара қатынасы жөнінде жинақтап, қорытылған білім береді

 4. философия – орта ғасырда пайда болды

 5. философия – сана пайда болған кезде

Диалектика категорияларының басқа ғылым категорияларының айырмашылығы неде? 1. диалектика категориялары универсалды және жалпыға ортақ

 2. диалектика категориялары жалпы, ал ғылым категориялары жеке

 3. диалектика категориялары реалдық өмір сүретін байланыстарды бейнелейді

 4. диалектика категориялары тек материалдық дүниеге тән

 5. диалектика категориялары жеке болып табылады

Болмыс дегеніміз не? 1. болмыс – философиялық ұғым

 2. болмыс – жүйелі философиялық толғаныстардың бастапқы негізі

 3. болмыс – нақты шындықты бейнедейді

 4. болмыс – адамзаттың шынайы өмірінде орын алу

 5. болмыс дегеніміз ол - зат

Қай түcінік адамды агностицизмге итермелейді: 1. Адамның таным қабілетін жоққа шығаратындығын

 2. Адамның сезімқа білетін жоққа шығаратын күш.

 3. Адамғаашықтықтыжібергенқұпия.

 4. Әлемдіқысқамерзімдеештеңеденжаратушықұдіреттікүш.

 5. Тұрмысқаеліктеушіқұпиякүш.

Құдайдың қандай функциясы теизмге қарағанда пантеизмде әлсіреген: 1. Жаратушы функциясы

 2. Пісіп – жетілдіру функциясы.

 3. Жазалау функциясы.

 4. Құдірет функциясы.

 5. Астамшылық функциясы.

Философияның негізгі сұрағының бірінші жағы: 1. Қайсысы алғашқы – материя немесе рух, сана.

 2. Дүниенің материалдық бірлестігі нені дәлелдейді.

 3. Өздігінен философия не.

 4. Дүниетанымның қалыптасу проблемалары.

 5. Адамның қоршаған ортаға көзқарасы.

Гносеология – бұл: 1. Философия бөлімдері.

 2. Грек богинясы.

 3. Философиялық идея.

 4. Ойлау ерекшелігі.

 5. Шындық синоним.

Ортағасырлық философияға тән шығарма: 1. «Теология суммасы».

 2. «Монадология».

 3. «Таза зердеге сын».

 4. «Рух феноменология».

 5. «Саясат».

Дін дегеніміз не: 1. Дүниетаным, құдайға сену арқылы қалыптасқан көзқарас.

 2. Құдайға сену.

 3. Құдай туралы білу, ілім.

 4. Адамның көңіл-күйі.

 5. Специфика түріндегі дүниеге көзқарас.

Б. э. д. 5-4 ғ. Ежелгі Грек ойшылдарының шарты белгілері, ақылы ұстаздары: 1. Софистер.

 2. Платонизм.

 3. Пратитьясамутпада.

 4. Помпонацци.

 5. Прана.

Әңгімелеcу мен талқылаудың көмегімен ақиқатты табу диалектикасының негізін салушы: 1. Сократ.

 2. Аристотель.

 3. Платон.

 4. Солон.

 5. Фалес.

Философия термині софияға деген махаббат деп аударылады, софия нені білдіреді: 1. Даналық.

 2. Білім.

 3. Сенім.

 4. Дәстүр.

 5. Дін.

Философиялық көзқарас пайда болғанға дейін, адам өз өмірі мен қоршаған ортасын қалай түсінген: 1. Мифология.

 2. Құқықтық сана.

 3. Моральдық талап.

 4. Ырымшылдық.

 5. Дін.

Дүниетанымның тарихи түрлері: 1. Миф, дін, философия.

 2. Миф, эпос, аңыз.

 3. Ертегі, аңыз, миф.

 4. Мораль, ғылым, дін.

 5. Дін, ғылым, философия.

Философия – бұл дүниеге көзқарас формасы ретінде төмендегі қай ұғымға сүйенеді? 1. Ақыл мен ойлауға.

 2. Сезім мен елестеуге.

 3. Жоғары табиғи күштерге сену.

 4. Эмоция мен түйсікке.

 5. Барлығы дұрыс.

Мифология дүниеге көзқарас ретінде төмендегі түсініктерге сүйенеді: 1. Тұтастық әлемдік түсінікке.

 2. Қарсылықсыз сенімге.

 3. Интеллектуалдық білімге.

 4. Даналыққа махаббат.

 5. Дүниені пайымдауға.

Рухты әлемнің негізі деп есептейтін философиялық баѓыт: 1. Идеализм

 2. Дуализм

 3. Агностицизм

 4. Материализм

 5. Эмпиризм

Құдай мәнінің үштік сипаты қай тарихи философиялық кезеңге жатады? 1. Ортағасырлық философия.

 2. Антикалық философия.

 3. Ежелгі шығыс философиясы.

 4. Қайта өрлеу философия.

 5. Жаңа дәуір философия.

Агностицизм терминi ненi бiлдiредi? 1. Объективтiк дүниенiң танымдылығын және ақиқаттың объективтiк маңызын терiстеу

 2. Бiлiмнiң жетiлмегендiгi мен өзгергiштiгi

 3. Таным шындықты толығырақ бейнелейдi

 4. Танымның символдық мәнi бар

 5. Ақиқат бiлiм сенiмде ашылады

Риторика қандай саланы зерттейді? 1. Шешендік өнер.

 2. Адам мәселесі.

 3. Таным мәселесі.

 4. Өнер мәселесі.

 5. Болмыс мәселесі.

Философиядағы табиғат философиясының бағыты: 1. Натурфилософия.

 2. Табиғат туралы ілім.

 3. Жаратылыстану.

 4. Зерде туралы ілім.

 5. Табиғаттану

Дүниені танудың мүмкіншілігін шектейтін философтар: 1. Агностиктер.

 2. Нигилистер.

 3. Иррационалистер.

 4. Скептиктер.

 5. Рационалистер

Философиядағы табиғат философиясының бағыты: 1. Натурфилософия.

 2. Табиғат туралы ілім.

 3. Жаратылыстану.

 4. Зерде туралы ілім.

 5. E.Табиғаттану

“Философия” деген сөздің мәні: 1. Даналыққа құштарлық

 2. Адамгершілік

 3. Дүниежүзілік идея

 1. D.Тағдырдың сыйы

 1. Мәдениет

“Метафизика” ұғымы антикалық ойлауда: 1. Болмыстың бастамасы

 2. Қайшылықсыз ойлау

 3. Даналық

 4. Дүниенің негізгі элементі

 5. Түйсіктер жиынтығы

”Қалыптасу” ұғымын алғаш енгізген ойшыл: 1. Гераклит

 2. Сократ

 3. Эпикур

 4. Пиррон

 5. Посиданий

Құдай туралы ілім 1. Теология

 2. Атеизм

 3. Материализм

 4. Деизм

 5. Пантеизм

Құдайдың үштік сипатының мәні: 1. Құдай-әке, құдай-ұл, құдай-рух.

 2. Құдай-табиғаты, құдай-рухы, құдай-жаны.

 3. Құдай-құдіреттілік, құдай-даналық, құдай-игілік.

 4. Құдай-ғарыш, құдай-рух, құдай-жаратқан.

 5. Құдай-ақыл, құдай-сенім, құдай-рухы.

Философияның қоғамды зерттейтін бөлігі: 1. әлеуметтік философия

 2. гносеология

 3. натурфилософия

 4. социология

 5. онтология

Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуінің бастауы: 1. Антиктік классикалық философия.

 2. Француз материализмі.

 3. Ежелгі Үнді философиясы.

 4. Көне Қытай философиясы.

 5. Неміс классикалық философиясы.

"Ноосфера" термині: 1. зерде, парасат саласын

 2. космостық өркениет саласын

 3. еңбек саласын

 4. геосфераны

 5. микробөлшектердің өзара әсерлесу саласын

Заттың, процестің сыртқы байқалатын сипаттарын бейнелейтін категория: 1. құбылыс

 2. мазмұн

 3. мүмкіндік

 4. мән

 5. кездейсоқтық

Сезімнің жан толғанысынан негізгі айырмашылығы неде? 1. жан толғаныстарда құндылықтың бастауының бары

 2. сезімдерде бейсаналының, санасыздың бары

 3. сезімдердегі құндылықтын бастауының бары

 4. Жан толғаныстардада, сезімдердедеқұндылықтыбастаудыңжоғы

 5. жан толғаныстарда (в эмоциях) құндылықты бастаудың жоғы

Адам миының негізгі функциясы: 1. сана

 2. таным

 3. ой

 4. ұғым

 5. пікір

Философияның негізгі, өзекті мәселесі: 1. адам мәселесі

 2. құндылық мәселесі

 3. қоғам мәселесі

 4. табиғат мәселесі

 5. ғылым мәселесі

Ғылыми жаңалық ашудың әдісін, тәсілін табуды зерттейтін ғылым саласы. 1. Эвристика

 2. Эгоцентризм

 3. Неотомизм

 4. Эмпиризм

 5. Энтелехия

«Таста мүлгіген музыка (әуез)» деген образға сәйкес өнер 1. сәулет

 2. бейнелу өнері

 3. сұңғат

 4. графика

 5. суретке түсіру

Мәдениет қандай ғылыми талдаудың пәні? 1. Философиялық

 2. Тарихи

 3. Саясаттанулық

 4. Психологиялық

 5. Әлеуметтанулық

Көркемдік-қоғамдық сананың қай формасының пәні болып табылады? 1. эстетикалық.

 2. діни:

 3. ғылыми

 4. адамгершіліктік

 5. құқықтық

Экология ғылымының аты алынған «ойкос» сөзінің мәні: 1. үй, жай

 2. село

 3. қала

 4. табиғат

 5. планета

Логика дегеніміз не? 1. ойлау

 2. таным

 3. құндылық

 4. табиғат

 5. болмыс

Махаббат лирикасын Орта Азияда қалай түсiнген: 1. Алла Тағалаға деген махаббат

 2. анаға деген махаббат

 3. бауырға деген махаббат

 4. өмiрге деген махаббат

 5. балаларға деген махаббат

Кiм гелиорталық жүйенi негiздедi: 1. Н. Коперник

 2. Аристотель

 3. И. Кеплер

 4. Галилей

 5. Дж. Бруно

Қайта өрлеу дәуiрiнiң негiзгi сипаты: 1. антропоорталық

 2. теоорталық

 3. геоорталық

 4. космоорталық

 5. фетищизм

«Адамның санасы жалған елестерден таза болу керек», деген концепцияны негiздеушi кiм: 1. Ф. Бэкон

 2. Аристотель

 3. Лао-Цзы

 4. Фалес

 5. К. Маркс

Дедукция -деген не… 1. жалпы бiлiмнен нақты бiлiм қорытылады

 2. нақты шарттардан жалпы бiлiм табылады

 3. бiлiмнiң талдануы

 4. интеграцияға салған бiлiм

 5. жүйеленген бiлiм

Қандай бағытта тиiс: «Дүниеде материя мен оның формаларынан басқа ешнәрсе жоқ» деген: 1. материализм

 2. гилозоизм

 3. идеализм

 4. субъективизм

 5. субъективтiк идеализм

Философия қай кезеңде пайда болды: 1. VIII-VII ғасырда бiздiң дәуiрiмiзге дейiн

 2. ХХ ғасырда

 3. XVI ғасырда

 4. ХХI ғасырда

 5. Қашан пайда болғаны белгiсiз

Философияның негiзгi мәселесiн белгiлеңiздер: 1. философия адам мәселесiн қояды

 2. философия космос туралы iлiм

 3. философия биологиялық әлемдi зерттейдi

 4. философия химиялық заңдылықтарды көрсетедi

 5. философия тарих әдiстерiн қарастырады

Дүниенiң бiр ғана бастамасы бар-деген философтар қай бағытқа жатады: 1. монизм

 2. плюрализм

 3. дуанизм

 4. пантеизм

 5. сенсуализм

Болмыс:


 1. санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория

 2. қоршаған орта

 3. адам тіршілігінің жемісі

 4. бүкіл әлемдік тіршілік

 5. алғашқы, қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы


2 модуль. Философия теориясы.
«Адамныңмінезі, көзқарасыменәдет – ғұрыпсыртқыортағажәнегеографиялықжағдайларғабайланыстыдегенойшыл» - кім?

 1. Ш.Уалиханов

 2. Ы.Алтынсарин

 3. А.Құнанбаев

 4. Ш.Құдайбердиев

 5. Ж.Аймаутов

Идеализмнің түрлері: 1. объективтік, субъективтік

 2. механикалық, метафизикалық

 3. тұрпайы, диалектикалық

 4. антропологиялық, физикалық

 5. механикалақ, объективтік

Бұлойшылдыңой - өрісіәсіресеекісаладамедицинаменфилософиядаайырықшакөрінді: 1. Ибн Сина

 2. Әл – Фараби

 3. Әл – Бируни

 4. Әл – Хорезми

 5. Әл – Кинди

Қайсыұғымдүниеніңалғашқынегізіретіндеалғашқыжалпыабстракцияболыптабылады? 1. барлығы айпероннан пайда болады

 2. барлығы ауадан пайда болады

 3. барлығы судан пайда болады

 4. барлығы оттан пайда болады

 5. барлығы саңнан пайда болады

Дж.Локктың негізгі идеясы: 1. tabula rasa

 2. cogito ergo sum

 3. panta rea

 4. cgausa formalis

 5. эссенция

«Адамныңіс–әрекетіоныңбиологиялықсоныменқатарәлеуметтікәуестіктерінебайланыстыжәнебұндабастырөлді «өміринстинкті (эрос) пенөліминстинкті (танатос)»атқарады: 1. З.Фрейд

 2. А.Шопенгауэр

 3. Ф.Ницше

 4. А.Калио

 5. О.Шпенглер

Дүниетанымныңфилософияданайырмашылығынеде? 1. дүниетанымфилсофияменсалыстырғандақұбылыстардыңнеғұрлымкеңшеңберінқамтиды

 2. дүниегекөзқарасжәнефилософиятепе – тең

 3. философия – дүние туралы білім, ал дүниетаным – болжамды

 4. дүниетаным – ол ғылым

 5. философия – ол өнер

Адам мәселесіне бет бұрыс қай философияда басталады? 1. Сократ философиясында

 2. Платон философиясында

 3. Пифагор философиясында

 4. Аристотель философиясында

 5. Фалес философиясында

«Адам – олсаясихайуан».Бұлкімніңпікірі? 1. Аристотель

 2. Ж.Ж.Руссо

 3. К.Маркс

 4. Платон

 5. Гегель

Канттың философиясы қалай аталады? 1. трансценденталдық идеализм

 2. антропологиялық материализм

 3. рационализм

 4. сенсуализм

 5. эмпиризм

Ф.Беконтанымтеориясындақандайбағыттықолдайды? 1. эмпиризм

 2. сексуализм

 3. рационализм

 4. теоцентризм

 5. гуманизм

«Білім – күште» депайтқанкім? 1. Ф.Бекон

 2. Р.Декарт

 3. Дж.Локк

 4. Б.Спиноза

 5. К.Маркс

Диалектиканың негізгі заңы нешеу? 1. 3

 2. 2

 3. 5

 4. 1

 5. 6

Л.Фейрбахтың философиясы? 1. антропологиялық материализм

 2. тұрпайы материализ

 3. объективті идеализм

 4. диалектикалық идеализм

 5. суфизм

Дүниені сезім мүшелерімен тану бағыты қалай аталады? 1. сенуализм

 2. рационализм

 3. эмпиризм

 4. иррационализм

 5. эмоция

ХХ ғасырдағы адам туралы мәселелермен ең көп шұғылданған ағым: 1. экзистенцианализм

 2. персонализм

 3. неотолизм

 4. постпозитивизм

 5. эмпиризм

«Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Оқысаныз балалар, шамнан шырақ жағылар» - қай ойшылдың тұжырымдамасы? 1. Ы.Алтынсарин

 2. А.Құнанбаев

 3. Ш.Валиханов

 4. М.Жұмабаев

 5. Асия Микояновна

Утопиялық социализм теориясының негізін салушылар: 1. Т.Мор және Т.Кампанелла

 2. Дж.Бруно және Н.Кузанский

 3. Н.Коперник және Г.Галилей

 4. Аристотель және Птолемей

 5. Кант және Гегель

Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіруді жасаған ойшылдар: 1. К.Маркс, Ф.Энгельс

 2. Гегель, Кант

 3. Сен – Симон, Фурье

 4. Смит, Риккардо

 5. Фейрбах, Фихте

Ы.Алтынсариннің көзқарасы бойынша: «Қазақ халқының әлемдік өркениетке жеткізетің негізгі жол ол»: 1. ағартушылық және тәрбие

 2. техниканың дамуы

 3. сауданың дамуы

 4. саяси жүйенің өзгеруі

 5. діннің дамуы

Күн бойынша парадигма дегеніміз не? 1. ғылыми қоғамдыстықтың біріңғай көзқарасы

 2. ғылымдағы басты идея

 3. ғылымның шекаралары

 4. ғылымның жолы

 5. таным

Ксенафанның мына сөзінде қандай идея көрсетілген: «Егер өгіздер мен аттардың, адамдар сияқты мүсін жасап, сурет салатын қолдары болса, онда құдайларды және олардың денесін аттар аттарға, ал өгіздер ұқсатып жасайтын болар едеі...» 1. антропоморфты құдай идеясы

 2. антропоморфты емес құдай идеясы

 3. жалпы құдай идеясы

 4. монохизм идеясы

 5. дуализм

«Таным» және «білім» арасындағы айырмашалық неде? 1. таным – ол процесс, ал білім – нәтиже

 2. олардың арасында айырмашылық жоқ

 3. таным – білім, білім – табиғат

 4. таным – сана, білім – табиғат

 5. таным мен білім тепе – тең

Материя анықтамасының қай бөлігі философияның негізгі мәселесінің екінші жағымен байланысты? 1. сол түйсіктеріміз арқылы көшірмесі, суреті, сәулесі

 2. материя – ол философиялық категория

 3. материя – ол объективтік шындық

 4. бізден тәуелсіз өмір сүреді

 5. материя – ол ақиқат

Философияда И.Кантпен жасаған коперникалық төнкерістің мәні неде? 1. танушы субъектінің белсеңділігін көрсету

 2. адам туралы идеясы

 3. диалектикалық әдістің әзірленуі

 4. идеализм жүйесін құру

 5. табиғат туралы идеясы

Ницше философиясының тақырыбы: 1. жігер туралы ілім

 2. санасыздық мәселесі

 3. ғылым туралы ілім

 4. адам мәселесі туралы

 5. өнер туралы

Формальды логика заңдарын қасақана бұзуға негізделген ойдын тәсілі: 1. эклектика

 2. диалектика

 3. софистика

 4. метафизика

 5. дуализм

Спиноза қандай бағытпен субстанция мәселесін шешеді? 1. пантеизм

 2. деизм

 3. теизм

 4. атеизм

 5. монизм

Зенон апориясында қандай мәселе көтерілген? 1. қозғалыс мәселесі

 2. ғарыш мәселесі

 3. субстанция мәселесі

 4. адам мәселесі

 5. өнер мәселесі

Қозғалыстың ішкі өзіне қарама – қарсы бір сәті: 1. тыныштық

 2. кеңістік

 3. уақыт

 4. механика

 5. материя

Қоғамдық сананың бір формасы – объективтік шындықты образдар арқылы бейнелейді... 1. өнер

 2. мораль

 3. дін

 4. саясат

 5. құқық

Сананың пайда болуы екі факторларға байланысты: 1. бірі – еңбек, екіншісі – тіл

 2. бірі - өнер, екіншісі – дін

 3. бірі – мәдениет, екіншісі – тіл

 4. бірі – еңбек, екіншісі - өнер

 5. бірі – қоғам, екіншісі – мәдениет

Өндіргіш күш дегеніміз не? 1. адамдардың табиғи заттармен күштерге игеруге жұмсаған қабілеттерімен күштері, құралдары

 2. ол адамдардың табиғатқа, табиғаттағы объектілерге қатынасы

 3. адамдардың мамандық бойынша өзгешілігі

 4. өндіру, игеру, өзгерту қатынасы

 5. өзгерту күші

Орта ғасыр дәуірде ғылыми білімнің қандай формасы болады? 1. алхимия

 2. діни

 3. эмпирикалық

 4. сколастика

 5. мәдениет

Ежелгі Үнді философиясында адам ол: 1. табиғаттың бір бөлігі ретінде

 2. дүниенің бір бөлігі ретінде

 3. космостың бір бөлігі ретінде

 4. қоғамның бір бөлігі ретінде

 5. жанның бөлігі

Материализм туралы көрсетілген пікірлердің қайсысы ақиқат: 1. -табиғаттың, болмастың, рух пен санаға қарағанда алғашқылығын дәлелдейтін философиялық ілім;

 2. -олмыстың барлық құбылыстарын материяны байланыстыратын ілім;

 3. -заттарға деген практикалық оң көзқарас;

 4. -нақтылы заттардың бар болуын мойындау;

 5. -ол философиялық категория.

Философияның қай бөлімі адамгершілік және өнегесіздік мәселелерін зерттейді? 1. этика

 2. онтология

 3. эстетика

 4. мораль

 5. саясат

Америка философы Флюеллинг: «Философияның атқаратын ең жақсысы – ол құдайдың бар екенің мойындау», - деген. Сонда ол қай философиялық бағыиқа жатады? 1. діни

 2. материалистік

 3. идеалистік

 4. антропологиялық

 5. дұрыс жауап жоқ

Ақиқат болады? 1. объективтік

 2. абсолюттік

 3. салыстырмалық

 4. субъективтік

 5. теңсіздік

Перипатетизм бағыты қай философия тарихына тән? 1. шығыс философиясына

 2. антика философиясына

 3. Ренессанс философиясына

 4. Үнді философиясына

 5. Қытай философиясына

К.Маркс тұжырымдамасы бойынша дүниені танып білуге на арқылы жетуге болады? 1. материалдық – практикалық іс - әрекет арқылы

 2. абсолюттік идеяның заттандыру арқылы

 3. білім арқылы

 4. сана арқылы

 5. болмыс арқылы

«Эксиликация универсам» дегеніміздің қызметі неде? 1. дүниенің жалпы заңдарын айқындау

 2. табиғат заңдарын зерттеуде

 3. қоғамның рухани өмірін зерттеуде

 4. адам мәселесін зерттеу

 5. таным мәселесін зерттеу

Өзгеріс, өшпелі заман деп қай философия тарихы кезенің белгілейді? 1. қайта өрлеу филсофиясың

 2. антика философиясың

 3. шығыс философиясың

 4. жаңа дәуір

 5. Батыс Орта ғасыр

Неге болмыстың санаға қатысы филсофияның негізгі мәселесі болып табылады? 1. дүниедегі заттар мен процестерге не материалдыққа не идеалдыққа жатады, үшінші түрі болуы мүмкін емес

 2. өте күрделі мәселе

 3. адам туралы мәселе

 4. шексіз мәселе

 5. ол шындық

Танымның қандай деңгейлері бар? 1. эмпирикалық және теориялық

 2. методологиялық және көзқарастық

 3. теориялық және абстрактілік

 4. ассимляция және диссимиляция

 5. анализ және синтез

Реализм және номенализм арасында пікір талас қандай мәселе бойынша болады? 1. жалпы универсам

 2. тәсіл

 3. эклектика

 4. апейрон

 5. от

Теология - ол… 1. құдай туралы ілім

 2. таным туралы ілім

 3. болмыс туралы ілім

 4. ақиқат туралы ілім

 5. метафизиканың бір бөлігі

Қайсысы философиялық категория? 1. материя

 2. масса

 3. химиялық елемент

 4. интеграция

 5. физикалық элемент

Диалектиканың соңғы тарихи формасы? 1. диалектикалық материализм

 2. классикалық идеализм

 3. механикалық диалектика

 4. тұрпайы диалектика

 5. идеалистік диалектика

Веданың білгіштері мен талдаушылары кім? 1. брахмандар

 2. джайнизм

 3. кшатритлер

 4. райшнилар

 5. христиандар

Джайнизм ілімінің негізін салған кім? 1. Джина

 2. Пайнджали

 3. Гаутама

 4. Ганди

 5. Махавира

Ежелгі грек философтарынан күннің тұтылуын болжаған кім? 1. Фалес

 2. Пифагор

 3. Анаксимандр

 4. Платон

 5. Зевс

Александр Македонскийдің ұстазы болған ежелгі грек ойшылы? 1. Аристотель

 2. Протагор

 3. Демокрит

 4. Сократ

 5. Платон

«Бұрыңғы философтар дүниені әр түрлі тұрғыдан түсіндірумен ғана келді, бірақ мәселе оны өзгертуге жатыр», деген пікір кімдікі? 1. Маркс

 2. Энгельс

 3. Кант

 4. Фейербах

 5. дұрыс жауап жоқ

Қазақ философиясының өзгешелік ерекшеліктері немен анықталады? 1. қазақ халқының вербалдық мәдениетімен

 2. ислам мәдениетімен

 3. орыс халқының өмірімен

 4. діннің қалыптасуымен

 5. дұрыс жауап жоқ

Платон, Аристотель, Птоломей: 1. Ежелгі грек даналары

 2. Батыс Европа ғалымдары

 3. Шығыс ойшылдары

 4. Рим философтары

 5. Европа даналары

Канттың пікірінше, нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық? 1. Әлемнің түп – негізі неде?

 2. «Адам» дегеніміз не?

 3. Мен неге үміттен аламын?

 4. Мен нені біле аламын?

 5. Мен не істеуім керек?

Философия қай елде пайда болады? 1. Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Греция жерлерінде

 2. Еуропада

 3. Ежелгі Қытайда

 4. Ежелгі Үндістанда

 5. Ежелгі Грецияда

Буддизм дін бе, әлде философия ма? 1. дін

 2. философия

 3. философия да, дін де

 4. бұл ғылым

 5. сұрақ дұрыс емес

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин? 1. нирвана

 2. карма

 3. сенім

 4. таным

 5. атман

Будда бойынша Адам өмірінің мәні неде? 1. азаптануда

 2. ақиқатты тануда

 3. еңбекте

 4. қарым – қатынаста

 5. қоғамдағы өмірде

Лао – цзы философиясындағы басты ұғым: 1. дао жолы

 2. жол

 3. медитация

 4. аскетизм

 5. зұлымдыққа күшпен қарсыласу

«Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас… 1. Сократтікі

 2. Гераклиттікі

 3. Демокриттікі

 4. Платондікі

 5. Аристотельдікі

Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар… Олардың көзқарастары нені біріктіреді? 1. атомизм

 2. диалектика

 3. діни

 4. ортақ ештеңе жоқ

 5. олар грек тілінде жазған

Эфестік Гераклит, элейлік Зенон… Олардың философиялық көзқарастарын не жақындастырады? 1. стихиялық диалектика

 2. стихиялық ғалымдықтары

 3. стихиялар

 4. стихиялық идеализм

 5. стихиялық индивидуализм

Зенон апориясы қалай аталады? 1. Ахилл және тасбақа

 2. Ахилл және нандзя тасбақасы

 3. Ахиллдің тасбақасы

 4. Ахилл және тасбақалар

 5. Ахилл

Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне тән емес не? 1. имморализм

 2. теоцентризм

 3. креоционизм

 4. провиденциализм

 5. иррационализм

Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі… 1. теология жинағы

 2. Құдай қаласы

 3. Құдайды қорғау жинағы

 4. дәлелдеу жинағы

 5. құбыжыққа қарсы жинақтар

Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім: 1. суфизм

 2. мутазэилизм

 3. мистикалық ағым

 4. поэзия

 5. гегельяншылдық

Антиктік философиядан Әл – Фараби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы… 1. перипатетизм

 2. мистицизм

 3. гилозоизм

 4. материализм

 5. идеализм

Әл – Фараби қалай аталды? 1. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз

 2. Арситотельдің ең жақын екінші шәкірті

 3. түркілердің екінші философы

 4. араб философы

 5. Аристотель мектебінің мақтан тұтарлық философы

Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын… 1. антропоцентризм

 2. атеизм

 3. теологизм

 4. социоцентризм

 5. космоцентризм

Қайта өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен деп қойған… 1. Томас Мор

 2. Данте

 3. Эразм Роттердамский

 4. Лоренцо Валло

 5. Петрарка

Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж.)… 1. Николай Кузанский

 2. Николай Коперник

 3. Джордж Беркли

 4. Лоренцо ди Медичи

 5. Джироламо Савонарола

«Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау… 1. Декарт

 2. Спиноза

 3. Сократ

 4. Паскаль

 5. Аристотель

Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді? 1. жан мен тән

 2. Құдай мен періштелер

 3. адамның парасаты мен сананы

 4. материяны

 5. ойлайтын

Жаңа заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі… 1. себептілік

 2. Жаратушы Құдай

 3. хаос

 4. герменевтика

 5. өлім және өлместік

«Білім – күш», - деп тұжырымдаған… 1. Ф.Бэкон

 2. Паскаль

 3. Р.Бэкон

 4. Спиноза

 5. Декарт

Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады… 1. неміс классикалық философиясының соңын

 2. бастапқы неміс классикалақ философиясын

 3. неміс классикалық философиясының шыңын

 4. неміс классикалық философиясының ортасын

 5. мәңгілік неміс классикалық философиясын

Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізде қалай құрады? 1. күштемеу этикасы

 2. жақын адамға деген махаббат этикасы

 3. қызметтестік этикасы

 4. алыстағыда деген махаббат этикасы

 5. кезкелген этикалық бастаманың жоқтығы

Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады? 1. тарих философиясы

 2. дін философиясын

 3. гносеология

 4. онтология

 5. аксиология

Абай философиясының орталық мәселесі – 1. адам

 2. таным

 3. дін

 4. онтология

 5. методология

Абайдың философиялық құрылымдағы Құдай – Алла қандай орында тұрады? 1. әлемдік парасат

 2. таным

 3. алғашқы тұрткі

 4. ешқандай

 5. абсолюттік идея

Шәкәрімнің 1898 – 1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі – «Үш…» 1. анық

 2. дос

 3. жолдас

 4. адасу

 5. адамгершілік заңдар

ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды? 1. экзистенциализм

 2. синергетизм

 3. неопозитивизм

 4. герменевтика

 5. неогегельяншылдық

ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контекстіде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды? 1. неопозитивизм

 2. неотомизм

 3. ницшеандық

 4. экзистенциализм

 5. мен білмейтің

Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетіліуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз? 1. болмыс

 2. субстрат

 3. логос

 4. энергия

 5. бостандық

Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея, таза ұғым ретінде қабылдаған? 1. Гегель

 2. Кант

 3. Фихте

 4. Декарт

 5. Спиноза

«Stienta» -деген ұғым ненi бiлдiредi: 1. ғылым, бiлiм

 2. өлең

 3. ертегi

 4. сурет

 5. сәулет

Сезiмдiк танымнық деңгейлерi: 1. түйсiк, қабылдау, елестету.

 2. түйсiк, елестету, қабылдау

 3. қабылдау, түйсiк

 4. елестету, қабылдау, түйсiк

 5. дұрыс жауап жоқ

Гносеология ол: 1. таным процесi туралы iлiм

 2. құдай туралы iлiм

 3. болмыс туралы iлiм

 4. адам туралы iлiм

 5. Ғарыш туралы iлiм

Гноссеология пәнiнiң мәнiн көрсететiндi белгiлеңiздер: 1. S=О

 2. А=А

 3. АА

 4. АА

 5. В=С

Қандай сұрақ гносеология мәселелерiне жатады: 1. дүниенi тануға бола ма?

 2. тiршiлiк деген не?

 3. элемент деген не?

 4. бiрiншi қозғаушы кiм?

 5. болмыссыздық бар ма?

Сананың табиғатына не сәйкес: 1. объективтiк дүниенiң субъективтiк бейнесi

 2. өмiрге деген сүйiспеншiлiк

 3. адамның өзiне байланысты сезiмдерi

 4. таста қалған iз

 5. желдiң толқыны

Дiн – ол… 1. құдай және оның құдiреттi күшi туралы iлiм

 2. таным процесi туралы iлiм

 3. болмыс туралы iлiм

 4. адам туралы iлiм

 5. тiршiлiк туралы iлiм


3модуль. Философия тарихы.
Буддизмнiң төрт ақиқаты

 1. өмiр төзу, төзудiң себебi бар, ол себептердiң құтылу

 2. махаббат, парыз, өлiм, төзу

 3. жер, күн, аспан, адам

 4. мүмкiндiктерi бар,төзуден құтылу жолдары бар

 5. әйел, еркек, бала, қоғам.

 6. өмiр, өлiм, жек көру, қаралмау.

Ежелгi Үндi философиясында « нирвана» категориясы қай мағынаны бiлдiредi: 1. жұмақ, рахатқа бату

 2. тозаққа бару

 3. маңдайға жазылған шимақ

 4. өмiрдiң мәнi жоқ екенiн

 5. өнердiң дамуын

Ежелгi Қытай философиясының негiзгi категориялары: 1. дао

 2. субстанция

 3. материя

 4. сана

 5. форма

Ежелгi Қытайдың атақты даостық кiтабы: 1. дао дэ цзин

 2. и-цзин

 3. ши-цзин

 4. Чжань-го

 5. ригведа

Аристотель бойынша дүниенiң ең биiк мәнi не: 1. форма

 2. сан

 3. сана

 4. уақыт

 5. қозғалыс

Гераклит дүние негiзiне ненi салады: 1. отты

 2. суды

 3. ауаны

 4. жердi

 5. металлдарды

Осы ойшылдардың арасында кiм Гедонист: 1. Эпикур

 2. Аристотель

 3. Демокрит

 4. Фалес

 5. Анаксимен

Орта ғасырлар көзқарасын көрсететiн идея: 1. философия дiнге қызмет етедi

 2. философия ғылымдардың патшасы

 3. әрбiр ғылым өзiне өзi философия

 4. философияның негiзi –диалектика

 5. философия-ол өмiрдiң өзi

Креационизм категориясының мәнi: 1. құдай дүниенi жаратушы

 2. схоластикадан құтылу

 3. құдайдың адамға айналуы

 4. өмiрге деген махаббат

 5. балаларға деген махаббат

«Эманация» -идеясының авторы кiм: 1. Ибн-Сина

 2. В.И.Ленин

 3. Ж.-П. Сартр

 4. Г. Гадамер

 5. Н.Бердяев

Махаббат лирикасын Орта Азияда қалай түсiнген: 1. Алла-Тағалаға деген махаббат

 2. анаға деген махаббат

 3. бауырға деген махаббат

 4. өмiрге деген махаббат

 5. балаларға деген махаббат

Кiм гелиорталық жүйенi негiздедi: 1. Н.Коперник

 2. Аристотель

 3. И. Кеплер

 4. Галилей

 5. Дж.Бруно

Қайта өрлеу дәуiрiнiң негiзгi сипаты: 1. антропоорталық

 2. теоорталық

 3. геоорталық

 4. космоорталық

 5. фетищизм

Адамның санасы жалған елестерден таза болу керектi концепцияны негiздеушi кiм: 1. Ф.Бэкон

 2. Аристотель

 3. Лао-Цзы

 4. Фалес

 5. К.Маркс

«Тезис-антитезис-синтез» -триада кiмдiкi: 1. Гегельдiкi

 2. Канттiкi

 3. Фейербахтiкi

 4. Маркстiкi

 5. Энгельстiкi

И. Канттың философиясының категорияларын белгiлеңiздер: 1. «өзiндiк зат», «бiздiк зат»

 2. «Дао»

 3. «и», «ли»

 4. «әлемдiк ақыл», « таза болмыс»

 5. «өндiргiш күштер», «өндiрiстiк қатынастар»

«Христиан дiнiнiң мәнi»- деген еңбектi кiм жазды: 1. Л. Фейербах

 2. И.Кант

 3. Ф.Гегель

 4. Маркс

 5. Ф.Энгельс

Антропологиялық материализм бағытына кiмдi қосамыз: 1. Л.Фейербахты

 2. Каталог: ebook
  ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
  ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет