Програма фахового випробування для вступниківДата11.01.2017
өлшемі245.88 Kb.
түріПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет документальних комунікацій та менеджменту

Кафедра документальних комунікацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______ проф. Р. М. Постоловський

«_____» ____________ 2015 .

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на навчання

для здобуття ступеня бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 5.02010501 «Діловодство»

РІВНЕ – 2015
Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 5.02010501 «Діловодство» / укл. : Г. В. Сілкова, Д. В. Карпюк, М. С. Костенко, О. В. Попчук – Рівне : РДГУ, 2015. – 19 с.


Укладачі:


Сілкова Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри документальних комунікацій;КАРПЮК Д. В., викладач кафедри документальних комунікацій;


КОСТЕНКОМ. С., викладач кафедри документальних комунікацій;Попчук О. В., старший викладач кафедри документальних комунікацій.
Програма фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 5.02010501 «Діловодство» складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки України.

Схвалено вченою радою факультету документальних комунікацій та менеджменту

(протокол № 2 від 24 лютого 2015 р.)

Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту

доц. Юхименко-Назарук І. А.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….4

Зміст тем і питань програми фахового випробування……………………………….8

Список рекомендованої літератури………………………………………………….17ВСТУП

Фахове випробування на здобуття ступеня бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 5.02010501 «Діловодство» має на меті перевірку рівня професійної підготовленості вступників.Основні методологічні і методичні принципи професійної підготовленості бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» полягають у:

 • виконанні спеціальних функцій, пов’язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів діловодства, роботи з документами та інформацією, організацією роботи керівника;

 • вирішенні стереотипних, діагностичних задач з документознавства;

 • виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою комп’ютерних технологій.

Фахове випробування враховує, що основними напрямами професійної діяльності є діловодська, організаційно-розпорядча, архівна, консультаційна.

Фахове випробування враховує рівень сформованості у випускника з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»: • правильного сприйняття сучасних проблем розвитку діловодства, документообігу та документотворення;

 • активної життєвої та громадянської позиції;

 • здатності до ефективної комунікаційної взаємодії;

 • здатності до засвоєння нових знань та самовдосконалення.

Інформація щодо порядку проведення фахового випробування:

  • допуск до фахового випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

  • фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

  • вступник отримує один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань не дозволяється;

  • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

  • під час фахового випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

  • запис відповіді здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

  • користування сторонніми джерелами інформації та порушення процедури проходження фахових випробувань може бути причиною для відсторонення вступника від ступних випробувань;

  • вступники, які не з’явились на фахове випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та у конкурсі не допускаються;

  • за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного фахового випробування з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

  • перескладання фахових випробувань не дозволяється.

Інформація щодо порядку оцінювання відповідей випускників на фаховому випробуванні:

Оцінювання відповіді вступників на фаховому випробуванні здійснюється за принципом «склав – не склав» членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора. Складеним є фахове випробування, оцінене за шкалою оцінок від 100 до 200 балів. Якщо вступник не склав вступне випробування, він отримує оцінку, нижчу за 100 балів. Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти самостійні оцінки та рішення щодо розв’язання таких проблем.

Під час фахового випробування враховується здатність вступника встановлювати міжпредметні зв’язки між документознавчими дисциплінами та дисциплінами інформаційного циклу, наявність системного мислення як основи інформаційної роботи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ВСТУПНИКІВ

Критерії оцінюванняШкала оцінювання 100–200 балів

Переведення у 12-бальну шкалу

Переведення у 5-бальну шкалу

Рівень компетентності

Вступник вміє самостійно узагальнювати знання, знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо сутності питання

175–200

10–12

5

Високий

(творчий)Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє професійні знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки. Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах. Допускається наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

137–174

7–9

4

Достатній (конструктивно-варіативний)

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу; виявляє знання і розуміння основних положень; вміє виправляти помилки. Виявляє істотні помилки у викладі існуючих явищ чи фактів щодо розглядуваного питання, невірну подачу термінів чи понять; недостатньо повний виклад матеріалу двох питань білету. Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні вищому за початковий, значну частину відтворює на репродуктивному рівні.

100–136

4–6

3

Середній

(репродуктивний)Вступник виявляє істотні помилки по таких пунктах, як виклад існуючих явищ чи фактів в розглядуваному питанню, володіння фаховою термінологією; обґрунтування та аргументація відповіді. Має місце невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу з усіх питань варіанту.

1–99

0–3

2

Низький

(рецептивно-продуктивний)ЗМІСТ ТЕМ І ПИТАНЬ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

«Основи документознавства»

Сутність поняття «документ»

Сутність поняття «документ». Його багатозначність. Двоєдина природа документа.

Особливості інформації як основної складової документа. Недокументна та документна інформація. Носій інформації як матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збереження та передачі інформації. Особливості матеріальної конструкції носіїв інформації, що забезпечують їх функціoнування в соціальних документальних комунікаціях.

Документ як система

Характеристика документа як системного об’єкта. Атрибутивність, функціональність і структурність документа як головні його властивості.

Наявність смислового семантичного змісту, стабільна речова форма, призначеність для використання в комунікаційних каналах, завершеність повідомлення як відмінні ознаки документа.

Поліфункціональність документа. Головна функція документа. Інформаційна, комунікативна та кумулятивна функції як загальні функції документа. Спеціальні функції документа.Сутність поняття «матеріальна складова документа»

Матеріальна складова документа як його фізична сутність, що включає матеріальну основу документа, форму носія інформації, спосіб документування.

Матеріальна основа документа. Природні та штучні документи. Паперові документи. Сучасні вимоги до матеріальної основи документа.

Форма носія інформації. Аркушеві, кодексові, карткові, стрічкові, дискові, комбіновані документи.Внутрішня структура документа

Загальна характеристика структури документа. Елементарні та складні документи. Монодокументи та полідокументи.

Складові типового формуляра документа.

Поняття про внутрішню структуру документа. Внутрішня структура документа на прикладі книжкового видання. Титульні елементи книги: титульний аркуш, авантитул, шмуцтитул, колонтитул. Книжковий текст. Основний та довідково-допоміжний текст. Довідково-допоміжний текст (апарат видання) як система орієнтації читача в структурі та змісті видання. Передмова, вступна стаття, післямова, додатки, примітки, коментарі, допоміжні покажчики, зміст (оглав), видавнича анотація (реферат), вихідні відомості.

Книжкові ілюстрації.

Поняття про книжкову смугу. Різновиди книжкової смуги: текстова, ілюстративна та текстово-ілюстративна; початкова, кінцева, рядова. Текст та ілюстрації як елементи книжкової смуги. Поля. Довідково-допоміжні елементи книжкової смуги.

Реквізити документа.

Видання як вид документа

Поняття про видання. Ознаки видань: наявність тиражу, паперовий матеріальний носій, специфіка матеріальної конструкції, оформлення і поліграфічного виконання.

Цільове призначення, обсяг, склад основного тексту, структура, періодичність, знакова природа інформації як провідні класифікаційні ознаки видань.

Виділення за ознакою цільового призначення таких типів видань, як офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне виробничо-практичне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, суспільно-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє видання. Диференціація видань за ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації на інформаційні, первинні видання та дайджести. Виділення текстових та нетекстових видань за ознакою знакової природи інформації. Розподіл видань за ознакою матеріальної конструкції видання на книжкові, аркушеві, карткові та інші. Книга, брошура, аркушівка як види видань, виділені за ознакою обсягу видання. Моновидання і збірники як видання, диференційовані за ознакою складу основного тексту. Розподіл видань за ознакою структури видання на серію, однотомне та багатотомне видання, зібрання творів, вибрані твори.Наукове видання як вид текстового видання

Читацьке та цільове призначення наукових видань. Диференціація наукових видань за характером інформації на науково-дослідні та джерелознавчі. Основні різновиди науково-дослідних видань – монографії, збірники наукових праць, тези доповідей наукової конференції, матеріали конференції, препринти, автореферати дисертацій. Відмінності в цільовому й читацькому призначенні та характері інформації між науковим та науково-популярним виданням.Сутність книги як основного виду видання

Визначення поняття «книга», його багатозначність. Книга як провідний елемент традиційної системи документальних комунікацій.

Сутність книги як суспільного явища. Втілення в книзі єдності духовної та матеріальної культури, соціальної інформації та матеріально-конструктивної форми. Роль книги як інструменту пізнання, засобу соціально-економічного, науково-технічного та культурного прогресу. Книга як товар, об’єкт збереження, розповсюдження, пропаганди. Критерії суспільної цінності книги.

Поняття про нормативний документ

Сутність терміну «стандартизація». Об’єкт і галузь стандартизації. Міжнародна, міждержавна, національна системи стандартизації.

Нормативний документ як продукт стандартизації. Види нормативних документів. Стандарт. Технічні умови. Регламентуючі документи. Види стандартів: міжнародний, міждержавний, національний. Класифікація стандартів за ознакою масштабів розповсюдження. Державний стандарт України, галузевий стандарт, стандарт підприємства. Класифікація стандартів за специфікою об’єкта стандартизації. Основоположні стандарти, стандарти на продукцію, стандарти на процеси, стандарти на методи контролю. Поняття про комплекс (систему) стандартів.

Типова структура стандартів: 1) назва стандарта; 2) ввідна частина (за необхідності); 3) основна частина; 4) інформаційні дані; 5) зміст (за необхідності). Вимоги до тексту стандартів. Правила оформлення стандартів.Поняття про періодичне і продовжуване видання

Загальна характеристика періодичного і продовжуваного видання. Газета – найдавніший різновид періодичних видань. Класифікація газет за часом і місцем випуску, переважною сферою поширення, функціональним призначенням. Загальнополітична, спеціалізована газета та спеціальний випуск. Професійна, профспілкова, партійна та інші види газет за читацькою адресою. Ранкові та вечірні газети. Щоденні та щомісячні газети. Загальнонаціональні, регіональні та місцеві газети.

Види журналів за читацькою адресою та функціональним призначенням. Журнали для фахівців та журнали для нефахівців. Відмінності між суспільно-політичним, науковим, науково-популярним, виробничо-практичним, популярним, літературно-художнім і реферативним журналами.

Поняття про продовжувані видання. Продовжуваний збірник. Бюлетень. Календар. Експрес-інформація як вторинний документ.Бібліографічний опис документів, його функції, вимоги до нього

Поняття та призначення бібліографічного опису (БО). БО як бібліографічна характеристика документа та елемент бібліографічної інформації. Співвідношення термінів "бібліографічний опис" і "бібліографічний запис". Функції БО. Вимоги до БО.

Стандартизація документів. Впровадження міжнародного стандартного БО на різні види документів та інші носії інформації: ІSВD (М); ІSВD (S), ISBD (G). Створення міжнародного комунікативного формату UNIMARK. Використання формату UNIMARK в Україні.

Методика складання бібліографічного опису

Поняття про загальну і спеціальну методики складання бібліографічного опису (БО) як сукупність прийомів та правил.

Загальні правила складання БО. Документ як джерело складання БО.

Види БО залежно від об'єкта і обсягу застосування елементів БО.

Монографічний, зведений, аналітичний БО: їх характеристика, призначення, обсяг бібліографічних відомостей. Повний, розширений та короткий БО, аспекти застосування.

Структура БО. Заголовок БО. Зони та елементи БО: обов'язкові та факультативні, їх інформативність та використання в різних масивах бібліографічної інформації. Загальні правила їх наведення. Мова складання БО. Умовні розділові знаки. Скорочення слів в процесі складання БО.Анотування документів як процес макроаналітичного згортання інформації

Поняття про анотацію: її сутність і якісні характеристики. Анотація як змістова модель документного джерела, відмінною ознакою якої виступає обов’язкова наявність бібліографічного опису першоджерела. Анотація як результат аналітико-синтетичної переробки інформації (вторинний документ), що вміщує коротку узагальнюючу характеристику первинного документа, його частини чи групи документів з погляду призначення, змісту та інших особливостей.

Властивості анотації: подає семантичну інформацію з первинного документа у згорнутому, узагальненому вигляді; супроводжує бібліографічний опис першоджерела і є результатом переробки інформації з нього.

Типи анотацій та їх загальна характеристика: • в залежності від функціонального призначення: довідкові та рекомендаційні;

 • в залежності від обсягу анотації (від глибини згортання: розширені та реферативні);

 • в залежності від ступеню механізації: формалізовані, автоматичні.

Основні функції анотації як вторинного документа: сигнальна, пошукова, оціночна.

Інформаційно-пошукові мови: основні характеристики та види

Інформаційно-пошукові мови (ІПМ) як основний елемент логіко-семантичного апарату інформаційно-пошукових систем. Поняття про ІПМ як спеціалізовані штучні мови, призначені для передачі змісту і формальних ознак документів, а також інформаційних запитів пошуку потрібних документів.

Структура ІПМ. Поняття про абетку (систему графічних знаків для запису слів і виразів), лексику (сукупність слів, якими користується мова), граматику (засоби, правила, якими користуються для побудови і поєднання слів) ІПМ.

Основні характеристики ІПМ. Однозначність; здатність відображати з необхідною повнотою та точністю смисловий зміст документів та запитів визначеної предметної області; відкритість ІПМ як забезпечення можливості корегувати мову.

Види ІПМ. ІПМ класифікаційного типу. Предметизовані, класифікаційні та дескрипторні ІПМ.

Загальні правила та методи систематизації

Систематизація документної інформації: сутність, об'єкт, завдання. Принципи систематизації: пріоритет основного змісту та наукової об’єктивності систематизації. Організація і технологія систематизації. Експертиза класифікаційного рішення.

Поняття про загальну і спеціальну методики систематизації.

«Діловодство»

Історія розвитку діловодства

Виникнення діловодства в Київській Русі. Особливості актового й приказного діловодства. Характерні ознаки колезького та виконавчого діловодства. Радянський етап розвитку діловодства. Сучасне діловодство в Україні.Основні законодавчі та нормативно-методичні документи з діловодства

Закони України в галузі інформації та діловодства: «Про інформацію», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» тощо.

Державні класифікатори та державні стандарти: ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації, ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення», ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» тощо.Нормативно-методичні документи з діловодства: «Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242, «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» затверджений наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5 та інші.

Загальні вимоги до складання службових документів

Особливості викладу текстів службових документів. Вимоги до текстів службових документів (логічна структура, нумерація структурних елементів). Вимоги до оформлення службових документів (згідно з ДСТУ 4163-2003). Формуляр-зразок службового документа як сукупність реквізитів, розміщених у встановленому порядку. Обов’язкові реквізити документа (назва організації; назва виду документа; дата документа; реєстраційний індекс документа; заголовок до тексту документа; текст документа; підпис) та вимоги до їх оформлення. Погодження, візування, затвердження та засвідчення документів. Відбиток печатки організації як реквізит службового документу.

Відмітки на службових документах (резолюція, відмітка про контроль, відмітка про наявність додатків, відомості про виконавця документа, відмітка про виконання документа і направлення його до справи, відмітка про наявність документа в електронній формі, відмітка про надходження документа до організації, відмітка про засвідчення копії документа): вимоги до змісту та розташування.

Вимоги до оформлення у службових документах Державного герба України; зображення емблеми організації; зображення нагород; коду організації; коду форми документа; довідкових даних про організацію; посилання на реєстраційний індекс і дату документа; місця складання або видання документа; адресата; грифа обмеження доступу; запису про державну реєстрацію.Види службових документів: складання і оформлення

Класифікація службових документів.

Організаційні документи: склад та призначення. Загальні вимоги до складання та оформлення організаційних документів (статут, положення, інструкції, правила). Призначення розпорядчих документів та їх види. Наказ як основний вид розпорядчого документу. Загальні вимоги до складання розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, вказівка, наказ).

Призначення та різновиди довідково-інформаційних документів. Особливості складання та оформлення службових записок, довідок, планів, звітів. Службові листи як засіб ділового спілкування між організаціями й приватними особами. Види службових листів. Вимоги до складання текстів службових листів.

Обліково-фінансові документи: призначення та види. Складання та оформлення актів про передавання товарно-грошових цінностей однією особою іншій. Доручення як письмове уповноваження на здійснення певних юридичних дій або отримання матеріальних цінностей. Розписка як документ, що підтверджує передачу й одержання матеріальних цінностей.

Документація з особового складу. Заяви: вимоги до написання. Вимоги до складання автобіографії. Характеристика: складання та оформлення. Накази (розпорядження) з особового складу.Організація роботи з службовими документами в установі

Служба діловодства як структурний підрозділ або працівник установи, що забезпечує документообіг службових документів. Загальні вимоги до організації документообігу. Характеристика документопотоків. Порядок руху вхідних, вихідних та внутрішніх документів в установі. Приймання документів, що надійшли в установу (підприємство, організацію). Попередній розгляд документів. Реєстрація документів. Заповнення реєстраційних журналів та реєстраційно-контрольних карток. Виконання документів. Організація контролю виконання документів. Порядок надсилання вихідних документів.

Зберігання документів в установі. Основне призначення номенклатури справ в установі. Особливості формування документів у справи. Експертиза цінності документів. Підготовка та передавання справ до архіву установи. Складання опису справ. Складання акту про вилучення документів для знищення. Передавання справ до архіву.

Практичні завдання з діловодства

Оформити діловий документ: 1. Укласти наказ про переведення установи на двозмінний графік роботи.

 2. Підготувати та оформити наказ про особовий склад.

 3. Скласти характеристику на випускника школи.

 4. Укласти лист-пропозицію про надання послуг.

 5. Написати лист-вибачення за пропущену ділову зустріч, про яку домовлялись не особисто, а через свого секретаря.

 6. Оформити протокол зборів установи з таким порядком денним:

а) звіт відділу маркетингових досліджень про роботу за Ш квартал 2014 р.;

б) про відзначення працівників грошовою премією. 1. Укласти та оформити наказ про переведення працівника на іншу посаду.

 2. Написати лист-запит з проханням надати детальну інформацію про необхідний Вам товар.

 3. Написати лист-звернення з проханням про пожертву у фонд будівництва дитячої лікарні.

 4. Написати рекламаційний лист, в якому висловлюється невдоволення дизайном упакування різдвяних подарунків для дітей.

 5. Оформити документи для отримання вакантної посади секретаря: автобіографію та заяву з проханням прийняття на роботу.

 6. Написати заяву про звільнення з роботи

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Законодавство України про інформацію : зб. законів. – К. : Парламент. вид-во, 2003. – 228 с.

 2. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 94. – С. 172.

 3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. –53с.

 4. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Вид. офіц. – Введ 23.05.95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 3, 45 с.

 5. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с.

 6. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

 7. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учеб. для студ. вузов. / Г. Г. Асеев. К. : Кондор, 2007.500с.


 8. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні : інституалізація та сучасний розвиток : моногр. / В. В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 716 с.
 9. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / В. В. Бездрабко. – К., 2006. – 208 с.

 10. Беспянська Г. В. Діловодство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкр. міжнарод. ун-т розвитку людини «Україна»; Г. В. Беспянська. – К. : Ун-т «Україна», 2005. – 418 с.


 11. Блощицька В. А. Сучасне діловодство : навч. посіб. / В. А. Блощицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 320 с.

 12. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 291 с.

 13. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. І. Гончарова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 260 с.

 14. Губенко Л. Г. Ділові папери в менеджменті : навч. посіб. / Л. Г. Губенко, В. Д. Нємцов, М. О. Чуприна. – К. : ТОВ „УВПК „Ексоб””, 2003. – 272 с.

 15. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : моногр. / І. О. Давидова. – Х. : ХДАК, 2005. – 295 с.

 16. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2006. – 384с.

 17. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. –360 с.

 18. Іванова Т. В. Муніципальне діловодство : навч. посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Либідь, 2004. – 312 с.

 19. Карпенко О. О. Сучасне діловодство : навч. посіб. / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіац. ін-т», 2009. – 75 с.

 20. Комова М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова. – 2-е вид. – Київ–Львів : Алерта ; Тріада плюс, 2007. – 220 с.

 21. Комп’ютерні технології в діловодстві : навч. посіб. / О. В. Шпортько, О. В. Попчук, Л. В. Шпортько та ін. ; за ред. О. В. Шпортька. – 2-е вид., перероб. і доп. – Рівне : РДГУ, 2013. – 100 с.

 22. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.

 23. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

 24. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. [або інші стереотип. видання]. – К. : Знання, 2000.– 459 с.
 25. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп.– К., 2006. – 334 с.

 26. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : моногр. / К. Лобузіна. – К., 2012. – 252 с.

 27. Мамрак А. В. Українське документування : мова та стиль : навч. посіб. / А. В. Мамрак. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 364 с.

 28. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2008. – 395 с.

 29. Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2007. – 194 с.

 30. Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посіб. У 2-х ч. Ч. 1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха. – 3-тє вид., доп. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 380 с. – На обкл. назв. Ч. 1 : Організація загального діловодства.

 31. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути / Л. Погребна. – Х. : Фактор, 2008. – 416 с.

 32. Руминіна Л. А. Документаційне забезпечення управління : навч. посіб. / Л. А. Руминіна. – К. : Академія, 2005. – 224 с.

 33. Сельченкова С. В. Діловодство : практ. посіб. / С. В. Сельченкова. – К. : Інкунабула, 2009. – 480 с.

 34. Сілкова Г. В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень : навч. посіб. / Г. В. Сілкова. – К., 1998. – 50 с.

 35. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 224 с.


 36. Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : моногр. / Г. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар.ун-т. – Рівне, 2001.– 437 с. : іл.

 37. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

Навчальне видання

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників

на здобуття ступеня бакалавра 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 5.02010501 «Діловодство»

Укладачі:

Сілкова Галина Василівна

Карпюк Дмитро Віталійович

Костенко Марина Степанівна

Попчук Олена Володимирівна

Відповідальна за випуск: Г. В. Сілкова

Формат 60 х 84 1/16 Папір друкарський

Умовн. друк. арк. 0,72 Наклад 50 примірників

Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету
Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет