Пайдаланған әдебиеттер тізімі: Нормативтік-құқықтық актілерДата08.06.2018
өлшемі63,72 Kb.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
Нормативтік-құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж., (соңғы өзгерістер мен толықтырулармен) 21.05.2008 ж. өзгерістермен // Егеменді Қазақстан 01.01.2010 жыл.

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі  (Ж???? ?????),алпы бөлім), 1997 жылы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесімен қабылданған (01.01.2010 ж. өзгерістері мен қосымшаларына сәйкес) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ерекше бөлімдер) 1999 ж.


1 шілде. Алматы, 2010.

3. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс-жүргізу кодексі (22.05.2010 ж. өзгерістермен қосымшаларға сәйкес).

4. «Салықтар және бюджетке төленетін міндетті басқа да салықтар туралы» Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) (01.01.2010 ж. өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

5. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының  кодексі 30 қаңтар 2006 жыл № 155-II (22.05.2010 ж. өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

Арнайы әдебиеттер:
6. «Нотарит туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі Заңы № 155-I (22.06.09 ж. өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

7. «Нотариат сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заң актілерінің күшін жойғандығын тану туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі Заңы № 156-1.

8. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 16 қаңтар  2001 жылғы Заңы № 142-II (15.05.2007 ж. өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

9. «Қазақстан Республикасындағы вексельдік айналым туралы» 1997 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы (24.12.01ж. № 276-II; 09.07.03 ж. № 482-II; 08.07.05 ж. № 69-III өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

10. «Қазақстан Республикасында зейнеткерлікпен қамтамасыз ету туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (22.05.07 ж. өзгерістер мен қосымшаларға сәйкес).

11. «Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 11 маусым 2003 ж. Қазақстан Республикасының Заңы.

12. «Адвокаттық қызмет пен нотариустардың қызметін лицензиялау Ережесін» бекіту туралы» 27 ақпан 2002 жылғы № 254 Қазақстан Респуб-ликасы Үкіметінің Қаулысы.

13. «Нотариалдық және адвокаттық қызметпен айналысу құқығына мемлекеттік лицензияның нысанын бекіту туралы» 23.10.98 ж. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы.

14. «Қазақстан Республикасы халқын әлеуметтік қорғау органдары мен мекемелері басшыларының сенімхаттарды және қарттар үйі мен мүгедектер үйінің директорлары мен бас дәрігерлерінің өсиеттерді куәландыру тәртібі туралы» 8 қаңтар 1998 ж. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің № 9 Нұсқауы.

15. Қазақстан Республикасының нотариаттық әрекеттер жасау тәртібі туралы 28.07.1998 ж. Нұсқау.

16. Қылмыстық-атқару жүйесінің басшыларының сенімхаттар мен өсиеттерді куәландыру тәртібі туралы 22 қаңтар 1998 ж. Нұсқау.

17. Қазақстан Республикасы нотариустарының депозиттік операцияларды есептеу тәртібі туралы 9 қаңтар 1998 ж. Нұсқау.

18. Қазақстан Республикасының нотариаттық іс жүргізу бойынша 16.07.1998 ж. Нұсқау.

19. Жеке нотариус қызметінің бос орнына конкурс өткізу тәртібі туралы 9 желтоқсан 2003 ж. Нұсқау.

20. «Нотариаттық әрекеттер жасау құқығы бар жергілікті атқару органдарының лауазымды тұлғаларын аттестациялау тәртібі туралы»
9 наурыз 1998 ж. Жағдай.

21. Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру тәртібі туралы 13 наурыз 1998 ж. Жағдай.

22. Жеке нотариустарды тіркеу тәртібі туралы 13 наурыз 1998 ж. Жағдай.

23. «Жеке нотариустардың мөрі туралы» Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің 24.02.1999 ж. Бұйрығы.


Негізгі әдебиеттер:
Назарбаев Н. Тарих толқынында. Алматы: Атамұра, 1999. 296 б.

Қазақтың ата заңдары: құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық /Бағдарлама жетекшісі Зиманов С.З. Алматы: Жеті Жарғы, 2001. Т. 1. 438 б.Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.-Л.: Госиздат полит. лит-ры, 1928. Т.21. 566 с.

Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий [в 4-х томах]. М.:СПб: изд.: «Восточной лит-ры». 1911. Т.4. Ч 2. 2230 с.

Оңдасынов Н.Д. Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы: Қазақстан, 1974. 384 6.

Бекмұхаметов Е.Б. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері: Түсіндірме сөздік. Алматы: Қазақстан, 1977. 200 б.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы: Ғылым, 1983. Т. 7. 672б.

Қазақ Совет Энциклопедиясы. Алматы: Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясы, 1976. Т.8 . 664 б.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері). Алматы: Юрист, 2002. 309 б.Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: М.: Изд. Высшая школа, 1990. 351 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. М.: Политиздат, 1965. 240 с.

Мұхтарова А.Қ. Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы. Алматы:
Қаз МЗУ-дың баспа-полиграфия орталығы. 1999. 571 б.

История политических и правовых учений: Учебник / Под редакцией Нерсесянца В.С. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. Юрид.литер., 1988. 816 с.

Всемирная история в 10-ти томах / Под редакцией Сидоровой Н.А., М: Госполитиздат, 1957. Т. 3. 896 с.

Орта ғасырлар тарихы. 2 томдық. Алматы: Мектеп, 1976. 1-т. 640 б.Зиманов С.З., Өсеров Н.Ө. «Жеті Жарғы» туралы бірер сөз // Қазақ Ғылым академиясының Хабарлары. Қоғамдық-ғылыми сериясы. 1975. № 4, 65–706 б.

Өзбекұлы С. Тәуке хан және Жеті Жарғы // Егемен Қазақстан, 1998 жыл, 10 желтоқсан.

Жеті Жарғы: Бұрынғы қазақтардың ел билеу заңы. Алматы: Айқап, 1993. 20 6.Нұралы Өсерұлы. Жеті Жарғы. Алматы: Жеті Жарғы, 1995. 80 б.

Жандарбеков Б. Саки. Исторический роман-дилогия. Алматы: Жазушы, 1993. 624 с.

Жандарбеков Б. Саки. Исторический роман-дилогия. Алматы: Жазушы, 1993. 624 с.

Гумилев Л.Н. Хунну. Степная трилогия. СПб.: Тайм-Аут-Компас. 1993. 213с.

Гумилев Л.Н. Көне түріктер: көпшілік оқырман қауымға арналған. Алматы: Білім, 1994. 480 б.

Айдаров Ғ. Күлтегін ескерткіші. Зерттеунама: Деректі хикаят. Алматы: Ана тілі, 1995. 232 б.

Бичурин Н.Я. (Иякинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М-Л.: АН СССР, 1950. Т. 1. 1 кн. 381 с.

Нүрпейісов Е.Қ., Котов А.К. Қазақстан мемлекеті хандық биліктен президенттік республикаға дейін. Алматы: Жеті Жарғы, 1996. 96 б.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М-Л.: Наука, 1960. Т. 2. 248 с.

Монголдың құпия шежіресі. Монголшадан аударған Мағауия Сұлтания-ұлы. Өлгий, 1979. 150 б.Дулати Мұхаммед Хайдар. Тарихи-Рашиди. 2-ое изд. Дополненное. АлмаСанат, 1999. 656 с.

Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1960. 296 с.

Төреқұлұлы Н. Қазақтың 100 би-шешені. Алматы: Қазақстан, 1995. 384 б.

Ата салтыңды аяла. (Қазақ салт-дәстүрлері туралы таным)./ Құрастырған Ақбаев Н. Алматы: Ана тілі, 1998. 160 б.Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы тарихи эфсаналар. Алматы: Жалын, 1994. 384 б.

Салғарин Қ. Алтын тамыр. Алматы: Жалын, 1986. 288 б.

Кенжалиев З.Ж. Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлі құқықтық мәдениет: (теориялық мәселелері, тарихи тағылымы). Алматы: Жеті жарғы, 1997. 192 б.

Всеобщая история государства и права / Под ред. Батыра К.И. М.: Былина, 1996. 416 с.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное
пособие. Составитель Садиков В.Н./ Под ред. проф. Черниловского З.М. М: Фирма Гардарика, 1996. 413 с.

Хара-Даван. Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. Культурно-
исторический очерк Монгольской империи ХІІ–ХIV вв. Алматы: КРАМДС
«Ахмет Яссауи», 1992. 272 с.

Қазақ Совет энциклопедиясы. Алматы: Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясы, 1975. Т. 6. 640 б.Алексеева Л. Охрана наследственного имущества //Фемида, 1997. № 3.
Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет