Модуль мазмұнының қысқа сипаттамасыДата06.07.2018
өлшемі73.12 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ

Бекітемін

Жоғарғы мектеп

директоры

_______________ (аты жөні, тегі)

"____" _________ 2014ж.

МОДУЛЬДІК КІТАП

Модуль атауы: Ғыліми бағыты
Жарияланым мерзімі: 2014 ж
Нұсқасы:1

Еуропалық кредит саны–15

Студенттердің жүктемесінің саны–450часов сағат

Информатика-135 сағат

Философия және этика – 135сағат

Академиялық жазу және оқу– 135сағат

Орыс тiлі-45 сағат
Дене мәдениеті–30 сағат

Астана 2014
Модуль мазмұнының қысқа сипаттамасы:


«Ғылыми бағыты» модулін оқыту студенттерге:

Ақпаратпен және білімді басқарумен байланысты құзыреттілікті алуға, деректерді бағалау және классификациялау қабілетін, ақпаратты білімге айналдыруға, оны талдауға, сақтауға, тиімді қолдануға; ақпараттық ортаныың дамуының негізгі принциптерін түсінуге, коммуникацияның жаңа құралдарын және ақпараттық ағындармен жұмысты өздігінше меңгеруге; өзінің жазба жұмыстарын ұсынуға және қорғауға мүмкіндік береді.Модуль мақсаты:


«Ғыліми бағыты» модулі студенттердің когнитивті дағды мен білімдерін қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар оларды кең пәнаралық контекст аумағында да, өзінің мамандығында да қолдану, бұлар өз кезегінде студенттерге оқу үрдісін едәуір түрде өзінше және автономды жалғастыруға мүмкіндік береді.Модуль бойынша тапсырманың қысқаша сипаттамасы:


Модульдік тапсырма - бұл 4 студенттен біріктірілген топтың философия және этика, академиялық оқу мен жазу бойынша құрастырған дайын ақпараттық өнімі болып табылады.

Модульдің кіріспе талаптары:


Модульді оқудың бастапқы кезеңінде студенттер мектеп бағдарламасында көлмеінде информатика, адам және қоғам, математика, физика, әлемдік тарих, Қазақстан тарихы, құқық негіздері, өзін өзі тану, дене мәдениеті сияқты пәндерден жинақталған базалық құзыреттіліктерді игерілген болуы қажет.

Басқа модульдермен, бағдарламалармен, мамандықтармен өзара байланысы:


Дайындық мектебінің бірінші курсында «Ғыліми каабағыты» модулі «Қазіргі Қазақстан тамыры», «Глобалді контекстегі Қазақстан», «Қазақстандағы тұрақты өмір» атты модульдермен өзара байланысты.


Күтілетін нәтиже:

«Ғылыми бағыт» модулін оқыту үрдісінде студенттер білуі тиіс: қазіргі бағдарламаларды қолдану арқылы қолданбалы міндеттерді шешу, мәдениет контекстінде дүниетанымдық мәселелерді шешудегі негізгі философиялық әдістерді, өз ғылыми зерттеу нәтижесін жазбаша және ауызша түрде сауатты жеткізу.Информатика. Тәжірибелік, лабораториялық сабақтардың, мультимедиялық және он-лайн оқытудың әрбір блоктық сағаттардың тақырыптары
Модуль пәнінің тақырыбы

Көлемі сағатЖОО-дағы модульдік оқыту. Болашақ мамандық саласын дағы информатика. (Кіріспе)

2Информатика пәні. Ақпарат, оның түрлері және қасиеттері. Ақпараттық процесстер.

2ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері. ДК перифериялық құрылғылары.

2Қазіргі бағдарламалық қамтамасыздандыруға шолу.

2Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар.

2Интернетпен жұмыс.Қазақстан Республикасының Электрондық үкімет инфраструктурасы.(Мул-лықжәне он-лайн оқыту)

2Мәтіндік құжаттарды дайындау технологиясы.

2Мәтіндік құжаттарды дайындау технологиясы

2Мәтіндік редакторде тақырыптар құру, нөмерлеуді және сілтмелер құру.

2ҚР-ның автоматтандырылған электронды жүйелері (экскурсия)

2Электрондық презентациялар құру

2Электрондық кестелермен жұмыс істеу технологиясы

2Электрондық кестелермен жұмыс істеу технологиясы

2Кестелік процессорды деректер қоры ретінде пайдалану.

2Кестелік процессордағы іскерлік графика.

2Деректерді статистикалық талдаудың құралдары.

2Деректерді статистикалық талдаудың құралдары.

2Статистикалық деректерді өңдейтін құралдар.

2Деректер қорымен жұмыс істеу технологиясы.

2Деректер қорымен жұмыс істеу технологиясы

2Мультимедиялық қосымшалар(қонақтық)

2Мультимедиялық қосымшалар.

2Графикалық редакторлар

1
Барлығы

45Информатика. ОБСӨЖ, СӨЖ және модульдік тапсырмаларын орындау мен тапсырудың тақырыптық жоспары


тақырыпОБСӨЖ (консультативті)

СӨЖ
Мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары
Өткізу формасы

Мазмұнының ақырыптары мен сұрақтары

Тапсыру мерзіміМодульдік тапсырманың мазмұны мен қойылу мақсаты, тапсыру формасы.

1 с, 1-апта

консультативті


ЭЕМ даму тарихы. Компьютер жадысының құрылғылары. Жады иерархиясы. Негізгі жады мен операцияны ұйымдастыру.

1 аптаАқпаратты қорғау мәселесі. Желілік қауіпсіздік.

3с, 2- 4апта

Эссе(эл.почтаға).


Буль алгебрасы. Логиканың даму тарихы. Логиканың негіздері.

Логика. Логиканың негізгі заңдары. Ақиқат кестесі. Компьютердің логикалық негіздері..2 аптаФон-Нейман принциптері Тьюринг машинасы мен Пост машинасы

3аптаБұлтты технологиялар. Қазақстанда бұлтты технологиялардың дамуы: мәселелері мен жетістіктері.

4с, 5- 8 апта

Презентация

(эл.почтаға).Бағдарламалау тілдерімен танысу. Алгоритмдер мен шешімдерді табу. Блок-схемаларалгоритмдердің графикалық өңделуі ретінде. блок-схемалардың түрлері.

4 аптаМодульдік және құрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектілі-бағдарланғанбағдарламаларға шолу.

5 аптаОперациялық жүйелердің жіктелуі. Операциялық жүйелердің даму тарихы.

6 апта“E-learning” электрондық оқыту жүйесі. Электронды оқыту әдістері «E-Learning» негізгі компоненттері.

7 аптаБаспа жүйелері. Баспа жүйелері бағдарламаларына шолу

8 апта
Барлығы

8 сағ.


Философия. Бизнес этика. Модуль пәннің дәріс сабақтарының тақырыптық жоспары
Тақырып/ әр блогтың сағаттық пәні

Сағат саны
Кіріспе дәріс. Қазіргі замандағы философиялық пән ретінде этиканың пәні мен мағынасы. Философия және бизнес этикасы: мәселеллері мен дамуы (Кіріспе).

2Философиямәдениет феномен ретінде. Мәдени-тарихи контекстіндегі философия

2Философияның мәдениет контестіндегі тарихи түрлері. Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.

2Антикалық мәдениетіндегі философия. (Мультимедиялық немесе он-лайн дәрісі)

4Ортағасырлық мәдениетіндегі философия феномені (батысеуропалық және араб-мұсылмандық)

4Ренессанс және Реформация мәдениетіндегі философия

2Жаңа Заман мәдениетіндегі батысеуропалық философия

2Қонақ дәрістің тақырыбы: Қазіргі заман философияның актуалды мәселелері (Қонақ дәрiсi )

2XIX ғ., XX ғ. және XXI ғ. Батысеуропалық мәдениетіндегі философия

2XIXғ.бас жәнеXXғғ. Ресей мәдениетіндегі орыс философиясы.

1Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.

1Философияның негізгі мәселелері.Болмыс фимлософиясы. Философиялық антропология.

1Әлеуметтік философия. Қазақстандық қоғамның модернизацисының философиялық мәселелері.

1Диалектика териясының мәселелері.

2Эпистемология

2Барлығы:

30

Тақырып/ әр блогтың сағаттық пәні

Сағат саны
Философия, пәні және функциялары. Мәдени-тарихи контекстіндегі философия

2сағатФилософияның мәдениет контестіндегі тарихи түрлері. Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.

2сағатАнтикалық мәдениетіндегі философия.

2сағатОртағасырлық мәдениетіндегі философия феномені (батысеуропалық және араб-мұсылмандық)

2сағатРенессанс және Реформация мәдениетіндегі философия. Жаңа Заман мәдениетіндегі батысеуропалық философия

2сағатXIX ғ., XX ғ. және XXI ғ.бас. Батысеуропалық мәдениетіндегі философия

2сағатҚазақ мәдениетіндегі философия феномені.

1сағатЭкскурсия

2сағатБарлығы

15Философия. Бизнес этика. Модуль пәннің семинар сабақтарының тақырыптық жоспары


Философия. Бизнес этика. СОӨЖ және СӨЖ орындау және тапсыру тақырыптық жоспары


СОӨЖ (кеңес беру)

СӨЖ

Модуль пәннің тақырыптары мен сұрақтардың мазмұны

Тапсыру мерзімі

Өткізу нысаны

Модуль пәннің тақырыптары мен сұрақтардың мазмұны

Тапсыру мерзімі

Философия, пәні және функциялары. Дін философиясы

1.1. Миф және қазіргі заман аңыз өнері (мифотворчество). Мифтің адам өміріндегі функциялары.

1.2. Дін дүниеге көзқарастың түрі ретінде. Дін философиясы. Діннің пайда болуының социомәдени алғышарттары. Діннің пайда болуының тұжырымдамалары. Діннің негізгі функциялары. Қазіргі қоғамдағы діннің орны. Сіздің ойыңызша, діннің қоғамдағы позитивті және негативті жақтары неден туындайды?

1.3.Мифология, дін, философия және ғылым бір бірімен байланысы қандай?

Философияның мәдениет контестіндегі тарихи түрлері. Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.

2.1. Конфуцийдің «Лунь юй» шығармасын конспектілеу. Осы шығарманы өз түсiнуіңіз бойынша түсiндiрiңiз3с.,

2-4апта


Салыстырмалы анализ, аналитикалық шолу, дискуссия


Қазіргі заманда философиялық пән ретінде этиканың пәні мен мағынасы. Этика бизнес философиясы: мәселеслері мен дамуы

1. Этика философиялық пән ретінде.

2. «Экономикалық этика» немесе «эбизнес этикасы» түсінігі. Этика және экономика арақатынасы мәселесі. Экономика және мораль..


2 апта 1. әртүрлі көріністері. Философияның мәдениет контестіндегі тарихи түрлері. Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.Эссе на тему: «Адам өмірі – қасірет. Мен Буддамен келісемін».

4апта

Махаббат философиясы

Әр кезеңіндегі ойшылдардың келесі мәселелер бойынша 5 сөзін дайындап, талдау жасау:философия тарихында махаббат түсінігі. Әртүрлі мәдени кезеңінде махаббат үлгілері. Махаббаттың6апта

Антикалық мәдениетіндегі философия феномені

1. Киниктер пен скептиктердің өмірлік идеалы, қазір замандағы идеалмен байланысы.

2. Эллиндік философияның бағыттары: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм

Жаңа Заман мәдениетіндегі батысеуропалық философия

1. Неміс классикалық философиясы: негізгі мәселелері, оның құрылымы мен шешу жолдары.

2. И. Канттың «Сыншылдық» ілімі: гносеология, этика мәселесі

3. Гегельдің философиялық концепциясы: диалектикалық метод және жүйе.

4. Л. Фейербахтың антропологиялық материализмі. Христиандықтың маңызы және махаббат философиясы.

Кейсті шешу: «И. Канттың категориялық императиві. Прыз бен ар-ұждан».

БАРЛЫҒЫ СОӨЖ:4с.,

5-8апта


8 с.

Ауызша сұрау, (қалау бойынша презентация жасауға болады), карточкамен ждұмыс, кейс-стади

Мәдениет философиясы

Саясат философиясы

Жаһандық мәселелер философиясы.


6 апта

Тарих философиясы

7 апта

Саясат философиясы. Жаһандық мәселелер философиясы. Қазіргі заман кәсіби этиканың мәні.

Саясат философияның пәні.

2. Саясат және әлеуметтік философия

3.Жаһандық мәселелер және олардың пайда болуының себептері.4. Жаһандық мәселелерді зерттеудегі негізгі бағыттар.


8 апта


Академиялық оқылым және жазылым. Модуль пәнінің дәріс тақырыптарыӘрбір блок сағатының тақырыбы

Сағат саны

АптаКіріспе дәріс тақырыбы.«Академиялық оқылым және жазылым» пәнінің мақсаты мен міндеті.

2 сағат

1апта

2

Шақырылған қонақтардың дәрісі.Қазіргі заман Қазақстан ғылымының өзекті бағыттары

2 сағат

5 апта

3

Ғылыми он-лайн конференцияға қатысу

2 сағат

8апта
Барлығы:

6сағатАкадемиялық оқылым және жазылым. Семинар сабақтарының және экскурсия тақырыптары
Әрбір блок сағатының тақырыбы

Практикалық сабақтардың мазмұны

Сағат саны

Ауызша сұрау

Жазбаша сұрауОқылым – білім алу қызметінің бір түрі

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Ғылыми ақпаратпен жұмыстың негізгі тәсілдері: оқылым және жазылым. Оқылымның түрлері (алғашқы, екінші, талдау, жинақтау және т.б.) Жұмыс түрлері (ғылыми жұмыс бойынша реферат жазу, конспектілеу, оқу, жазу).

 2. Ғылыми стиль мәтіндерінің жанрлық ерекшеліктерін анықтау (мақала, монография, ғылыми жоба)
Төмендегі сызба бойынша мақала мазмұны туралы хабарлама (конспект) дайындау:

 1. Мақала атауы.

 2. Ғылыми мәселенің өзектілігі. Ғылым саласы. Ғылыми мәселе. (неге бағытталғандығы туралы)

 3. Әдебиеттерге шолу жасау

2. Ғылыми мақала бойынша глоссарий құрастыру.

4Ғылыми әдебиеттермен жұмыс

ҚазГЗУ кітапханасындағы ғылыми әдебиеттер каталогімен танысу (экскурсия)
2Ғылыми зерттеулер әдістемесі.

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Ғылыми әдіс дегеніміз не?

 2. Жалпы ғылыми әдістер мен тәсілдер: сипаттау, салыстыру (салғастыру), жіктеу, талдау және жинақтау. Жиі қолданылатын әдістер.

 1. «Студентке ғылыммен айналысудың қажеттілігі бар ма?» тақырыбында ҚазГЗУ студенттерінің арасында сауал жүргізу.

Алынған жауаптарды жүйелеп жіктеу

4Ғылыми зерттеулер (жобалар) тақырыптарын таңдау

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Тақырыптың өзектілігі

 2. Ғылыми жаңалық.

 3. Практикалық мәні.

 4. Ғылыми жорамал

Ұсынылған мақаладағы мақаланың мынадай компоненттерінің (өзектілігі, практикалық мәні) мазмұнын ашатын мәтін бөліктерін бөліп көрсету.

2Курстық / диплом жұмысы – студенттің ғылыми жұмысының негізгі бір түрі.

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Курстық /диплом жұмысы дегеніміз не?

 2. Курстық/диплом жұмысының тақырыбын қалай таңдау керек?

 3. Жұмыстың материалын қалай жинау керек?

 4. Курстық жұмыс қалай жазылады (ғылыми жұмыстың құрылымы, көлемі, ресімдеуге қойылатын талаптар).

Таңдалған курстық жұмыстың кіріспесін жазу.

Жаңалығын айқындау. Ғылыми жорамалын ұсыну4Пайдаланылатын әдебиеттермен жұмыс.

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Библиография дегеніміз не? (пайдаланылатын дереккөздердің тізімі, пайдаланылатын әдебиеттер тізімі, библиография).

 2. Сілтеме беру мен дәйексөздерді қолдануды ресімдеу ережелері.Библиографиялық аппаратты ресімдеу ережесі.

Курстық жұмыста қолданылатын әдебиеттер тізімін іріктеу және әдебиеттерді ресімдеу ережелерін таныстыру (20-25 дерекккөз).

2Курстық / диплом жұмыстарының стиліне қойылатын негізгі талаптар

Төмендегі сұрақтарға жауап беру:

 1. Мәтінді өзгерту – ғылыми ақпаратты өңдеудің бір тәсілі .

 2. Ғылыми мәтінде дәйексөздерді қолдану ережесі.

 3. Курстық жұмысы мәтінінің стилистикалық ерекшеліктері (лексика, грамматика, синтаксис)

Курстық жұмыс жазудың негізгі ережелерін дайындау (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиет)

2Ғылыми жоба қорғау

Ғылыми жоба қорғау

Ғылыми жоба қорғау

3
Барлығы:
23

Академиялық жазылым және оқылым. СОӨЖ және СӨЖ орындау және тапсыру тақырыптық жоспары
Кеңес сағаттары өз бетінше білім алу

Өзіндік білім алуМодуль пәні мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары

Тапсыру уақыты

Тапсыру түрі

Модуль пәні мазмұнының тақырыптары мен сұрақтары

Тапсыру уақыты

1

Интернеттегі ғылыми порталдарға шолу жасау (конференция материалдары, ғылыми журналдар).

1-апта,

2 сағат


Жазбаша есеп

Интернеттен таңдалған тақырып бойынша ғылыми журналдарда, конференция материалдары жинақтарында соңғы 5 жылда жарық көрген материалдарды іздеу

1-апта

2

ҚР Ұлттық кітапханасына (Астана қ.) бару және ғылыми әдебиеттер каталогімен танысу

2-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Кітапхана жұмысымен танысу

2-апта


3

Зерттеу жұмысы: «Студентке ғылыммен айналысудың қажеттілігі бар ма?» тақырыбында ҚазГЗУ студенттерінің арасында сауал жүргізу:

а) алынған жауаптарды жүйелеп жіктеу;

ә) сауал нәтижелері туралы жазбаша есеп беру.


3-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Сауал нәтижелеріне талдау жасау; сауал нәтижелері туралы жазбаша есеп беру.

3-апта


4

Ғылыми мақаламен жұмыс

4-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Ғылыми мақаламен жұмыс

4-апта


5

Курстық жұмысқа арналған материалдар жинау

5-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Курстық жұмысқа арналған материалдар жинау

5-апта


6

Пайдаланылған дереккөздер тізімімен жұмыс

6-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Пайдаланылған дереккөздер тізімімен жұмыс

6-апта


7

Ғылыми жоба жазу

7-апта,

1 сағат


Жетекшіл. кеңес алу

Ғылыми жоба жазу

7-апта


8

Ғылыми жобаны қорғауға дайындау

8-апта,

1 сағат


Жазбаша есеп

Ғылыми жобаны қорғауға дайындау

8-апта

Барлығы :

8 сағат

Орыс тілі. Пән інің практикалық сабақтарының және экскурсия тақырыптары
Әрбір блок сағатының тақырыбы

Практикалық сабақтар

Сағат саны

Ауызша сұрау

Жазбаша сұрау

 1. 1

1-блок. Қазақ тілі арнайы мақсаттар үшін (АМТ) ҚТ – бизнес тілі.


 1. Төмендегі сұрақтарға жауап дайындау:

1) ҚТ тарихы

 1. ҚТ қазіргі жағдайы

 1. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде.

Хабарлама. Хабарламаның ерекшеліктері. Сөйлеу тілі.

Хабарлама-баяндама дайындау.

2

 1. 2

ҚТ және жаңа сауаттылық тұжырымдамасындағы оның орны

 1. Келесі сұрақтарға жауап дайындау:

 1. Дефиниция, термин, анықтама деген не?

 2. Лексикография

 3. Терминография4) Аббревиатурлар тұрақты сөз тіркестерінің , латын тілінен кірме сөздерден қолдану ерекшеліктері.

Түсіндірме,этимологиялық,екітілді және басқа сөздіктердің бір түрін құрастыру


3

 1. 3

Мәтін.Мәтіннің негізгі белгілері


 1. Келесі сұрақтарға жауап дайындау:

 2. –мәтін деген не; -мәтіннің ерекшелігі ;

-мәтіннің түрі мен типі;

-мәтін құрлымы (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды).

Гамбургер-моделді қолдану.Жай және күрделі сөйлем синтаксисі


Лингвистикалық мәтінді талдау.

2

 1. 4

XIX – XX ғасыр қазақ ақын жазушыларының шығармаларындағы этикалық мәселелер

Қазақстан жазушыларының оқылған қазіргі заман шығармаларындағы философиялық және этникалық өзекті мәселелер

 1. Мәтін идеясы мен тақырыптардың бөлінуі (түйіндеу).

 2. Эссе жазудың әдісі.

 3. Қазақ тілінің пунктуациялық ережелері және қайшылықтар

Написать эссе, представляющее тему философии, этики (на выбор)

3


 1. 9

Мәтінді аннотациялау.

Төмендегі тақырыптарға ауызша хабарлама дайындау:

 1. Аннотация дегеніміз не?

 2. Аннотацияның түрі.

Сөз тіркесіндегі сөздер байланысының түрлері.

Қазақстан ақын - жазушыларының таңдалған шығармаларының біріне аннотация жазу

2

 1. 10

Мәтінді редакциялау, үзінді келтіру. Плагиат.

Тақырып бойынша материалдарды талдау және шолу :

-Цитата келтіру:оның түрлері және типі;

- Фразаларды қайталау плагиат: ұқсасатық және айырмашылық;

- Компелляция және компрессия.

Пунктуационное оформление Цитататалардағы тыныс белгілер


Алынған мәтінді тексеру

3
Барлығы:
15

Орыс тілі. СОӨЖ және СӨЖ орындау және тапсыру тақырыптық жоспары

Консультациялық сағаттар

Өзіндік оқу

Модуль пәндер мазмұнының тақырыптары және сұрақтары

Өткізу уақыты

Өткізу формасы

Модуль пәндер мазмұнының тақырыптары және сұрақтары

1

Этиканың өзекті мәселелері» тақырыбына реферат дайындау

1 апта, 1 сағат

Жазбаша есеп

Реферат тақырыбынң анықтамасы оның тақырыпшаларының маңызын сипаттау.

2

«Интернеттің пайдасы мен зияны» тақырыбына әлеуметтік сауалнама жүргізу

2 апта,

1 сағат


Ауызша таныстыру

Сұрақтар тізімін құрастыру .Зерттеудің жалпы бағыттарын анықтау. Алынған мәліметтерді топтау және жіктеу.

3

«Қазіргі адам этикасы», «Электрондық қауымдастықтың шынайы достықты алмастыруы» тақырыбына мәтін құрастыру.

3 апта, 2 сағат

Ауызша сөйлеу

Тақырып бойынша материалдарды таңдау және онымен танысу.

4

«XXғасырдың жарқын өнертабыстары » тақырыбына презентация

4 апта, 2сағат

Суреттер-, аудио- және видео.

«Плагиат» тақырыбындағы материалдармен танысу.
Модульдық тапсырма туралы консультация

2 сағат


Барлығы:

6 сағат


Модуль тапсырма, консультациялар, баяндама жазу, орындаудың «нәтижесі» мен мерзімі


Бір модульдік тапсырма 4 студенттен тұратын топ орындайды. Студенттердің жұмыстарын консультациялық тексеру кестеге сай жүргізіледі. Консультация студенттер үшін міндетті болып табылады.

Қорытынды есепті қорғау(бағалау) 7 аптада жүзеге асырылады.Модульдік тапсырма тақырыбы

Әдебиет

Апта

1. Білім берудің дәстүрлі жүйесі немесе альтернативті білім беру жүйелері: таңдау жолдары

2. шынайы философиялық білім: анызнемесешынайылық?Болашақта философиялық білімді қалай көресіз?

3. Жасанды интеллект: даму перспективасы


 1. Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004.

 2. Старикова Л. История педагогики и философия образования. Ростов-на-Дону: Феникс, 20083

 1. Стюарт Рассел, Питер Норвиг, «Искусственный интеллект: современный подход (AIMA)», 2-е издание.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1424 с.

 2. Люгер Джордж Ф. «Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем», 4-е издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с.

3апта -

Алғашқы есепті тапсыру

5 неделя -

Есепті талдау


7 неделя

Модульдік тапсырманы тапсыруКаталог: documents
documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
documents -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
documents -> Өмірбаяны Құрманғазы Сағырбайұлы
documents -> Орындаған: 9 «Ә» сынып жетекшісі Болатбаева С. М. Астана 2014-2015
documents -> Лекция №7-8 по дисциплине: «Зоопсихология и сравнительная психология» Проф. Гагарин
documents -> Тіркеуден және қайта тіркеуден өткен күні Көшбасшысының аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет