Жалғау (окончание)Дата20.11.2019
өлшемі81.57 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жалғау (окончание). Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі бар: көптік, тәуелдік, жіктік, септік Жалғаулардың орналасу тәртібі (порядок присоединения окончаний):

 • Сөз+көптік+тәуелдік+септік

 • Бала+лар+ым+ның

 • Сөз +тәуелдік+септік

 • Бала+м+ның

 • Сөз+жіктік+көптік

 • Бала+сың+дар

 • Көптік жалғау (окончания множественного числа)

 • Дауысты, Р,Й,У

 • лар, лер

 • М,Н,Ң,Л,З,Ж

 • дар, дер

 • Қатаң, Б,В,Г,Д,

 • тар, тер

 • 2)Тәуелдік жалғау (окончание принадлежности) • Жекеше (единст. ч)

 • Дауыстыдан кейін (после гл)
 • Дауыссыздан кейін

 • (после согласных)
 • жақ

 • жуан

 • жіңішке

 • жуан

 • жіңішке

 • 1 менің (мой,-ая,ое)

 • м

 • М

 • ым

 • ім

 • 2 сенің (твой,-ая,ое)

 • ың

 • ің

 • ың

 • ің

 • 2 сіздің (ваш,а-ув.ф)

 • ңыз

 • ңіз

 • ыңыз

 • іңіз

 • 3 оның (его, ее)

 • сы

 • сі

 • ы

 • і
 • Көпше(множест. ч)

 • Дауыстыдан кейін (после гл)
 • Дауыссыздан кейін

 • (после согласных)
 • жақ

 • жуан

 • жіңішке

 • жуан

 • жіңішке

 • 1 біздің (наш,-а,-и)

 • мыз

 • міз

 • ымыз

 • іміз

 • 2 сендердің(ваши)

 • Мн.ч+ың

 • Мн.ч+ің

 • Мн.ч+ың

 • Мн.ч+ің

 • 2 сіздердің (ваши-уважительная.ф)

 • Мн.ч+ыңыз

 • Мн.ч+іңіз

 • Мн.ч+ыңыз

 • Мн.ч+іңіз

 • 3 олардың (их)

 • Мн.ч+ы

 • Мн.ч+і

 • Мн.ч+ы

 • Мн.ч+і

 • 3)Жіктік жалғау ( Личные окончания) • Жақ


 • Жекеше (единст. ч.)

 • 1

 • Мен (я)

 • Мын,мін,бын,бін,пын,пін

 • 2

 • Сен (ты)

 • Сың, сің

 • 2

 • Сіз (вы-у.ф )

 • Сыз, сіз

 • 3

 • Ол (он, она)

 • -
 • Жақ
 • Көпше (множест. ч.)

 • 1

 • Мен (я)

 • Мыз,міз,быз,біз,пыз,піз

 • 2

 • Сен (ты)

 • Сыңдар, сіңдер

 • 2

 • Сіз (вы-у.ф )

 • Сыздар, сіздер

 • 3

 • Ол (он, она)

 • - • дауысты, р,л,й - мын,мін,мыз,міз

 • қатаң, б,в,г,д -пын, пін, пыз, піз

 • ж,з - бын, бін, быз, біз • Жіктік жалғау присоединяется к последнему слову. • Мысалы: Мен Қостанайда тұрамын.

 • Біз оқушымыз.

     • 4)Септік жалғау (падежные окончания) • Септік

 • Сұрақтары

 • Жалғаулары


 • Қкп

 • стф

 • чш

 • бвгд

 • жз

 • л • рийую

 • мнң

 • дауысты

 • Атау

 • Кім? Кімдер? Не? Нелер? Кто? Что?

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • Ілік

 • Кімнің? Ненің? Чей?Чья?Чье?

 • Тың

 • тің

 • Дың

 • дің

 • Дың

 • дің

 • Дың

 • дің

 • Ның нің

 • Ның

 • нің

 • Барыс

 • Кімге? Кому Неге? Чему?

 • Қайда? Куда?

 • Қа

 • ке

 • Ға

 • ге

 • Ға

 • ге

 • Ға

 • ге

 • Ға

 • ге

 • Ға

 • ге

 • Табыс

 • Кімді ?Кого?

 • Нені ?Что?

 • Ты

 • ті

 • Ды

 • ді

 • Ды

 • ді

 • Ды

 • ді

 • Ды

 • ді

 • Ны

 • ні

 • Жатыс

 • Кімде? У кого?

 • Неде? У чего?

 • Қайда? Где?

 • Қашан? Когда?

 • Нешеде?

 • Во ск-ко?

 • Та

 • те

 • Да

 • де

 • Да

 • де

 • Да

 • де

 • Да

 • де

 • Нда

 • нде

 • Шығыс

 • Кімнен ?

 • От кого?

 • Неден?

 • Из чего?

 • Қайдан?

 • Откуда?

 • Тан

 • тен

 • Дан

 • ден

 • Дан

 • ден

 • Дан

 • ден

 • Нан

 • нен

 • Дан

 • ден

 • Көмектес

 • Кіммен?

 • С кем?

 • Немен?

 • С чем?

 • На чем?

 • пен

 • бен

 • мен

 • мен

 • мен

 • мен

 • Зат есім (имя существительное)- заттың атын білдіретін атау сөздер.

 • Сұрақтары: Кім? Кімдер?(адамдарға) Не?Нелер? • Түрлері (типы) • Мысалдар

 • Мағынасына қарай(по значению)

 • 1) Жалпы (нарицательные)
 • Бала, мектеп, гүл
 • 2) Жалқы (Собственные)
 • Әлия, Қостанай
 • 3) Деректі-қолымен ұстауға болады
 • Ағаш, қалам
 • 4) көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейді
 • Арман, қуаныш

 • Тұлғасына қарай (по способу образования)

 • 1) негізгі (непроизводные)
 • Ел, жер, су, қала
 • 2) туынды (производные)

 • Сөз тудырушы жұрнақтар арқылы (словообразую-

 • щие суффиксы):

 • -шы,-ші, -ім,-ым, -лық,-лік,-дық,

 • -дік,тық,-тік,

 • -ша,-ше

 • ән+ші,

 • қой+шы

 • біл+ім,

 • аш+тық,

 • бала+лық, жаман+дық,

 • кеуде+ше

 • Құрамына қарай

 • (по составу)

 • 1) Дара (простые)
 • Жылқы, ауыл
 • 2) Күрделі (сложные)


 • А) біріккен (сращенно-слитные)
 • Қол(рука)+жазба

 • (письменный)- қолжазба рукопись
 • Ә) қосарлы (парные)
 • Ата-ана(отец-мать) -родители
 • Б) тіркесті (словосочетания)
 • Сиыр еті - говядина
 • В) қысқарған

 • (сложносокращенные)
 • ПОМ – Первомай орта мектебі

 • Туынды зат есімдер төменгі жұрнақтар арқылы жасалады

 • (Производные образуются при помощи следующих суффиксов) • Жұрнақтар

 • Мысалдар

 • Жазу+шы – писатель

 • Етік+ші – сапожник

 • Балық+шы-рыбак

 • Дауысты,р- ЛЫҚ,ЛІК

 • л,н - ДЫҚ,ДІК

 • т,в - ТЫҚ,ТІК

 • отвлеченные понятия

 • Бала+лық детство

 • Жеңіл+дік легкость

 • Биік+тік высота

 • Дауысты,р- ЛАС,ЛЕС

 • л,н - ДАС,ДЕС

 • т,в,с - ТАС,ТЕС

 • Совместное местонахождение или совместное действие

 • Зат есімнің болымсыз түрі

 • (Отрицательная форма имен существительных образуется

 • путем прибавления личных окончаний в 1 и 2 лице ед. и множ. числа к отрицанию ЕМЕС ) • Жақ

 • (лицо)

 • Жекеше (ед. ч)

 • Көпше (множ. ч)

 • 1 жақ

 • Мен оқушы емес+пін

 • Я не ученик

 • 2 жақ

 • Сен оқушы емес+сің

 • Ты не ученик

 • Сендер оқушы емес+сіңдер

 • Вы не ученики

 • 2 жақ

 • Сіз оқушы+сыз

 • Вы не ученик

 • Сіздер оқушы емес+сіздер

 • Вы не ученики

 • 3 жақ

 • Ол оқушы емес

 • Он (она) не ученик(ца)

 • Олар оқушы емес

 • Они не ученики • Сын есім (имя прилагательное)– заттың сынын, сипатын, түрін, көлемін,сапасын білдіретін сөздер.

 • Сұрақтары: Қандай? Қай? Кімнің? Ненің?

 • Какой?-ая, -ое? Который? Чей? Чья? Чье? Чьи? • Түрлері (типы)
 • Мысалдар

 • Мағынасына қарай(по значению)

 • 1) Сапалық (качественные)

 • Ақ, қара, сұлу, үлкен
 • 2) Қатыстық (относительные)

 • Тұзды, ақшалы

 • Тұлғасына қарай (по способу образования)

 • 1) негізгі (непроизводные)

 • Жақсы, әдемі, суық
 • 2) туынды (производные)

 • Қысқы, таулы

 • Құрамына қарай

 • (по составу)

 • 1) дара (простые)

 • Кіші, тар, нәзік
 • 2) күрделі (сложные)

 • Ұзын бойлы,

 • қызыл ала

 • Сын есімнің шырайлары (Степени сравнения прилагательных) • Шырай түрлері (Степени сравнения)

 • Жұрнақтар

 • Мысалдар

 • 1) Жай шырай (положительная степень)

 • -

 • әдемі,

 • жақсы,

 • ақ

 • 2) салыстырмалы шырай (сравнительная степень)

 • А)1)дауысты-рақ,рек

 • 2)дауыссыз - ырақ,ірек

 • Незначительное различие качества

 • Кіші+рек меньше

 • Жас+ырақ моложе
 • Ә)1) дауысты,р- лау,леу

 • 2) з,л,н,ң,й - дау,деу

 • 3) қ,к,т,с - тау,теу

 • Соответствует русским прилаг-м с суфф-ми:-оват,- еват

 • әдемі+леу красивее

 • семіз+деу жирнее

 • биік+теу высоковатый

 • сары+лау желтоватый

 • 3) Күшейтпелі шырай (Превосходная степень)

 • А) 1)Путем прибавления удвоения первого слога и добавления П

 • Сап-сары

 • желтый-прежелтый

 • жап-жақсы

 • очень хорошо
 • Ә) с усилительными словами: ең(самый), өте(очень),тым(весьма,слишком), аса(наиболее),нағыз(настоящий), тіпті(совсем)

 • Высшая степень качества признака

 • өте жақсы

 • тым биік

 • тіпті жақын • Сан есім (имя числительное)- заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөздер.

 • Сұрақтары: Неше?Нешеу?Қанша? (Сколько?)Нешінші(Который)

 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар

 • Тұлғасына

 • Қарай

 • (по способу образования)

 • 1) негізгі (непроизводные)

 • екі

 • отыз

 • алпыс
 • 2) туынды (производные)

 • бірінші

 • елудей

 • Құрамына

 • қарай

 • (по составу)

 • 1) дара (простые)

 • бес, жүз, мың
 • 2) күрделі (сложные)

 • он бес, бес жүз

 • Мағынасына

 • Қарай

 • (по значению)

 • 1) есептік (количественные)

 • үш, мың, елу
 • 2) реттік (порядковые)

 • Дауысты-ншы,нші

 • Дауыссыз – ыншы,інші

 • Бір+інші первый

 • Алты+ншы шестой
 • 3) жинақтық(собирательные)

 • 1-7 - ау,еу

 • Жетеу семеро
 • 4) топтау(разделительное)

 • Дауысты,З,Ж,Р,Л,Й,У-дан,ден

 • М,Н,Ң - - нан,нен

 • Қатаң,Б,В,Г,Д - тан,тен

 • Екі-екіден по два

 • Он-оннан по десять

 • Үш-үштен по три
 • 5) болжалдық

 • (предположительное)

 • ш, т, с, тай,тей

 • дауысты,р,м,н,з-дай,дей
 • 6) бөлшектік (дробные)

 • бестен екі -Две пятых

 • Бір бүтін бестен үш

 • Одна целая три пятых

 • он – 10, жиырма -20; отыз-30; қырық-40; елу-50;алпыс-60; жетпіс-70; сексен-80;

 • тоқсан-90; жүз-100; мың-1000; 1000000-миллион

 • Есімдік (местоимение)- (зат есім, сын есім, сан есім) ауыстырып, солардың орнына жүретін сөздер.

 • Түрлері (типы)
 • Мысалдар

 • Тұлғасына

 • қарай

 • (по способу образова

 • ния)

 • 1) негізгі (непроизводные)

 • Мен, сен,не,кім
 • 2) туынды (производные)

 • Біреу,мынау,қандай,

 • барлық

 • Құрамына

 • қарай

 • (по составу)

 • 1) дара (простые)

 • Ол,сонау,қанша
 • 2) күрделі (сложные)

 • Бірнеше,ешкім, кейбіреу

 • Мағынасына

 • қарай

 • (по значению)

 • 1)жіктеу

 • (личные)

 • Мен,сен,сіз,ол,біз,біздер,сендер,сіздер,олар
 • 2)Сілтеу

 • (указательные

 • Бұл,осы,мына,мынау(этот,эта,это),

 • сол,ана,анау(тот,та,то);
 • 3)Сұрау

 • Вопроситель-е

 • Кім,не неше,қай, қандай,қалай,қайда,қайдан,нешінші
 • 4)Өздік

 • возвратные

 • өз(свой),өзім(я сам),өзің(ты сам),өзіңіз(вы сами),өзіміз(мы сами),өздерің,өздеріңіз(вы сами),өздері(они сами)
 • 5)Белгісіздік

 • неопределенные

 • Біреу(кто-то,некто,кто-либо), кей, кейбір(некоторый,-ая,ое),бірдеңе(что-то,нечто,что-либо)
 • Ешкім(никто),ешбір(ничто),ештеме,

 • дәнеме(ничего),ешқашан(никогда), ешқайда(никуда), ешқандай(никакой)
 • 7) жалпылау

 • (определительные)

 • Бәрі,барлық,бүкіл,барша(весь,вся,

 • все), әр,әрбір(каждый,-ая,-ое)

 • Үстеу(наречие) -қимылдың,заттың сынының түрлі белгілерін

 • сөздердің лексико-грамматикалық тобы. • Түрлері (типы)
 • Мысалдар

 • Тұлғасына

 • Қарай

 • (по способу образования)

 • 1) негізгі (непроизводные)

 • әрең,әзер(еле),әрі(туда,

 • дальше),бері(сюда),дәл(точно),

 • сәл(чуть-чуть)
 • 2) туынды (производные)

 • Ескіше(по старинному), мұнша(настолько),жаяулап

 • (пешком)

 • Құрамына

 • қарай

 • (по составу)

 • 1) дара (простые)

 • Ерте(рано),кеш(поздно),тым

 • (слишком),ерекше(особенно),

 • басқаша(по другому),
 • 2) күрделі (сложные)

 • Бірталай,біраз(немного),алдын-ала(заранее),

 • анда-санда(временами)

 • Мағынасына

 • Қарай

 • (по значению)

 • 1) Мезгіл (времени)

 • Кеше(вчера),бүгін(сегодня),

 • ертең(завтра),кешке(вечером),

 • ертемен(с утра), таңертең

 • (утром), анда-санда(временами)
 • 2) Мекен

 • (места)

 • әрі(туда,дальше),бері(сюда),

 • жоғары(на верху), төмен(внизу),алға(вперед),артқа

 • (назад),ішке(во внутрь),мұнда

 • (здесь),сонда(там)
 • 3) Мөлшер

 • (количества и меры)

 • Сонша,соншама(столько), онша(не очень),едәуір(значи-тельно),бірталай(немало), бір-бірден(по одному)
 • 4) Сын-бейне (образа и способа действия)

 • әрең,әзер(еле), дереу(тотчас), жедел,шапшаң,тез,жылдам

 • (быстро),кенет(вдруг),түгел(все),

 • ауызша(устно),өзгеше(по другому), осылай(так),тікелей

 • (непосредственно),бірге(вместе),

 • зорға(насилу)

 • 5) Күшейту

 • (усилительные)

 • Аса(очень),нағыз(настоящий),

 • ең(самый),тым(слишком),айырық-ша(особенный),әбден(совсем,окончательно)

 • 6) Мақсат (цели)

 • әдейі,біле тұра(специально),жорта(нарочно),қа-сақана(назло)

 • 7)Сабап-салдар

 • (причины и следствия)

 • Бекерге(напрасно),босқа,текке(зря),

 • амалзыздан(вынужденно),лажсыздан,

 • шарасыздан(поневоле)

 • 8) Топтау (разделительности)

 • Екулеп(вдвоем),бір-бірлеп(по-одному),аз-аздан(по-немножку),бас-басына(на каждого),жұп-жұбымен(по парам),рет-ретімен(по порядку);

 • Туынды үстеулердің жасалуы

 • (Образование производных наречий) • Жұрнақтар

 • Мысалдар

 • -ША, -ШЕ

 • Жаңа+ша (по-новому),

 • неміс+ше (по-немецки)

 • Дауысты,з,м,р,н,й-дай,дей

 • т,ш,с - тай,тей

 • (иногда-лай,лей)

 • Гүл+дей(как цветок)

 • Құс+тай(как птица)

 • Осы+лай (так)

 • -СЫН, - СІН

 • Кеш+кі+сін (вечером)

 • Ертең+гі+сін(утром)

 • Дауысты,үнді,З,Ж - да,де

 • Қатаң,Б,В,Г,Д - та,те

 • Жаз+да (летом),түн+де(ночью)

 • Қыс+та(зимой),

 • Дауысты,үнді,З,Ж – ға, ге

 • Қатаң,Б,В,Г,Д - қа, ке

 • Жоғары(верх)+ҒА – на верх

 • Арт(зад)+ҚА - назад

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет