Тест таспсырмаларыДата25.08.2017
өлшемі103,38 Kb.
ТЕСТ ТАСПСЫРМАЛАРЫ:


  1. Қабылдау дисперсосы деген не?

А) тұтас

Б)*бөлінген, калейдоскопиялық;

В) біржақты

Г) көпжақты

Д) көпқатарлым

51. Музыкада қандай жүйесінде даму туралы айтылады?

А)*тарихы;

Б) ұқсас және әртүрлі,

В) көңіл,

Г) мазмұнды,

Д) тұтас52. Қандай жүйеде мазмұнды сабақ өтіледі?

А) көңіл,

Б) ұқсас және әртүрліс,

В)*тарихы,

Г) мазмұнды,

Д) тұтас,


53. Музыкалық шығарманың қандай фкнкциясында эпохтық құжаттар қабылданады?

А) коммуникативтік,

Б) эвристикалық,;

В)*ағартушылық,

Г) канондық,

Д) этикалық,54. Музыкалық шығарманың қандай фкнкциясында фактологиялық тарих, әлемдік философия, этикаэмоциялық әсерлер айтылады?

А) коммуникативтік,

Б)*ағартушылық,

В) қоғамдық

Г) канондық

Д) этикалық,55. Музыкалық шығарманың қандай фкнкциясында сабақ үстінде оқушылар музыкалықтарих білімін қабалдайды?

А) коммуникативтік,

Б) этикалық,

В)*ағартушылық

Г) эвристикалық,

Д) эстетикалық,56. Баланың музыкалық шығармашылық қабылдау жүйесінде білім, өз еркін көңілі туады?

А)*ағартушылық

Б) коммуникативтік,

В) эвристикалық,

Г) этикалық,

Д) эстетикалық,57. Музыкалық шығарманың қандай фкнкциясы өзіне әртүрлі функцияны бағындырады?

А) коммуникативтік,

Б) ағартушылық,

В)*қоғамдық

Г) канондық

Д) этикалық58. Музыкалық өнерде қандай функцияны ерекшеленеді?

А) коммуникативтік,

Б) ағартушылық,

В)*қоғамдық

Г) канондық

Д) этикалық59. Музыкалық шығарманың қандай фкнкциялық жүйесінде эмоционалдық, музыкалық өнер туындайды?

А)*жеке құрылым

Б) ағартушылық ,

В) эвристикалық,

Г) канондық,

Д) эстетикалық,.60. Аутизм немен мінезделеді?

А)*шындықтан басқа әлемге көңіл бөлу,

Б) махаббат,, түсінік, қанағаттананарлықсыздық,

В) негізгі мінезқұлыққа ауытқу,

Г) өзіне қанағаттананарлықсыздық,

Д) заң бұзушылқ,61. Фрустрация дегеніміз не?

шындықтан басқа әлемге көңіл бөлу, уход от реальности в мир собственных А) шындықтан басқа әлемге көңіл бөлу,

Б)*махаббат,, түсінік, қанағаттананарлықсыздық,

В) негізгі мінезқұлыққа ауытқу,

Г) өзіне қанағаттананарлықсыздық,

Д) заң бұзушылқ,62. Эмоциялық дамуда негізгі музыкалық терапияны оқытудың әдісі?

А)*бәсеңдік катарсигі;

Б) музыка тыңдау,

В) музыканы орындау,

Г) коорекциялық жұмыс,

Д) ән,


63. Деликвенттік бала деген кім? Что проявляют делинквентные дети?

А) шындықтан басқа әлемге көңіл бөлу,

Б) махаббат,, түсінік, қанағаттананарлықсыздық,

В)*негізгі мінезқұлыққа ауытқу,

Г) өзіне қанағаттананарлықсыздық,

Д) заң бұзушылқ,64. Катарсикалық бәсеңдік неге керек?

А) эмоцияның жетіспкушілігі,

Б)*адамны жаман қылықтан аулақ қылу,

В) тәрбиелік

Г) пациенттің тынышталуы,

Д) аутотренинг.65. Музыкалықпедагогикалық жүйенің центрі не болып есептеледі?

А) мақсаты,

Б) сабақтың жоспары,

В)*оқушының жекешілігі,

Г) музыка сабағы,

Д) әдістеме,66. Музыкалық ісәрекеттің әртүрлі жүйесіне қандай жеке сапа жатады?

А)*музыкалық,

Б) оқушының жекешілігі,;

В) эмоциясысы,

Г) сенімділігі,

Д) эстетикалық талғамы,67. Музыкалық спецификаға не жатады?

А) креативттік;

Б) эмпатийстік;

В)*музыкалық;

Г) эмоционалдық;

Д) этикалық.68. Музыкалықорталық нені құрайды?

А) креативттік;

Б) эмпатийстік;

В) қабілеттілік

Г)*эмоциональнды бауырмалдық; қайырымдылық; ықыластылық

Д) этикалық.69. Б.Тепловтың ойынша «переживание музыки как выражения некоторого содержания» неге жатады?

А)*музыкалық белгі

Б) шығармашылық белгі;

В) есту белгісі

Г) қабілеттің болуы;

Д) ұғыну


70. Б.Тепловтың музыкалық екі жақтылық анықтамалығы?

А) Эмоционалдық және эвристикалық;

Б)*эмоционалды естуі;

В)Тыңдау тәжірбиесі ;

Г) Эвристикалық тәжірбиесі;

Д) Эвристикалық естуі.71. Музыкалық өнердің әртүрлі жақтарын кім мінездеген?

А) Б. Теплов;

Б) Ю. Алиев;

В) Э. Абдуллин;

Г)*Н. Ветлугина;

Д) В. Медушевский.72. Музыкалық өнердің әртүрлі түрлерінің ерекшелігі?

А)*музыкалдық

Б) Эмоционалдық

В) шығармашылық;

Г) креативтік;

Д) этикалық.73. Қабылдау, дамыту эстетиканың қай түріне жатады?

А) негізгі қабілеті

Б) +зерек, ортақ талабы,

В) креативтік;

Г) Эмоционалдық

Д) этикалық.74. Алаңдау, ұйымдастыру, музыкалық ритмнің қай түріне жатады?

А)*негізгі қабілеті

Б) зерек, ортақ талабы,

В) креативтік;

Г) Эмоционалдық

Д) этикалық.75. Алаңдау, ұйымдастыру, музыкалық ритмді кім айтқан?

А) Э. Абдуллин;

Б) Б. Теплов;

В)*Н. Ветлугина;

Г) В. Медушевский;

Д) Е. Назайкинский.


76. Музыкалық әртүрлілік неде?

А) стиль;

Б)* тыңдау

В) сақтау, память;

Г) ойлау

Д) дыбыс,77. Архитектондық есту дегеніміз не?

А) вокалды,

Б) фактуралы,

В)*стуркуралық,

Г) интервалдық

Д) полифониялық.78. Музыканың есту бағдарламасы неге бағытталған?

А)* форманың айырып тануы және iстi бүлдiру оның грамматигi

Б) Фактураны тану

В) Иннтонациялық ұғым;

Г) Жоғарғы биіктікті түсіну;

Д) Ритмді қабылдау.79. Музыканың естудің интонациялық пластигі неге көзделеген?

А) Форманы тану;

Б) Структураны тану;

В)*интонациялық форманы ұғыну;

Г) Негізі ладты ұғыну;

Д) Ритмді ұғыну80. Музыкалықдыбыстық жоспары мен параллель дифферанция немен ашылады?

А)*интонционалдық есту;

Б) полифониялық есту;

В) тембрлік есту;

Г) ритмикалық есту;

Д) метрлік сезім.82. Музыкалық жоспар мен параллель диферанциялық интонациялық естудің дамуын кім көрген?

А) Э. Абдуллин;

Б) Б. Теплов;

В)*В. Медушевский;

Г) Н. Ветлугина;

Д) Б. Асафьев.


83. Иннтонациялық естуге не көмектеседі?

А) динамикалық көңіл;

Б) құрылымдық зейін;

В) ритмикалық көңіл;

Г)*бейнеге назар аудару

Д) әуенге көңіл аудару.84. Музыкалық дыбыстың қабылдауы қандай дыбысқа бағытталған?

А)*сыртқы,

Б) ішкі,

В) мелодиялық,

Г) ритмикалық,

Д) жоғары дыбыстық,85. Б.Асафьевтің айтуы бойынша қандай дыбыс композитерлікке ұйымдастырылған?

А)*сыртқы,

Б) ішкі,

В) мелодиялық,

Г) ритмикалық,

Д) жоғары дыбыстық,86. Музыканың гипотездік эмоционалдық естуін және үздіксіз қабылдауын не деп атайды?

А) Сыртқы естуі

Б) Ішкі естуі

В)*алғашқы түрі;

Г) Байытылған түрі;

Д) ритм.


87. Музыкалық образ қандай мақсаттарда байқалады?

А)*Сыртқы естуі

Б) Ішкі естуі

В) ритмикалық естуі;

Г) полифониялық естуі;

Д) мелодиялық естуі.88. Қандай дыбстың компоненттер ортақтасады және ажырасады?

А) интонациялық естуі;

Б) *Сыртқы естуі

В) Ішкі естуі

Г) Саздық естуі;

Д) мелодиялық.89. «Мышление всегда является творческим» дегенді қай ғалым айтқан?

А) Э. Абдуллин;

Б) Ю. Алиев;

В)*А. Брушлинский;

Г) В. Медушевский;

Д) Е. Назайкинский.90. «Искусством интонируемого смысла» кім музыкасын айтқан?

А) В. Медушевский;

Б) А. Торопова;

В) Н. Суслова;

Г) *Б. Асафьев;

Д) Е. Назайкинский.91. Музыкалықэстетикалық алаңдау ден ойды Г.Цыпина қалай түсінген?

А) есту, слух;

Б) ойлау ;

В)*интонациялық елес,

Г) ритмдік сезім,,

Д) метрлік сезім,92. Жеңілден қиынға қарай дыбыстардың әртүрлі ұйымдасуымен не айналысқан?

А) есту, слух;

Б)*ойлау ;

В) интонациялық елес,

Г) ритмдік сезім,,

Д) метрлік сезім,93. Адам музыкалық образды қалай сезеді?

А) есту, слух;

Б)*ойлау ;

В) интонациялық елес,

Г) ритмдік сезім,,

Д) метрлік сезім,94. Эмоционалдық және рационалдық, біртұтас диалектикалық дегенді қалай түсінеміз?

А)*бейне;

Б) Есту

В) Есте сақтау;Г) құрылым;

Д) тәжірбие.95. Музыкалық образды немен басталады?

А) Есте сақтау;

Б)*ойлау

В) Есту


Г) интонация;

Д) тәжірбие96. Балаға қажет көрсеткіш музыканың әртүрлі стилдік жанрлары?

А) есте сақтау,

Б) ойлау;

В) есту,

Г)*музыкалық;

Д) қабілеті,97. Сапалы әртүрлі үйлесім көрсеткіші, олардың музыкалық ісәрекеті дегеніміз не?

А) музыкалық;

Б)*талантты,;

В) қабілетті,;

Г) мәдениетті;

Д) ойлау.98. Музыка сабағында музыкалық ісәркетті жүйесінің жеке құрылым нені алаңдатады?

А)*музыкаға зеректігі;

Б) біркелікті дамыған;

В) эмоционалды;

Г) рационалды;

Д) мәдениетті;99. Музыкалық іс-әркетті жүйесі неден байқалады?

А) талантты,;

Б)*креативтті;

В) көркемдік;

г) музыкалды;

Д) эмоционалды.100. Музыкалық шығармаларды балалардың қабылдауда қандай шығармашылық ісәрекет пайда болады?

А) хордың ән салуы;

Б) аспапта ойнау,

В) пластикалық интнирования;

Г)*музыка тыңдау,

Д) ойлау.2-АТТЕСТАЦИЯСЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫ:
Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

Апта

Тақырыптардың атауы

Тапсыру әдісіМектеп – баланың мекен-жайына сәйкес тәрбие беру орталығы. Балалар тәрбиесіндегі отбасы мен қоғамның қызметі

Жазбаша конспектАнкеталар, тесттер жасаудың әдістемесі.

Жазбаша конспектЖасөспірімдер және жеткіншектердің мәдениет элементтері: сән, мінез-құлық стилі, музыкаға әуестігі

ПрезентацияДенсаулыққа зиян әдет-дағдылар.

ПрезентацияДарынды балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі

РефератОқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтардың пайда болу себептері.

РефератБолашақ мамандыққа деген қызығушылығын арттыру жолдары.

РефератҚазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары: ХХІ ғасырға көзқарас. Қазіргі қазақ эстрада әндері. Республикадағы музыка өнерінің дамуына оның әсері тақырыптарда презентция арқылы түсіндіру
Презентация, жоспарСценарий құру әдістемесі.

Тақырыптық сценарийдің репертуарының көркемдік-идеялық мазмұнының және оларды қоюдың сапалы деңгейіне қойылатын негізгі талаптар.
Презентация, жоспарМектептегі музыкалық театр.

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы. Театр-өнер түрі. Театрдың түрлері. Қазақстандағы театр өнерінің қалыптасуы және дамуы. Балалар театрлары. Мектептегі театрлардың қалыптасу жолдары, түрлері презентция арқылы түсіндіру
Презентация, жоспарПрезентация, жоспарОсы берілген таспырмаларды аттестация уақытында толығымен қорғанп, электронды жүйеде өткізу
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет