Үлгілік оқу жоспарыбет4/5
Дата04.11.2016
өлшемі1,17 Mb.
1   2   3   4   5

АП 06

Сольфеджио

Сольфеджио және ырғақты жаттығу. Диатоника. Үшды­быс­ты тоникалы және минорлы дыбыстарды айту. Шешіммен кірме дыбыстарды айту. Жетінші белгіге дейін мажорлы және минорлы дыбыс қатарларын айту, халық музыкасының ладын айту. Біруақытта тактымен жай және күрделі мөлшердегіәр түрлі ырғақтағымысалдарды айту.Үшдыбыстың барлық түрі және оның айналымы.


Айналыммен диатоникалық аралық. Тритондар және шешімімен ара қашықтықтар. П, Д7ҮІІ7 септакордтар. Гармониялық және полифониялық түрдегі 1, 2, 3 дауысты мысалдар сольфеджиосы. 2,3 дауысты мысалдарды мектеп репертуары әнін, өз сүйемелдеуімен романстарды нотадан оқу. Транспозиция. Әртүрлі секвенция түрін, мажор мен минорды айту. 7 белгіге дейін тональділіктегі гармониялық қатарды айту. Естуді талдау. Мажор мен минор түрін, үш дыбыстың 4 түрін, гармониялық қатарларды анықтау. Диктантты, бір-екідауысты диктантты одан әрі форте-пианода гармониялау арқылы жазу. Әртүрлі өлшемдегі диатоникалық ұқсастықтағы тональдылық ауытқулар диктантын жазу.


білімдер:

- сольфеджио курсы міндеттерін және музыкалық-педагогикалық қызмет үшін аталған пәннің мәнін.іскерліктер:

- алған білімін жаттығулардағы, жазба жұмыстарындағы дауыс ырғағында қолдану.дағдылар:

- дәл дауыс ырғағы, музыкалық тілдің барлық элементтерін естіп анықтау;

- бірдауысты, екі, үш және көпдауысты музыкалық үзінділерді нотадан еркін оқу;

- бір және екідауысты музыкалық диктант жазу;

- музыкалық мысалдарды есте сақтау.


КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.2
КҚ 3.2.3
КҚ 3.1.12АП 07

Дирижирлеу

Дирижирлеудің ролі мен мәні. Дирижерлық аппараттың қойылуы. Жай. күрделі, симметриялы, симметриясыз өлшемдегі дирижерлық ету және оны ауыстырып отыруды зерттеу. Оң және сол жақ қолдың функциясын айыру. Контрасты динамикалы шығармамен жұмыс, үзіндіні мәнерлеп орындауды жетілдіру, сызықты ырғақты қимылмен жеткізу. Әртүрлі шапшаңдықты, оның ауысуын көрсету. Әртүрлі дыбыс жүргізуді көрсету. Полифония элементі бар фактура шығармасын зерттеу. Оқыған шығармаларына қысқаша түсініктеме беру.

білімдер:

- дирижерлық техниканың қойылу кезеңдерін, музыкалық-мәнерлі құралдарды.іскерліктер:

- хор шығармаларын орындау кезінде партитурамен дирижирлеу;

- шығарманың идеялық-бейнелілік мазмұнын өз бетінше ашу;

- партитураға сәйкес қимылдарды қолдану;

- хор партияларын транспозициялау;

- сүйемелдеусіз хор шығармаларында камертон бойынша тональдікке бейімделу.дағдылар:

- хор шығармаларын орындау, жаттығу үрдісінде дирижирлеу;

- ауфтакттарды көрсету мен дирижерлық схемаларды түсіру;

- дыбыс жүргізуді, қарқын мен динамиканың ауысуын.КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.7
КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12АП 08

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано)

Кәсіптік дағдыларды меңгеру: пианистік ақауларды түзетуді, саусақ жүгіруін дамытуды, мәтінді, штрихты дәл орындау. Аппликатураны таңдау, басқыштық тәсілдерді көбейту. Практикалық шеберлік пен дағдылар (нотадан оқу, транпозиция, естіп таңдау). Полифониялық естуді дамыту, кантиленді табиғи дауыс ырғағын меңгеру. Сонаталы форманы қамту, контрасты драмаға терең бойлау, дыбысшығарудың әртүрлі дыбыс шығару тәсілдері. Техникалық жетілумен, форма және стилмен жұмыс, музыкалық шығарманы эмоционалды және бейнелі көрсету. Мектептегі және балабақшадағы практикада қолданылатын шығармалармен жұмыс істеу. Жеңіл шығармаларды өзінше жаттауды білу, жеңіл пьеса мен сүйемелдеу мағнасын тыңдаушыға жеткізу, шығарманы бейнелі көрсету. Әр оқу жылының семестрларына жоспар: полифония, күрделі форма, этюд, пьеса және балалар репертуарынан 6 шығарма.

Баян, аккордеон


Аспапты дұрыс қою, ременді дұрыс орналастыру. Қолды дұрыс қою, мехты меңгеру техникасы. Нотадан оқу дағдысы, транспозиция, аппликатуралы-динамика, жаңа музыкалық үзіндінің басталуына байланысты мехты ауыстыру қатарын бекіту. Гаммамен жұмыс істеу. Сөздіктермен танысу. Мех қозғалысымен, қол қозғалысының үйлесімін дәл табу. Дыбыспен үзіндіні мәнерлеп орындау жұмысы. Өзінше жұмыс істеу дағдысы, естіп тыңдау, жеңіл музыкалық шығармаларды құру, өңдеу. Орындалатын шығарманың әр семестрге арналған бағдарламасы: этюд, халық биі мен әнін өңдеу, 2-3 әртүрлі стиль мен дәуірдегі шығармалар (оның ішінде полифония, күрделі формалы шығарма), ансамбль, балалар және мектеп репертуарынан шығармалар.

білімдер:

- фортепианода, баянда, аккордеонда ойнаудың негізгі ережелерін;

- кеуде мен қолдың қойылу ережелерін.

іскерліктер:

- шығарманың бейнелілік мазмұнын ашу, оның формасын түгелдей қамту;

- шығарманың мәнін түсіну, техникалық қиындықтарды саналы және тиімді жеңу;

- полифониялық және күрделі формалы шығармаларды және стилі, мазмұны және жанры бойынша әр түрлі пьесаларды орындау.дағдылар:

- кантилендік ойнау;

- әуенді ырғақтау;

- полифониялық ойлау;

- болашақ практикалық қызметке қажет музыкалық-орындаушылық дағдысы;

- басқыштық (фортепиано) дағды, мех (баян, аккордеон) дағдысы;

- нотадан оқу;

- концертмейстерлік-сүйемелдеушілік дағды;

- кәсіптік орындау дағдылары;

- балалармен және білім алушылармен жұмыс жасауға арналған практикалық материалдарды меңгеру.
КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12
КҚ 3.1.13
КҚ 3.1.14


АП 09

Хор сыныбы

Дайындықтың практикалық әдістерін игеру, дирижерлық қол бұлғау бойынша балалардың практикалық дағдыларын қалыптастыру, тон тазалығынан ауытқушылықтарды ести алу, вокалдық-хорлық қиындықтарды жеңу, іс-шаралар ұйымдастыру, орындау үрдісінде дыбысталуды түзету, сабақты тиімді құру.білімдер:

- мәнерліліктің орындаушылық құралдарын;

- әндегі дыбыс шығарудың тәсілдерін.

іскерліктер:

- әнді орындау және жаттау процесінде мектепке дейінгі жастағы балалар тобын (ансамблін, хорын) басқару.дағдылар:

- дыбыстаудың дұрыстығы;

- ансамбль;

- дикция;

- дыбыс жүргізу;

- ән айтудағы ырғақтық кемшіліктерді түзету.КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.7
КҚ 3.1.9
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12

АП 10

Хорлық аранжировка

Хорлық аранжировкасы курсының мақсаты мен міндеттері. Мектеп хорының кіші (екідауысқа) және орта (үшдауысқа) арналған партитураны салу:

- үш, төртдауысты хорға арналған партитура;

- полифониялық элементі бар төртдауысты партитурадан сүйемелдеуімен бірдауысты шығарма. Ересек балалар мен аралас мектеп хорына арнап шығарма ауыстыру: сүйемелдеуімен және сүйемелсіз толық аралас хордың көпдауысты партитурасынан, біртүрлі хорға арналған, бірдауысты партитурадан, сүйемелдеумен бірдауысты шығармадан. Жеткіншектер мен балалар хорына арналған халық әнін еркін өңдеу.білімдер:

- хор типтері мен түрлері туралы жалпы түсінікті;

- хор диапазонын;

- вокалдық-хорлық жазудың ерекшеліктерін.іскерліктер:

- дауыс сандарын көбейтіп және азайтып, шығармаларды (романстар, әндер, халық фольклоры) таңдау, лайықтау;

- басқа музыкалық-теориялық пәндер бойынша алған білімін қолдану.

дағдылар:

- 2, 3, 4 дауысты мектеп хорына арналған партитураны лайықтауды орындау;

- ретке келтіруде (аранжировкада) қолданылатын тәсілдер мен әдістерді меңгеру.


КҚ 3.1.9
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.11
КҚ 3.1.12
КҚ 3.1.14

АП 11

Сүйемелдеу (фортепиано, баян, аккордеон)

Вокалды әуенді аспапты сүйемелдеумен үйлестіру. Қостаусыз айтылатын әндерге сүйемелдеу таңдау. Балабақша ән репертуарын нотадан оқу. Балалар репертуары әндеріндегі сүйемелдеуді қысқарту.білімдер:

- фортепианода, сырнайда, аккордеонда ойнаудың негізгі ережелерін;

- кеуде мен қолдың қойылу ережелерін.іскерліктер:

- мектепке дейінгі жастағы балалар тобын басқара отырып бір уақытта өз сүйемелдеуімен әнді мәнерлі орындау;

владеть навыками:

- қостаусыз айтылатын әндерге сүйемелдеу таңдау.;

- балабақша ән репертуарын нотадан оқу.

КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12
КҚ 3.1.13
КҚ 3.1.14


АП 12

Қосымша музыкалық аспап (фортепиано)

Нота, қосымша белгілерді жазу, штрих білімдерін меңгеру. Естіп бақылауды дамыту. Пианистік аппаратпен жұмыс істеу. Студентте өзінше жұмыс істеуді тәрбиелеу. Нота мәтін білімді оқу дағдысын тәрбиелеу. Музыкалық шығарманың бейнелік мазмұнын ашу, шеберлігін қалыптас­тыру. Кантиленді меңгеру дағдысын, әуенді мағналы ырғақ­тауды зерттеу. Күрделі формамен жұмыс. Басқыштық дағды­ны меңгеру. Балалар және мектеп репертуары әндерін сүйе­мелдеу. Нотадан оқу және транспозиция дағдысы, естіп таң­дау, балаларды репертуарлық шығармаларының бейнелік мазмұнын ашуды білу.Қосымша аспап (баян, аккордеон)

Аспап құрылысы, оң және сол клавитураны зерттеу, ойнау кезінде корпустың қойылуы мен орналасуы, қолдың қойылуы. Қосымша белгілерді жазу, принципі, мех пен дыбыс шығарудың негізгі қозғалыстары. Қолдың мех қозғалысымен үйлесуі, қол саусақтарының еркін қозғалысын жетілдіру. Дыбыс шығару дағдысын дамыту (нон легато, легато, стаккато), дыбыстардың мәнерлі құрылысы, қозға­лысы. Естіп және сүйемелдеп ойнау принциптер, нотаны оқу, аранжировка. Әр семестр бағдарламасы: академиялық репертуардан 4 шығарма, балалар және мектеп репер-туары­нан 4 шығарма гаммалар до мажор, соль мажор, жеке оң қолмен және сол қолмен фа мажор.білімдер:

- баянда, аккордеонда, фортепианода ойнаудың негізгі ережелерін;- дұрыс отыруды, қолды дұрыс қоюды.

іскерліктер:

- қарапайым сүйемелдеуді орындау;

- әуенді гармониялау;

- балабақша бағдарламасы бойынша пьесалар мен әндер орындау.

дағдылар:

- дыбыс шығару;

- аппликатура таңдау;

- басқыштық (фортепиано) техникасы, мех (баян, аккордеон) дағдысы;

- фортепианода екідауысты хорлық партитура орындау.


КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12
КҚ 3.1.13
КҚ 3.1.14АП 13

Қосымша аспап (домбыра)

Домбыра ойнағанда саусақтарын дұрыс орналасуы, оң қол мен сол қолдың ролі, ырғақпен ойнау. Бағдарламаның репертуарлық тізімі: 2 этюд, жаттығулар, 1 күй, 2 пьеса. Дыбыс шығарумен жұмыс жасау, До-мажор және соль-мажор (пиццикато) гаммалары мен бірізділікті ойнау. Әр семестрде 1 этюд, 2 ән, 2 күй үйрену. Термоло (бір саусақпен), пиццикато (үлкен және сұқ саусақтармен) штрихтарын үйрену. Парақтан оқу дағдысын игеру жұмыстары.
білімдер:

- аспапты ұстауды және дұрыс отыруды, қолды дұрыс қою;

- штрихтарды: алма кезек, пиццикато, тремоло;

іскерліктер:

- балабақшаға арналған қарапайым шығармаларды орындау,

- төкпе стилінде күй, өз сүйемелдеуімен ән орындау.

дағдылар:

- дауыс шығару;

- нотадан оқу;

- оң қолмен және сол қолмен ойнау техникасы;

- аспаптың диапазонын ескере отырып әнді транспозициялау.


КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.10


КҚ 3.1.12
КҚ 3.1.13
КҚ 3.1.14


АП 14

Дауыс қою

Мектепке дейінгі балалардың дауыс аппараты туралы, дауысты мен дауыссыздарды дұрыс қалыптастыру туралы теориялық түсініктер. Жинақталған дыбыстау дағдыларымен, дыбысты майда шабуылдау, анық дикция мен артикуляция дағдыларын игерумен жұмыс жасау. Ән салу тынысы дағдыларын меңгеру. Дауыс қарымын дамытумен, шығарма орындаудың тәсілдерімен жұмыс жасау. Регистрлердің біртектілігі.
білімдер:

- вокалды әдістеменің теориялық негіздерін;

- 1-6 жас аралығындағы балалардың дауыс аппаратының құрылысы;

- демнің типтері;

- дыбыс жүргізудің тәсілдері.

іскерліктер:

- мектепке дейінгі жастағы балалардың ән айтудағы вокалды қиындықтарын жою;

- жас ерекшеліктерді ескере отырып репертуар таңдау.

дағдылар:

- бала дауысын дамытудың ерекшеліктерін ескере отырып вокалды жұмыстың әдістемелерін білу.
КҚ 3.1.2
КҚ 3.1.6
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12АП 15

Музыкалық шығармаларды талдау

Музыкалық мәнер құралдары. Музыкалық форма. Период. Жай екі бөлімді форма. Жай үш бөлімді форма. Күрделі үш бөлімді форма. Вариация. Рондо. Сонаталық форма. Ежелгі сюита. Жаңа сюита. Сонаталық-симфониялық цикл. Вокалды-симфониялық цикл.білімдер:

- талдау курсының теориялық негіздерін;

- музыкалық шығарманы құрудың қағидаларын және оның стилдік ерекшеліктерін;

- музыкалық тілдің маңызды элементтерін, оның мәнерлі мүмкіндіктерін;

- өмірлік құбылыстардың байлығы мен әртүрлілігін көрсететін халық музыкасының бейнелері туралы;

- әртүрлі композиторлар шығармаларындағы музыкалық мәнер құралдары туралы, олардың шығармашылығының стилдік түрлері туралы;іскерліктер:

- мазмұнымен байланысты музыкалық шығарманы тұтас талдау;

- тақырыбы мен оның даму құралдарын, жанры бойынша шығарманың жіктелуін, музыкалық шығарманың мәнерлі мүмкіндіктерін анықтау.

дағдылар:

- шығарманың қарапайым және күрделі формалары жөнінде теориялық түсінікті қалыптастыру, формалар арасындағы жалпылық пен айырмашылықты анықтау.
КҚ 3.1.3
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

Мектептен тыс бос уақытты ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі

білімдер:

-мәдени іс-шаралар бағдарламаларын жобалау және дайындық кезеңдері.

-жаппай мәдени шаралардың түрлері және олардың классификациясы.

-мектеп білім алушыларының бос уақытының әр түрлі мазмұны мен тәсілдері;

-мерекелік шараның сценарийлік ерекшелігі;

іскерліктер:

-ұйымдастыру құжаттарын толтыру;

-мерекенің жобасын жасау;

-мерекенің жобасын құру;

-бос уақытты ұйымдастырудың мерекелік жоспарын құру;дағдылар:

-сценарийдің көркемдік монтажы;

-конкурстық бағдарламардың, фестивальдардың, музыкалық апталықтардың әдістемлік дайындығы және өткізу;БҚ 1
БҚ 2
БҚ 3
БҚ 4
БҚ 7
БҚ 8
КҚ 3.1.2
КҚ 3.1.3ӨО 00

Өндірістік оқыту (оқу, педагогикалық практика)ӨО 01

Мектептен,сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру

Ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс. Балалар мен жасөспірімдердің, эстетикалық, адамгершілік ағарту жұмысы. Музыкалық тәрбие, экологиялық тәрбие, спорттық-сауықтыру жұмысы.іскерліктер:

- үйірме жұмысын ұйымдастыру;  • сыныптан тыс тәрбие жұмысының жекелеген түрлерін өткізу (әңгіме, сынып сағаттары, мерекелер, ертеңгіліктер, конкурстар);

  • сыныптан тыс сабақтар мен іс-шаралардың конспектілерін әзірлеу мен безендіру.

дағдылар:

- сыныптан тыс сабақтар мен іс-шаралар өткізу.
БҚ 1
БҚ 3
БҚ 4

БҚ 8


КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.5

ӨО 02

Хор практикасы

Алдын ала жаттау арқылы, студенттің басқаруымен 2, 3 дауысты ән мен хор шығармаларын көркем орындау. Хор шығармаларында, жаттығуларда вокалды-хор дағдысын дамыту жұмысы. Дауыспен дыбыс жүргізу тәсілін, дыбыстың темблігін, концерттік орындаудағы дирижерлық қозғалысты және дайындық жұмысындағы тізбекті тыныс тәсілін көрсету.

білімдер:

- балаларға музыкалық білім берудегі және ел мәдениетіндегі хор әнінің ролін;

- негізгі вокалдық-хорлық дағдыларды;

- зор репертуарын таңдаудың қағидаларын;

- дайындау-орындау жоспарын құру әдістерін.

іскерліктер:

- хор ұжымын басқару;

- орындайтын шығарманың көркемдік ойын іске асыру;

- вокалдық-хорлық жұмыстың әдістері мен тәсілдерін пайдалану.дағдылар:

- хор қатарының жетістіктері;

- ансамбль;

- дикция;

- хор айту.

КҚ 3.1.1
КҚ 3.1.6


КҚ 3.1.7
КҚ 3.1.8
КҚ 3.1.9
КҚ 3.1.10
КҚ 3.1.12

ӨО 03

Балабақшадағы байқау сабақтары

Музыкалық сабақтың жоспарын құру. Көркемдік, дидактикалық құрал-жабдықтарды әзірлеу. Озат педагогикалық тәжірибені зерттеу. Бабақшада музыкалық ертеңгіліктер, музыкалық сауықтар, таңғы жаттығулар өткізу.іскерліктер:

- барлық оқу пәндерін оқу үрдісінде алған білімін пайдалана білу;

- музыкалық және сыныптан тыс сабақтардың, сыныптан тыс іс-шаралардың конспектілерін жасау және безендіру.

дағдылар:

- балабақшада музыкалық сабақтар мен сыныптан тыс іс-шаралар өткізу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

БҚ 7


БҚ 8

БҚ 10


КҚ 3.1.1

КҚ 3.1.2


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.4


КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18ӨО 04

Мектептегі байқау сабақтары

Мектепте музыка сабақтарын өткізу. Балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Мектептегі құжаттарды ресімдеумен танысу. Мектеп және отбасылық тәрбиенің өзара байланысы жүйесімен танысу. Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибемен, мектептің әдістемелік жұмысымен, педагогикалық кеңес пен әдістемелік сұхбат жұмысымен танысу.іскерліктер:

-барлық оқу пәндерін оқу үрдісінде алған білімін пайдалана білу;

-мектепте үйірме жұмыстарын ұйымдастыру;

-конкурстар, мерекелер, сынып сағаттарын, әңгімелер өткізу;дағдылар:

-мектепте ән сабақтарын өткізу;

-мектеп білім алушысының музыкалық шығармашылығын дамыту, ой-өрісін кеңейту, кәсіптік бағдар беру үшін жұмыстар ұйымдастыру.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

БҚ 7


БҚ 8

БҚ 10


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.1


КҚ 3.1.2

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.7


КҚ 3.1.8

КҚ 3.1.9


КҚ 3.1.11

КҚ 3.1.12

КҚ 3.1.15

КҚ 3.1.16

КҚ 3.1.17

КҚ 3.1.18ӨО 05

Дипломалды практика

Мектептегі музыка сабақтарын өткізу.

Практиканың міндеттері:

Музыка мұғалімінің музыкалық-педагогикалық әрекетінің дағдыларын меңгеруі;

Мектептің әрекеті мен музыкалық өмірі жағдайларын тұтас қабылдау, педагогикалық ұжыммен танысу;

Мектептің, жеке мұғалімдер мен сынып жетекшілерінің оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау мен есепке алу жүйесін үйрену;

Мектеп пен білім алушылар ұжымын музыкалық-педагогикалық зерттеу;

Мұғалімдердің әдістемелік бірлестігі, мектептің педагогикалық кеңесі жұмысымен танысу;

Балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; Мектеп құжаттарын рәсімдеу;

Мектеп пен отбасы тәрбиесінің өзара байланысы жүйесі;

Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибелермен, мектептің әдістемелік жұмысымен, педагогикалық және әдістемелік кеңес жұмыстарымен танысу.


іскерліктер:

- оқу сабақтарының сабақ жоспары мен тақырыптық жоспарын әзірлеу, сыныптан тыс музыкалық-эстетикалық жұмыс жоспарлау;

- мектеп құжаттарын жүргізу (сынып журналы, балалар күнделігі, музыкалық әсер күнделігі);

- көрнекілік құралдар мен дидактикалық материалдар дайындау;

- музыка сабақтарын, музыкалық-есту мәліметтері төмен білім алушылармен қосымша жеке музыкалық сабақтарды өз бетімен дайындау және өткізу;

- хор (вокалдық ансамбль), балалар немесе халық аспаптар оркестрінің жетекшісі ретінде мектептің музыкалық үйірмелерін және жұмыстар ұйымдастыру;

- педагогикалық практика кезіндегі өзінің және музыка мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесін талдау және жинақтау;

- музыкалық жұмыстың және музыкалық ұжыммен әрбір дайындықты өткізудің жалпы жоспарын құру;

- білім алушылардың орындауына арналған репертуарды таңдау, меңгерілетін шығарманың музыкалық мәнерлілігі құралдарын орындауда кездесетін қиындықтары жеңудің әдістемелік тәсілдерінің кешенін анықтай отырып, бөлшектеп талдау;

- ата-аналармен ұйымдастырушылық жұмыс жүргізу, балалармен, мектеп мұғалімдерімен шығармашылық ара қатынас орнату;дағдылар:

- балалармен музыкалық-эстетикалық жұмыс жүргізудің барлық формалары мен әдістерінің дағдыларын.БҚ 1

БҚ 3


БҚ 4

БҚ 7


БҚ 8

БҚ 9


БҚ10

БҚ12


КҚ.3.1.1

КҚ.3.1.2


КҚ.3.1.3

КҚ.3.1.1


КҚ.3.1.2

КҚ.3.1.3


КҚ.3.1.4

КҚ.3.1.5


КҚ.3.1.6

КҚ.3.1.7


КҚ.3.1.14

КҚ.3.1.15

КҚ.3.1.16

КҚ.3.1.17

КҚ.3.1.20


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет