Негізгі еңбектерінің хронологиялық КӨрсеткіші шығармаларының жеке басылымдарыДата28.01.2018
өлшемі173.05 Kb.
түріПрограмма
НЕГІЗГІ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ
Шығармаларының жеке басылымдары


 1. Глагольное управление в языке памятников древнетюркской письменности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – М., 1963. – 18 с.

 2. Глагольное управление в языке древнетюркских памятников. – М.: Наука, 1969. -101 с.

 3. Илийские письмена (документальный телеочерк, сценарий и дикторский текст). – Алма-Ата: Казахтелефильм, 1970. В 2-х частях.

 4. Материалы и исследования по истории древнетюркской письменности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук. – Алма-Ата, 1975. -71 с.

 5. Тюркская руническая графика: Методическая разработка. – Алма-Ата: КазГУ, 1975. –Ч.1. – 56 с.

 6. Көне түркі, араб, латын графикасы курсының программасы. Педагогикалық институттар мен университеттердің филология факультеттеріне арналған. – Аматы, 1980. – 35 бет.

 7. Тюркская руническая графика: Метод. разработка по спецкурсу для студент. каз. отделен. филол. фак-та. Ч.2. – Алма-Ата: КазГУ, 1981. -55 с.

 8. Тіл біліміне кіріспе курсының программасы. Педагогика институттарының филология факультеттеріне арналған. – Алматы, 1982. – 24 бет.

 9. Түркі тілі. Филология факультетінің қазақ бөлімі студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы: ҚазМУ, 1983. – 108 бет.

 10. Программа общелингвистических дисциплин: Для казахского отделения филол. фак-та. – Алма-Ата: КазГУ, 1983. – 35 с.

 11. Тюркская руническая графика: Наглядный материал – иртышские, илийские и сырдарьинские надписи. Ч. 3. – Алма-Ата: КазГУ, 1985. -47 с.

 12. Введение в тюркскую филологию: Метод. разработка и программа курса для каз. отделения филол. фак-та. – Алма-Ата: КазГУ, 1986. – 23 с.

 13. Бабалар сөзі. – Пекин: Ұлттар баспасы, 1988. – 67 бет (араб графикасында).

 14. Турецкий язык: Учеб. пособие для студ. каз. отделения филол. фак-та. – Алма-Ата: КазГУ, 1988. -105 с.

 15. Көне түркі, араб, латын графикасы курсының программасы. Жоғары оқу орындары филология факультеттерінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімдеріне арналған. Түзетіліп қайта басылуы. – Алматы, 1989. – 36 бет.

 16. Тіл біліміне кіріспе курсының программасы. Жоғары оқу орындары филология факультеттерінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімдеріне аралған. – Алматы, 1990. – 24 бет.

 17. Қазақ тілі: Синтаксис. Орта мектептің 8-кл. арналған оқулық. – Өңд., толықт., 20-бас. – Алматы: Рауан, 1993. – соавт. бірге.

 18. Ortak asil miras – Ортақ асыл мирас. – Trabzon: Karadeniz Teknik Universitesi, 1994. - 38 s.

 19. Қазақ тілі: Синтаксис. Орта мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. - Өңд., 21- бас. – Алматы: Рауан, 1995. – 159 бет. / С.Аманжолов, А. Әбілқаев, И.Ұйықбаевпен бірге.

 20. Түркі филологиясына кіріспе курсының бағдарламасы: Филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне арналған. – Алматы, 1995. – 615 бет.

 21. Түркі филологиясы және жазу тарихы: Студенттерге, ұстаздарға арналған. – Алматы: Санат, 1996. – 127 бет.

 22. Қазақ тілі: Синтаксис. Орта мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. – 22 бас. – Алматы: Рауан, 1997. – 159 бет. / С.Аманжолов, А.Әбілқаев, И.Ұйықбаевпен бірге.

 23. Қазақша-орысша лингвистикалық терминология сөздігі – Казахско-русский словарь лингвистической терминологии. – Алматы: Қазақ университеті, 1997. – 85 бет.

 24. Түрікше-қазақша фразеологиялық сөздік. – Алматы: ҚР Ғылым Академиясы, 1999. – 45 бет / Ш.Қ.Құрманбаевамен бірге.

 25. Қазақша-орысша лингвистикалық терминология сөздігі – Казахско-русский словарь лингвистической терминологии. Өнд., толықт. 2-бас. – Алматы: Қазақ университеті, 199. – 75 бет.

 26. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. – Алматы: Рауан, 2000. – Т. 27 Әдебиет және лингвистика – Литература и лингвистика. – 288 бет / Б.Қ.Қалиев, О.А.Айтбайұлымен бірге.

 27. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған байқау оқулығы. – Алматы: Рауан, 2000. – 192 бет / С.Аманжолов, Г.Қасымовамен бірге.

 28. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. - Өнд., толықт. 23- бас. – Алматы: Мектеп, 2001. – 160 бет. / С.Аманжолов, А.Әбілқаев, И.Ұйықбаевпен бірге.

 29. Түрікше-қазақша кісі аттары сөздігі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – 27 бет. / З.К. Жанғабыловамен бірге.

 30. Ағылшынша-қазақша етістікті фразеологизмдер сөздігі. – Алматы: Қазақ университіті, 2003. – 51 бет / Ш.Б. Арғынғазинамен бірге.

 31. История и теория древнетюркского письма. – Алматы: Мектеп, 2003. – 368 с.

 32. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. - Өнд., толықт. 24- бас. – Алматы: Мектеп, 2008. – 160 бет. / С.Аманжолов, А.Әбілқаев, И.Ұйықбаевпен бірге.

 33. История и теория древнетюркского письма. – Алматы: Мектеп, 2010. – 450 с.

 34. Түркі филологиясының негіздері. – Алматы: Мектеп, 2012.

 35. Опыт изучения тюркских языков». – Астана, 2012. – С. 395.


Жинақтар мен мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған еңбектері
1956

 1. Писаницы (петроглифы) на скалах Бугытас // Вестн. АН КазССР. – 1956. – №4. – С. 97-100 / Соавт. С.А.Аманжолов.


1958

 1. Об. Управлении древнетюркского корнего глагола // Извест. АН КазССР. Сер. филологии и искусствоведения. – 1958. – Вып. 1-2. – С. 26-43.


1959

 1. Об управлении производных глагольных основ в языках древнетюркских памятников // Вопросы казахского языкознания. – Алма-Ата, 1959. –Т.1. – С. 145-161.

 2. Писаницы ущелья Утеген // Вестн. АН КазССР. – 1959. – № 10. – С. 52-61.


1960

 1. Ғылыми конференция: [Қазақ университетінде өткен шығыстану мәселелеріне арналған конференция] // Қазақстан мұғалімі. – 1960. – 14 июнь.

 2. Конференция по вопросам тюркологии и истории // Вестн. АН КазССР. – 1960. – № 10. – С. 87-88 / Соавт. А. Қайдаров.

 3. О языке казахстанских гагаузов // Вопросы языкознания. – М., 1960. – № 3. – С. 156-157.


1963

40. К вопросу об управлении аналитических глаголов в древнетюркских языках // Филологический сборник. – Алма-Ата, 1963. – Вып. 1. – С. 165-176.


1964

41. Атаклик уйғуршунас алим вә педагог (В.М. Насилов) // Коммунизм туғи. – 1964. – 28 февраль. 1. Көне жазу сырлары // Қазақ әдебиеті. -1964. – 7 август.

 2. О гагаузах в Казахстане и их языке // Проблемы типологии и истории востоковедения. – Казань, 1964. – С. 258-265.


1965

 1. Елимиздики тюркологияның асасчиси (В.В. Радлов) // Коммунизм туғи. – 1965. – 28 июль.

 2. Жазу дәстүріміз // Қзақ әдебиеті. – 1965. – 17 декабрь.

 3. Қазақстандағы гагауздар // Қазақ әдебиеті. – 1965. – 19 февраль.

 4. Семей облысында тұратын гагауыздардан жазылып алынған фольклор текстері // Қазақ диалектологиясы. – Алматы, 1965. – 234-246 б.

 5. Уйгуршунасилик бойичә йеңи әмгәк // Коммунизм туғи. – 1965. – 14 апрель – Рец. на кн.: Исследование по уйгурскому языку. – Алма-Ата: Наука, 1965. – 224 с.

 6. Древнетюркская руническая надпись из Прииртышья // Народы Азии и Африки. – 1965. – № 3. – С.150.


1966

49. Қазақстан жеріндегі көне жазулар // Жұлдыз. – 1966. – № 7. – 155-160 б.

50. Древние надписи и петроглифы хребта Кетмень (Тянь-Шань) // Извест. АН КазССР. Сер. обществ. Наук. – 1966. -№ 5. – С. 79-96.

51. Илийские письмена // Казахстанская правда. – 1966. –7 январь.

52. Ата бабамыз көне грек алфавитін білген // Қазақ әдебиеті. – 1967. – 17 ноябрь.

53. Еще раз об иртышской рунической надписи // Вестн. АН КазССР. – 1967. – №9. – С. 66-70.

54. An «Ancient Greek» Inscription from the region of Alma-Ata // Archiv orientalni. – Praha, 1967. – P. 89-94.
1968

55. «Иелер», «киелер» және петроглиф // Қазақ әдебиеті. – 1968. – 11 май.

56. Қалба бейнелері // Лениншіл жас. – 1968. – 29 март.

57. «Шағатай» тіліне шалағай қарамайық // Қазақ әдебиеті. – 1968. – 7 январь.

58. Загадки ущелья Тайгак // Простор. – 1968.–№ 8. – С. 125-127 / Соавт. А.Н. Марьяшев.

59. ... Сердцу не стареть: К 75-летию В.М. Насилова // Вечерняя Алма-Ата. – 1968. – 4 июня.


1969

60. Две рунические надписи р. Сыр-Дарьи // Вестн. АН КазССР. – 1969. –№ 1. – С. 72-74.

61. Илийские рунические надписи // Вопросы языкознания. – М., 1969. –№ 3. – С. 147-151.
1970

62. К вопросу о соответствии с//ш в древнетюркских диалектах // Исследования по уйгурскому языку. – Алма-Ата, 1970. – Вып.2. – С. 167-169.


1971

63. Күміс тостаған сыры // Жалын. – 1971. – № 4. – 134-136 б.

64. Новые эпиграфические находки в Казахстане // Сообщения и доклады учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава КазГосЖенПИ, посвящ. ХХІҮ съезду КПСС:Тезисы докл. – Алма-Ата, 1971. – С. 34-35.

65. Ранняя алфавитная письменность тюркоязычных племен // Қазақ тілі мен әдебиеті мәселелері. – Алматы, 1971. – 8 шығуы. – С. 24-33.

66. Руническая надпись на бронзовом кольце (р. Или) // Вестн. АН КазССР. – 1971. – № 1. – С. 64-65.

67. Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты // Вестн. АН КазССР. – 1971. – № 12. – С. 64-65.


1973

68. Гагауз тілі // Қазақ Совет Энциклопедиясы. – Алматы, 1973. – Т. 3. – 109 б.

69. Графика таласских, енисейских и орхонских надписей // Қазақ тілі және әдебиеті. – Алматы, 1973. – 3-шығуы. – С. 16-26.

70. Интерпретация некоторых рунических знаков // Ученые записки тувинского НИИЯЛИ. – Кызыл, 1973. – Вып. 16. – С. 163-168.


1974

71. Две енисейские рунические надписи // Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ. Сер.ист. – Абакан, 1974. – Вып. 19. – № 5. – С. 137-140.

72. К истории тюркского рунического алфавита // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы, 1974. – 5 шығуы. – С. 98-100.

73. О древнейших наскальных знаках Казахстана // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы, 1974. -4 шығ. – С. 44-48.

74. Уточненные енисейские надписи // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы, 1974. – 5-шығуы. – 100-104 б.

75. «Шумеро»-тюркские соответствия и изобразительные логограммы // Sprache, Geschichte und Kultur der Altaischen Volker. – Berlin, 1974. – S. 65-71.

76. Forefather Goat or the Ancient Turkic Inscription jn the Early Greek Alphabet // Archiv orientalni. – Praha, 1974. – P. 33-36.
1975

77. Опыт классификации уступительных конструкций в современном казахском языке // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы, 1975. – 6 шығуы. –С. 34-42.
1976

78.Проблемы происхождения тюркского рунического алфавита // Қазақ тілі мен әдебиеті. – Алматы, 1976, 1976. – 8-шығуы. – С. 59-71.


1977

79. Баспалдақ: Қазақтың Қыздар педагогикалық институтының студенттік ғылыми қоғамының жұмысы жайлы // Лениншіл жас. – 1977. – 30 декабрь.


1978

80. Талант көзін ашсақ игі: Студенттердің ғылыми конкурсына түскен жұмыстарды оқығанда // Лениншіл жас. – 1978. – 28 июль.

81. К генезису тюркских рун // Вопросы языкознания. – М., 1978. – №2. – С. 76-87.
1980

82. Память сердца // Қазақ университеті. – 1980. – 18 январь.

83. Следы культа оленя в тюркских языках // Проблемы изучения и охраны памятников культуры Казахстана. – Алма-Ата, 1980. – С. 27-30.
1982

84. Буырлыбұлақ қазынасы // Жұлдыз. – 1982. – № 8. 199-202 б.

85. Көне бейне, жұмбақ мирас // Қазақстан әйелдері. – 1982. – №11. – 32-33 б.

86. Орыс ғылымының шамшырағы: Москва университеті туралы // Қазақстан әйелдері. – 1982. – № 6. – 19 б.


1983

87. Әке тәлімі // Балдырған. – 1983. – №12. – 8-9 бет.

88. Бабалар сөзі: Орхон-Енисей жазуының алғашқы оқылуына 90 жыл толуына орай // Білім және еңбек. – 1983. – № 9. – 21-22 бет.
1984

89. Атаулар сыры // Білім және еңбек. – 1984. – № 8. – 30-31 б. Кітапқа сын: Тюркская ономастика. – Алма-Ата: Наука, 1984. – 248 с.

90. Кенгесер-Кенгір: Руникалық ескерткіштерді оқу методикасы туралы // Білім және еңбек. – 1984. – № 8. – 21 б.

91. Көне таңбалар сырына үңілгенде // Білім және еңбек, 1984. – № 8 – 10-11 бет.

92. Тастағы көне жазулар // Мәдениет және тұрмыс. – 1984. – № 8. – 16-17 бет.
1985

93. Алтайтануға үлес: [Ш.Ш.Уәлихановтың еңбектері туралы] // Білім және еңбек. – 1985. – № 11. – С.8-9 бет.

94. Асыл жазудың әттеген айы // Білім және еңбек. – 1985. – №2. – 44 б. – Кітапқа сын: Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. – Л., 1983. – 128 с.

95. Асыл мұра // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 27 декабрь.

96.Аталар сөзі // Білім және еңбек. – 1985. – № 3. – 22-23 бет.

97. Марқакөлдегі көне жазу // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 20декабрь.

98. Тіл және этнос. Көне түркі этногенезіне байланысты бірер сөз // Білім және еңбек. – 1985. – № 7. – 26-28 бет.

99. О древнетюркских диалектах и тюркском письменно-литературном языке // Вопросы восточной филологии. – Алма-Ата: КазГУ, 1985. – С. 60-76.

100. О разграничении именных частей речи в казахском языке // Тез. науч.-теорет. конф., повящ. 50-летию КазГУ им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1985. – С. 47.
1986

101. Әріп пен таңба арасындағы бұлдыр сағым // Білім және еңбек. – 1986. – № 1. – 43-44 бет.

102. Ғылымның теңізінен маржан терген [С. Аманжоловтың хаттары жайлы] // Жалын. – 1986. – № 2. – 72-75 бет.

103. Көненің көзіндей // Мәдениет және тұрмыс. – 1986. – № 1. – 17 б.

104. Қазақстанда қазақ тілін зерттеудің қазіргі жайы // Түркі тілдері бойынша зерттеулер. – Пекин, 1986. – 3- шығуы. – 32 б. (қытай тілінде).

105. Қола айнадағы қолтаңба // Білім және еңбек. – 1986. – № 2. – 26-27 бет.

106. К вопросу о диалектной классификации памятников древнетюркской письменности // Вопросы языкознания. –М., 1986. – № 1. –С. 75-81.

107. К истории изучения наиболее ранних этапов письменности // Сборник научных трудов Моск. пед. ин-та иностр.яз. –М., 1986. – Вып. 275. – С. 126-133 / Соавт. А.Т. Амирова.


1987

108. Пекиндегі кездесулер // Қазақ әдебиеті. – 1987. – 11 сентябрь.

109. Тұғырдағы жазулар // Жұлдыз. – 1987. – № 1. – 205-208 бет.

110. Шығар күндей шындық бар: [Түркі филологиясының өзекті мәселелері] // Білім және еңбек. – 1987. – № 1. – 32 б.

111. Шығар күндей шындық бар: [Жазба дәстүр және әдеби тіл] // Білім және еңбек. – 1987. – № 2. – 18-19 бет.

112. Шығар күндей шындық бар: [Өнегелі өмір, нұсқалы жол] // Білім және еңбек. – 1987. – № 3. – 20-22 бет.


1988

113. Аға сөзі: өлең [Әні Ә.Төлеубайұлынікі] // Лениншіл жас. – 1988. – 24 декабрь.

114. Ертіс жазу ескерткіштері // Білім және еңбек. – 1988. – № 11. – 36 б.

115.Салыстырып көргенде: [«Құдадғу біліг» дастанының қазақша аудармасы жайында] // Қазақ әдебиеті. – 1988. – 26 тамыз. – Кітапқа сын: Баласағұн Жүсіп «Құтты білік». Көне түркі тілінен аударған А.Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986. – 616 б.1989

116. Атауда алуан сыр бар // Қазақстан әйелдері. – 1989. – № 8. – 16-17 бет.

117. Біз отты жылдар ұландарымыз // Қазақстан пионері. – 1989. – 13 август.

118. Екі елдің ортақ мүддесі // Қазақстан мұғалімі. – 1989. – 10 март.

119. Көне түркі жазуы // Қазақ ССР. 4 томдық қысқаша энциклопедия. –Алматы, 1989. –Т.4. – 304 бет.
1990

120. Древнетюркская письменность из Иртыша // Рудный Алтай. – 1990. 10 октября.

121. О фразеологизмах глагольной семантики в современном уйгурском языке // Язык и словестность: материалы науч. Конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Е.Д. Поливанова. – Ташкент, 23-26 октября 1990 г. – Ташкент, 1990. – Ч.1. – С. 154-155 / Соавт. Р.А.Авакова.
1991

122. Қалың елім. Ұмытпан: Өлеңдер (араб графикасында) // Шалқар. –1991. – 14 наурыз.

123. Қателік қайталанбаса екен // Халық кеңесі. – 1991. – 21 наурыз.

124. Сызықтардан сыр тартқан (араб графикасында) // Шалқар. – 1991. –19 көкек.

125. Древнетюркское письмо // Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. – Алма-Ата, 1991. –Т.4. – С. 220.

126. Тhe Words of Ancestors (in English, together with Turkish translation by Mehmet Olmez) // Erdem. – Ankara, 1991. – Eylul 1989, Cilt 5/15. – P. 791-796; P.797-801.


1992

127. Қазақстан этнографикасы және Ертіс бойындағы жазулар // Атамекен. – Алматы, 1992. – 99-103 б.

128. Өшпес өмір үні: [Қорқыт жыры жайында] // Жас қазақ. – 1992. – 9 көкек.

129. О древнем культе горного козла // Античность и общечеловеческие ценности: Сб. Статей, сообщений и метод. рекомендаций членов Ассоциации антиковедов Казахстана. – Алма-Ата. –1992. – Вып.2. – С. 147-148.

130. Көне жазуларымызға көз тіксек... // Қазақ тарихы. – 1993. – №1. – 18-23 бет.

131. Сөйлем мүшелерінің зерттелуі // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1993. –№10. – 21-23 бет.; № 11. – 21-23бет.; №12. –21-23бет / С.Қоянбековамен бірге.

132. IIk Türklerde Geyik Kültü üzerine // III Ulusarasi Türk Kültürü Kongresi. – Ankara, 1993. – S. 4-5.

133 Kazak dilinin alfabeleri hakkinda Sürekli Türk Dili Kurultayi Konusma Metinleri. – Ankara, 1993. – S. 32-33; S.106-108.

134 «Türk halklarini yakinlastirmak maksadiyla latin alfabesint gecmtliyiz» // Yeni Düsunct. – Ankara, 1993. - 8 Ekim.
1994

135. «Алаңдатқан арманым еді!..» // Қазақ әдебиеті. – 1994. – 21 қазан.

136. Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar hakkinda // Türk Dünyasi Tarih Dergisi – Ankara, 1994. – №92. – S. 45-48.
1995

137. Опыт историко-культурной интерпретации «древнегреческой» наскальной надписи // Античность и общечеловеческие ценности. – Алматы, 1995. – Вып.3. – С.130-133.

138. Kazakistan’da yasayan Gagauzlar’dan derlenen metinler // Türk Dünyasi arastirmalari. – Nisan, 1994. – S. 58-75.
1996

139. Время все расставит на свои места // Горизонт. – 1996. – № 5. – 2-8 февр.

140. Древнетюркская письменность и памятники ранней государственности на территории Казахстана // Казахстан и мировое сообщество. – 1996. – № 4. – С.13-15.

141. Загадка китайской «Александрии» // Античность и общечеловеческие ценности. – Алматы, 1996. – Вып.4. – С.16-17.

142. Мир древнего охотника // Ай. – 1996. – №1. –С. 6-7.
1997

143. Графикалық лингвистиканың проблемалары // ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. – 1997. – № 12. – 145-146 бет.

144. Жоғары тіл мәдениеті мен білім өрісінің көрсеткіші // Ана тілі. – 1997. – 28 тамыз.

145. Лингвистическая подготовка студентов: проблемы и перспективы // Вестн. КазГУ. Сер.филол. – 1997. – № 12. – С. 132-135 / Соавт. Н.Ж. Шаймерденова.

147. Проблемы графической лингвистики: Спецкурс для магистрантов // Вестн. КазГУ. Сер. филол. – Алматы, 1997. – №12. – С.143-144.

148. У истоков казахской диалектологии // Вопросы диалектологии и истории казахского языка. – Алматы, 1997. – С. 600-606.


1998

149. Ахмет Байтұрсынұлының мерейтойына // ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. – 1998. – № 25. – 5 б. / Р.А. Аваковамен бірге.

150. Енисей ойма жазулары // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. –108-109 бет.

151. Есік ойма жазуы // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. – 116-117 бет.

152. Көне ру таңбаларының мәні // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1998. – № 5-6. 86-91 бет / Қарамендинамен бірге.

153. Көне түркі ескерткіштерінің тілі туралы // ҚазМУ хабаршысы. Шығыстану сер. – 1998. – №5. – 10-15 б.

154. Көне түркі жазба ескерткіштері // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. – 178-180 бет.

155. Көне түркі жазуы // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. – 180 бет.

156. Қазақ диалектологиясының қайнар бастауы // ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. – 1998. – №18. – 56-59 б.

157. Орта Азия түркі әдеби тілі // // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. – 303-304 бет.

158. Орхон ойма жазулары // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. –381-383.бет.

159.Талас ойма жазулары // Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1998. –381-383 бет.

160. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы // ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. – 1998. – №18. – 95-97 б.

162. Языковед. Литературный критик. Публицист // Вестн. КазГУ. Сер. филол. – 1998. – № 17. – С.9-14/ Соавт. В.Г.Миронова.

163. Return of the Banner – Возвращение знамени // Didar Kazakstan. – 1998. – №2.– С. 59-67 (на английском и русском языках).
1999

164. Көне түркі тілі: (Оқу пәнінің бағдарламасы) // ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. – 1999. – № 30. – 13-16 б.

165. Түркі өркениетінің шұғылалы символы – Солнечный символ тюркской цивилизации // Өрлеу. – 1999. – №1. 38-39 бет.

166.Историко-этимологические этюды (түрік, түргеш, кеңерес) // Актуальные проблемы казахстанского монголоведения: прошлое, настоящее и перспективы. – Алматы, 1999. – С. 117-123; Вестн. КазГУ. Сер. филол. – 1999. – №30. – С.9-13.

167. Типы уступительных конструкций в турецком и казахском языках // Вестн. КазГУ. Сер. востоковед. – 1999. – № 9. – С. 5-9.

168. Secrets of the Early Turkic Literature (Ancient Turkic Script) – «Тысячелетние и бесчисленнодневные...» (Древнетюркская руника) // Didar-Kazakstan. – 1999. – № 15. – С.32-37.


2000

169. Гильгамеш және Қорқыт аңызы // Антика заманы және жалпы өркениет: Жинағы. – Алматы, 2000. – 7-ші шығ. – 8-9 бет.

170. Древнейший символ тюркского мира // Античность и общечеловеческие ценности. – Алматы, 2000. – вып. 7. – С.7-8.

171. К типологии синтаксических связей // Вестн. КазГУ. Сер. филол. –2000. – №37. – С.19-25.

172. Туглукжан Талипов – талантливый исследователь уйгурского языка // Исследования по уйгуроведению: К 75-летию известного тюрколога Т.Т. Талипова. – Алматы, 2000. – С. 165-170.
2001

173. Білге қаған ескерткіші // Зерде. – 2001. – № 12. – 14-15 б.

174. Орхон жазба ескерткіштері жайында бірер сөз // Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы. – Алматы, 2001. – 1 бөлім. – 23-24 бет.

175. Түркі руникасының тараған аймақтары // Көне түркі өркениеті: жазба ескерткіштері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға арналған тақырыптық көрменің көрсеткіші. – Алматы, 2001. – 41-44 бет.

176. Видный ученый-уйгуровед // Йеңи заман. – 2001. – 1 января.

177. К интерпретации чуйских рунических надписей // Актуальные проблемы истории древних кыргызов: Тез. Докл. Междунар. Научного конгресса. Бишкек, 27-29 августа 2001 г. – Бишкек, 2001. – С. 97-100.

178. Насущные вопросы изучения орхоно-енисейских надписей // Древнетюркская цивилизация: памятники письменности. Материалы междунар. науч.-теорет. конф. Астана, 18-19 мая 2001 г. – Алматы: Ғылым, 2001. – С.72-74.
2002

179.Орхон мәтіндерін тануға – К познанию орхонских надписей // Дауыс пен көрініс. – 2002. – № 3(11). – 5-6 бет.

180. Булгарские надписи греческим письмом из «Клада Атилы» // Античность и общечеловеческие ценности. – Алматы, 2002. – вып. 9. – С. 5-7.

181. Древнетюркские письмена европейского ареала // Вестн. КазГУ. Сер. филол. – 2002. – №5 (56). – С.3-5.


2003

182. Әкеден қалған ғылыми мирас // ҚазҰУ хабаршысы. Филол. сер. – 2003. – № 4(66). – 14-16 бет.

183.Көне түркі тілі // Пәндердің типтік бағдарламалары. Филология (қазақ тілі мен әдебиеті) мамандығы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 11-13 бет.

184. Түркі филологиясына кіріспе // Пәндердің типтік бағдарламалары. Филология (қазақ тілі мен әдебиеті) мамандығы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 3-10 бет.

185. Несколько слов о научном наследии отца // Научное наследие С. Аманжолова и проблемы гуманитарных наук ХХІ века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Усть-Каменогорск, 6-7 октября 2003 г. – Усть-Каменогорск, 2003. – С. 48-53.
2004

186.Слово о тюркских рунах. Журнал “Shahar – Культура”. – №3. – 2004. – С. 202-211.


2005

187.Runic inscripstan on the bronze mirror from Western Kazakhstan. (Руническая надпись на бронзовом зеркале из Западного Казахстана). – Сб. Статей “Жизнь языка и язык в жизни”. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – С. 93-96.

188.Еліңе қызмет ету – бақыт (Счастье служить своему народу) // “Тәрбие құралы” (республиканский научно-педагогический журнал). Алматы. – 2005. – №2. – С. 71-74.
2006

189.«Киелі Меркідегі руникалық жазулар» // «Орталық Азия және Қазақстан: Түркі өркениетінің бастауы» (жинақ), І. – Тараз, 2006. – 3-5-бб.


189.Научно – популярные статьи по вопросам письменности (на казахском языке: “Айқын”, 25 ноября 2004г; “Қазақстан – Zaman”, 11 марта 2005г; “Қазақ әдебиеті”, 29 апреля 2005 г.)
2007

190.Алғашқы түркі жазуы: идеографиядан алфавитке дейін (түрік тілінде, «Prototürkce yazi: düsünce yazisindan alfabeye kadar»). Түркі әлемінің мәдениеті// Türk Dünyax kültürü, І, Izmir, 2007.

191.Кирилл и Мефодий казахского алфавита. – «Казахстанская правда», 30 ноября 2007 г.

191.Орхон мәтіндерінің қазақша аудармасына қатысты бірқатар ескертпелер. – «А.С. Аманжолов оқулары», І, Өскемен, 2007. – 17-21 бет.

192. Ғылым мен дінді ұштастыра білген ғалым. – «Әбсәттар Дербісәлі және шығыстану мен руханият мәселелері» (жинақ). Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 166-167 бет.
2008

192. Албан атауы жөнінде. – «Ана тілі», 2008ж., 19 маусым.Әкеден калган гылыми мирас Аманжолов А.С. 2
Каталог: admin -> tems -> public
admin -> Волшебник Корней Чуковский или «Он великий Умывальник. Знаменитый Мойдодыр» литературно-развлекательная программа
admin -> «алматы қаласы алмалы ауданы әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарғА
admin -> Ббк 83. 3 (5 Қаз) Қ 25 Қ25 Қалдыбаев Ә. Көңіл көмбесі
admin -> Баймаханбет ахмет аяулы соқПАҚ Тараз, 2008 жыл. Менің президентім
admin -> Аула драмалық шығармалар әрқилы ойлар атланта жоқ, америка сапары
admin -> Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
admin -> Тақталас. Пьесалар, бірқақпайлар. Тараз, «Сенім» баспасы, 2006-256 бет
admin -> Шағын хикаяттар, әңгімелер, ертегілер, мысалдар
admin -> Баймаханбет ахмет жас шынар, ТӘкаппар шынар тараз – 2013 жыл
public -> Название Издание


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет