«Сандық әдістер» пәнінің оқу-әдістемелік кешенібет1/40
Дата08.06.2018
өлшемі1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«БЕКІТЕМІН»

Оқытудың ақпараттық жүйелері кафедрасының меңгерушісі _______________Мусин Қ.С.
«____»____________20__ ж.«Сандық әдістер»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«5В070300ақпараттык жүйелер»,

«5В010900-математика»,

«5В060100-математика»,


Алматы, 2010
Пәннің оқу-әдістемелік кешені

 • «5В070300-ақпараттык жүйелер» , «5В010900-математика» мамандығы бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

 • «__»______________ 200_ж. бекітілген «5В070300-ақпараттык жүйелер», «5В010900-математика » мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары

негізінде дайындалды.

Дайындағандар:

Доцент м.а. т.ғ.к Жунусова Л.Х.
Кафедра меңгерушісі Мусин Қ.С.

«____» _________________ 20__ ж.

Рецезенттер: ф.м.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ

доценті Жунусова Ж.Х,

ф.м.ғ.к., Абай атындағы ҚазПҰУ доцент Бекпатшаев М.Ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұнының тізімдемесіҚұжаттаманың атауы

Беті


1

Силлабус

4

2

Дәрістер тезистері

9

3

Зертханалық және студиялық сабақтарды орындаудың нұсқаулығы

78

4

Білім алушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға арналған материалдар:

 • СОӨЖ-на арналған тапсырмалар;

 • СӨЖ-на арналған тапсырмалар;

88

5

Білім алушылардың білімін (пәндік біліктілігінің қалыптасу деңгейін) мониторингілеуге және бақылауға арналған материалдар:

 • тестілік тапсырмалар,

 • ағымдық, рубеждік және аралық бақылауға арналған тапсырмалар

94

6

Глоссари

99
Оқу әдебиеттері және/немесе электрондық тасуыштардағы материалдар

100


Студенттерге арналған пән силлабусы

1. Пән туралы ақпарат

Пән атауы

Пән коды

Кредит саны

Курс, семестр

Сандык әдістері

ChM3305

3

3-к, 6-семестр

Мамандық аты

Мамандық шифры

Кафедра

факультет

Ақпаратты жүйелер, Информатика

050703,050602


Оқытудың ақпараттық жүйелері

Физика-математика

Оқыту формасы - күндізгі

Оқыту тілі - қазақша

Пәнді өткізу уақыты және орны

Лекция

Дүйсенбі

Сенбі

15.20-16.10, ауд.311

13.30-14.20, ауд.311

Лабораториялық сабақ

Бейсенбі

15.20-16.10,ауд.307

СОӨЖ

Дүйсенбі

Бейсенбі

Сенбі

16.15-17.05, ауд.311

16.15-17.05, ауд.307

14.25-15.15, ауд.311

Консультация уақыты

Рубеждік бақылау кестесі

Оқытушының аты-жөні, лауазымы, дәрежесі, атағы

Контактілік ақпарат(телефон, e-mail)

Жунусова Ляззат Хафизовна,техника ғылымдарының кандидаты,доцен м.а.

жұмыс телефоны: 272-63-49
Кафедра меңгерушісі Мусин Қ.С.


2. Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Сандык әдістері» акпарат мамандықтарын дайындауда маңызды пәндердің бірі. Нақты әлемдегі практикадағы заңдылықтарда пайда болатын есептерді шешу үшін математикалық моделдеу және есептеу экспериментті қолданып, сандық шешудің әдістерінің идеясын дамытады.Бұл пән мамандықтарды дайындаған кезде әртүрлі дайындау формалардың арасын байланыстырады және келесі функцияларды орындайды:

-қоршаған ортаны тануда моделдеу методолгиясын түсінуге бейімдейді.

-информатикадан математикалық байланысты қамтамасыз етеді.

-программалау және ЭЕМді қолдану кезінде дағдыны тереңдетуге және дамытуға бейімдейді.

«Сандык әдістері» курсының мақсаты қолданбалы есептерді шешудің жуықтау әдістері, математикалық моделдеу әдістері, қате көздері және нәтиже дәлдігінің әдістері жайындағы түсінікті студенттерге жүйелендірілген түрде қалыптастыру. Сондай-ақ таным үрлісінде пайда болатын математикалық есептерді ЭЕМ-ның көмегімен шешудің есептеу алгоритмдерін құрып, қолдана білуге дайындау. Сонымен қатар,оны практикалық іс әрекетінде математикалық моделдеудің көмегімен өмірдегі құбылыстардың заңдылықтарына пайдалана білу.

«Сандык әдістері» пәнің міндеті

-есепті сандық шешу және зерттеу үшін математика пәні бойынша теориялық білімдерін қолдануды студенттерге үйрету;

-қолданбалы есептерді ЭЕМ-ны пайдаланып жықтап шешу үшін сандық әдістерді пайдалана білу іскерлігін қалыптастыру;

Студенттерді қойылған есептің шешу барысында сандық шешудің тиімді тәсілдерін таңдауға, әртүрлі әдістермен алынған есптің нәтижелерін салыстыруға үйрету;

-есептеу алгортимдерін математикалық пакеттер ортасында, программалаудың тілдерінің көмегімен орындай білу іскерлігін қалыптастыру.

(Оқытудың мақсаты, міндеті, тұлғалық нәтижелелері – «білу», «менгеру» және т.б. терминдердегі пәндік және жалпы мәдени құзіреттері).
3. Пән пререквизиттері

-Алгебра

-Математикалық анализ

-Дифференциалдық теңдеулер

-Программалау тілдері

-Информатика

4. Пән постреквизиттері

-Механика саласының арнай курстары

-Математикалық моделдеу

-Бітіруші жұмыстары
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.Пән тақырыптарының аталуы

апта

Аудиториялық сабақтар

Сабақ түрі

Барлығы

Дәріс (сағ.)

Пр/сем./зертх./
студ
саб (сағ.)

СОӨЖ (сағ.)

СӨЖ (сағ.)

1

Қателіктер теориясының элементтері. Абсолют және салыстырмалы қателіктер. Жазу түрлері.Функция қателігі.

1

2

1

2

3

7

2

Функцияны жуықтау теориясы. Есептің қойылуы. Функцияны интерполяциялау есебі. Лагранж интерполяциялық көпмүшелігі.

2

2

1

3

3

9

3

Бөлінетін айырымдар және оның қасиеттері. Ньютон интерполяциялық көпмүшелігі. Ең кіші квадраттар әдісі.

3

2

1

3

3

9

4

Сызықтық алгебралық теңдеулер жуйесі. Гаусс әдісі. Әдістің көбейткіштерге жіктеу әдісі

4

2

1

3

3

9

5

Бірнеше теңдеулер жүйесі. Матрицалық әдіс. Баска дәл әдістер жайында.

5

2

1

3

3

9

6

Сызықтық алгебралық теңдеулер жуйесін шешудің итерациялық әдістері. Сызықтық алгебрадан қосымша мәлімет. Қарапайм итерация әдісі. Зейдель әдісі. Нашар шарттасқан жүйе туралы.

6

2

1

3

3

9

7

Матрицаның өзіндік мәндерінің мәселелері. Есептің қойылуы. Дәл әдістер туралы. Өзіндік мәндердің дербес мәселелері.

7

2

1

3

3

9

8

Бір айнымалы сызықты емес теңдеулерді шешу. Түбірлерді бөлу есебі. Графикалык әдіс. Кесу сызықтар әдісі.

8

2

1

3

3

9

9

Бір айнымалы сызықты емес теңдеулерді шешу. Жай итерация әдісі. Ньютон әдісі.

9

2

1

3

3

9

10

Сандық интегралдау. Квадратуралық формулалар. Тік төртбұрыштар,трапеция, Симпсон әдісі

10

2

1

3

3

9

11

Дифференциалдық теңдеуді шешудің сандық әдістері. Қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін Коши есебін сандық шешудің Эйлер әдістері

11

2

1

3

3

9

12

Модификацияланған Эйлер әдісі. Рунге-Кутта әдісі

12

2

1

3

3

9

13

Математикалық физика есептерін шешудің сандық әдістері. Айырымдық аппроксомациясы.Жылу өткізгіштік және ішек тербелісінің бір өлшемді теңдеулер үшін айрымдық сұлбалар.

13

2

2

3

3

9

14

Айрымдық сұлбалардың орнықтылығы мен жинақтылығының арасындағы байланыс.Көпөлшемді жылу өткізгіштік және ішек тербелісінің үнемді айырмдық сұлбаларына мысал.

14-15

4

2

6

6

18
бары
30

15

45

45

135


6. Оқытуға арналған әдебиеттер (10 әдебиеттен артық емес)

Негізгі әдебиеттер:

 1. Н.С.Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков «Численные методы» М.:Лаборатория базавых знаний, 2002.-632с.

 2. Е.А. Волков «Численные методы», М.Наука,1982.-248с.

 3. М.Г.Калиткин «Численные методы», М.:Наука,1978.-512с.

 4. Г.И.Марчук «Методы вычислительной математики» , М.:Наука,1980.-535с.

 5. А.А.Самарский «Тероия разностных схем», М.:Наука,1977.-656с.

 6. Ө.М.Султанғазин,С.А.Атанбаев Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы.Оқу құралы.Алматы,Білім,1995.-272б.

 7. С.А.Атанбаев Алгебраның есепте әдістері / Оқу құралы/.Алматы,Республика баспа кабинеті,1994.-115б.

 8. Е.Ы.Бидайбеков «Лабораторные работы по вычислительной математике» , А,1989

Қосымша әдебиеттер:

1. А.А.Самарский,Н.В.Гулина «Численные методы», М.Наука,1989.-429с

2, А.А.Самарский « Введение в численные методы», М.Наука,1987.-248с.

3.В.И.Киреев,А.В.Пантелеев «численные методы в примерах изадачах», М.: «Высшая математика»,2004.-480с.

4.А.И.Плисс,Н.А.Сливина «Лабораторный практикум по вычислительной математике», М.,1994.-240с.

Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет