10 маусым 2010ж. Хаттама №10 Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М. Кбет1/2
Дата14.04.2017
өлшемі414.35 Kb.
  1   2
ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Оқу - әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

______________________

«____»__________ 2010 ж.


КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«____»__________2010 ж.

СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ
Пән: UChR 2228: «Адамзат ресурстарын басқару»

Мамандық: 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы

Барлығы 3 кредит (еңбек сыйымдылығы 150 сағат)Дәріс 15 сағат

Семинарлық сабақтар 30 сағат

СӨЖ 75 сағат,

СӨЖО 30 сағатҚАРАҒАНДЫ – 2010

Үлгі 2

Силлабусты 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу жоспарлары мен пәннің КЭУК – МИ-85-05.01.-2007 оқу әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде э.ғ.к., доцент М.А. Байгуренова құраған.

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу әдістемелік отырысында қарастырылған

10 маусым 2010ж. Хаттама № 10


Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М.К.Оқытушылар туралы мәліметтер:

Байгуренова М.А., э.ғ.к., доцент, Қарағанды экономикалық университеті.

125 б.қ. көлемінде басылымдары бар. «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттік қызмет этика», «Адамзат ресурстарын басқару» курстарынан дәріс оқиды.


Офис: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкі 143Үлгі 3

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты. Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде экономика мен қызмет көрсету саласындағы теориялық білім кешенін қалыптастыру, басқарушылық іс-әрекеттің алуан түрлерін жүзеге асыру дағдыларын өңдеу, басқару жүйелері мен оларды жобалауға талдау жасау.

«Адамзат ресурстарын басқару» курсын оқытудың мақсаты – ұйымның кадрлық саясаты менеджменті саласындағы теориялық және тәжірибелік аспектіні талдау негізінде студенттерде экономикалық ойлау жүйесін қалыптастыру, персоналды тиімді де нақты басқару бойынша шаралар жүйесін өңдеу және негіздеу.

Пәнді оқытудың мәселелері:

Біліктілік сипаттамасы мен нақты силлабус талаптарына сәйкес студенттердің алдына мынадай мәселелер қойылады:

- адамзат ресурстарын басқару туралы тұтас білім жүйесін құру;

- кәсіпорындағы тиімді менеджментті қамтамасыз етудегі басқарушы кадрлар мен олардың орындарын ескере отырып, персоналды басқарудың теориялық аспектілерін қарастыру;

- кәсіпорынның ынталандыру жүйесін басқару бойынша ұсынысты негіздеу және кәсіпорын деңгейіндегі жанжалдық жағдайларды қысқарту бойынша ұсыныстарды өңдеу ынтасы жасалады.

Пререквизиттер: Менеджмент теориясы мен тәжірибесі, Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы, Психология, Социология.

Постреквизиттер: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорындағы менеджмент, Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру, Еңбек ресурстарын басқару,

«Адамзат ресурстарын басқару» пәнінің әдістемесі оның ерекшеліктерімен және оқыту мақсаттарымен анықталады. Осыған байланысты білім беру процесінде дәстүрлі және инновациялық білім беру әдістері қолданылады: дәріс-презентация, пікір-таластар, диалогтық тәжірибелік сабақтар (жағдайлық есептерді шығару арқылы), ДК тестілеу.

Үлгі 4

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.

Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.


Үлгі 5
Пәннің бағдарламасы

Кесте 1 – Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырыптар атауы

Дәрістер

семинарлар

СӨЖО

СӨЖЕңбек іс-әрекетінің адамзат ресурстары

2

4

4

10Адамзат ресурстарын басқару жүйесін ұйымдастыру әдістемесі

2

4

4

10Ұйымның кадрлық саясаты

2

4

4

10Ұйымдағы кадрлық жоспарлау

2

4

4

10Персоналды жалдау және қабылдау

2

4

4

10Кадрларды іріктеу

1

2

2

5Персоналдың кәсіби бағдарлануы және бейімделуі

1

2

2

5Іскерлік карьера және оның дамуы

1

2

2

7Ұйым персоналының мотивациясы

2

4

4

10
БАРЛЫҒЫ:

15

30

30

75


Кесте 2 - Пән бойынша дәрістер, семинарлық сабақтардың және СӨЖО графигі.
Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы

ДӘРІСТЕР

1Еңбек іс-әрекетінің адамзат ресурстары

23Адамзат ресурстарын басқару жүйесін ұйымдастыру әдістемесі

45Ұйымның кадрлық саясаты

67Ұйымдағы кадрлық жоспарлау

89Персоналды жалдау және қабылдау

1011Кадрларды іріктеу

12Персоналдың кәсіби бағдарлануы және бейімделуі

13Іскерлік карьера және оның дамуы

14Ұйым персоналының мотивациясы

15СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1Еңбек іс-әрекетінің адамзат ресурстары

2345Адамзат ресурстарын басқару жүйесін ұйымдастыру әдістемесі

6789Ұйымның кадрлық саясаты

10111213Ұйымдағы кадрлық жоспарлау

14151617Персоналды жалдау және қабылдау

18192021Кадрларды іріктеу

2223Персоналдың кәсіби бағдарлануы және бейімделуі

2425Іскерлік карьера және оның дамуы

2627Ұйым персоналының мотивациясы

282930СӨЖО

Еңбек іс-әрекетінің адамзат ресурстары

Адамзат ресурстарын басқару жүйесін ұйымдастыру әдістемесі

Ұйымның кадрлық саясаты

Ұйымдағы кадрлық жоспарлау

Персоналды жалдау және қабылдау

Кадрларды іріктеу

Персоналдың кәсіби бағдарлануы және бейімделуі

Іскерлік карьера және оның дамуы

Ұйым персоналының мотивациясы
Каталог: attachments -> article -> 696
article -> Абыз тұЛҒА, АҢыз тұЛҒа кетбұҚа жауапты редакторы
696 -> «Мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Элективті пәндердің каталогы Мамандық 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» (оқу мерзімі – 4 жыл, оқу тілі – қазақ) Қарағанды – 2014-2015
696 -> ҚазтұтынуодағЫ
696 -> 10 маусым 2010 ж. Хаттама №10 Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М. К
696 -> Силлабус бакалавриат пән: reu 4306
696 -> «10» маусым 2010 ж. Хаттама №10 Кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М. Қ
696 -> 10 маусым 2010ж. Хаттама №10 Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М. К


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет