ПОӘК 042-18 21/01-2015 № басылым 2015 жДата28.01.2018
өлшемі123,35 Kb.

ПОӘК 042-18-6.1.21/01-2015

№__ басылым «_»_________2015 ж.

9 беттің беті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-6.1.21/01-2015ПОӘК

Оқытушыға арналған «Кәсіби қазақ тілі» пәннің бағдарламасы№ __ басылым

«__» ______ 2015 ж.

ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Кәсіби қазақ тілі»

5В071700 – «Жылуэнергетика» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы _______ «___»________ 2015 ж. Сейсенбаева М.К.,

«Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында

«____» __________ 2015 ж., № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі _________ О.А. Степанова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу – әдістемелік бюросының отырысында

«____» __________ 2015 ж., № __ хаттама


Төрайым _________ С.С. Толеубекова

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға кеңес берілген.
«___» _________ 2015 ж., № __ хаттама.
ОӘК төрайым, бірінші проректор _________ Г.К. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН


Мазмұны


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 4

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДІҢ) 6

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ 7

6 ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ 8

7 Әдебиеттер 91 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына енгізілген окытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы 5В071700 - «Жылуэнергетика» мамандығының студенттері үшін арналган .

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушыларына арналган осы пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер. ҚР МЖМБС 5.04.019 – 2012;

- СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатың жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмүны» құжаттандырылған процедурасы.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Кәсіби қазақ тілі пәні мамандық тілін, кәсіби сөйлеу тілін меңгертуге арналған. Бакалавр ғылыми және техникалық мәтінді оқып, оның жалпы мазмұнын ауызша және жазбаша түрде баяндай алуы, әріптестерімен кәсіби тақырыпқа сөйлесе алуы, өзінің кәсіби құзыреті шеңберінде түрлі шағын стиль мен жанр талаптарына сай мәтіндерді жаза алуы тиіс. Мұндай біліктерінің болуы студентті болашақ кәсібіне дайындаудың маңызды бөлігі болып табылады, яғни студент арнайы білім кешенімен қоса, өзінің кәсіби сөйлеу тілі мамандық тіліне байланысты дағдылардың минимумын меңгеруі қажет.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Пәннің мақсаты – кәсіби қарым-қатынас үшін қажет негізгі техникалық терминологиялық лексика минимумын меңгерту; оқушыларды аударма практикасының теориялық негіздерімен таныстыру және аударма білігі мен дағдыларын қалыптастыру, кәсіби мамандығы шеңберінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау дағдыларын жетілдіру.


3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

- сөздік-анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей білу;

- жалпы ғылыми және нақты кәсіби сипаттағы мәтіндерді қарап шығу, іздеу, зерттеу мақсатында оқу;

- мәтіннің тақырыбын, көтерген мәселесін, қорытындысын анықтай алу;

- мәтіннің мағыналық (себеп-салдарлық, мезгілдік, шарттық) бөліктері мен объективтік және субъективтік ақпаратын ажырата білу;

- кәсіби сипаттағы ақпаратты ауызша және жазбаша хабарлау, баяндама жасау, пікір алмасу барысында өз пікірін дәлелдей алу;

- оқу және арнайы мамандықтар мәтіндері түріндегі техникалық ақпаратты аудару;

- өз мамандығы шеңберіндегі кәсіби терминдерді пайдалана білу дағдыларын қалыптастырып, жетілдіру.


3.4 Оқыту нәтижелері:

Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:білуі қажет:

- аударма теориясы, аударма түрлері;

- аудармашыға қойылатын талаптар;

- терминжасам тәсілдері;меңгеруі қажет:

- аударматанудың терминологиялық аппараты;игере білуі керек:

- ЖЭ мамандығының терминологиялық минимумын;істеу білуі керек:

- терминологиялық, түсіндірме сөздіктермен;түсіне білуі керек:

- ғылым және техниканың нақты тілін түсініп, ғылыми-техникалық терминдерді әңгіме барысында сауатты;

болуы керек:

- кәсіби саласы бойынша жағдаяттарға, ақпараттарға қатысты өз көзқарасын білдіру, талқылау, пікірталас туралы түсінігіие болу керек:

- белгілі бір тақырып бойынша эссе жаза білу дағдыларына.


3.5 Курстың пререквизиттері:

- Қазақ тілі;

3.6 Курстың постреквизиттері

- Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге үйрету.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәрістер,

сағ.


Тәжірибе сабақ-

тары, сағ.Зертханалық сабақтары,

сағ.


ОСӨЖ,

сағ.


СӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Қорытынды

бақылаудың нысаны2

4

2

-

30

-

15

45

90

Емтихан
4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДІҢ)

Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасына сұрақтардың, тақырыптардың және бөлімдердің толық мазмұндары мен сабақ түрлеріне байланысты сағаттың бөлінуі кіреді. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс мазмұны 2-ші кестеде көрсетілген.


2 кесте – Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
Тақырып аты және мазмұны

Сағат саны
1

2
Микромодуль 1. Жылу электр стансалары
Тәжірибелік сабақтар

1

Тұрақты токтардың электр тізбектері. Синусоидалы токтардың электр тізбектері. Өзара индукциялы ЭҚК.

Термин туралы. Терминдердің жасалу тәсілдері: синтетикалық тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл.4

2

Жылу электр стансалары, түрлері, жіктелуі. Жылу энергетикасы. Жылу электр орталығы. Жылу электр стансалары. Атом электр стансасы. Су электр стансалары (Өскемен, Қапшағай, Бұқтырма, Шүлбі).

Аббревиатуралар: инициалдық аббревиатура, буындық аббревиатура. Шартты қысқартулар жүйесі. Анықтаманың конструкциясы. Аударма туралы жалпы түсінік.4

3

Қазіргі бу қазандықтарының, бу шығырларының құрылғылары. Бу қазандары. Бу шығырлары.

Аудармаға қойылатын талаптар. Аударма түрлері.4

4

Газ шығырларының, бу-газды қондырғылардың жылу электр стансасы.

Аудармадағы трансформациялау әдісі.3

Микромодуль 2. Энергетика және өндіріс

Тәжірибелік сабақтар

5

Төмен температуралы термоылғалды қондырғылар. Айдау және ректификация. Қайнатып буландыру қондырғылары. Кептіргіш қондырғылар.

Ғылыми-көпшілік және ғылыми техникалық аударма. Техникалық аударма. Ғылыми-техникалық әдебиетті аудару.4

6

Энергетика, оның орнықты дамуы және қоршаған ортаны қорғау. Энергетика туралы жалпы ұғым. Органикалық отын түрлері. Жылу электр стансаларының қоршаған ортаға әсері. Баламасыз лексиканы аудару тәсілдері.

4

7

ЖЭС нысандарын автоматтандыру. ЖЭС нысандарындағы өндірістік процестердің негізгі типтері. Электр энергияның өндірілу сатылары.

Сөз тіркестерін аударуда мағыналық бірізділікті сақтау.4

8

ЖЭС нысандарында тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Электр қондырғыларының өрт қауіптілігі. Өндірістік ортаның факторлары. Жарылысқа қауіпті және өртке қауіпті аймақтар. Спринклерлік және дренчерлік қондырғылар.

Мамандық тіліндегі материал негізінде сөз тіркесін, сөйлем, мәтін құру ерекшеліктері.3

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

Кредиттік жүйедегі оқуда, құрамына әртүрлі үй тапсырмалары кіретін студенттің өздік жұмысына жоғары талаптар қойылады.

Оқытушының нұсқауымен берілетін студенттің өздік жұмысы – аудиторияда диалогты түрде болатын, сонымен қатар аудиториядан тыс уақытта көмек турінде өткізілетін кредиттік оқу жүйесіндегі оқу жұмысының бір формасы болып табылады.


 1. Жылумен жабдықтаудың түрлері

 2. Қазандық қондырғының технологиялық нобайы

 3. Табиғи айнымалы дағыралы қазандар

 4. Конвективті жылу алмасу

 5. Бу қазаны

 6. Булану беттері және бу қыздырғыштар

 7. Төмен температуралы қыздырғыш беттер

 8. Желдету, оның түрлері

 9. Жылу тұтыну түрлері

 10. Жылыту жүйелері

 11. Жылу тұтыну жүйелері

 12. Жылу электр стансаларының отын шаруашылығы

 13. Қазандық қондырғылары

 14. Жылу электр стансасы

 15. Жылу энергетикасы

 16. Жылу құбырларының желілері

 17. Жылу құбырлары желілерінің түрлері

 18. Су жылытқыш қондырғылар

 19. Ыстық сумен қыздырылатын су жылытқыштар

 20. Жылулық желілерін пайдалануды ұйымдастыру
6 ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

Оқу-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы 3-ші кестеде көрсетілген.


3 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы

Оқулыктардын, оқу-әдістемелік күралдардын

атауы


Даналарлың саны

Студенттердің

саны


Қамтамасыз етілу пайызы

Абильдинова С., Даркенбаева Д. Төмен температуралы термоылғалды процестер мен қондырғылар. 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының бакалаврлары үшін дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБУ, 2011. - 75 б.

Электрондық нұсқа
100%

Иманқұлова С. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі. Оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 217 б.

Электрондық нұсқа
100%

Ерғарин М., Бақытжанов И. Бу генераторларын пайдалануды ұйымдастыру және жөндеу. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010. - 168 б.

Электрондық нұсқа
100%

Мұсабеков Р. Сығымдағыштар мен бу турбиналары. Оқу құралы. -Алматы: АЭжБИ, 2005. - 83 б.

Электрондық нұсқа
100%

Нұрекен Е. Жылу электр стансалардың қазандық қондырғылары. 050717 – Жылу энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2009. - 78 б.

Электрондық нұсқа
100%

Нұрекен Е., Темірбаев Д., Алияров Б. Жылу қайратият атауларының қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздігі. - Алматы. АЭжБИ, 2009. - 200 б.

Электрондық нұсқа
100%

Оспанқұлова Г. Кәсіби қазақ тілі: Жылу энергетика мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу-әдістемелік құралы. - Астана: Л. Гумилев атындағы ЕҰУ типографиясы, 2015. - 146 б.

Электрондық нұсқа
100%7 Әдебиеттер


7.1 Негізгі

Абильдинова С., Даркенбаева Д. Төмен температуралы термоылғалды процестер мен қондырғылар. 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының бакалаврлары үшін дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБУ, 2011. - 75 б. 1. Иманқұлова С. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі. Оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 217 б.

 2. Ерғарин М., Бақытжанов И. Бу генераторларын пайдалануды ұйымдастыру және жөндеу. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010. - 168 б.

 3. Мұсабеков Р. Сығымдағыштар мен бу турбиналары. Оқу құралы. -Алматы: АЭжБИ, 2005. - 83 б.

 4. Нұрекен Е. Жылу электр стансалардың қазандық қондырғылары. 050717 – Жылу энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2009. - 78 б.

 5. Нұрекен Е., Темірбаев Д., Алияров Б. Жылу қайратият атауларының қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздігі. - Алматы. АЭжБИ, 2009. - 200 б.

 6. Оспанқұлова Г. Кәсіби қазақ тілі: Жылу энергетика мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу-әдістемелік құралы. - Астана: Л. Гумилев атындағы ЕҰУ типографиясы, 2015. - 146 б.

 7. Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі. 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алматы: АЭжБУ, 2014. - 43 б.

 8. Стояк В., Абильдинова С. Жылумен жабдықтау негіздері. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБУ. 2011. - 88 б.

 9. Тепловые электрические станции. Учебник для вузов / В. Буров, Е. Дорохов, Д. Елизаров и др.; под ред. В. Лавыгина, А. Седлова, С. Цанева. - М.: Издательство МЭИ, 2005. - 454 с.

7.2 Қосымша 1. Аударматану. Ғылыми-практикалық көмекші құрал /Құраст.: Құлманов С. - Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2008. - 328 б.

 2. Бақытжанов И., Иманқұлов А. Орысша-қазақша, қазақша-орысша жылутехникалық терминологиялық сөздік. - Алматы, 2010. - 216 б.

 3. Жақыпов Ж. Аудармашы анықтамалығы. - Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2009. - 176 б.

 4. Құрманбайұлы Ш. Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам тәсілдері (Барлық сала мамандарына арналған әдістемелік құрал). - Алматы: Сөздік-Словарь, 2005. - 240 б.

 5. Сәмитұлы Ж. Аударма теориясы және практикасы. Оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 272 б.

 6. Сериков Э. Теоретические основы теплоэнергетики. Конспект лекций. - Алматы: АИЭС, 2002. - 82 c.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет