ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен


Сегізінші тарау бойынша сҧрақтар мен тапсырмаларбет52/52
Дата15.12.2019
өлшемі471,07 Kb.
түріОқулық
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Сегізінші тарау бойынша сҧрақтар мен тапсырмалар

 1. Тәрбие дегеніміз не? Тәрбие теориясы дегенді қалай түсінесіз?

 2. Тәрбие мақсатының мәнін ашыңыз.

 3. Тәрбие мақсатына әсер ететін негізгі факторларды атаңыз.

 4. Жалпы және жеке тәрбие мақсатының ӛзара байланыс кестесін құру.

 5. Тәрбие қандай қызметтерді орындайды?

 6. Тәрбие үрдісінің мазмұны дегенді қалай түсінесіз?

 7. Тәрбие әдістері және тәсілі, оларды жіктеу.

 8. Тәрбие – педагогикалық құбылыс.

 9. Тәрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптері.

 10. Тұтас оқу-тәрбие үрдісінде білім алушыларының ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.

 11. Тәрбиенің ғылыми-теориялық негіздері.

 12. Тұлғаны қалыптастыру үрдісі құрылымындағы ӛзін-ӛзі тәрбиелеу.

 13. Magister dixit («Мұғалім айтты») - орта ғасырлардағы пікірталас пен жарыссӛздерде шешім ретінде қолданылған. Сол кезде мұғалім сӛзі соңғы сӛз болып саналған. Бұл дұрыс па немесе дұрыс емес пе? Егер дұрыс емес болса, қазіргі педагогикада соңғы сӛз ретінде не танылады?

 14. Тұлға дамуының мәні неде?

 15. «Жеке тұлға» және оның құрылымдық ұғымдарының мағынасын ашыңыз.

 16. Жеке тұлғаның қалыптасуымен байланысты негізгі ұғымдарды сипаттаңыз.

 17. Тұлға дамуының қозғаушы күштері қандай?

 18. Тұлға дамуы мен қалыптасуының негізгі теориялық- әдіснамалық амал-тәсілдерінің сипаттамаларын беріңіз.

 19. Тұлға қалыптасуына әсер ететін негізгі факторларды атаңыз.

 20. Тәрбие мен дамудың ӛзара байланысты екенін дәлелдеңіз.

 21. Ӛз бақылауларыңызға сүйене отырып (отбасындағы, мектептегі, қоршаған ортадағы), әртүрлі факторлардың оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына әсер етуінің нақты мысалдарын келтіріңіз.

 22. Әлеуметтену процестерін атаңыз, олардың мәні неде?

 23. Әлеуметтену кезеңдері қандай және олар тұлғаның әлеуметтік даму кезеңдерімен қандай байланыста?

 24. Тұлғаның әлеуметтенуі, дамуы және тәрбиесі ӛзара қандай байланыста?

 25. Әлеуметтену факторларына сипаттама беріңіз.

 26. Ұжым туралы түсінік. Ұжымның ӛзіндік қасиеттері, ерекшеліктері.

 27. А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму кезеңдерін сипаттаңыз.

 28. Ұжымға педагогикалық басышылықта нені есепке алу керек?

 29. Білім алушылар ұжымын басқарудың педагогикалық тәжірибесінде қандай ережелерді есте сақтау керек?

 30. Ұжым алдындағы мақсат – перспектива дегеніміз не?

 31. Білім алушылар ұжымын құру, ұйымдастыру және дамытуда белгілі педагогтардың қосқан үлестері, еңбектері.

 32. Ұжым ӛмірінде жеке қатынас, ӛзар жауапкершілік қатынас және гуманистік қатынастың мәні.

 33. Ұжымдағы ӛзін-ӛзі басқару. Ӛзін-ӛзі басқару қандай қызметтер атқарады?

 34. Отбасы тәрбиесінің мазмұны, обьектісі, міндеттері, кӛздері., мүмкіншіліктері, әдістер, құралдар

 35. Отбасымен байланыс орнатудың педагогикалық- психологиялық ерекшеліктері.

 36. Ойшылдар, педагогтардың адам тәрбиесі туралы айтқан ойлары бойынша кесте құрастырыңыз.Сегізінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі


 1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Егемен Қазақстан., 2007.

 2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.- Негізгі ережелер. ҚР МЖБС 2.003-2009. Ресми басылым. ҚР Білім және ғылым министрінің №566/1 бұйрығымен 22.11.2007 жылы бекітілген.

 3. Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.- 2002.

 4. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. – М., 2003.

 5. Лихачев Б.П. Педагогика: Учеб.пособие.- М., 1992.

 6. Педагогика профессионального образования / Сластенин В.А. М.: Академия, 2004.

 7. Громкова М.Т. Педагогика образования взрослых. - М., 1995.

 8. Бабанский Ю. Педагогика. М., 1988.

 9. Құрманалина Ш.Х., т.б. Педагогика. А., 2004.

 10. Методика воспитательной работы. / В.А.Сластенин ред., М., 2002.

 11. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М..;1977.

 12. Ананьев Б.Г. О человеке как обьекте и субьекте воспитания.// Ананьев Б.Г. Избр.психол труды: В 2т.-СПб., 1999.- т.2.

 13. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на Дону. 1997.

 14. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.

 15. Свободное воспитание. Хрестоматия. - М., 1996.

 16. Караковский В.А. Воспитательная система школы: Педагогические идеи и опыт формирования. Сер. «Авторские школы Москвы» - М.: НМО «Творческая педагогика», 1991. - 125 с.

 17. Кульневич С.М. Педагогика личности: от концепции до технологий, Ростов н/Д, 2001, с.61-113

 18. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. М., 1978.

 19. Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. М., 1988.

 20. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М., 2000.

 21. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. М., 1981.

 22. Айтмамбетова Б., Бозжанова К., т.б. Білім алушыларды семьяда адамгершілікке тәрбиелеудің кейбір мәселелері. А., 1985.

 23. Әбенбаев С. Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. А, 1999.

 24. Куракин А.Т. О системном подходе в теории воспитания // Проблемы теории воспитания /ред.Л.П.Буева, Л.И.Новикова, Г.Н.Филонов. - М.: Педагогика, 1974. - 260 с. - С.223-240. 65 с. - С.82-117.

 25. Әтемова Қ. Ата-аналар жиналысының мәні. А., 1996.

 26. Капралова Р.М. Работа классного руководителя с родителями. М., 1980.

 27. Нұрмағамбетов С., Овчинникова Р. Мектептегі кластан тыс жұмыстар. А., 1969.

 28. Ілиясова А. Класс жетекшінің жүргізетін тәрбие жұмысының жүйесі. А., 1991.

 29. Болдырев Н. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. А., 1987.

 30. Қалиев С., Майғаранова Ш., Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы А., 2001

МАЗМҦНЫ


КІРІСПЕ

3

1. ПЕДАГОГИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ПӘНІ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5

1. Ғылым және оқу пәні, олардың ӛзара байланыстары мен

ерекшеліктері5

2. Педагогика ғылым және оқу пәні ретінде

11

3. Оқу пәні ретіндегі педагогика дамуының негізгі кезеңдері

26

4. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері

33

Бірінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

38

Бірінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

39

2. ПЕДАГОГИКА КУРСЫНЫҢ ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҦНЫ

41

1. Педагогика ғылымының дамуының оқу пәнінің мазмұнында

бейнеленуі41

2. Педагогика курсының құрылымы

56

3. Педагогика курсы мазмұнының жалпы сипаты

61

Екінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

77

Екінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

77

3. ПЕДАГОГИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

79

1. Педагогиканы оқыту процессі және оның ерекшеліктері

79

2. Педагогикадағы оқыту принциптері, олардың сипаттамасы

86

3.Педагогикалық пәндердің ықпалдастырылуы, олардың түрлері мен нұсқалары. Педагогикадағы оқытуды қарқындату

үрдісі


97

4. Педагогиканы оқытудың диагностикалық негізі

108

5. Педагогиканы оқыту технологияларының құрамалары

116

Үшінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

122

Үшінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

123

4. КОЛЛЕДЖДЕРДЕ, ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА ПЕДАГОГИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

125

1. Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары, олардың

әртүрлілігі мен дамуы125

2. Педагогикалық оқыту үрдісінде түрлі әдістерді қолдану

137

3. Дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар

142

4. Студенттердің ӛздік жұмысы

156

5. Педагогикалық практика

163

6. Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы

166

7. Модульдік оқыту. Пәнге ену жоғарғы орынында оқытудың

179

бір амалы. Педагогикалық мониторингтің әдістемесі
8. Кредиттік оқыту жүйесі

196

Тӛртінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

203

Тӛртінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

204

5. ПЕДАГОГИКА МАМАНДЫҒЫНА КІРІСПЕ

206

1. Педагогика мамандығына кіріспе курсының мақсат,

міндеттері. Педагогика мамандығына кіріспе пәні бойынша университеттерге арналған типтік бағдарлама206

2. Негізгі тақырыптарға әдістемелік сипаттама:

«Педагогикалық кәсіптің шығуы», «Қазақстан

Республикасындағы білім беру жүйесі», «Педагогикалық әрекет құрылымы»213

Бесінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

251

Бесінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

252

6. «ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ» БӚЛІМІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

254

1. «Педагогиканың жалпы негіздері» курсының мақсат, міндеттері. Пән бойынша университеттерге арналған типтік

және оқу жұмыс бағдарламалары254

2. Тақырыптарға әдістемелік сипаттама: «Педагогика пәні»,

«Жеке тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және қалыптастыру»,

«Педагогикадағы мақсатты анықтау»


255

3. Курс бойынша практикалық тапсырмалардың ӛзгешеліктері

266

Алтыншы тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

267

Алтыншы тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

268

7. «ДИДАКТИКА» БӚЛІМІНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТТАМА

270

1. Болашақ педагогтарды жалпы педагогикалық

дайындаудағы бӛлімнің маңызы, мақсаты, міндеттері270

2. Дидактика пәні бойынша университеттерге арналған

типтік бағдарлама273

3. Тақырыптарға әдістемелік сипаттама «Білім беру мазмұны», «Оқыту процесінің мәні», «Оқыту процесінің

заңдылықтары, принциптері»276

4. Студенттердің дидактика бойынша білім, білік,

дағдыларын бақылау және есепке алу ерекшеліктері305

Жетінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

310

Жетінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

311

8. «ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ» БӚЛІМІНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТТАМА

313

1. Болашақ педагогтарды жалпы педагогикалық

313

дайындаудағы бӛлімнің маңызы, мақсаты, міндеттері
2. Тәрбие теориясы пәні бойынша университеттерге

арналған типтік бағдарлама мазмұны317

3. Тәрбие теориясы мен әдістерінің мәселелері

319

4. Ұжымды қалыптастыру, оның әлеуметтік, педагогикалық

теориясын зерттеу проблемалары328

5. Тақырыптарға әдістемелік сипаттама: «Адамгершілік тәрбиесі», «Азаматтық-патриоттық тәрбие», «Экономикалық тәрбие», «Экологиялық тәрбие», «Эстетикалық тәрбие»,

«Отбасы педагогикасының негіздерін зерттеу»337

Сегізінші тарау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар

365

Сегізінші тарау бойынша пайдаланған әдебиеттер тізімі

367Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет