Пәннің шифры: ев 1106 Пән атауы: Еңбекті қорғауДата23.11.2016
өлшемі1,01 Mb.
түріКраткое содержаниеЭК

Пәннің шифры: ЕВ 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері : экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: еңбек экономикасы

Мақсаты:еңбек құқығы заңдылығының негіздерін, еңбекті қорғау бойынша жалпы сұрақтарды, өндірісте техникалық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігін зерттеу және меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Еңбекті қорғау құқығының негізгі ережелері. Еңбек тәртібі және оны нығайту құқықытық құралдары. Ұжымдық келісім-шарт. Ұжымдық келісім-шарт. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Жылсайынғы және қосымша демалыс күндері. Әйелдердің еңбегін қорғау. Жастардың еңбегін қорғау. Еңбектік даулар және оларды қарастыру тәртібі.

Күтілетін нәтиже: еңбекті қорғау әдістерді біледі.

Құзыреті: өндірістеөртті сөндіру техниканың және өрт қаіпсіздігінің негіздерін біледі, қолданыстағы нормативтерді, ережелерді, нұсқаулықтарды, стандарттарды біледі және техникалық қауіпсіздіктің талаптарын орындайды.

ЭК

Шифр дисциплины: ОТ 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: экономика труда

Цель изучения:изучение основ трудового законодательства, общих вопросов по охране труда, производственной санитарии, по технике безопасности, пожарной технике и пожарной безопасности на производстве,

Краткое содержание основных разделов:Основные положения законодательства по охране труда. Трудовая дисциплина и правовые средства ее укрепления. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха, ежегодные и дополнительные отпуска. Охрана труда женщин.Охрана труда молодежи. Трудовые споры и порядок их рассмотрения

Ожидаемые результаты: знание методов охраны труда.

Компетенциив вопросах: знаний основ пожарной техники и пожарной безопасности на производстве, знают действующие нормотивы, правила, инструкции, ГОСТы и соблюдают требования техники безопасности.

ЭК

Пәннің шифры:IIy 1107

Пән атауы: Ілиястану

Пререквизиттері : мектепте өткен қазақ әдебиеті

Постреквизиттері: бизнес этикасы

Мақсаты: «Қазақтың Абайдан кейінгі бірінші ақыны» (М.Әуезов) Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмір жолын «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы талабына орай, жергілікті халықтың тілегі, өмірдің өзі міндеттеп отырған білімдік, тәрбиелік, ұлттық-инновациялық мұрат мүддесін ескере отырып таныту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны,сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық және журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, қаламгер шығармашылығының зерттелуі қарастырылған.

Күтілетін нәтиже: - қаламгер туындыларымен танысып, ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай білуі;

- оқылған шығармалардағы кейіпкердің рөлі мен орнын, сондай-ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта мен жағдайларға байланысты қалыптасуын ашып көрсете білуі;

- автордың идеялық - адамгершілік концепциясын анықтау мақсатында оқытылатын шығарма кейіпкерлерін салыстыра отырып талдай білуі;

- жанрды, шығармаларды, оларда көтерген келелі мәселерді, көркемдік ерекшеліктерін салыстыра отырып қарастыруы.Құзыреті: елімізде І.Жансүгіровтың алатын орнын, ұлы жазушы, қаламгер екендігін түсіну.

ЭК

Шифр дисциплины: IIy 1107

Название дисциплины: Илиястану

Пререквизиты: школьный курс казахской литературы

Постреквизиты:этика бизнеса

Цель изучения:Показать учитывая желание местного народа, национально-инновационную мечту и интерес в соответствии с требованием госурадственной программы, знание к которому обязывает сама жизнь, воспитанность «Первый казахский акын(поэт) после Абая!» (М.Әуезов) Творческую строку жизни Ильяса Жансугурова «Культурное наследие»

Краткое содержание основных разделов:Творческая биография Ильяса Жансугурова, первые поиски на пути с осваиванию искусства слова, общественная и государственная деятельность, участие в разных отраслях искусства,написание поэм, вклад в развитие прозы, драматургия, сборы образцов устной литературы , публикации, исследования, переводческая и журналистская деятельность, публицистические труды, рассматривалось исследование писательского творчества.

Ожидаемые результаты: Ознакомиться с произведениями писателя, познав дыхание той эпохи, уметь показать правду общества; знать основные знаки литературных понятий как: художественный образ прозаических произведений, литературный характер, литератуный тип, романтизм,стиль писателя.

- суметь показать роль и место героя прочитанного произведения, так же формирование характера персонажа в связи с окружающей средой и состоянием.

- суметь разделить персонажей сочинения(произведения) цель прочитанного произведения определить идейно-нравственную концепцию автора.

- рассматреть сравнивая художественные особенности, жанры, произведения, поднятые в них огромные проблемыКомпетенции: понимание роли И.Жансугурова в жизни страны.

ЭК

Пәннің шифры EMR 2208

Пән атауы: Экономиканы мемлекеттік реттеу

Пререквизит: экономикалық теория

Постреквизит: стратегиялық менеджмент

Мақсаты: мемлекеттік және нарықтық механизмді реттеуде өзара әрекеттесулерді көрсету, мемлекеттік әдістерді, олардың инструменттерін талдау, Қазақстан экномикасының өсуіне экономикалық цикл әсері, жағдайы даму перспективасын қарастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Экономиканы мемлекеттік реттеуде қажеттілігі. Мақсаты мен міндеті. Ұйымдастырушылық-құқықтық негізі. Шетелдік тәжірибе. Жоспарлау және болжау. Экономикалық өсу. Әлеуметтік қорғау. Қаржы-экономикалық механизмді реттеу. Мемлекеттің аймақтық, экологиялық, сыртқыэкономикалық қызметі. Мемлекеттің антимонополды саясаты.

Күтiлетiн нәтижелер: Студенттер мемлекеттiк саясаттың формаларының iске асыруының механизімін түсiнедi; ұлттық экономиканың мемлекеттiк реттеуiнiң аспаптарын және әдiстерін қолданып, талдауға икемді болады; жаһандану жағдайындағы қазiргi әлемнiң экономикалық мәселелерiне өзінің бағасымен бағалауды уйренеді.

Құзыреті: Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістерін меңгеру; Кәсіпорынның қаржылық көрсеткішін талдай алу.


ЭК

Шифр дисциплины GRE 2208

Название дисциплины: Государственное регулирование экономики

Пререквизит: экономическая теория

Постреквизит: стратегический менеджмент

Цель изучения: дать студентам общее представление о сложных проблемах государственного регулирования экономики, показать цели, объекты, субъекты и средства регулирования, представить логику, механизм и пределы возможностей государственной политики.

Краткое содержание основных разделов: Научные основы, факторы объективной необходимости государственного регулирования экономики (ГРЭ). Цель и задачи ГРЭ. Организационно-правовые основы государственного регулирования.Зарубежный опыт ГРЭ. Прогнозирование и планирование как начальный этап деятельности государства по регулированию экономики. Сущность, факторы и методы обеспечения экономического роста. Государственные меры по социальной защите населения и рациональному использованию человеческих ресурсов. Политика доходов и заработной платы. Использование финансово-кредитных механизмов регулирования экономики. Госрегулирование инвестиций. Антимонопольная политика государства.

Ожидаемые результаты: изучат законодательную базу применительно к каждой теме; проанализируют формы сотрудничества государства и бизнеса; выяснят функции и особенности деятельности госорганов на разных уровнях управления; рассмотрят отраслевой и региональный аспекты управления экономикой.

Компетенции:

владеть основными методами, способами и средствами государственного регулирования экономики; анализировать финансовые показатели предприятияТК 2.9

Пәннің шифры: BJ 3224

Пән атауы:Бизнес-жоспарлау

Пререквизиттері: менеджмент

Постреквизиттері: өндірістік менеджмент

Мақсаты:шаруашылық субъектілердің қызметін нарық жағдайында жоспарлаудың теориялық негіздерін зерттеу, және бизнес -жоспарды құру әдістемесін игеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Қандайда болсын шаруашылық қызмет саласында бизнесті жоспарлау кәсіпорын міндетін балгілеу, жалпы стратегиясын дайындау, талаптарды нақты көрсеткіштермен байланысты. Осының барлығы бизнес ортасына әсер ететін ішкі және сыртқы факторларды зерттеуді, басқарушы шешімдерді қабылдауда түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдануды талап етеді.

Күтілетін нәтиже:кәсіпорынның қызметінің тиімділігін анықтай алады;

  • бизнес-жоспарды құрастыра алады;

  • нарықты зерттеп оған баға бере алады

  • маркетингтік зерттеулер жүргізеді

  • бизнестің тиімді жолдарын анықтай алады.

Құзыреті:

- капитал және серіктес тарту үшін диалог құра білу;

- бизнес-жоспарды дұрыс жасау.


КВ 2.9

Шифр дисциплины:ВР 3224

Название дисциплины: Бизнес-планирование

Пререквизиты: менеджмент

Постреквизиты: производственный менеджмент

Цель изучения: Овладение навыками разработки бизнес-плана

Краткое содержание основных разделов: Дисциплина «Бизнес-планирование» направлена на изучение всех аспектов плановой деятельности хозяйствующих субъектов. Основной акцент сделан на методику разработки бизнес- плана. Приобретение этих навыков необходимо для студентов всех экономических специальностей. Наиболее актуально это для будущих маркетологов, так как именно они должны владеть навыками разработки финансовой стратегии предприятия, вытекающей из рыночных исследований и направленной на конечный финансовый результат.

Ожидаемые результаты:

 • оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности производства;

 • составлять бизнес-план и увязывать в нем внешние и внутренние факторы развития предприятия. эффективно использовать полученные знания в практической деятельности

Компетенции: умение вступать в диалог с целью привлечения партнеров и капитала;

правильное составление бизнес-плана, понимание возможностей его преобразования.ЭК

Пәннің шифры АМ 4336

Пән атауы: Антикризистік менеджмент

Пререквизиттері : Менеджмент

Постреквизиттері: стратегиялық менеджмент

Мақсаты: Экономиканың нақты секторында экономикалық әдістерді пайдаланудың есептеу-талдау дағдыларға иелену және қажетті кәсіби білімдерінің қалыптасуы.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дағдарыстардың пайда болуын және олардың рөлін білу. Дағдарыс жіктелімі. Экономикалық дағдарыстарыдың ерекшеліктері мен түрлерін. Дағдарыс белгілерін. Дағдарысқа қарсы басқрудың қажеттілігі. Дағдарыс жағдайларын мемлекеттік реттеу. Кәсіпорын, ұйым банкроттығының үрдісі.

Күтілетін нәтиже: фирманың қаржы-шаруашылық қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны;кәсіпорын қызметін жоспарлау әдістерін;кәсіпорын қызметін бағалау әдістерін;кәсіпорын қызметін жоспарлау саласындағы озық отандық және шетелдік кәсіпорындар тәжірибелерін білу.

Құзыреті:

- өз қызметінде құқықтық құжаттырды пайдалана білу;

- ұжыммен кооперацияға дайындық;

- өзін-өзі дамытуға қабілеттілік, біліктілігі мен шеберлігін арттыру.ЭК

Шифр дисциплины AM 4336

Название дисциплины: Антикризисный менеджмент

Пререквизиты: Менеджмент

Постреквизиты: стратегический менеджмент

Цель изучения: Формирование необходимых профессиональных знаний и овладение расчетно-аналитическими навыками применения экономических методов управления в производственном секторе экономики.

Краткое содержание основных разделов:

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии общества. Типология кризисов. Особенности и разновидности экономических кризисов. Признаки кризиса: распознавание и преодоление. Фазы цикла и их проявление. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Основные черты и механизмы антикризисного управления. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе государственного управления. Технология процессов реорганизации, банкротства и ликвидации предприятии и организаций.Ожидаемые результаты: Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы; методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; методы оценки деятельности предприятия; опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления деятельностью предприятия.

Компетенции:

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.ТК 2.4

Пәннің шифры : ОМ 2214

Пән атауы:Өндірістік менеджмент

Пререквизиттері : Менеджмент

Постреквизиттері: инновациялық менеджмент

Мақсаты: нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау мен басқару мәселелерін және өндірістік жүйелердің тиімді қызметін қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдауды оқыту

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Терминология және түсінік аппаратын меңгеру; өндірісті басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі аясын түсіну; негізгі өндірісті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін ашу өндірістік инфрақұрылымды жоспарлау және ұйымдастырудың негіздерін оқу; кәсіпорындардағы тиімді басқарудың механизмін көрсету.

Күтілетін нәтиже: (білім алғаннан кейін алатын білімі, икемділігі, дағдысы) студенттер кәсіпорын менеджменті аясында өндірістік менеджменттің ерекшелігін білетін болады.

Кәсіпорында өндіріс процесін басқару және ұйымдастыру дағдыларын игередіҚұзыреті:

Кәсіпорынның өндірістік қызметімен байланысты басқарушылық шешімді қабылдауда теориялық және практикалық білімдерді меңгереді; өндірістік менеджменттің негізгі элементтерін білуКВ 2.4

Шифр дисциплины: PМ 2214

Название дисциплины: Производственный менеджмент

Пререквизиты: Менеджмент

Постреквизиты: инновационный менеджмент

Цели изучения:дать студентам теоретические знания по производственному менеджменту.

Краткое содержание разделов:Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия. Производство и производственные системы. Комплексная подготовка производства и освоения новой продукции. Организация и управление производственным процессом. Производственная мощность предприятия. Производственная программа и обеспечение выполнения. Управление качеством производственных процессов и продукции. Организация внутри производственных материальных потоков. Организация и управление материально-производственными запасами.

Ожидаемые результаты:студенты будут знать особенности производственного менеджмента в системе менеджмента предприятия.

будут уметь навыки организации и управления производственным процессом на предприятии.

Компетенции:

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области принятия управленческих решений, связанных с производственной (операционной) деятельностью предприятий; умение знать основные элементы производственного менеджмента.ТК 2.6

Пәннің шифры: BShT 3220

Пән атауы: Ұйымдастырушылық тәртіп

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Инновациялық менеджмент

Мақсаты: негізгі ұйымдастыру қызметтерді (шешім қабылдау, ұйымдастыру, мотивациялау, бақылау) және адам ресурстарын басқарудың қазіргі құралдарын оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Басқару теориясындағы басқарушылық шешім қабылдау мәселелері. Басқарушылық шешім сапасы. Басқарушылық шешімге менеджменттің ғылыми әдістерін қолдану. Шешім қабылдауда қойылатын негізгі талаптар. Басқарушылық шешімнің тиімділік матрицасы. Қатаң, бырақ орындалатын стандарттар белгілеу. Мониторинг қабылданған шешімнің сапасын бақылау әдісі ретінде.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • Шешім қабылдаудың теориясы мен моделін;

 • Түсініксіздік жағдайында шешім қабылдау жолдарын;

 • Шешім қабылдауда мүмкін болатын математикалық әдістерді білу

Менеджмент шеңберінде зерттеу, талдау және бақылаудың жолдарын қолдана білу..

Құзыреті:

- ұйымдағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау және диагностика жүргізу;

- басқарушылық шешім қабылдау әдістерін тәжірибеде қолдану.


КВ 2.6

Шифр дисциплины : RUR 3220

Название дисциплины: Организационное поведение

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Инновационный менеджмент

Цель изучения: изучение методов реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль) и современным инструментарием управления человеческими ресурсами.

Краткое содержание основных разделов:Проблема управленческих решений в теории управления. Сущность управленческого решения.Сущность и понятие качества управленческого решения. Качество и эффективность управленческого решения. Применение к разработке управленческих решений научных подходов менеджмента.Основные требования системного подхода к исследованию проблемных ситуаций (ПС) при принятии управленческих решений. Параметры условий неопределенности внешней и внутренней среды. Матрица эффективности управленческих решений. Установление жестких, но достижимых стандартов; Вознаграждение за достижение установленных стандартов и норм. Мониторинг как метод контроля качества реализации принятых решений. Система организации и контроля исполнения управленческих решений в управлении персоналом.

Ожидаемые результаты: знать:

Основные теории и модели принятия решений;

Основные принципы и правила принятия решений в условиях определенности, условиях неопределенности и в условиях риска; проблему рациональности решений и основные модели теории игр; возможности математических методов принятия решений; проблему реализации решений и ответственности лица, принимающего решение; применить методический аппарат, позволяющий исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области менеджмента.

Компетенции:

Быть компетентным в вопросах:

- Диагностики и анализа социально-экономических проблем и процессов в организации;

- В вопросах психических функций и их физиологических механизмов.ТК 2.6

Пәннің шифры: BShT 3220

Пән атауы: Басқарушылық шешімдерді талдау

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Инновациялық менеджмент

Мақсаты: негізгі басқарушылық қызметтерді (шешім қабылдау, ұйымдастыру, мотивациялау, бақылау) және адам ресурстарын басқарудың қазіргі құралдарын оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Басқару теориясындағы басқарушылық шешім қабылдау мәселелері. Басқарушылық шешім сапасы. Басқарушылық шешімге менеджменттің ғылыми әдістерін қолдану. Шешім қабылдауда қойылатын негізгі талаптар. Басқарушылық шешімнің тиімділік матрицасы. Қатаң, бырақ орындалатын стандарттар белгілеу. Мониторинг қабылданған шешімнің сапасын бақылау әдісі ретінде.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • Шешім қабылдаудың теориясы мен моделін;

 • Түсініксіздік жағдайында шешім қабылдау жолдарын;

 • Шешім қабылдауда мүмкін болатын математикалық әдістерді білу

Менеджмент шеңберінде зерттеу, талдау және бақылаудың жолдарын қолдана білу..

Құзыреті:

- ұйымдағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау және диагностика жүргізу;

- басқарушылық шешім қабылдау әдістерін тәжірибеде қолдану.


КВ 2.6

Шифр дисциплины : RUR 3220

Название дисциплины: Разработка управленческих решений

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Инновационный менеджмент

Цель изучения: изучение методов реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль) и современным инструментарием управления человеческими ресурсами.

Краткое содержание основных разделов:Проблема управленческих решений в теории управления. Сущность управленческого решения.Сущность и понятие качества управленческого решения. Качество и эффективность управленческого решения. Применение к разработке управленческих решений научных подходов менеджмента.Основные требования системного подхода к исследованию проблемных ситуаций (ПС) при принятии управленческих решений. Параметры условий неопределенности внешней и внутренней среды. Матрица эффективности управленческих решений. Установление жестких, но достижимых стандартов; Вознаграждение за достижение установленных стандартов и норм. Мониторинг как метод контроля качества реализации принятых решений. Система организации и контроля исполнения управленческих решений в управлении персоналом.

Ожидаемые результаты: знать:

Основные теории и модели принятия решений;

Основные принципы и правила принятия решений в условиях определенности, условиях неопределенности и в условиях риска; проблему рациональности решений и основные модели теории игр; возможности математических методов принятия решений; проблему реализации решений и ответственности лица, принимающего решение; применить методический аппарат, позволяющий исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области менеджмента.

Компетенции:

Быть компетентным в вопросах:

- Диагностики и анализа социально-экономических проблем и процессов в организации;

- В вопросах психических функций и их физиологических механизмов.ТК 2.1

Пәннің шифры: КМ1204

Пән атауы: Қаржылық математика

Пререквизиттері: Экономикадағы математика

Постреквизиттері: бизнес-жоспар

Мақсаты: экономикалық талдауда математикалық әдістерді қолдануды үйрету, микро және макроэкономикалық процестерді болжау, нақты математикалық модельдерді жасауды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: жай және күрделі пайыздық ставканы есептеудегі көбейтілген сома. Номиналды, периодты, тиімді ставкалар. Нақты пайызды анықтауда инфляция есебі. Конверсионды операциялар. Қаржылық ағымдар. Күрделі пайыздар. Баламалы төлем сомасын анықтау. Жылдық рента. Рентаның қазіргі құны.

Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық есептілік дағыларын меңгеру.

Құзыреті: математикалық қатынастарды есептей алу, алынған мәліметтерді талдау, қайта жаңалау, қаржылық модель жасай алу.


КВ 2.1

Шифр дисциплины: FM 1204

Название дисциплины: Финансовая математика

Пререквизиты: Математика в экономике

Постреквизиты:бизнес-планирование

Цель изучения: реализация методов математики в практике экономического анализа; прогнозирования микро- и макроэкономических процессов; уметь строить математические модели реальных процессов и явлений.

Краткое содержание основных разделов: Расчет наращенной суммы при начислении простых процентов и по сложным процентным ставкам. Номинальная, периодическая, эффективная ставки. Учет инфляции при определении реального процента. Конверсионные операции: Определение суммы заменяющего платежа. Финансовые потоки. Сложные проценты.

Определение суммы заменяющего платежа. Консолидация платежей. Современная стоимость ренты.Ожидаемые результаты: вырабатывать творческое мышление; способность структурировать данные (ситуацию); получать навыки в финансовых расчетах.

Компетенции:способность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические отношения;создавать финансовую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты.

ТК 2.1

Пәннің шифры: Eko 1204

Пән атауы: Эконометрика

Пререквизиттері: Экономикадағы математика

Постреквизиттері: бизнес-жоспар

Мақсаты: экономикалық талдауда математикалық әдістерді қолдануды үйрету, нақты математикалық модельдерді жасауды үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика. Төмен квадраттар әдісі. Детерминация коэффициенті. Жеке корреляция. Сызықтық емес эконометрикалық модельдер. Мультиколлинеарлық.Гетероскедастика. Динамикалық қатар.

Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық есептілік дағыларын меңгеру.

Құзыреті: математикалық қатынастарды есептей алу, алынған мәліметтерді талдау, қайта жаңалау, қаржылық модель жасай алу, экономикалық құбылыстарды талдауда математиканы қолдана білу.


КВ 2.1

Шифр дисциплины: Eko 1204

Название дисциплины: Эконометрика

Пререквизиты: Математика в экономике

Постреквизиты:бизнес-планирование

Цель изучения: реализация методов эконометрического моделирования в практике экономического анализа; уметь строить математические модели реальных процессов и явлений.

Краткое содержание основных разделов: Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Метод наименьших квадратов. Модель множественной линейной регрессии. Классическая модель множественной линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Спецификация переменных. Частная корреляция. Нелинейные эконометрические модели. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Динамический ряд.

Ожидаемые результаты: вырабатывать творческое мышление; структурировать данные; создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее; интерпретировать полученные результаты.

Компетенции: понимание роли математических методов в экономических исследованиях;умение понимать связи между свойствами математических конструкций и особенностями экономических объектов;умение применять математику для анализа экономических явлений.

ТК 2.1

Пәннің шифры :МТВ 1204

Пән атауы: Мәліметтерді талдау және болжамдау.

Пререквизиттері: экономикалық теория

Постреквизиттері: антикризистық менеджмент

Мақсаты:әлеуметтік-экономикалық дамуда болжамдау және шешім қабылдауды оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Экономикалық мәліметтер типтері. Мәліметті ұсыну әдісі. Уақытша қатар компоненті. Факторлы және компонентті талдау. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау.

Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойды қалыптастыру; ақпаратты жүйелеуді білу; қаржылық есептілік дағыларын меңгеру.

Құзыреті:экономикалық көрсеткіштерді болжамдай білу; статистикалық ақпарат негізінде модель жасау; қолданбыл бағдарламалар пакетін пайдалану арқылы әдістерді қолдану.


КВ 2.1

Шифр дисциплины: ADP 1204

Название дисциплины: Анализ данных и прогнозирование

Пререквизиты: экономическая теория

Постреквизиты:антикризесный менеджмент

Цель изучения:Владеть навыками анализа данных различной природы для обоснованных принятия решений и прогнозирования социально-экономического развития.

Краткое содержание основных разделов: Типы экономических данных. Методы представления данных. Компоненты временного ряда. Прогнозирование с моделями временных рядов. Многомерное шкалирование. Факторный и компонентный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ.

Ожидаемые результаты: Строить математические модели реальных процессов и явлений;Создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее; интерпретировать полученные результаты;Адекватно применять математику для решения возникающих в повседневной жизни проблем.

Компетенции в вопросах:

 • Подхода к прогнозированию экономических показателей;Построению моделей на основе статистической информации; Применения методов, используя пакеты прикладных программ.

ТК 2.2 Пәннің шифры: KIJ 2207

Пән атауы: Кәсіби іс-қағаздарын жүргізу

Пререквизит: казақ (орыс) тілі

Постреквизит: дипломдық жұмысты жазу

Мақсаты: кәсіби іс қағаздарды жүргізу тәртібі және талаптарымен таныстыру. Кәсіби іс қағаздарды жүргізудің қажеттілігін түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кәсіби іс қағаздарды жүргізу негізі және қағидалары, ерекшеліктері. Кәсіби ісқағаздарды жүргізу қажеттілігі, мақсаты мен міндеті. Кәсіби іс қағаздарды жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық негізі. Кәсіби іс қағаздарды жүргізу тәсілдері мен механизмдері. Кәсіби іс қағаздарды тіркеу, ұйымдастыру, қадағалау. Кәсіби іс қағаздарды жүргізу тәртібі мен талаптары. Кәсіби іс қағаздарды жүргізу кезіндегі жауапкершілік.

Күтiлетiн нәтижелер: студенттердің кәсіби іс қағаздарды жүргізу қажеттілігін, негізін, ерекшелігін түсіну, іс қағаздарды жазу тәртібі мен талаптарын меңгеру. Кәсіби іс қағаздарды жүргізу тәсілдерімен механизмдерін талдау. Мемлекеттік басқарудың әр түрлі деңгейлеріндегі іс қағаздарды жүргізу ерекшеліктері мен жауапкершлікті білу.

Құзыреті: кәсіби іс-қағаздарды жүргізу тәртібі мен талаптарын білу, іс қағаздарды жүргізу дағдыларын меңгеру.

КВ 2.2 Шифр дисциплины: PD 2207

Название дисциплины: Профессиональное делопроизводство

Пререквизит: казахский (русский) язык

Постреквизит: написание дипломной работы

Цель изучения: ознакомить с правилами и требованиями профессионального делопроизводства. Объяснить важность ведения профессионалного делопроизводства.

Краткое содержание основных разделов: Основы, принципы и особенности ведения профессионального делопроизводства. Необходимость, цели и задачи ведения профессионального делопроизводства. Организационно-правовые основы ведения профессионального делопроизводства. Методы и механизмы ведения профессионального делопроизводства. Регистрация, организация и контроль ведения профессионального делопроизводства. Правила и требования ведения професионального делопроизводства. Ответственность во время ведения професионального делопроизводства.

Ожидаемые результаты: понимание студентами необходимости, основ, правил и требовании к ведению профессионального делопроизводства. Анализировать методы и механизмы ведения делопроизводства. Знание особенностей ведения профессионального делопроизводства на всех уровнях управления и быть ответсвенным за это.

Кометенции: знать правила и требования професионального делороизводства и иметь навыки их ведения.

ТК 2.2

Пәннің шифры: MAAT 2207

Пән атауы: Мамандыққа арналған академиялық тіл

Пререквизиттері: шет тілі

Постреквизиттері: зерттеушілерге арналған шет тілі

Цель изучения: объяснить что собой представляет академический стиль. Дать студентам общее представление о написании рефератов, аннотации, эссе в академическом стиле.

Краткое содержание основных разделов: Отличие академического стиля от неакадемического стиля. Содержание эссе и его написание. Критическое мышление в тексте и письме. Процесс работы над текстом пероисточникоми его этапы. Перефразирование как способ выражение собственных мыслей. Правила составления бибилиографии.

Ожидаемые результаты: понимание особенностей академического стиля; применение академического стиля при написании рефератов, эссе, научных статей; Умение работать над текстом первоисточником; знать правлиа составления бибилиографии.

Компетенции: выработка навыков у студентов чтения и написания академических текстов, преобразование информации и создание нового текста. Практическиенавыки работы над первоисточникоми при реферировании, умение предельно сжато состовлять аннотации к научным статьям.КВ 2.2

Шифр дисциплины: AYaS 2207

Название дисциплины: Академический язык для специальности

Пререквизиты: английский язык

Постркевизиты: английский для исследователей

Цель изучения: объяснить что собой представляет академический стиль. Дать студентам общее представление о написании рефератов, аннотации, эссе в академическом стиле.

Краткое содержание основных разделов: Отличие академического стиля от неакадемического стиля. Содержание эссе и его написание. Критическое мышление в тексте и письме. Процесс работы над текстом пероисточникоми его этапы. Перефразирование как способ выражение собственных мыслей. Правила составления бибилиографии.

Ожидаемые результаты: понимание особенностей академического стиля; применение академического стиля при написании рефератов, эссе, научных статей; Умение работать над текстом первоисточником; знать правлиа составления бибилиографии.

Компетенции: выработка навыков у студентов чтения и написания академических текстов, преобразование информации и создание нового текста. Практическиенавыки работы над первоисточникоми при реферировании, умение предельно сжато состовлять аннотации к научным статьям.

ТК 2.12

Пәннің шифры ЕАТ 1202

Пән атауы: Экономикада ақпараттық технологиялар

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: инновациялық менеджмент

Мақсаты:ақпараттық технология мен жүйелерді қолдану мен жүргізуде болашақ мамандарға теориялық білім мен тәжірибелік дағды қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ақпараттандыру және шешім қабылдау. Ақпараттық технологиялар. Экономикалық ақпараттық технологиялар. MS Word мәтіндік редакторы және MS Excel электронды кестесі. Экономикалық көрсеткіштер. Есептеу желісі. Электронды сауда. Интернет-банкинг. Экономикалық және бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясы.

Күтілетін нәтиже:

 • Ақпараттық технология мен жүйе қызметінің құрылуының теориялық негізін;

 • Экономикада жаңа ақпараттық технологиялардың қолданылуы;

 • Қолданбалы бағдарламалармен қолдана білу.

Құзыреті:қазіргі ақпараттық қоғамда ақпараттың мағынасы мен мәнін түсіну; ақпаратты алу, сақтау жолдарын меңгеру; ақпаратты басқару құралы ретінде компьютердің жұмысын жетік білу; жаһандық жүйелерде жұмыс жасай білу.

КВ 2.12

Шифр дисциплины ITE 1202

Название дисциплины: Информационные технологии в экономике

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты: инновационный менеджмент

Цель изучения:формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в области создания, функционирования и использования информационных технологий и систем

Краткое содержание основных разделов:Информатизация и принятие решения. Информационные технологии. Экономические информационные системы. Системы управления БД. Текстовый редактор MS Word и электронная таблица MS Excel. Автоматизация офиса. Экономические показатели. Управляющие, исследовательские и обучающие системы. Использование распределительных информационных систем в экономике. Вычислительные сети. Электронная коммерция. Интернет-банкинг.Текстовый редактор MS Word и электронная таблица MS Excel. Системы управления БД. Технологии обработки бухгалтерской информации.

Технологии обработки экономической информации.Ожидаемые результаты:

 • теоретические основы построения и функционирования информационных технологий и систем ,

 • перспективные направления применения новых информационных технологий в экономике.

Компетенции:понимать сущность и значение информации в развитиисовременного информационного общества; владеть основными методами, способами и средствами получения,хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средствомуправления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерныхсетях.

ТК 2.12

Пәннің шифры EEESh 1202

Пән атауы: MS Excel-де экономикалық есептерді шешу

Пререквизиттері: Информатика

Постреквизиттері: инновациялық менеджмент

Мақсаты:Excel бағдарламасында түрлі бағдарламалар, жобалар жасауды меңгерту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Excel базалық элементтері. Excel кітабы мен парақтары. Ұяшықтар. Басу. Құжатты сақтау. Мәліметтермен жұмыс. Мәтіндік, сандық ақпарат. Импорттау. Excel-де диаграмма салу. Формулалар. Қызметтер. АМОРУМ, АСЧ, АПЛ, БЗРАСПИС, ВСД, ДЛИТ, ДОХОД, КПЕР, НОМИНАЛ, ОБЩДОХОД, ПЛТ, ПР ПЛАТқызметтері.

Күтілетін нәтиже:электронды кестемен жұмысқа үйрету.

Құзыреті:статистикалық және экономикалық диаграммалар мен графиктер жасау; кездейсоқ алынған мәліметтерді құру.


КВ 2.12

Шифр дисциплины REZE 1202

Название дисциплины: Решение экономических задач в MS Excel

Пререквизиты: Информатика

Постреквизиты:инновационный менеджмент

Цель изучения:освоения способов применения программы Excel в ходе анализа наборов реальных бизнес-данных, при создании прогнозов и принятии решений

Краткое содержание основных разделов:Базовые элементы Excel. Книги и листы Excel. Ячейки. Печать. Сохранение документа. Подключаемые модули программы Excel. Работа с данными. Диаграммы в программе Excel. Функции. Функция БС. Функция АМОРУМ. Функция АМОРУМ. Функция АПЛ. Функция АСЧ. Функция ПС. Функция БЗРАСПИС. Функция ВСД, ДЛИТ. Функция ДОХОД .Функция КПЕР.Функция НОМИНАЛ.Функция ОБЩДОХОД.Функция ПЛТ.Функция ПР ПЛАТ


Ожидаемые результаты: научить студентов владеть с электронными таблицами.

Компетенции: создавать случайно распределенные наборы данных; манипулировать столбцами данных; создавать случайные выборки данных из крупных наборов данных.

ТК 2.4

Пәннің шифры:Log 2214

Пән атауы:Логистика

Пререквизиттері: экономикалық теория

Постреквизиттері: брендингті басқару

Мақсаты: тауарды өндіру, бөлу және айлалымы саласындағы материалдық және ақпараттық ағымдарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару облысында маманды құру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Маркетингтік логистиканың теориялық негізі. Маркетингтік логистиканың шет елдік эволюциясы. Кәсіпорынның логистикалық шығындарын басқару. Ақпараттық логистика. Сатып алу логистикасы. Қойма шаруашылығының логистикасы: рөлі, мәні, маңызы. Тауар қорларын логистикалық басқару. Тасымалдау логистикасы. Өндірістік логистика. Логистикалық менеджмент. Қазақстанда маркетингтік логистиканы мемлекеттік реттеу.

Күтілетін нәтиже:

- материалдық және ақпараттық ағымдарды құрудың реттігін білу;

- нарықтық қатынастардың пайда болатын және дамитын шарттарда матеиалдық және ақпараттық ағымдарды басқару, жоспарлау және реттеудің негізгі әдістерін білу;

Құзыреті:

- жылдам өзгеретін сыртқы ортаның шарттарында шешімдерді қабылдай білу;

- жағдайлық басқарудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларды игеру;

- стандартты емес жағдайларда, белгісіздік және тәуекел шарттарында тәжірибелік мәселелер мен міндеттерді шешу үшін теориялық дайындығы болуы тиіс.- алынған білімді тәжірибелік қызметте қолдана білу.


КВ 2.4

Шифр дисциплины:Log 2214

Название дисциплины: Логистика

Пререквизиты: экономическая теория

Постреквизиты: управление брендингом

Цель изучения: Овладение теоретических основ и понятийного аппарата логистики, а также овладение практическими навыками по применению элементов и принципов логистики.

Краткое содержание основных разделов: Теоретические основы маркетинговой логистики. Экономическая сущность, роль и функции логистики. Эволюция маркетинговой логистики в зарубежныхстранах. Закупочная логистика. Основные виды транспорта и транспортировки в РК. Управление в транспортной логистике. Производственнаялогистика. Зарубежный логистический опыт. Перспективные формы и методы организации логистики. Логистический менеджмент, как новый путь оптимизации торговли. Государственное регулирование маркетинговой логистики в Казахстане.

Ожидаемые результаты: В результате освоения предмета должно выработаться творческое мышление, необходимое для выбора лучших способов решения хозяйственных задач, стоящих перед предприятием, и нахождения оптимального выхода в решении профессиональных проблем как исполнительского, так и управленческого характера.

Компетенции: умение вступать в диалог со специалистами по маркетингу, поскольку знания логистики расширят сферу их профессиональной пригодности, включая сбыта, транспортировки, систему снабжения, сбыт продукции, информатики, управление запасами, анализ различных стратегий по обеспечению фирмы материальными ресурсами;анализировать эффективность сбыта, транспортировки, систему снабжения, сбыт продукции, информатики, управление запасами, анализ различных стратегий по обеспечению фирмы материальными ресурсами.

ЭК

Пәннің шифры: IM 3223

Пән атауы: Инновациялық менеджмент

Пререквизиттері: Менеджмент

Постреквизиттері: корпоративтік менеджмент

Мақсаты: макро және микродеңгейде теориялық және практикалық тәжірибені және инновациядағы басқарудың қызметі мен әдістерін ғылыми тұрғыда білу, жан-жақтылау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Инновациялық менеджменттің теориялық негізі. Компанияның инновациялық қызметін басқару негізі. Инновациялық процесті ұйымдастыру формасы мен әдісі. Кәсіпорынның инновациялық потенциал деңгейін анықтау. Инновацияалық жобаларды басқару және жобаның тиімділік деңгейін бағалау. Өнімнің өмірлік циклында инновацияны игеру және қалыптастыру әдістері. Инновациялық стратегия. Инновациялық қызмет нәтижелері. Зияткерлік меншік. Шағын бизнес. Венчурлық қаржыландыру. Өзгермелі сыртқы орта жағдайында шаруашылық субъектілерінің инновациялық типін жіктеу және нарықтағы әрекеттерін талдау. Инновациялық қызметті қолдаудың әлемдік тәжірибесі. Инновациялық инфрақұрылым. Қазақстанның инновациялық даму проблемалары мен қазіргі жағдайы. ҚР инновациялық кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі бағыттары.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • инновация, новатика түсінігінің мағынасын білу;

 • инновациялық жобалар туралы ақпарат білу;

 • теориялық алған білімдерін нақты практикалық білімде қолдана білу;

 • инновациялық менеджменттің шет елдік тәжірибесімен танысу.

Құзыреті:

- экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдерді қабылдау;

- тәжірибелік тапсырмаларды шешу.


ЭК

Шифр дисциплины: IM 3223

Название дисциплины: Инновационный менеджмент

Пререквизиты: Менеджмент

Постреквизиты: корпоративный менеджмент

Цель изучения: изучение навыков экономического анализа и синтеза, системного подхода инновационных методов.

Краткое содержание основных разделов: Становление теории инноватики и ее современные концепции. Основы управления инновационной деятельности компании. Методы и формы организации инновационного процесса. Определение уровня инновационного потенциала предприятия. Управление инновационными проектами и оценка уровня эффективности проектов. Методы управления созданием и освоением инновации на различных этапах жизненного цикла продукции. Инновационные стратегии. Результаты инновационной деятельности. Интеллектуальная собственность. Малый бизнес. Венчурное финансирование. Классификация хозяйствующих субъектов по инновационному типу и анализ их поведения на рынке в условиях изменяющиеся внешней среды. Мировой опыт поддержки инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура. Анализ современного состояния и проблемы инновационного развития Казахстана. Основные направления поддержки развития инновационного предпринимательства в РК.

Ожидаемые результаты: уметь анализировать, оценивать состояние фирмы и ее показателей (природных, трудовых, финансовых); уметь оценивать способность создания преимущества товара или услуг в соответствии со спросом; анализа возможности обеспечения наиболее эффективных зон развития фирмы; владеть методикой оценки инновационных решений, методикой выбора лучшего инновационного проекта и оптимальной последовательности освоения капитальных вложений в инновации; владеть навыками расчета сметы затрат по реализации инновационных проектов и их эффективности

Компетенции:

- комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков касающихся решения задач экономического и организационного характера;

- теоретическими знаниями и практическими навыками ситуационного управления.


ТК 2.3

Пәннің шифры: MSE 2212

Пән атауы: Мемлекеттік сектор экономикасы

Пререквизит: Экономикалық теория

Постреквизит: Өндірістік және липломалды іс-тәжірибе

Мақсаты: кәсіпорын экономикасы және мемлекеттік және жергілікті секторларды ұйымдастыру саласындағы экономикалық және талдаушылық жұмыстарының ерекшеліктері жайлы терең білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Мемлекеттік және жергілікті секторлар экономикасының әдістемелік негіздері. Кіріспе. Мемлекеттік және жергілікті секторлар экономикасының мақсаттары мен міндеттері. Мемлекеттік және жергілікті секторлар кәсіпорындарындағы өндірістің даму факторлары. Мемлекеттік және жергілікті кәсіпорындардың баға саясаты. Кәсіпорындардың инвестициялық саясаты.

Күтілетін нәтиже:

Студенттер пәнді оқу нәтижесінде қазіргі мемлекеттің экономикасының жағдайын және қоғамдық сектордың қызметінің барлық тұстарын сипаттайтын негізгі теориялық концепцияларды білуі тиіс.Құзіреті: қоғамдық сектор экономикасының негізгі проблемаларын және онда қалыптасатын жағдайларды үлгілеу аппаратын графикалық талдау дағдыларын, салық жүйелерінің және мемлекеттік шығындар бағдарламаларының тиімділігін бағалау әдістерін меңгеруі тиіс.


КВ2.3

Шифр дисциплины: EGS 2212

Название дисциплины: Экономика государственного сектора

Пререквизит: Экономическая теория

Постреквизит: Преддипломная и производственная практика

Цель изучения: дать студентам глубокие знания об особенностях экономической и аналитической работы в области экономики предприятий и организаций государственного и муниципального сектора как достаточно самостоятельных субъектов управления.

Краткое содержание разделов. Методические основы экономики государственного и муниципального сектора. Введение. Цели и задачи экономики государственного и муниципального сектора. Факторы развития производства на предприятиях государственного и муниципального сектора. Ценовая политика государственных и муниципальных предприятий. Инвестиционная политика предприятий. Ожидаемые результаты: Знать: современное состояние экономической теории государства, основные теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования общественного сектора, основные источники формирования средств и направления их расходования, последствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного федерализма;

Компетенции:

Владеть: навыками графического анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, методами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов.ТК 2.3

Пәннің шифры ЕЕ 2212

Пән атауы: Кәсіпорын экономикасы

Пререквизиттері: Экономикалық теория

Постреквизиттері: бизнесті бағалау

Мақсаты: шаруашылық жүргізудің нарықтық типі жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ойын дамыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде. Негізгі капитал. Айналым капиталы. Шикізат, минерал және отын-энергетика ресурсы. Еңбек ресурстары. Кәсіпорында еңбекақы. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі. Өндіріс шығындары және тауарды өндіру. Экономикалық тиімділік.

Күтілетін нәтиже:

 • кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәнін;

 • олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігін терең түсінуін;

 • оларды жүйелеу мен модельдей білуін;

 • факторлардың әсерін анықтауын;

 • жетілген нәтижелерін бағалауын, өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтауын үйренеді.

Құзыреті:

- кәсіпорында болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестерді терең түсіне білу;

- нәтижелерді бағалау, өндіріс тиімділігін көтеруді анықтай алу.


КВ 2.3

Шифр дисциплиныЕР 2212

Название дисциплины: Экономика предприятия

Пререквизиты: Экономическая теория

Постреквизиты:оценка бизнеса

Цель изучения:выработка у студентов экономического мышления на основе изучения экономического механизма функционирования предприятия в условиях рыночного типа хозяйствования.

Краткое содержание основных разделов:Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической системы. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. Издержки производства и реализации продукции. Экономическая эффективность деятельности предприятия.

Ожидаемые результаты:

Вырабатывать творческое мышление, необходимое для выбора лучших способов решения хозяйственных задач, стоящих перед предприятием, и нахождения оптимального выхода в решении профессиональных проблем как исполнительского, так и управленческого характера;Компетенции: глубоко понимать сущность экономических явлений и процессов, происходящих на предприятии, их взаимосвязь и взаимозависимость;оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности производства.

ТК 2.5

Пәннің шифры: ANB 2216

Пән атауы: Ақша, несие, банк

Пререквизит: экономикалық теория

Постреквизит: қаржылық менеджмент

Мақсаты: студенттердің ақша, несие, банк, бағалы қағаздар теориясы саласында іргетастық білімдерін қалыптастыру, олардың мәнін, қажеттілігін, қызметтерін тарихи және теориялық аспектіде, сондай-ақ қазіргі нарықтық экономикадағы рөлін және мағздылығын ашып қарастыру болып табылады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Ақшаның мәні мен қызметтері. Ақша реформалары. Несие және банк жүйесі. Коммерциялық банктер қызметтері, олардың қызмет етуін ұйымдастыру. Банктердің актив және пассив операциялары. Банк практикасындағы тәекелдер. ҚР-ның ҰБ, оның қызметтері және операциялары. Жалған капитал және қор биржалары. Валюта жүйесі. Халықаралық валюталық-несиелік институттар.

Күтiлетiн нәтижелер:


 • Ақша айналымы мен несиенің негізгі заңдылықтарын, түсініктері мен категорияларын білу;

 • Қазіргі кездегі ақша, несие, банк жүйесінің элементтерін құру үрдістерін, құру ерекшеліктерін талдай білу;

 • Экономикалық және әлеуметтік мәләметтерді жинау, сараптау әдістерін білу.

Құзыреті:

 • Қаржы нарығында делдал қызметін атқаратын қаржы институттарының негізін меңгеру;

 • Жүйелі ойлау, жалпы қабылдау дағдыларын меңгеру;

 • Ақша нарығының даму динамикасын талдау және синтездеуді жүргізу;

 • Қаржы механизмін жетілдіруде, құжаттарды толтыруда, қаржылық есептілікті жүргізуде алған білімді қолдана алу.
КВ 2.5

Шифр дисциплины DKB 2216

Название дисциплины: Деньги, кредит, банки

Пререквизит: экономическая теория

Постреквизит: финансовый менеджмент

Цель изучения: формирование у студентов твердых знаний и практических навыков в области денежного обращения и кредита, изучение специальной денежно-кредитной, банковской, биржевой и валютной терминологии: сложных процессов в денежно-кредитной и валютной системах, что позволит студентам профессионально ориентироваться в вопросах денег, кредита и банковской деятельности в условиях рыночных отношений.

Краткое содержание основных разделов:Происхождение и сущность денег. Денежный оборот и его структур. Безналичный денежный оборот и его организация.Налично-денежный оборот и его организация. Денежная система. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические последствия. Деньги в международном оборот. Необходимость и сущность кредита. Современная кредитная

систем. Банковские операции, риски и методы управления им.Ожидаемые результаты: в результате освоения дисциплины студент должен

Знать основные понятия, категории и закономерности денежного обращения и кредита; уметь анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания, тенденции построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.Компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов;

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;


 • способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

ТК 2.5

Пәннің шифры: KND 2216

Пән атауы: Қаржы нарығы және делдалдар

Пререквизит: экономикалық теория

Постреквизит: қаржылық менеджмент

Мақсаты: қазіргі қаржы нарығындағы тиімді басқарманың методологиясын оңтайлы жүргізу бойынша білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Қаржы нарығының теориялық негізі, оның құрылымы. Қаржы нарығында қаржы делдалдарының әрекеті. Қаржы нарығын реттеу. Әлемдік қаржылық нарық.

Күтiлетiн нәтижелер:


 • Түрлі қаржылық институттарды, олардың ұсынатын қызметтерін, баға қою әдістерін, басқару тәсілдері, ішкі және халықаралық қаржы нарықтарында тиімді қызметтерінің стратегиясын;

 • Қазіргі қаржы нарығында тиімді қызметтерді басқару тұжырымдамаларын.

 • Кері әсерлерді минималдау және тәуекелді бағалай білу;

 • Қаржы аясындағы факторларға сандық бағалау әдісін білу;

 • ҚР қаржы нарығының қазіргі жағдайын талдау.

Құзыреті:

 • Қаржы нарығында делдал қызметін атқаратын қаржы институттарының негізін меңгеру;

 • Жүйелі ойлау, жалпы қабылдау дағдыларын меңгеру;

 • Қаржы нарығының даму динамикасын талдау және синтездеуді жүргізу;

 • Қаржы механизмін жетілдіруде, құжаттарды толтыруда, қаржылық есептілікті жүргізуде алған білімді қолдана алу.
КВ 2.5

Шифр дисциплины FRP 2216

Название дисциплины: Финансовые рынки и посредники

Пререквизит: экономическая теория

Постреквизит: финансовый менеджмент

Цель изучения: глубокое овладение знаний и методологий эффективного управления операциями на современных финансовых рынках.

Краткое содержание основных разделов:Теоретические основы финансового рынка и его структуры, деятельность финансовых посредников на финансовом рынке, регулирование финансового рынка, мировой финансовый рынок.

Ожидаемые результаты:

- различные финансовые институты, предлагаемые ими услуги, методы ценообразования, стилей управления ими, стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных финансовых рынках;

- методологию эффективного управления операциями на современных финансовых рынках

уметь:


- проводить оценку возможных рисков и пути минимизации их негативных последствий

- владеть методикой количественной оценки факторов, влияющих на формирование процессов, протекающих в финансовой сфере.

- анализировать современное состояние финансового рынка РК.

Компетенции:

- владеть знаниями в области функционирования финансового рынка и основ деятельности финансовых институтов, выступающих в качестве посредников на финансовом рынке;

- приобрести умения и навыки поиска, формализации, структурирования и систематизации знаний, быть способным к системному мышлению и целостному восприятию экономической действительности;.

- владеть знаниями и умениями управления информацией, осуществлять анализ и синтез динамики процессов развития финансового рынка и его участников, стремиться к постоянному совершенствованию исследовательской культуры.

- применить знания в совершенствовании финансового механизма, составлении и заполнении форм финансовой документации, проведении финансовых расчетов, осуществлении финансового планирования и основ инвестирования;


ТК 2.7

Пәннің шифры: МВ3221

Пән атауы: Мемлекеттік бюджет

Пререквизит: қаржы

Постреквизит: әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

Мақсаты: студенттергебюджеттің орындалуы, жасалуы, бекітілуі бойынша жалпы түсінік қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны. Мемлекеттік бюджет экономиканы басқару құралы ретінде. ҚР бюджеттік жүйесі. ҚР бюджет түрлері. Бюджет табысы. Бюджет шығысының жүйесі. Қорғаныс, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік көмекке кететін бюджет шығындары. Дефицит. Профицит. ҚР бюджеттік процесті ұйымдастыру негізі. Бюджеттік бақылауды ұйымдастыру.

Күтiлетiн нәтижелер:

Республикалық және жергілікті бюджеттің жасалуын білу, мемлекеттік бюджеттің шығындар жүйесін меңгеру.Құзыреті:

- түрлі қызметтер мен міндеттерді жүзеге асыруда бюжеттен бөлінген соманы тиімді пайдалана білу;-ҚР бюджет жүйесінде туындаған мәселелер мен жағдайларды түсіне білу;

- бюджеттік жүйені жетілдіру бойынша білімін қолдану.КВ 2.7

Шифр дисциплины GB 3221

Название дисциплины: Государственный бюджет

Пререквизит: финансы

Постреквизит: социально-экономическое планирование

Цель изучения:дать общее понятие по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджетов

Краткое содержание основных разделов:Экономическое содержание государственного бюджета; Государственный бюджет как инструмент управления экономикой; Бюджетная система РК; Бюджетная классификация РК; Экономическое содержание доходов бюджета; Основные задачи и принципы прогнозирования доходов государственного бюджета; Система расходов госбюджета основы их планирования и финансирования; Планирование и финансирование расходов бюджета на государственные услуги общего характера; Формирование расходов на оборону, общественный порядок и безопасность; Расходы бюджета на образование, здравоохранение, на социальное обеспечение и социальную помощь. Дефицит. Профицит; Основы организации бюджетного процесса в РК; Организация бюджетного контроля

Ожидаемые результаты: в результате изучения дисциплины студенты приобретут знания, навыки и умения по составлению, рассмотрению и утверждению республиканского и местного бюджетов, в изучении системы расходов госбюджета, основ их планирования и финансирования, планирование и финансирование расходов бюджета на государственные услуги общего характера, определение основ организации бюджетного процесса.

Компетенции:

- по навыкам осуществления мониторинга и целевого использования выделенных сумм из соответствующих бюджетов на реализацию различных функций, задач и мероприятий.- своевременности применения знания теории формирования государственного бюджета, в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и назревших проблем в сфереуправления бюджетной системой РК;

- применения знаний в совершенствовании бюджетного администрирования, представления форм составления бюджетов различных уровней в рамках их накопления и последующего расходования.ТК 2.7

Пәннің шифры: КК3221

Пән атауы: Корпоративті қаржы

Пререквизит: қаржы

Постреквизит: қаржылық менеджмент

Мақсаты: корпорация қаржысын ұйымдастыру бойынша, қаржылық тұрақтылықты қалыптастыру мақсатында теориялық және тәжірибелік білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Корпорация қаржысы: ұйымдастыру негізі және оның қаржылық ортасы. Корпорацияның ұзақмерзімді активі, айналым капиталы. Меншікті капитал. Корпорацияның қаржылық капиталын бағалау және тұрақтылыққа жету жолдары. Қаржылық жоспарлау.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • меншік түрлеріне байланысты корпорацияның қаржылық механизмінің мәнін білу;

 • корпорацияның стратегиялық, ағымдық және оперативті қаржылық жоспары мен болжамын бағалай білу.

Құзыреті:

Корпорацияның қаржылық механизмі, қаржылық есеп бойынша талдау жасау.КВ 2.7

Шифр дисциплины KF 3221

Название дисциплины: Корпоративные финансы

Пререквизит: Финансы

Постреквизит: финансовый менеджмент

Цель изучения: обеспечение теоретической и практической под­готовки студентов в усвоении основ организации финансов корпораций, их оптимизации и эффективного управления с целью достижения финансовой устойчивости.

Краткое содержание основных разделов: Финансы корпораций: основы организации и содер­жание их финансовой среды. Долгосрочные активы корпораций. Оборотный капитал корпораций.Затраты на производство и реализацию продукции корпорации и их финансирование. Формирование, распределение и эффективность ис­пользования доходов корпораций. Собственный капитал корпорации. Оценка финансового состояния корпорации и пути достижения финансовой устойчивости. Финансовое планирование корпораций.

Ожидаемые результаты:

- владеют теорией и практикой финансового механизма корпо­раций с учетом особенностей организации финансов предприятий различных форм собственности и хозяйствования;

- умеют оценивать финансовое положение корпорации, состав­лять стратегические, текущие и оперативные финансовые планы и прогнозы;Компетенции:

применить знания в совершенствовании финансового механизма корпорации, проведении финансовых расчетов, осуществлении финансового планирования и контроля.ТК 2.8

Пәннің шифры: SS 3222

Пән атауы: Салық және салық салу

Пререквизит: экономикалық теория

Постреквизит: қаржылық менеджмент

Мақсаты: Салық Кодексі баптарының қолданылуын, салық салу жүйесін реттейтін заңдық нормаларды оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Салықтың қызметінің теориялық аспектілері. ҚР салық жүйесі. Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудегі рөлі. Салық механизмі. Салық түрлері. Салық салушылардың жекелеген түрлеріне салықтық тәртіп. Басқа да міндетті төлемдер. Төлемдер, алымдар, баждар.

Күтiлетiн нәтижелер:


Салық салудың жалпы теориясын, ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі сатыларын, салық құралдарын білу. ҚР салықтық заңнамаларын жетік түсіну. Салықтың кейбір түрлеріне есептеме жасауды білуі қажет.

Құзыреті:

 • Өмірде салық салу бойынша алған білімді қолдана алу;

 • салық есептілігінің формаларын жасау;

 • жаңа технологияларды енгізуге дайын болу.

КВ 2.8

Шифр дисциплины NN 3222

Название дисциплины: Налоги и налогообложение

Пререквизиы: экономическая теория

Постреквизиы: финансовый менеджмент

Цель изучения: освоить знаниями юридических норм, регулирующих налоговые отношения и систему налогообложения в целом, а именно порядка применения статей Налогового кодекса РК

Краткое содержание основных разделов: Теоретические аспекты функционирования налогов. Налоговая система РК. Налоговая политика и ее роль в реализации экономической политики государства. Налоговый механизм. Виды налогов. Налоговые режимы для отдельных категорий налогоплательщиков. Другие обязательные платежи. Сборы, пошлины и платежи.

Ожидаемые результаты: Знать: Основы теории налогообложения;

Основные этапы становления и развития налоговой системы РК,

Налоговые инструменты регулирования экономики и возможность их применения;

Свободно ориентироваться в налоговом законодательстве Казахстан;

Осуществлять практические расчеты конкретных видов налогов.

Компетенции:

- применения знаний теории налогообложения в своей практической деятельности, понимать сущность основных явлений и назревших проблем в сфере управления налоговой системы РК;

- применения знаний в совершенствовании налогового администрирования, представления форм налоговой отчетности, процессов составления бюджетов различных уровней в рамках их накопления и последующего расходования;

- применения теоретических знаний и опыта профессиональных сотрудников в целях эффективности деятельности;

- выявления и определения нестандартных методов решения выявленных проблем, обладать творческим подходом, стремиться к внедрению новых технологий.


ТК 2.8

Пәннің шифры: IJTB 3222

Пән атауы: Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау

Пререквизит: экономикалық теория

Постреквизит:

Мақсаты: инвестициялық жобаларды талдау және бағалау бойынша жалпы түсінік беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Инвестиция түсінігі. Инвестициялық талдау концепциясының негізі. Жобалық талдаудың негізгі сатылары. Дисконттау. Төлем ағымдары. Қаржылық рента. Ұзақмерзімді міндеттемені жоспарлау. Инвестициялық жобаны қаржы-экономикалық бағалаудың ережесі. Ақша түсімін анықтау әдістері. Инфляциялық процестердің инвестициялық жобаларға әсері.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • Инвестициялық жобаны талдаудың әдіс-тәсілдерін білу;

 • Кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдай жасай білу.

Құзыреті:

- инвестицияның қазіргі талдау ерекшелігін түсіну;

- инвестициялық жобаның классикалық және қазіргі концепцияларын зерттеу және оларды экономика мәселелеріне бейімдей алу.


КВ 2.8

Шифр дисциплины: AOIP 3222

Название дисциплины: Анализ и оценка инвестиционных проектов

Пререквизит: экономическая теория

Постреквизит:

Цель изучения: дать общее понятие об анализе и оценке инвестиционных проектов.

Краткое содержание основных разделов: понятия инвестиций. Основные экономические концепции инвестиционного анализа. Основные этапы проектного анализа. Разработка бизнес-плана. Методы начисления процентов. Дисконтирование. Потоки платежей. Финансовая рента. Планирование и обслуживание долгосрочной задолженности. Основные правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. Методы определения денежных поступлений. Основные методы оценки привлекательности проектов. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов.

Ожидаемые результаты:

приобрести способность увязывания теоретических положений спрактикой инвестиционной деятельности;

- анализировать финансовое состояние предприятий РК.Компетенции:

- теоретического объяснения особенностей современного анализа инвестиций в и их;

- изучение классических и современных концепций анализа инвестиционных проектов и умениеадаптировать их для обоснования проблем экономики и социума.

ТК 2.10

Пәннің шифры: BEА 3226

Пән атауы: Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар

Пререквизиттері : Информатика, Қаржылық математика

Постреквизит: Кәсіпкерлік

Мақсаты: болашақ мамандарға бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берудің автоматтандырылған бағдарламаларының функционалдық мүмкіндіктерін жүйелі түсіндіру, сонымен қатар нақты кәсіпорын үшін бухгалтерлік есептің автоматтандырылған бағдарламасын тиімді таңдауды және оны кәсіби қызмет үрдісінде қолданудың қажетті дағдыларын үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Кіріспе. «1С-Бухгалтерия» пакетінің жұмысының мәні, құрылымы және жалпы принциптері. Шоттардың, субконто және басқа да параметрлердің құрылуы. Операциялар журналы. Типтік операциялар. Құжаттар мен есептеулер. Стандартты есептер және еркін түрдегі есептер. Сервистік мүмкіндер және макротіл.

Күтілетін нәтиже: білуі тиіс:

- бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің әр түрлі деңгейлеріндегі мазмұндық және әдістемелік аспектілерін

- компьютерлік есептің негізгі терминдері мен ұғымдары, бухгалтер жұмысының негізгі принциптері

жасай білуі тиіс:

- анықтамалықтарды толтыруды, операциялар, есептеулер журналдарымен жұмыс істеуді, шоттардың жай-күйін талдауды

- бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша қолданбалы бағдарламаларды қолдану арқылы есеп міндеттерін өңдеуді

- кәсіпорын үшін компьютерде есептік ақпаратты өңдеудің типтік бағдарламаларын таңдау және оларды қолдану және бейімдеу мүмкіндіктерін талдауды

- бухгалтерлік есепті автоматтандыруды ендіру тиімділігін бағалауды.Құзіреті:

- бухгалтерлік есепті компьютерлендіруді зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру

- білім алушылардың жеке танымдық қызметін қалыптастыру

- логикалық, талдаушылық және концептуалды ойлау дағдыларын меңгеру

- болашақ бухгалтерге ары қарай өзін-өзі дамыту және маман ретінде қалыптастыру үшін қажетті шығармашылық әлеуетті дамыту.КВ 2.10

Шифр дисциплины: BUА 3226

Название дисциплины: Компьютерные технологии в бухгалтерском учете

Пререквизиты: Информатика, Финансовая математика

Постреквизит: Предпринимательство

Цель изучения: дать будущим специалистам системное понятие функциональных возможностей программ автоматизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также необходимые навыки для эффективного выбора программы автоматизации бухгалтерского учета для конкретного предприятия и использования ее в процессе профессиональной деятельности.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Назначение, структура и общие принципы работы пакета «1С-Бухгалтерия». Настройка счетов, субконто и других параметров. Журнал операций. Типовые операции. Документы и расчеты. Стандартные отчеты и отчеты произвольной формы. Сервисные возможности и макроязык.

Ожидаемые результаты: знать:

-содержательные и методические аспекты компьютеризации бухгалтерского учета на разных уровнях

- основные термины и понятия компьютерного учета, основные принципы работы бухгалтера

уметь:

- заполнять справочники, работать с журналами операций, расчетов, анализировать состояние счетов

- обрабатывать учетные задачи с применением прикладных программ по автоматизации бухгалтерского учета

- делать выбор, анализ возможности применения и адаптации типовых программ обработки учетной информации на компьютере для предприятия

- оценивать эффективность внедрения автоматизации бухгалтерского учета.Компетенции:

- овладение основными методами исследования компьютеризации бухгалтерского учета

- формирование самостоятельной познавательной деятельности обучающихся

- овладение навыками логического, аналитического и концептуального мышления- развитие творческого потенциала, необходимого будущему специалисту бухгалтера для дальнейшего самообучение, саморазвития и самореализации в условиях развития и самосовершенствования.

ТК 2.10

Пәннің шифры: SЕЕF 3226

Пән атауы: Салық есебінің электрондық формалары

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит

Постреквизиттері: корпоративтік менеджмент

Мақсаты: болашақ мамандарда салық есебінің кірісі, шығысы мен пайдасы бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Салық есебінің түсінігі мен мәні. Салық базасын есептеудің тәртібін жасау. Сатылым бойынша табыстардың салық есебі. Өндіру мен өткізу бойынша шығындардың салық есебі. Негізгі құралдарды жөндеу бойынша салық есебі. Сақтандыру ұйымдары мен банктердің табысы мен шығысын салықтық есептеудің ерекшелігі.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • Салық есебіне қойылатын негізгі талаптарды;

 • Тауарлар мен қызметтерді өткізудің кірісі мен шығыс құрамын;

 • Материалдық құндылықтарды бағалаудың әдістерін білу.

.Салық салу бойынша есеп саясатын жасау.

Құзыреті:

 • Салық есебінің мазмұны туралы білімді қалыптастыру;

 • Кіріс пен шығысты есепке алу бойынша ақпаратты білу;

 • Салық салынатын табыс бойынша тәртіп анықтау;

Салық есебін жасау дағдысын қалыптастыру

КВ 2.10

Шифр дисциплины EFNO 3226

Название дисциплины: Электронные формы налоговой отчетности

Пререквизиты: Бухгалтерский учет и аудит

Постреквизиты: корпоративный менеджмент

Цель изучения: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и оргизации налогового учета доходов, расходов и прибыли.

Краткое содержание основных разделов: Понятие и сущность налогового учета. Система аналитических регистров налогового учета. Порядок составления расчета налоговой базы. Налоговый учет доходов от реализации. Налоговый учет расходов на производство и реализацию. Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции, товаров отгруженных. Налоговый учет доходов и расходов по торговым операциям. Налоговый учет амортизируемого имущества. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. Налоговый учетв не реализационных доходов и расходов. Налоговый учет срочных сделок, доходов и расходов в виде процентов, особенности налогового учета доходов и расходов по операциям доверительного управления и сделкам с ценными бумагами. Особенности налогового учета доходов и расходов страховых организаций и банков.

Ожидаемые результаты: знать:

-порядок формирования доходов и расходов по кассовому методу начисления;

уметь:

- сформировать систему аналитических регистров налогового учета;- рассчитывать налогооблагаемую прибыль;

- формировать учетную политику для целей налогообложения.Компетенции:

- формирование знаний о содержании налогового учета;

- формирование представления об учете доходов для целей налогообложения;

- формирование знаний об учете расходов для целей налогообложения;

- раскрытие порядка выявления налогооблагаемой прибыли;

- формирование навыков построения налогового учета.ЭК

Пәннің шифры: КВТ 3225

Пән атауы: Қаржылық және басқарушылық талдау

Пререквизит: бухгалтерлік есеп және аудит

Постреквизит: Менеджменттің қазіргі мәселелері

Мақсаты: қаржылық және басқарушылық талдау бойынша оқыту.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Экономикалық талдау негіздері. Экономикалық талдаудың пәні, міндеттері, түрі. Экономикалық талдаудың жолдары мен әдістері. Фаторлық талдау әдісі. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету, мәні, міндеттері. Баланс өтімділігі мен құрылымын талдау. Қаржылық коэфициентті талдау. Маржиналдық талдау негізінде басқарушылық негіздерді анықтау әдістері. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Негізгі құралдарды пайдалануды талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау.

Күтiлетiн нәтижелер:

 • Анықсыздық негізінде жобалық шешімді жасау мен тапсырмаларды жеке-дара жасай алу, тиісті нормативтік құжат жасай алу;

 • Әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерилері негізінде статистикалық шешімдер жасай алуы.

Құзыреті:

1. Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешім қабылдай білу және оған жауапкершілік алуға қабілеті;

2. Нәтижені сыни тұрғыдан бағалау, перспективті бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құрастыра алу;

3. Дайындалған бағдарлама бойынша жеке-дара зерттеу жасай алу, экономикалық есеп жүргізу үшін ақпарат көздерін талдау және пайдалана алу қабілеті.ЭК

Шифр дисциплины FUA 3225

Название дисциплины: Финансовый и управленческий анализ

Пререквизит: бухгалтерский учет и аудит

Постреквизит: Современные проблемы менеджмента

Цель изучения:приобретение студентами знаний и навыков ориентации в различных хозяйственных ситуациях с помощью обобщения и анализа данных финансовой отчетности.

Краткое содержание основных разделов:Основы экономического анализа. Предмет, задачи и виды экономического анализа. Приемы и методы экономического анализа. Методика факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в анализе. Понятие значение, задачи и информационное обеспечение финансового анализа. Анализ структуры и ликвидности баланса. Анализ финансовых коэффициентов. Анализ финансовых результатов. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ использования основных средств. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ маркетинговой деятельности предприятия.

Ожидаемые результаты:

- Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

- Способность разрабатывать варианты статистических решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

Компетенции:

1. Способность принимать организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;

2. Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;

3. Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада, анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов.


ТК 3.1

Пәннің шифры: BShT 2318

Пән атауы: Басқарудың шетелдік тәжірибесі

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Персоналды басқару

Мақсаты:шетелде басқару теориясы және практикасы бойынша қазіргі кездегі білімдер жүйесін білімгерлерде қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Шетелде басқару ерекшеліктері. Дамыған және дамушы елдерде басқару ерекшеліктері.Күтілетін нәтиже:

Тәжірибеде шетелдік озық тәжірибені пайдалана білу.Құзыреті:

- басқару эволюциясының даму тарихының негізгі кезеңдерін білу;

- корпоративтік коммуникациялық араналарды білу;

- жеке кәсіби деформацияның алдын алу.КВ 3.1

Шифр дисциплины:ZOU 2318

Название дисциплины: Зарубежный опыт управления

Пререквизит: Менеджмент

Постреквизит: Управление персоналом

Цель изучения: сформировать у студентов систему современных базовых знаний по теории и практике управления за рубежом.

Краткое содержание основных разделов:

Особенности управления за рубежом. Особенности управления в развитых и развивающихся странах.Ожидаемые результаты:

Умение применять на практике передовой опыт зарубежных стран.Компетенции:

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли;

- готовностью к разработке процедур и методов контроля;

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач.ТК3.1

Пәннің шифры: HM 2318

Пән атауы: Халықаралық менеджмент

Пререквизит: халықаралық экономика Постреквизит: персоналды басқару

Мақсаты: қызмет барысында халықаралық менеджерге кездесетін проблемалар жайлы және оларды шешу жолдарын толығымен көрсету

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Халықаралық бизнес: мәні, дамуы, сипаттық белгілері. Халықаралық бизнестің даму кезеңділігі. Халықаралық менеджмент – мәні, құрылымы, даму ерекшелігі. Қазақстандық фирманың сыртқы нарыққа шығу мүмкіншілігі және халықаралық менеджменттің қызметі. Халықаралық менеджменттің мақсаттары жағынан экономикалық, құқықтық және саяси талдау. Сыртқы орта мәдениетінің кешенді талдау және халықаралық менеджментте тәртіптің ұлттық типтерін есепке алу. Халықаралық менеджменттің валюталық-қаржылық ортасы. Халықаралық бизнесте адам ресурстарын басқару және этика.

Күтілетін нәтиже: студенттер халықаралық бизнесті жүзеге асыру жағдайын біледі

Құзыреті: халықаралық фирмалардың қазметін ұйымдастыру және олардың өзара әрекеттесу формалары сұрақтарында құзыретті болады; көпұлтты компаниялардың, қаржы-өнеркәсіптік топтардың және стратегиялық альянстардың қызметтерінің қазіргі ерекшеліктеріне баға бере алады.


КВ 3.1

Шифр дисциплины: MM 2318

Название дисциплины: Международный менеджмент

Пререквизит: международная экономика

Постреквизит: управление персоналом

Цель изучения: дать достаточно полное представление о проблемах, с которыми сталкивается международный менеджер, и о путях их решения.

Краткое содержание основных разделов: Международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты. Периодизация развития международного бизнеса. Международный менеджмент-сущность, структура, особенности развития. Возможности выхода казахстанской фирмы на внешний рынок и ролевые функции международного менеджеракономический, правовой и политический анализ в контексте задач международного менеджмента. Комплексный анализ культурной внешней среды и учет национальных стереотипов поведения в международном менеджменте. Валютно-финансовая среда международного менеджмента. Управление человеческими - ресурсами и этика в международном бизнесе

Ожидаемые результаты: студенты будут знать условия осуществления международного бизнеса

Компетенции: будут компетентны в вопросах организации деятельности международных фирм, их форм их взаимодействия; смогут дать анализ современным особенностям функционирования многонациональных компаний, финансово-промышленных групп и стратегических альянсов.

ТК 3.3

Пәннің шифры: KM 4333

Пән атауы: Корпоративтік менеджмент

Пререквизиттері: Менеджмент

Постреквизиттері: қорытынды жұмыс

Мақсаты:корпоративтік басқарудың қағидаларын, үлгілерін және механизмдерін зерттеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Корпоративтік менеджмент ұғымы мен ерекшеліктері. Корпоративтік менеджменттің қағидалары. Қазақстан тәжірибесі. Еңбек мотивациясы.Күтілетін нәтиже:

• ұйымдық құрылымдардың типтерін, негізгі параметрлері мен жобалау қағидаларын білу;

• корпоративтік басқарудың функционалдық ерекшеліктерін;

• кәсіби қызметтерін жүзеге асырумен баланысты мақсаттра мен міндеттерді қалыптастырып, қою білу;

• ұйымдық құрылымды талдау және жетілдіру.

Құзыреті:

• ұйымдастыру-басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті және оларға жауапкершілік арту;

• өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана білу;

• ақпаратты алу, сақтау, сараптау әдістерін игеру.КВ 3.3

Шифр дисциплины: KM4333

Название дисциплины: Корпоративный менеджмент

Пререквизиты: Менеджмент

Постреквизиты: выпускная работа

Цель изучения: изучение принципов, моделей и механизмов корпоративного управления.

Краткое содержание основных разделов:

Понятие и особенности корпоративного менеджмента. Принципы корпоративного менеджмента. Опыт Казахстана. Трудовая мотивация.Ожидаемые результаты:

• знать типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;

•функциональные особенности корпоративного управления.

• уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

•анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

Компетенции:

• способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность;

• ументь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.ТК 3.3

Пәннің шифры: КК 4333

Пән атауы: Көшбасшылық

Пререквизит: менеджмент

Постреквизит: антикризистік менеджмент

Мақсаты: көшбасшылық теориялары, басқарушылық модельдері, көшбасшының функциялары мен оларды басқару туралы жүйелі білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көшбасшылық – биліктің формасы ретінде. Көшбасшылық қабілеттіліктің және қасиеттерінің дамуының тәсілдері мен әдістері. Көшбасшының мінез-құлқы, негізгі стратегиялары мен тактикалары. Көшбасшылық – макроортаның негізгі элементі ретінде. Еңбектік қатынастардағы көшбасшылық тәсілдері мен әдістері.

Күтілетін нәтиже: көшбасшылық теориялары, басқару модельдері, басқару қабілеттілігі, көшбасшының қасиеттері мен әдістері жөнінде біледі.

Құзыреті: биліктің түрлерін қолдану, сыртқы ортамен жұмыс жасау, персоналға әсер ету әдістерді пайдалану.

КВ 3.3

Шифр дисциплины: LK 4333

Название дисциплины: Лидерство

Пререквизит: менеджмент

Постреквизит: антикризисный менеджмент

Цель изучения: дать систему знаний о теориях лидерства, моделях руководителя, функциях лидера и управления ими.

Краткое содержание основных разделов: Лидерство как форма власти. Приемы и способы развития лидерских способностей и качеств. Основные стратегии и тактики лидерства. Лидерство – это элемент макросреды. Основные методы и подходы в трудовых отношениях.

Ожидаемые результаты: будут знать о теориях лидерства, моделях руководителя, овладеют основными свойтсвами и методами лидерства.

Компетенции: компетентны в использовании того или иного типа власти; методах работы с внешней средой; способах влияния на персонал.

ТК 3.3

Пәннің шифры: КК 4333

Пән атауы: Жан-жалды басқару

Пререквизит: менеджмент

Постреквизит: антикризистік менеджмент

Мақсаты: дау жан-жалдардың туындауы және заңдылықтары мен механизмдері және оларды басқару қағидалары мен технологиялары туралы жүйелі білім беру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дауларда мінез-құлықтың негізгі стратегиялары мен тактикалары. Тұлғаішілік шиеленіс. Ұйымдастырушылық шиеленістердің ерекшеліктері. Еңбектік қақтығыстарды шешудің тәсілдері мен әдістері. Даулардағы тиімді қарымқатынастың және рационалды мінез-құлықтың технологиялары. Келіссөздер – шиеленістерді реттеу әдісі ретінде.

Күтілетін нәтиже: дау жан-жалдардың туындауы және заңдылықтары мен механизмдері жөнінде біледі, қақтығыстарды тиімді шешу және қақтығыстық жағдайда тиімді жүріс-тұрыс құзыреттілікке иеленеді.

Құзыреті: қақтығыстарды ажыратып алуға нақты көмек бере алады, оларды шешуге және болдырмауға шараларды пайдаланады.

КВ 3.3

Шифр дисциплины: LK 4333

Название дисциплины: Управление конфликтами

Пререквизит: менеджмент

Постреквизит: антикризисное управление

Цель изучения: дать систему знаний о закономерностях и механизмах возникновения конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими.

Краткое содержание основных разделов: Основные стратегии и тактики поведения в конфликте. Внутриличностный конфликт. Особенности организационных конфликтов. Трудовые конфликты приемы и способы их разрешения. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Переговоры как способ урегулирования конфликта.

Ожидаемые результаты: будут знать о закономерностях и механизмах возникновения конфликтов, овладеют навыкам конструктивного разрешения конфликтов и эффективного поведения в конфликтных ситуациях.

Компетенции: смогут реально помогать распознавать конфликты, принимать меры для их решения и профилактики.

ТК 3.5

Пәннің шифры: ТВ4337

Пән атауы: Тәуекелді басқару

Пререквизиттері : менеджмент

Постреквизиттері: антикризистык басқару

Мақсаты: нарықтық ортада тәекелдерді басқару мехенизімін терең түсіну

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Экономикада тәуеклдің ұғымы. Тәуеклділіктің жалпы жіктелуі. Кәсіпорынның экономикасында риск-менеджменттің орны мен ролі. Кәсіпорында риск-менеджмент жүйесін ұйымдастыру. Шаруашылық субъектінің тәуекелділігін минималдандыру әдістеррі. Сақтандыру және резервтеу. Тәуекелділікті хеджерлеу, лимиттау, әртараптандыру және болдырмау. Бағалық тәуекелділіктер. Несиелік тәуекелділіктер. Операциондық тәуекелділіктер. Салықтық тәуекелділіктер. Инвестициялық тәуекелділіктер. Қаржылық алаяқтылық тәуекелділіктер.

Күтілетін нәтиже: студенттер тәуекелділіктерді басқаруды дамытудың мазмұнын мен маңызды бағыттарын біледі

Құзыреті: тәуекелділіктерді жалпы болырмау жолдарын анықтауда, алдын ала сезуде және оларды минималды деңгейге дейін азайтуда құзырлы

КВ 3.5

Шифр дисциплины: UR4337

Название дисциплины: Управление рисками

Пререквизиты: менеджмент

Постреквизиты: антикризисное управление

Цель изучения: глубже понять механизм управления рисками в рыночной среде.

Краткое содержание основных разделов: Понятие риска в экономике. Общая классификация рисков. Место и роль риск – менеджмента в экономике предприятия. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта. Страхование и резервирование. Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание риска. Ценовые риски. Кредитные риски. Операционные риски. Налоговые риски. Инвестиционные риски. Риски финансового мошенничества.

Ожидаемые результаты: студенты будут знать содержание и важнейшие направления развития управления рисками.

Компетенции: компетентны в определении путей избежания риска вообще, а также в предвидении и снижении его до минимального уровня.

ТК3.5

Пәннің шифры: MKМ 4337

Пән атауы: Менеджменттің қазіргі мәселелері

Пререквизиттері: менеджмент

Постреквизиттері: антикризистық басқару

Мақсаты: экономикада, әлеуметтік және технологиялық сфераларда мәселелердің үнемі туындайтынына байланысты қазіргі менеджменттің даму мәселелері және бағыттары туралы студенттерде ой-пікірлерді қалыптастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Менеджмент» ұғымының қазіргі мазмұны. Менеджменттің мазмұны, сипаттамалары және ерекшеліктері. Менеджменттің қазіргі құрылымы. Басқарудың тұжырымдамалық негіздері. Ұйымды басқарудыің қазіргі жолдары мен тұжырымдамалары. Ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару

Күтілетін нәтиже: студенттер жүйелі ойлайды, ұйымның мәселелерін анықтай алады және құрылымдай алады, іс жүзінде менеджменттің теориялық қағидаларын, әдістерін және модельдерін пайдалана алады.

Құзыреті: жүйелік бағыт жағынан менеджменттің мәселелерін нақтылау және шешу сұрақтарында, басқару үрдістерді ұйымдастыруда, координациялау және бақылау, басқарушылық шешімдердің салдарын сандық бағалау және болжамдау әдістерде құзырлы


КВ 3.5

Шифр дисциплины: SPM 4337

Название дисциплины: Современные проблемы менеджмента

Пререквизиты: менеджмент

Постреквизиты: антикризисное управление

Цель изучения: сформировать у студентов представление о проблемах и направлениях развития современного менеджмента, возникающих в связи с постоянными изменениями в экономике, социальной и технологической сферах.

Краткое содержание основных разделов: Современное содержание понятия "менеджмент". Содержание, характеристики и особенности менеджмента. Современный состав менеджмента. Концептуальные основы процессного подхода к управлению. Современные подходы и концепции к управлению организацией. Управление организационными изменениями.

Ожидаемые результаты: студенты смогут системно мыслить; диагностировать и структурировать пробле­мы организации; применять на практике теоретические принципы, методы и модели менеджмента;

Компетенции: компетентны в вопросах постановки и решения проблем менеджмента с по­зиций системного подхода; методах организации, координации и контроля процессов управления; способах количественной оценки и прогнозирования послед­ствий управленческих решений.

ТК 3.2

Пәннің шифры ВВМ 3330

Пән атауы: Брендингті басқару және мерчиндайзинг

Пререквизит: Маркетинг

Постреквизит: Персоналды басқару

Мақсаты: тауар мен қызметтің брендингінің теориялық негіздерін және мерчиндайзингтің негізгі аспектілерін оқыту.

Пәнге берілген қысқаша оқыту сипаттама: Бренд әлемі постиндустриалдық қоғам концепциясы ретінде. Брендинг мәні мен түсінігі. Адамдар және брендттер. Brand-development (бренд дамуы). Брендті зерттеу. Бренд коммуникациясын стратегиялық жоспарлау. Брендті қалыптастыруда компания жұмысын бақылау және оның тиімділігін бағалау.

Тауартанудың қағидалары мен әдістері, пәні, мақсаты, міндеттері. Мерчиндайзингтің мақсаты, міндеттері, объектісі мен субъектісі. Мерчиндайзингтің әдістері мен қызметтері. Мерчиндайзингтің тарихы мен қазіргі жағдайы. Сатушылардың іс-әрекетінің ерекшелігі. Жабдықтаушылардың мерчиндайзингтағы ерекшелігі. Дүкенішілік ақпарат және сэмплинг.Күтілетін нәтиже: сауда маркасын жасау мен брендттеудің қағидаларын, тұтынушылардың құндылығын жасау технологиясын, брендинг, бренд-маркетинг сияқты басқарулатын факторлар көмегімен компанияның материалдық емес активтерін жасау туралы түсінік қалыптастырады.

мерчиндайзингтің отандық және әлемдік даму тәжірибесін біледі. Мерчиндайзингтің әдістерін қолдана білуді үйренедеі.Құзыреті: тұтынушылар қалауына зерттеу және талдау жүргізе алу, жарнамашылар үшін креативті бриф жасай алу, брендингте инновация, талдау, креатив әдістерін тәжірибеде қолдана білу, сауда орындарындарының қорлары мен ассортиментінің тиімділігін анықтау, тиімділігіне байланысты тауарларды сөрелерге орналастыру, тауарға деген назарды аударуда иіс, дыбыс, түстерінің сәйкестілігі, жарықтың түсуіне назар аудара отырып қолдану.


КВ 3.2

Шифр дисциплины UBM 3330

Название дисциплины: Управление брендингом и мерчиндайзинг

Пререквизит: Маркетинг

Постреквизит: Управление персоналом

Цели изучения: изучение теоретических основ, методологического инструментария брендирования товаров (услуг) и основных аспектов мерчендайзинга.

Краткое содержание разделов: Мир Брендов как концепция постиндустриального общества. Бренд – определения и сущности. Бренд-билдинг - разработка бренда. Люди и бренды - знакомство с исполнителями и потребителями. Brand-development (Развитие бренда). Исследования бренда. Стратегическое планирование коммуникаций бренда. Планирование эффективных бренд-коммуникаций. Контроль компании по формированию бренда и оценка ее эффективности. мерчендайзинга. Методы и функции мерчиндайзинга.История и современное развитие мерчендайзинга. Особенности поведения покупателей. Организация деятельности отдела мерчендайзинга. Особенности мерчендайзинга поставщика. Понятие и показатели эффективности мерчендайзинга. Основные элементы атмосферы магазина. Мерчендайзинговый подход к планировке магазина. Внутримагазинная информация и сэмплинг как инструменты мерчендайзинга.

Ожидаемые результаты: иметь представление: о принципах формирования капитала торговой марки и брендирования, технологиях создания ценностей для потребителей, о возможностях создания нематериальных активов компании с помощью управляемых факторов - брендинга, бренд-маркетинга. Будут знать отечественный и мировой опыт развития мерчендайзинга, будут уметь анализировать особенности развития и применения мерчендайзинговых методов.

Компетенции: умение исследовать и анализировать потребительские предпочтения, умение составлять креативный бриф для рекламистов, умение применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге, определять и обосновывать эффективный запас и ассортимент в торговой точке; размещать товар на полках в соответствии с наибольшей эффективностью, использовать информационные материалы, освещение, цветовые сочетания, запахи и звуки для привлечения внимания к товару.

ТК 3.2

Пәннің шифры: PM 3330

Пән атауы: Прайс-менеджмент

Пререквизиттері: Менеджмент

Постреквизиттері: бітіру жұмысы

Мақсаты: Прайс-менеджмент жайында білімгерлердің теориялық білімдерін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Прайс-менеджменттің түсінігі мен мәні. Прайс-менеджменттің әдістемелік негіздері. Прайс-менеджменттің негізгі кезеңдері. Стратегиялық талдау. Бәсекелестік талдау ерекшеліктері. Фирманың бағалық стратегиясы және оны құрайтындар. Фирманың маркетингтік стратегиясы. Стартегияеы басқаруды жүзеге асыру үрдісі. Прайс-менеджменттің тиімділігін бағалау.Күтілетін нәтиже:прайс-менеджменттің мәнін, мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін білу; ұйым бағаларын талдау әдістері; жоспарлау әдістері, кәсіпорында бағаны ұйымдастыру; ұйымның бағалық стратегиясының мазмұнын қалыптастыру.

Құзыреті:

Отандық және шетелдік зерттеушілермен алынған нәтижелерді жалпылау және сыни бағалау қабілеттілігі, перспективті бағыттарды айқындау, зерттеу бағдарламасын қалыптастыру.КВ 3.2

Шифр дисциплины: PM 3330

Название дисциплины: Прайс-менеджмент

Пререквизиты: Менеджмент

Постреквизиты: выпускная работа

Цель изучения: Формирование у студентов теоретических знанийпо прайс-менеджменту.

Краткое содержание основных разделов:

Понятие и сущность прайс-менеджмента. Методологические основы прайс-менеджмента. Основные этапы прайс-менеджмента. Стратегический анализ. Методы конкурентного анализа. Ценовая стратегия фирмы и ее составляющие. Маркетинговая стратегия фирмы. Управление процессом реализации стратегии.. Оценка эффективности прайс-менеджмента.Ожидаемые результаты:

знать смысл, содержание, цели и задачи прайс-менеджмента; методы анализа стратегииценообразования; методы планирования, организации и проведения стратегий на предприятиях; уметь формулировать содержание ценовой стратегии организации.Компетенции:

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.ТК 3.2

Пәннің шифры: SBKB 3329

Пән атауы: Сапа мен бәсеке қабілеттілігін басқару

Пререквизит: Менеджмент, Маркетинг

Постреквизит: Персоналды басқару

Мақсаты: білімгерлдерде басқарудың жаңа концепциясы ретінде сапаны басқару туралы жалпылама ортақ көзқарасты қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Оқу пәнінің пәні, міндеттері, мазмұны. Оқу пәнінің өзектілігі. Сапа және бәсеке қабілеттілігі. Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины. Сапаны басқарудағы квалиметрия. Сапаны басқару жүйелері. Кәсіпорында сапаны басқаруды ұйымдастыру. Сапа мен бәсекеге қабілеттілікті мемлекеттік реттеу.Күтілетін нәтиже:

 • сапаны басқарудың незізгі ұғымдары;

 • сапаны жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістері;

 • сапа шығындарының түрлері.

Құзыреті:

• ұйымдастыру-басқарушылық шешімдерді қабылдау қабілеті және оларға жауапкершілік арту;

• өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалана білу;

• ақпаратты алу, сақтау, сарваптау әдістерін игеру.КВ 3.2

Шифр дисциплины: UKK 3329

Название дисциплины:Управление качеством и конкурентоспособностью

Пререквизит: Менеджмент, Маркетинг

Постреквизит: Управление персоналом

Цель изучения: формирование у студентов целостного системного представления об управлении качеством как современной концепции управления.

Краткое содержание основных разделов:

Предмет, задачи, содержание учебной дисциплины. Актуальность проблем учебной дисциплины. Качество и конкурентоспособность: понятия и характеристики. Квалиметрия в управлении качество. Оценка конкурентоспособност. Системы управления качество. Методы и средства управления качество. Организация управления качеством на предприятии (в организации). Государственное регулирование качества и конкурентоспособностиОжидаемые результаты:

• основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качеством;

• методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных системах;

• методы организации работы по совершенствованию качества;

• основные виды затрат на качество;

• применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ресурса сложных систем.Компетенции:

• способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность;

• ументь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.Кафедра меңгерушісі Г.Р.БайтаеваЗаведующий кафедрой
Каталог: uploads -> files
files -> Гүлсім Оразалықызы оржановтар әулеті қазақ МҰнайының ардақтылары «Қазақ мұнайының ардақтылары»
files -> Гүлсім Оразалықызы Нұртас Оңдасынов туралы естеліктер
files -> Шахмардан есенов
files -> Конкурса научных работ среди школьников «turan-junior-2016» Секция «Физика, техника, науки о земле и космосе»
files -> «Қазақ мұнайының а р дақтылары»
files -> Ізтілеуова салтанат далбайқызы
files -> Махамбет қай жылы туғАН? Тұрлыбай Бақыт Серікқызы
files -> ҚазақТЫҢ хас батыры -аттила (еділ батыр)


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет