«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнініңДата01.06.2017
өлшемі142,12 Kb.

ПОӘК 042-18-31.1.49/01-2014


11.09. 2014 жылғы

№ 1 басылым9 беттің -шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.49/01-2014


ПОӘК

«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің оқытушыға арналған11.09.2014 жылғы

№ 1 басылым


«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің

5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

4 курс мамандығына арналған
ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ


СЕМЕЙ 2014


Кіріспе
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.

____________ «25 » 06 . 2014ж.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама № 1 « 03 » 09 . 2014 ж.


Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама № 1 « 05 »09 . 2014 ж.
Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.

Хаттама №1 « 11 » 09 . 2014ж.


ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.

4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны

1

Қолданыс аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

6

5

БӨЖ тақырыптары

8

6

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8

7

Әдебиеттер

9


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. 6.08.058-2010.

СТУ 042-ГУ-4-2014 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәні мектепке дейінгі мамандарды дайындауға бағытталған, курсты меңгеру барысында студенттер балабақшада оқытуды ұйымдастыруға қажетті психология-педагогикалық білімдерді игереді, оның ерекшеліктерін, әдістерін, мазмұнын, формаларын.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» курсы білікті және жан-жақты болашақ тәрбиешіні, мектепке дейінгі мекеме әдіскерін дайындау, қазіргі заманғы оқытуды ұйымдастыруды меңгерген және мектепке дейінгілердің танымдықтарын дамыту.

3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

  • студенттерде МҰ-да балаларды оқытуды ұйымдастырудың және мазмұны туралы білімдерін қалыптастыру;

  • тәжірибе жүзінде танымдық процестерін және мектепке дейінгілердің оқу іс-әрекетін дамытудың алғашқы дағды, біліктерін дамыту;

  • болашақ педагогтардың тәжірибелік педагогикалық іс-әрекетте және педагогикалық білімдерін нақты іс-әрекетте қолдана білу қызығушылықтарын бекіту;

  • гуманистік қажеттіліктерін, шығармашылық жолда оқу-тәрбие процесінде балалармен өзараәрекеттестігін дамыту;

  • студенттердің инновациялық ойлауларын дамыту.3.4 Оқытудың нәтижесі:

Курстың соңында студент:

білу керек:

  • мектепке дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың теориялық негіздерін;

  • мектепке дейінгілерді оқытудың психология-педагогикалық негіздерін;

  • сәби және мектепке дейінгі балалардың оқу әрекетінің ерекшеліктерін білу;

игеру керек:

 • балабақшада оқу әрекетін ұйымдастыру дағдысын;

меңгеру керек:

 • мектепке дейінгі мекемелеріндегі жұмыс формаларын;

қолдана білуі керек:

 • білім беру процесі барысында оқу-танымдық әрекетін әртүрлі субъективтік өзара әреттестікте ұйымдастыра білу;

 • әртүрлі жас кезеңдеріне байланысты – жоспар құра білу;

 • сабақ беру барысында түрлі оқыту технологияларын пайдалану (дамытушы, дифференциалды, жекелей оқыту және т.б.)

түсіну керек:

 • балабақшада оқу әрекетін жоспарлаудың ерекшеліктерін;

істей алуы керек:

иемдену керек:

 • отбасы мектепке дейінгі балалардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра білу біліктілігін.

3.5 Курстың пререквизиттері:

1.6.1 Балалар психологиясы

1.6.2 Мектепке дейінгі педагогика

1.6.3 Жеке әдістемелер3.6 Курстың постреквизиті: жоқ
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:Курс

Семестр

Кредит

ДС сағ.


СТС

сағ.


ЗС

сағ.


БАӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Бақылау түрі

4

7

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан
4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Дидактика туралы жалпы түсінік. Мектеп дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері.

Мектепке дейінгі дидактика туралы жалпы түсінік.

Мектепке дейінгі дидактиканың дамуында 50-ж.ж. А.П.Усованың сабақта оқытудың жаңа принциптері, мектепке дейінгі білім беру жұмыстарының барлығына бірдей концепциясы.

Мектеп дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері.2

Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері

Мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу әрекетінің психологиялық негізі. Оқу әрекетінің құрылысы. Мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу әрекетін меңгеруі. Индивидуалды оқу-танымдық біліктілігі.


Білім жүйесінің сұрақтары.

2

Мектепке дейінгі балаларды оқытудың педаг огикалық мәні.

Балабақшада оқыту және оның теориялық негіздері.

Оқыту процесінің құрылысы.

Оқыту процесі кезінде педагогтың әрекеті

Жалпы білім алу мақсаты, мазмұны, дидактикалық жағдайлары, формасы және әдістері, нәтижесі.


2

Оқытудың негізгі принциптері.

Дидактиканың басты принциптері.

Балабақшада оқытудың негізгі принциптерін қолдану спецификасы. Көрнекілі принципі.

Белсенді және дербестік принципі.

Балалардың жас және индивидуалды ерекшеліктерін есепке алу.


2

Мектепке дейінгі балаларды оқыту әдістемесі.

Оқытудың әдістемелері туралы жалпы түсінік.

Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың әдістемесін классификациясы


Балабақшада оқытудың әдістемеліріне сипаттама.

4

Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы.

Балабақшада оқытудың формасы. Сабақ – балабақшада оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы.

Сабақтың мазмұны.

Сабақты ұйымдастыру және балалардың әрекетіне жетекшілік жасау.2

Тәжірибелік сабақтарӘртүрлі топтарда оқытуды ұйымдастырудың спецификасы.


Балабақшада әртүрлі топтарда оқытуда қолданылатын әдістерді таңдап, жүйелеу. Әртүрлі топтарда сабақты ұйымдастырудың спецификасы.

Ерте сәбилер тобында оқыту.

Кішкентай және ортаңғы топтарда балаларды оқыту.

Ересек мектеп жасындағы балаларды оқыту.6

Мектепке дейінгі жастағы балаларда ақыл-ой тәрбиесі.

Балабақшада ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің мәселелері.

Ақыл-ой қабілеттерін және балалардың өздігінен ойлауларын қалыптастыру.

Мектеп жасына дейінгі балалардың білім жүйесін жүйелеу.

Мектеп жасына дейінгі балаларды ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеуде, дидактикалық ойынның маңызы.


4

Ақыл-ой тәрбиесі және оқыту.

Сабақ – ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің негізі құралы ретінде.

Балабақшада дидактикалық ойын, оқытуды ұйымдастырудың формасы ретінде.

Жаттығулар ақыл-ой тәрбиесіне тәрбиелеудің оқыту формасы ретінде.

Дидактикалық ойындарды талдау және презентациялау.


4

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудегі - сенсорлық тәрбиесі.

Сенсорлық даму, сенсорлық тәрбиелеу, сенсорлық мәдениет туралы ұғымдарын қалыптасытру. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуде, сенсорлық тәрбиелеудің міндеттері, формасы және әдістерімен таныстыру.

Сенсорлық даму, сенсорлық тәрбиелеу, сенсорлық мәдениет.

Сенсорлық тәрбиелеудің міндеттері, формасы және әдістері.
4

Оқыту технологиялары.


Вальдорфская педагогика мектеп жасына дейінгі балалардың даму және тәрбиелеу жүйесі ретінде.

М.Монтессоридің жүйесі бойынша сабақты ұйымдастыру.

«Step by Step» методологиясы балабақша жұмысының тәжірибесінде.

Балабақшада жобалаудың әдістері6

6- Тәжірибелік. Оқытуды ұйымдастыру қалпы-сабақ.

1.Оқытуды ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

2.Балабақшадағы балаларды оқыту ерекшелігі.

3.Сабақты жоспарлау түрлері.3

Зертханалық сабақ-

-


5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Мектепке дейінгілердің оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері

5.2 Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері

5.3 Мектепке дейінгі балаларды оқытудың педагогикалық мәні

5.4 Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудегі-сенсорлық тәрбиесі

5.5 Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ «ОҚУ-ТАНЫМ ІС-ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ» ПӘНІНЕН


№1

Оқулық және оқу-әдістемелік құрал саны

Кітап саны

% Қамту пайызы

Студент

тер саны
Жумабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 г.

10

100

8Ядэшко В.И., Сохина Ф.А. Дошкольная педагогика. Алматы, 2002 г.

10

100


Козлова С.Л., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М. Издательский центр Академия, 2002 г.

1

12


Бондаренко Л.К. Дидактические игры и детском саду. М., 1990

10

100


Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М., 2003

5

62


Усова А.П. Обучение в детском саду. М., 2000

5

62


Дошкольная педагогика. //Под ред. Логиновой В.И., Саморуковой П.Т. - М.: Просвещение, 1 989 г

2

25


Детский сад / под ред. Тарасовой Л.П. – М., 1997

3

37


Психология воспитания / под ред. Петровского В.А. – М., 1995

3

37


Мухина В.С. Детская психология. – М., 1989

10

100


 1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

   1. Жумабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 г.

   2. Козлова С.Л., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., 2002 г

   3. Бондаренко Л.К. Дидактические игры и детском саду. М., 1990

   4. Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М.:, 2001

   5. Усова А.П. Обучение в детском саду. М: Просвещение, 1999

   6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. - М., 2006

   7. Короткова Н. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. – журнал «Ребенок в детском саду» № 1, 2002г

   8. Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения. Управление ДОУ, N 4, 2004, с. 84 - 92

   9. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников. Ребенок в детском саду. N 3, 4, 5, 2003

   10. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под .ред.Л.Н. Прохоровой. М., 2004

   11. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей. Дошкольное воспитание. N 1, 2005

   12. А. Савенков. «Исследовательские методы обучения», Дошкольное воспитание. № 12, 2005 г.

   13. Развитие творческой активности школьников. Под ред. А.М. Матюшкина.-М., 1991

   14. Веракса Н. Е., Галимов О. П.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.М., 2012


Қосымша әдебиеттер:

   1. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1989

   2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

   3. Методика оценки и измерения качества освоения и усвоения детьми базового содержания дошкольных образовательных программ. Алматы., 2004

   4. Программа воспитания и обучения детей раннего возраста (от года до 3 лет) «Алғашқы қадам», Астана, 2010

   5. Программа воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста «Зерек бала» (от 3 до 5 лет), Астана, 2010

   6. Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) «Біз мектепке барамыз», Астана, 2010

   7. Методические указания к Программе воспитания и обу­чения детей старшего дошкольного возраста «Бiз мектепке барамыз. Астана, 2011.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет