Разработка урока пәндер/предметы: «Құжаттар, хат-хабар, іс жүргізу»/ «Документы, корреспонденция, делопроизводство» ТақырыбыДата05.06.2017
өлшемі340.25 Kb.
түріРазработка урока
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


«ЛИСАКОВ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК

КГКП «ЛИСАКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


БЕКІТЕМІН:

ОЖ ж/гі директор орынбасары

________________ Т. Сачавская

___ _______________201__ ж.


САБАҚТЫҢ ӘЗІРЛЕМЕСІ


РАЗРАБОТКА УРОКА
Пәндер/предметы: «Құжаттар, хат-хабар, іс жүргізу»/

«Документы, корреспонденция, делопроизводство»


Тақырыбы/тема: Еңбек қатынастарын құжаттау/

Документирование трудовых отношений.
Оқытушы/преподаватель: Байтурсынова А. Ж., Боранбаева К.Б.

Топ/группа: ХР-14/СР-14


ЦӘК ОТЫРЫСЫНДА ҚАРАЛҒАН

ЖӘНЕ МАҚҰЛДАНҒАН

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

НА ЗАСЕДАНИИ ЦМК08 февраля 2017 г.

7

ФП ЦӘК ТӨРАЙЫМЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦМК ФД ______________ Байтурсынова А. Ж.


ӘГП ЦӘК ТӨРАЙЫМЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦМК СГД ______________ Боранбаева К.Б.

2016 – 2017 оқу жылы

93-94 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ

ПЛАН УРОКА № 93-94
Сабақтың тақырыбы: Еңбек қатынастарын құжаттау

Тема урока: Документирование трудовых отношений
Сабақтың мақсаттары/Цели урока:

Білімділік/Учебная:

«Құжаттар, хат-хабар, іс жүргізу» пәні бойынша пайда болған дағдылардың, іскерлік пен білімдерінің беріктігі мен тереңдігінің деңгейін анықтау, құжат құрылымы, еңбек қатынастарын құжаттау жөнінде білгендерін қорытындылау, құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыра алу деңгейін анықтау, алдағы жұмыстарында пайдаланатын қолжеткен нәтижелерді талдау.

Дамытушылық/Развивающая:

Білім алушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, ұжымдық жұмыс барысында белсенділік пен дербестігін мадақтау; компьютермен жұмыс жасау дағдыларын дамыту, жекелік және іскерлік сипатты құжаттарды қалыптастыру бойынша, алған білімдерін жүйелеу және оларды күнделікті тіршілікте пайдалану дағдыларын дамыту. Адамдармен қарым қатынас жасау қабілеттерін дамуға мүмкіндік туғызу.

Тәрбиелік/Воспитательная:

Білім алушылардың пәнге деген мүдделерін ұластыру; өзара көмектесу, өзін өзі және өзара бақылау дағдыларын, талдау жасай алуын тәрбиелеу. Білім алушылардың ой-өрісін кеңейту.
Сабақтың түрі/Тип урока:

білімдерін қорыту, тереңдету және жүйелеу элементтері бар бақылау-тексеру сабақ.


Өткізу формасы/Форма проведения: бинарлық сабақ, рольдік ойындар, группалық және жекелік.
Сабақтың әдістері/Методы урока:

Ауызша, көрнекілі, түсіндіру-көрсету, проблемалы, машықтану, өз-өзін үйрету.


Пәнаралық байланысы/Межпредметная связь:

Қазақ тілі, орыс тілі, құқық негіздері, өндірістік оқыту.

Материалдық-техникалық жабдықталуы/Материально-техническое оснащение:

Дидактикалық үлестірмелі материал, тапсырма-парақтар, компьютер.


Әдістемелік және оқыту әдебиеті/Методическая и учебная литература:

 1. Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы-2000 ж.;

 2. Хазимова А. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Алматы-2004 ж.;

 3. Манасов В. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде іс жүргізу. Алматы-2008ж.

93-94 САБАҚТЫҢ ЖОСПАРЫ

ПЛАН УРОКА № 93-94


Сабақтың тақырыбы: Еңбек қатынастарын құжаттау

Тема урока: Документирование трудовых отношений
Сабақтың мақсаттары/Цели урока:

Білімділік/Учебная:

Определить степень прочности и глубины приобретенных знаний, умений и навыков по предмету «Документы, корреспонденция, делопроизводство», обобщить знания структуры документа, документирования трудовых отношений, определить уровень умения составлять документы на государственном языке, провести анализ полученных результатов для дальнейшего применения в работе.

Дамытушылық/Развивающая:

развивать способности обучающихся логически мыслить, поощрять активность и самостоятельность в процессе коллективной деятельности; развивать навыки работы за компьютером, по составлению документов личного и делового характера, по систематизации полученных знаний и умению использовать их в повседневной жизни. Способствовать развитию коммуникативных способностей.

Тәрбиелік/Воспитательная:

прививать интерес обучающихся к предмету; воспитывать навыки взаимопомощи, самоконтроля и взаимоконтроля, умение анализировать.
Сабақтың түрі/Тип урока:

контрольно-проверочный урок с элементами обобщения, углубления и систематизации знаний.


Өткізу формасы/Форма проведения: бинарный урок,

ролевые игры, групповая и индивидуальная


Сабақтың әдістері/Методы урока:

словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, практический, взаимообучение.


Пәнаралық байланысы/Межпредметная связь:

казахский язык, русский язык, основы права, производственное обучение.


Материалдық-техникалық жабдықталуы/Материально-техническое оснащение:

дидактический раздаточный материал, листы-задания, компьютер.


Әдістемелік және оқыту әдебиеті/Методическая и учебная литература:

 1. Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы-2000 ж.;

 2. Хазимова А. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Алматы-2004 ж.;

 3. Манасов В. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде іс жүргізу. Алматы-2008ж.

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ


ХОД УРОКА

т/б

п/пСабақтың кезеңдері
Этапы урока

Средства

Уақыт

(время),


мин.

I.

Ұйымдастыру/ Организационный


5

1.1

Тізім бойынша білім алушылардың сабақта бар-жоғын, сабаққа дайындығын тексеру

Списочный состав, проверка подготовленности обучающихся к урокуЖурнал

1

1.2

Білім алушылардың көңіл-күйін көтеру (сабаққа назарларын аудару)

Психологический настрой (организация внимания)Ұран/Девиз

2

1.3

Сабақтың мақсаты мен міндеттерімен, бағалау тәртібімен таныстыру

Ознакомление с целью урока, задачами, порядком оценивания . ҚТ бойынша нұсқамалық өткізу/проведение инструктажа по ТБСабақтың жоспары/

План урока. Нұсқамалықтар журналы/Журнал инструктажей2

II.

Негiзгi бөлiгi/ Основная часть

75

ІІ.1.

Бұрын меңгерілген материалды қайталау/

Повторение ранее изученного материала55

2.1

Рольдік ойын/Ролевая игра. Кездесу/Встреча.

1 тапсырма/1 задание: • түйіндеме құрастыру/составить резюме

1 қосымша

приложение 110

2.2

Рольдік ойын/Ролевая игра. Хатшыда/У секретаря.
2

2.3

Рольдік ойын/Ролевая игра. Телефонмен сөйлесу/Разговор по телефону.
2

2.4

Рольдік ойын/Ролевая игра. Директорда/У директора.

2 тапсырма/2 задание: • өтініш жазу/написать заявление

2 қосымша

приложение 210

2.5

Рольдік ойын/Ролевая игра. Кадр бөлімінің инспекторында/У инспектора отдела кадров.

3 тапсырма/3 задание (компьютерде): • өмірбаян жазу/написать автобиографию;

4 тапсырма/4 задание:

 • кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру/заполнить личный листок учета кадров;

5 тапсырма/5 задание:

 • еңбек шартын толтыру/заполнить трудовой договор;

6 тапсырма/6 задание(компьютерде):

 • жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты құрастыру /составить приказ о приеме на работу.

Үлестірмелі материалдар. Раздаточный материал.
3, 4, 5, 6 қосымшалар/

приложения

3, 4, 5, 6


31
7

5

415
ІІ. 2. Бұрын меңгерілген материалды түсінуін тексеру, оны бекіту

Проверка понимания изученного материала, его закрепление20

2.4

7 тапсырма/7 задание:

Жұмысқа орналасуға қажетті құжаттардың тізімін жасау/Составить список документов, необходимых для устройство на работу.

Флебчатта жұмыс/Работа на флебчате.


Флебчат. Карточкалар

8

2.5

(Резервтік тапсырма)

8 тапсырма/8 задание:

1) Құжаттарды ресімдеу талаптары/Требования к оформлению документов. Ауызша жұмыс (сұрақтарға жауап беру)/Устная работа (ответьте на вопросы);

2) Бұйрықты аударып, деректемелер құрамын анықтаңдар/Переведите приказ, определите состав резюме.Парақтар/Листы

12
III. Қорытынды бөлiгi/Заключительная часть

15
III.1. Сабақты қорытындылау/Подведение итогов урока

10

3.1

Сабақ үстінде өз жұмысын бағалау

Оценка своей работы на уроке2 қосымша

приложение 27

3.2

Рефлексия

Түсті карточкалар/

Цветные карточки3
III.2. Үй тапсырмасы/Домашнее задание

5

3.3

Сабақта құрастырылған құжаттар үлгілерін пайдалана отырып, жеке істі қалыптастыру, өткен тақырыптарды қайталау./Используя составленные на уроке образцы документов, сформировать личное дело, повторить пройденный материал

Істер мұқабасы/Папка Дело

5І. Ұйымдастыру кезеңі

1.1 Тізім бойынша білім алушылардың сабақта бар-жоғын, сабаққа дайындығын тексеру.

1.2 Білім алушылардың көңіл-күйін көтеру (сабаққа назарларын аудару)

1.3 Сабақтың мақсаты мен міндеттерімен, бағалау тәртібімен таныстыру


ҰРАНЫМЫЗ:

Нені үйрену керек?

 • Мемлекеттік тілде сөздерді дұрыс айтуға, сөйлем құрастыруға, сауатты жазуға үйрену.

Нені білу қажет?

 • Тақырып бойынша өткен сөздер мен сөз тіркестерін сөйлемдерде дұрыс пайдалана білу;

 • Құжат құрылымын білу;

 • Компьютерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техника Ережелерін сақтай отырып, құжат үлгілерін құрастыру;

 • Құжат түрлерін ажырата білу.


Нұсқамалық өткізуші қауіпсіздік техника бойынша нұсқаулықты өткізеді.

Тақырып: «Компьютерде жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техника Ережелері».

(білім алушылар нұсқамалықтарды өткізу журналында қол қояды)

II. Негiзгi бөлiгi

ІІ. 1. Бұрын меңгерілген материалды қайталау


Рольдік ойын. Кездесу.

1. Әсемай – Назгүл: • Сәлеметсіз бе!

 • Сәлем!

 • Сен қайдан келе жатырсың?

 • Мен жұмысқа орналасайын деп едім

 • Қай кәсіпорынға?

 • «Өркен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне

 • Қандай мамандыққа?

 • Хатшы-референт

 • Ендеше сен түйіндеме жаз

 • Сен қалай жазуын білесің бе?

 • Иә, қазір көрсетемін.

 • Маған көмектесесің ғой?

 • Жарайды, көмектесемін.


1 тапсырма: түйіндемені толтырыңдар. (№ 1 қосымша)

Әсемай: - Енді түйіндемемді мекеменің қабылдау бөлмесіне, хатшысына берейін.


Рольдік ойын. Хатшыда.

Хатшы – Әсемай: • Сәлеметсіз бе!

 • Сәлеметсіз бе!

 • Кіруге бола ма?

 • Болады. Қандай жұмыспен келдіңіз?

 • Мен жұмысқа орналасайын деп едім.

 • Жақсы, түйіндемеңізді қалдырыңыз.

 • Сау болыңыз!

 • Сау болыңыз!Рольдік ойын. Телефонмен сөйлесу.

Хатшы (телефон арқылы) – Әсемай • Алло, сәлеметсіз бе! Абдешова Әсемайды шақыруға бола ма?

 • Сәлеметсіз бе! Мен Әсемаймын.

 • Сізді «Өркен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры әңгімелесуге шақырады. Ертең, сағат 09:00-де келіңіз. Қажетті құжаттарыңызды алыңыз.

 • Сау болыңыз!

 • Сау болыңыз!Рольдік ойын. Директорда.

Директор – Әсемай: • Сәлеметсіз бе!

 • Сәлеметсіз бе! Кіріңіз. Отырыңыз. Қандай оқу орнын бітірдіңіз? Диплом бойынша мамандығыңыз қандай?

 • Мен Лисаков техникалық колледжін бітірдім. Диплом бойынша мамандығым «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану», біліктілігім «Хатшы-референт»

 • Жұмыс өтіліңіз жоқ екен.... Жарайды. Өтініш жазыңыз. Ертеңнен бастап жұмысқа кірісуге болады.

(Әсемай өтініш жазады.)


2 тапсырма: жұмысқа орналасу туралы өтініш жазыңдар. (№ 2 қосымша)
Әсемай: - Міне менің өтінішім.

Директор: - Әкеліңіз, бұрыштама қояйын.

- Ертеңнен бастап жұмысқа кірісіңіз.

Әсемай: - Рахмет, сау болыңыз!

Директор: - Сау болыңыз!Рольдік ойын. Кадр бөлімінің инспекторында.

Кадр бөлімінің инспекторы - Әсемай • Сәлеметсіз бе!

 • Сәлеметсіз бе!

 • Қандай жұмыспен келдіңіз?

 • Мен жұмысқа орналасамын.

 • Жақсы. Мынадай құжаттарды дайындап әкеліңіз.

 • Жарайды.

 • Қазір өмірбаян жазыңыз. Міне қағаз.


3 тапсырма: өмірбаяныңызды компьютерде басып шығарыңыз. (№ 3 қосымша)

Кадр бөлімінің инспекторы: - Енді мына кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтырыңыз.4 тапсырма: кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтырыңдар. (№ 4 қосымша)
Әсемай: - Міне, толтырдым. Тағы қандай құжат толтыруым керек?

Кадр бөлімінің инспекторы: - Негізгі құжаттың бірі- Еңбек шарты. Міне дұрыстап оқып, толтырыңыз, қолыңызды қойыңыз.5 тапсырма: Еңбек шартын дұрыстап оқып, толтырыңдар, қолдарыңды қойыңдар. (№ 5 қосымша)
Кадр бөлімінің инспекторы: - Енді мен жұмысқа қабылдау туралы бұйрығын шығарамын. Ертеңнен бастап жұмысқа кірісуге болады.

Әсемай: - Рахмет, сау болыңыз!

Кадр бөлімінің инспекторы: - Сау болыңыз!
6 тапсырма: жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты компьютерде басып шығарыңыз. (№ 6 қосымша)

ІІ. 2. Бұрын меңгерілген материалды түсінуін тексеру, оны бекіту
7 тапсырма. Жұмысқа орналасуға қажетті құжаттардың тізімін жасау.

Флебчатқа құжаттар жазылған парақшаларды іліңіздер.


8 тапсырма (резервтік тапсырма):

 1. Құжаттарды ресімдеу талаптары.

Сұрақтарға жауап беріңдер:

 1. Үлгілік қағидалар – орысша қалай аталады? (типовые правила)

 2. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың Үлгілік қағидалары қашан бекітілді?

(Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығымен бекітілген)

 1. Құжаттама жасау, құжаттарды дайындау мен рәсімдеу тәртібі қандай?

(Құжат мәтіні А4 және А5 пішінді бланкіде компьютер техникасының құрылғылары көмегімен мөлшері 14 Тіmеs New Roman каріптерімен жоларалық А4 - 1,5, А5 – бір интервалда басылады.

Кейбір жағдайларда харіп мөлшері мен жоларалық интервал басқаша болуы да мүмкін.


Басылымға дайындалатын құжат мәтіні жоларалық екі интервал мен басылады.
Жазу машинкасында құжат мәтіні А4 пішінді бланкіде жоларалық біржарым интервалмен, А5 пішінді бланкіде – жоларалық бір интервалмен басылады)

 1. Құжаттар бланкілерінің форматы қандай? (А4 немесе А5)

 2. Бланкіде және онсыз рәсімделген құжаттың әрбір парағының жиектері кемінде неше болуы тиіс:

(сол жағынан – 20 мм;

оң жағынан – 10 мм;

жоғарғы жағынан – 10 мм;

төменгі жағынан – 10 мм болуы тиіс.) 1. Құжат деректемелерінің саны қанша? (24)


 1. Бұйрықты аударып, деректемелер құрамын анықтаңдар/Переведите приказ, определите состав резюме.

III. Қорытынды бөлiгi
III.1. Сабақты қорытындылау
Сабақ үстінде өз жұмысын бағалау. Рефлексия (өз пікірін түспен көрсету).

Карточкалар:

Жасыл түсті – түсіндім, үйрендім, білдім

Сары түсті – көбін түсіндім

Қызыл түсті – ештеңе түсінбедім


III.2. Үй тапсырмасы

Үйге тапсырма беру: сабақта құрастырылған құжаттар үлгілерін пайдалана отырып, жеке істі қалыптастыру, өткен тақырыптарды қайталау.


Оқытушы/преподаватель _____________ (Байтурсынова А.Ж.)

_____________ (Боранбаева К.Б.)

№1 қосымша

Приложение № 1


Түйіндеме

Қазақстан Республикасы 6 ықшамаудан 34 үй 37 пәтер

Қостанай облысы телефон: 87774253361

Лисаков қаласы е-mail: sholpan @ mail.ru.

АБДЕШОВА ӘСЕМАЙ АЛЫКЫЗЫ
Туған жылы: 03.12.1998

Ұлты: қазақ

Жынысы: әйел

Отбасы жағдайы: тұрмыста емес

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: бастауыш кәсіби

2014 – 2017 жж. Лисаков техникалық колледжі «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» мамандығы, «Хатшы - референт» біліктілігі бойынша

Кәсіби тәжірибесі: жоқ

Тілдік дағдылары: қазақ тілі – ана тілі, орыс тілі – еркін,

ағылшын тілі – өте жақсы

Компьютерлік сауаттылығы: Windows ХР, Word, Excel, internet

Жеке қасиеттері: ұстамдылық, жауапкершілік, ұйымдастырушылық

және басқарушылық қабілет. т.б.

Қосымша ақпараттар: жоқ

Қызығушылығы: би билеу, музыка, саяхат.
№ 2 қосымша

Приложение № 2ЛФ «Өркен» ЖШС

бас директоры Т.И.Мустафаев мырзаға

Қостанай облысы Лисаков қаласы

6 ықшамаудан 34-үй 37-пәтердің тұрғыны

Әсемай Алыкызы Абдешовадан

Өтініш
Мені 2017 жылғы наурыздың он жетісінен бастап хатшы – референт қызметіне қабылдауыңызды өтінемін.
17.03.2017 ж. қолы

№3 қосымша


Приложение № 3

ӨМІРБАЯН
Мен, Абдешова Әсемай Алыкызы, 1998 жылдың 03 желтоқсанында Қостанай облысы Лисаков қаласында дүниеге келдім. Ұлтым-қазақ.

2005-2014 жылдар аралығында № 3 орта мектебінде оқыдым. 2014 жылы Лисаков техникалық колледжіне ««Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» мамандығы, «Хатшы - референт» біліктілігі бойынша оқуға түстім. Қазір үшінші курста оқимын.
17.03.2017 ж. қолы

4 қосымша

Приложение № 4


Кадрлар жөніндегі жеке іс парағы

1. Тегі__________________________________________________________________________
аты __________________________ әкесінің аты__________________________________
2. Жынысы ________________ 3. Туған жылы, айы, күні_______________________
4. Туған жері___________________________________________________________ _______

Ауыл, аудан, қала, облысы

5. Ұлты___________________ 6. Азаматтығы_________________________________________
 1. Әлеуметтік жағдайы __________________________________________________________
 1. Білімі__________________________________________________________________________


Диплом бойынша мамандығы: _________________________________________________
Оқу орнының аты, орналасқан жері____________________________________________
9. Қандай тілдерді білесіз________________________________________________________
Қандай дәрежеде________________________________________________________________
10. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы_____________________________________________
11. Ғылыми еңбектері және өнертабыстары__________________________________
12. Жұмыс істеген орны, лауазымы, жұмыс істеген жылдары_________________________________________________________________________


 1. Жұмыс істеген орындарының мекенжайы__________________________________

13. Шетелдерде болуы___________________________________________________________
 1. Сайланбалы орындарға қатысуы____________________________________________
 1. Мемлекеттік наградалар_____________________________________________________
 1. Әскери қызметке қатысы____________________________________________________


Әскери атағы____________________________________________________________________


 1. Отбасы жағдайы (отбасы мүшелерінің аты-жөні, туған жылы
  көрсетіледі)_________________________________________________________
 1. Мекенжайы_____________________________________________________

20 ж. қолы____________


5 қосымша

Приложение № 5


ЕҢБЕК ШАРТЫ
Лисаков қаласы 17.03.2017 ж.

Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген Заңдары негізізінде жұмыс істейтін Лисаков филиалы “Өркен” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі – ЖШС бас директоры Мустафаев Тұрал Ильясоглы , бұдан әрі қарай Жұмыс беруші деп аталады, бір жағынан, Абдешова Әсемай Алыкызы, бұдан әрі қарай Маман деп аталады, екінші жағынан, төмендегі мәселер туралы осы еңбек келісіміне қол қойды. 1. Келісім нысаны

1.1. Жұмыс беруші Маманды хатшы референт қызметіне қабылдайды.


 1. Келісім мерзімі

2.1. Осы еңбек келісімі 2017 жылдың 15 наурызынан бастап аяқталу мерзімі белгіленбеген.

2.2. Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін тараптардың келісімімен ұзартылуы немесе жаңа мерзімге жасалуы мүмкін.

 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Маман:

- еңбек туралы заңда көрсетілген тәртіпке сәйкес осы жеке еңбек келісімін өзгертуге және бұзуға;

- еңбек келісімі бойынша жұмыс жүргізуге байланысты барлық мәжілістер мен шараларға қатысуға;

- өзінің кәсіби біліктілін арттыруға;

- Жұмыс берушінің еңбек келісімі шарттарын орындауын талап етуге құқылы.
3.2. Маман:

- өзінің қызметтік міндеттерін адал атқаруға;

- еңбек тәртібін және ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтауға;

- еңбек келісімінің барлық талаптары мен шарттарын толық орындауға;

- жұмыс барысында өзіне мәлім болған, коммерциялық құпия болып табылатын

мәліметтердің құпиялығын сақтауға міндетті.


3.3. Жұмыс беруші:

- Маманның қызметтік міндеттерін орындауын талап етуге

- Маманның мүддесіне нұқсан келтірмей, еңбек келісім бойынша жұмыс барысына

өзгерістер енгізуге;

- Маманның жұмысына баға беруге;

- Қолданылып жүрген заңдарға, ішкі еңбек тәртібіне сәйкес тәртіпке және материалдық жауапкершілікке тартуға құқылы;

3.4. Жұмыс беруші:

- Маманға осы келісімге сәйкес қызмет беруге;

- еңбек келісімінің барлық талаптары мен шарттарын толық орындауға;

- Маманды оның қызметтік міндеттерімен, ішкі еңбек тәртібімен таныстыруға;

- мерзімінде еңбекақы төлеп тұруға;

- еңбек келісімі бойынша жүргізіліп жатқан іс-шараларды Маманға дер кезінде хабарлауға;

- еңбек келісімінің орындалу барысына әсер ететін жағдайлар туралы Маманға хабарлауға міндетті.
4. Еңбек төлемі
4.1. Маманға 51 000 (елу бір мың) теңге көлемінде еңбекақы белгіленді.
5. Келісімнің тоқтатылуы

5.1. Осы келісім екі тараптың өзара келісімі бойынша тоқтатылуы мүмкін.

5.2. Осы келісім төмендегідей жағдайларда жұмыс беруші тарапынан мезгілінен бұрын тоқтатылады:

- Маман Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін бұзған жағдайда;

- Келісімде көрсетілген міндеттерді орындамаған жағдайда;

- Заңда көрсетілген басқа жағдайлар негізінде.


5.3. Маман белгіленген мерзімнен бұрын келісімді тоқтатқысы келсе, бұл туралы Жұмыс берушіге бір ай бұрын хабарлауы керек.
6. Дауларды шешу

6.1. Осы келісімді орындау барысында Тараптар арасында туындаған даулар Тараптардың өзара келісімімен шешіледі. Өзара келісім арқылы шешілмеген даулар сот арқылы шешіледі.


7. Келісімге өзгертулер енгізу

  1. 7.1 Барлық өзгертулер екі Тараптың келісуі арқылы жазбаша енгізіліп, еңбек келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады.

8. Қорытынды ереже

8.1. Тараптардың қолы қойылған, заң күші бірдей осы келісім екі дана етіп жасалған. Олар бір-бір данадан әр Тарапта сақталады.
9. Тараптардың заңды мекенжайы


Жұмыс беруші:

ЛФ“Өркен” ЖШС-ның бас директоры

Мустафаев Турал Ильясоглы

111200, Лисаков қ-сы,

1 ықшамаудан 34-үй

“Халық банкі” ААҚ-тағы

Есеп шоты 18565274

СТН 500102241511

Тел:(8714) 451241, 462232

Факс:(8714) 251126

Қолы:___________

“ ____ ” ______________ 2017 жыл
Маман:

_______________________________________(Тегі, аты, әкесінің аты)

_______________________________________(Тегі, аты, әкесінің аты)

Жеке куәлігінің № _______________________

Мекенжайы: ____________________________

____ ықшамаудан ____-үй _____- пәтер

Тел: _______________
Қолы:___________

“ ____ ” ______________ 2017 жыл
СӨЗДІК


бұдан әрі қарай – далее

ұзарту – продлить

ажырамас бөлік – неотьемлевая часть

№6 (1) қосымша

Приложение № 6 (1)

Лисаков филиалы Лисаковский филиал« Өркен » Товарищество с

жауапкершілігі шектеулі Ұйымның ограниченной ответственностью

серіктестік эмблемасы «Оркен»

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ17 наурыз 2017 жыл 51 ж/қ

Лисаков қаласы город Лисаковск


┌ ┐

Жұмысқа қабылдау туралы


1. Абдешова «семай Алыкызы 2017 жылдың 17 наурызынан бастап штаттық кестеге сәйкес жалақы көлемінде белгіленбеген мерзімге хатшы-референт қызметіне ҚАБЫЛДАНСЫН.

Негізі: 2017 жылдың 17 наурызындағы № 31 Еңбек шарты және Ә.А.Абдешованың өз өтініші.

Бас директор жеке қолы (қолы анық)

Бұйрықпен танысты _________ ______________ Ә.Абдешова

(күні) (қолы)

Орын.: Козлова А.

Тел. (871433) 3-12-96

6 (2) қосымша

Приложение № 6 (2)

Лисаков филиалы Лисаковский филиал« Өркен » Товарищество

жауапкершілігі шектеулі Эмблема с ограниченной ответственностью серіктестік организации «Оркен»


БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ17 марта 2017 года51 л/с

Лисаков қаласы город Лисаковск


┌ ┐

О приеме на работу


1. ПРИНЯТЬ Абдешову Асемай Алыкызы на работу на должность секретаря-референта с 17 марта 2017 года на неопределенный срок с оплатой согласно штатному расписанию.

Основание: трудовой договор № 31 от 17 февраля 2017 года и личное заявление Абдешовой А.А.

Генеральный директор (подпись) (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен (а) _________ ______________ А.Абдешова

(дата) (подпись)

Исп.: Козлова А.Тел. (871433) 3-12-96


7 қосымша

Приложение № 7


Бағалау парағы/оценочный лист № 1

№ п/п

Тапсырма

Жадыра

Инна

Турал

Анна

1

Түйіндемені толтыру

2

Жұмысқа орналасу туралы өтініш жазу

3

Өмірбаянын құрастыру

4

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру

5

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу

6

Еңбек шартын толтыру

Барлығы

Бағалау парағы/оценочный лист № 2

№ п/п

Тапсырма

Кристина

Руфина

Надежда

Анара

Асемай

1

Түйіндемені толтыру
2

Жұмысқа орналасу туралы өтініш жазу
3

Өмірбаянын құрастыру
4

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру
5

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу
6

Еңбек шартын толтыру
БарлығыБағалау парағы/оценочный лист № 3№ п/п

Тапсырма

Антонина

Карина

Анастасия

Нурслу

1

Түйіндемені толтыру

2

Жұмысқа орналасу туралы өтініш жазу

3

Өмірбаянын құрастыру

4

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру

5

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу

6

Еңбек шартын толтыру

Барлығы

Бағалау парағы/оценочный лист № 4

№ п/п

Тапсырма

Айдана

Дарья

Анастасия

Елена

1

Түйіндемені толтыру

2

Жұмысқа орналасу туралы өтініш жазу

3

Өмірбаянын құрастыру

4

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру

5

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу

6

Еңбек шартын толтыру

Барлығы
№ п/п

Тапсырма

Назгуль

Эльмира

Анастасия

Диана

1

Түйіндемені толтыру

2

Жұмысқа орналасу туралы өтініш жазу

3

Өмірбаянын құрастыру

4

Кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтыру

5

Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты ресімдеу

6

Еңбек шартын толтыру

Барлығы

Бағалау парағы/оценочный лист № 5

№8 қосымша


Приложение № 8

Жазбаша, практикалық жұмысының жауабын бағалау нормалары:


30 – 27 ұпай-«5» деген баға:ешбір қатесі болмаса немесе емле, тыныс белгілерінен бір-бірден қате жіберсе;

26 – 22 ұпай - «4» деген баға:емле және тыныс белгілерінен екі-екіден қате жіберсе;

21 – 15 ұпай - «3» деген баға:емле мен тыныс белгілерінен 4-5-тен қатесі болса немесе 3 емле,5 тыныс белгі қатесі болса;

14 – 0 ұпай - «2» деген баға:емле мен тыныс белгілерінің әрқайсысына 6-дан 10-ға дейін.ТАПСЫРМАЛАР

1 тапсырма: түйіндемені толтырыңдар.

2 тапсырма: жұмысқа орналасу туралы өтініш жазыңдар.

3 тапсырма: өмірбаяныңызды компьютерде басып шығарыңыз.

4 тапсырма: кадрлар жөніндегі жеке іс парағын толтырыңдар.

5 тапсырма: Еңбек шартын дұрыстап оқып, толтырыңдар, қолдарыңды қойыңдар.

6 тапсырма: жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты компьютерде басып шығарыңыз.


Ф ЛТК 703-06-09 Оқытушының сабақ жоспары. Бірінші басылым

Ф ЛТК 703-06-09 План урока преподавателя. Издание первоеКаталог: uploads -> doc -> 0b1f
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0b1f -> Сабақтың атауы Қарлығаш Мақсаты Күтілетін нәтиже Сабақтың жабыдығы Түрі
0b1f -> Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы №83 А. Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектебі
0b1f -> Карточка №1 Жақша ішіндегі жалғаулардың тиістісін жалғап жаз
0b1f -> Сабақтың тақырыбы «Бала Тұрар»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет