132 (NH4)3PO4 –тегі азоттың тотығу дәрежесі: -3бет1/6
Дата08.02.2020
өлшемі126,84 Kb.
  1   2   3   4   5   6
(C6H10O5)n + nH2O = nC6H12O6; C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 осы реакция теңдеуі бойынша массасы 243 г крахмал реакцияға түскенде түзілген көміртегі (IV) оксидінің массасы (г): 132

(NH4)3PO4 –тегі азоттың тотығу дәрежесі: -3

(С(6)H(10)O(5))n формуласымен өрнектеледі: крахмал

... 4s24p64d105s25p66s2 электрондық формула сәйкес келетін элемент: барий

... ерітінділері арасында иондық алмасу реакциясы аяғына дейін жүреді: кальций хлориді мен күміс нитраты; барий нитраты мен калий фосфаты; натрий карбонаты мен тұз қышқылы

«А» заты ауадан жеңіл, өткір иісті, суда еріп әлсіз негіз В затын түзеді. «А» затының оттегінде өршіткісіз жану өнімі: азот

△+O⟶△O Онда реакция типі: қосылу 

0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттегінің (қ.ж) көлемі (л): 1,68 

0,1 моль пропадиен толық гидрлену үшін қажет сутектің көлемі: 4,48 л. 

0,2 моль формальдегид 0,4 моль сутегімен реакцияға түсті. Түзілген метанолдың зат мөлшері: 0,2 моль

0,4 моль мырыш күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (л): 8,96 л. 

0,5 моль алюминий нитратының массасы: 106,5 г

0,5 моль метан мен 1,5 моль этанның (қ.ж.) алатын көлемі (л): 44,8 л

0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натрий мен әрек-де түз-н сутектің (Қ.Ж) көлемі: 5,6л 

0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тұратын қоспаның көлемі (қ.ж., литрмен): 33,6

0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі: 23,5л 

0,7 моль глицерин мен натрий әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі: 23,5 л 

0,8 г кальций сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (қ.ж.): 0,448 л 

1 л газдың (қ.ж.) массасы 3,17 г. Оның молярлық массасы: 71 г/моль

1 моль глицин мен 1 моль цистеиннен түзілген дипептидтің массасы: 178 г

1 моль көмірқышқыл газы түзілу кезінде 402 кДж жылу бөлінеді. 12 кг көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж): 402000

1 моль көміртек көмірқышқыл газына дейін жанғанда 395 кДж жылу бөлінеді. Егер жану кезінде 1975 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртектің массасы: 60 г

1 моль сілтілік металл сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж) көлемі: 11,2л

1 т фосфориттен алынатын фосфордың массасы (т): ақ, қызыл, қара; 0,17

1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г): 55,8 

1,2-диметилбензолдың толық жану теңдеуіндегі өнімдерінің формуласының алдындағы коэффициенттердің қосындысы: 26

1,5 моль ацетальдегидтің массасы (г): 66

1,6 г күкірттегі зат мөлшері: 0,05 моль

1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%): 93,4 

1,84г құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы: 21г

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы: 4,66г

10 г литий нитриді сумен әрекеттескенде шығымдылығы 95% болса, бөлінетін аммиактың (қ.ж.) көлемі: 6,08л

10 л ацетиленді (қ.ж.) толыктай жағу үшін, оттегінің қажетті көлемі:25 л

10,2 г күкірсутектің көлемі (қ.ж.):6,72 л

10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауаның көлемі (қ.ж.,л) (ауадағы оттектің үлесі 21%): 106,7; 22,4

10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%): 89,2 

100 г қорғасын жылтырында 20% қоспа бар, құрамындағы қорғасын сульфидінің массасы: 80 г 

100 мл 96%-дық этил спиртін (p=0,8 г/мл) күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда түзілетін шығымы 60% диэтил эфирінің массасы: 37 г

11,2 л (қ.ж.) сутек бөліну үшін натриймен әрекеттесетін фенол және метанолдың массалары: 94 г; 32 г

11,2 л бутанды жағуға қажетті оттегінің көлемі:72,8 л

117 г натрий хлоридінің балқымасы электролизденгенде түзілген газдың (қ.ж.) көлемі: 22,4 л

12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л): 9,60 

12 г натрий мен 0,38 моль этанол әрекеттескенде сутектің (қ.ж.) көлемі: 4,26 л 

12,3 г MgSO₄*7H₂O 47,7 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі: 10% 


24,6 г MgSO₄∙7H₂2O-ны 55,4 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі (%): 15 

120 г магнийдің оттекті қосылысындағы магнийдің массасы: 72 г

13 г мырыштың тұз қышқылымен әрекеттескендегі бөлінген сутек мөлшері: 0,2 моль

134,4 л ацетиленді тримерлегенде түзілетін бензолдың массасы: 156 г

148 г бутил спиртімен пропил спирті әрекеттескенде 58 г пропилбутил эфирі түзілді. Бутанолмен әрекеттескен пропанолдың массасы және өнімнің шығымы: 25; 120

15 г фенол мен 15 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы: 18,5 г

15 электроны бар элементтің электрондық формуласы: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

15% қоспасы бар 300 г ацетиленнен 366 г ацетальдегид алынған. Өнімнің шығымы(%): 84,7

15%-тік хлорсутектің ерітіндісін дайындау үшін 300 мл 20%-тік (p=1,1 г/мл) хлорсутектің ерітіндісіне қосу қажет судың көлемі: 110 мл

15,6 г кремний қышқылын алуға қажетті натрий силикатының массасы: 24,4 г

15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы(г): 31,4 

150 г 10% H2S04 ертіндісіне 300 г 5% H2S04 ертіндісін қосты, алынған ерітіндінің концентрациясы:6,67%

150 г 8% және 250 г 10% сірке альдегиді араластырылды. Ерітіндідегі сірке альдегидінің массасы мен массалық үлесі: 37; 9,25

150 г фенол мен 220 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы: 185г

160 г су мен 40 г тұздан дайындалған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі (%): 20

17,1 г сахарозаны гидролиздегенде алынған глюкоза спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы: 4,6 г

18 кг глюкозаны спирттік ашытқанда түзілген тығыздығы 0,789 кг/м3 этил спиртінің көлемі: 11,66 м3

18,8 г фенол концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде шығымы 70% болғанда түзілетін пикрин қышқылының массасы: 32 г

180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі  NaCI-дың массалық үлесі (%): 10

18-25 % - дық сулы ерітіндісі: аммиакты су

19 протон, 20 нейтрон және 19 электроны бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы: 39 

1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан: Лебедев

1991 жылдан Қазақстан Химия ғылымдары институты кімнің есімімен аталады: Әбікен Бектұров

1s22s2 2p63s23p2 болатын хлорға сәйкес формула: KClO2

1s22s22p2–1s22s2–1s22s22p2–1s2беерілген сызбадағыы өзгеріске сәйкес келетін қатар: С–СО–С–СО2

1s22s263s26 электрондық конфигурацияға сәйкес келеді: Са2+; Аг°; К+

1л ерітіндіде 42,5г натрий нитраты болады. Ерітіндінің молярлы концентрациясы (М):0,5

2 моль метан жанғанда жұмсалатын оттектің көлемі (қ.ж.): 89,6 л

2 моль натрий 2 моль хлормен әрекеттескенде түзілген өнімнің массасы (г): 117

2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(ІV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі: 11,2л

2,3-диметил бутан қышқылы молекуласындағы біріншілік көміртек атомының саны: екі 

2,3-диметилбутан құрамындағы көміртектің массалық үлесі: 83,7%

20 г фенол мен 50 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы: 24,7 г

20% -дық 400 г ас тұзы ерітіндісін электролиздегенде катодта 11,2 л газ бөлінетін болса, электролизденген тұздың массалық үлесі: 73%

200 г 10% CuSO4 ерітіндісін электролизге ұшыратты. Электролиз өнімі 80% құрайды. Электродтарда бөлінген заттардың зат мөлшері: 0,1 моль Cu; 0,05 моль O2

200 г 5%-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы: 10 г тұз; 190 г су

200 л кермек суда  44,4 г кальций хлориді бар. Осы судың 1 литріндегі кальцийдің массасы: 0,08 г/л

21 г сілтілік метал сумен әрекеттескенде 33,6 л газ (қ.ж.) бөлінсе, ол металл: Li

21,4 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі: 132  мл

212,6 г күміс нитратының 8% ерітіндісіне мыс тақташасы батырылған. Бөлінген күмістің массасы (г): 10,8

25%-ті 300 г тұз ерітіндісін дайындау үшін қажет судың және тұздың массасы (г): 225, 75

25,2 г азот қышқылын бейтараптауға жұмсалатын калий гидрооксидінің массасы: 22,4 г

250 г 7%-ті ерітінді дайындау үшін қажет натрий карбонатының массасы: 17,5 г

27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі: 33,6 л

27,5 г PCl3 алу ұшін жұмсалатын хлордың массасы: 21,3 г

270 г глюкозаны спирттік ашыту арқылы алынған этанолды 500 г суда еріткенде пайда болған ерітіндінің құрамындағы еріген заттың массалық үлесі: 22%

28 г кальций оксидінен 76 г кальций нитраты алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымы: 93 %

28 г литий сумен әрекеттескенде түзілетін сутегінің көлемі (л): 44,8 л

2CH3COOH + Na2O = .... реакция теңдеуінің өнімі: 2CH3COONa + H2O

2HCl(г) = Н2(г) +С12(г) реакция жылдамдығына әсер етпейтін фактор: ыдыстың көлеміне

2SO2 + O2 = 2SO3 + Q жүйесіндегі тепе-теғдік кезінде [SO2]=0,2 моль/л, [O2]=0,4 моль/л, [SO3]=0,3 моль/л болса, оттектің және күкірт диоксидінің бастапқы концентрациясы: 0,5 моль/л; 0,55 моль/л

2SO2 + O2 = 2SO3 реакциядағы күкірт (IV) оксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы: 16 есе артады

2SO2 + O2 ↔ 2S03 + Q реакция тура бағытта жүреді: SO2 концентрациясы артқанда; қысым артқанда; температура төмендегенде;

2л N2 молекула саны: 5,4 ∙ 1022 

2СО+О2 = 2СО2+Q қысым көбейту,темп.төмендету,О2 конц.-н арттыру тепе-теңдікті: оңға ығыстырады

3 моль литий азотпен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері (моль): 1 

3 моль метанды 15000C-де қыздырғанда түзілетін газдардың жалпы көлемі: 134,40 л

3,36 г натрий силикатын алу үшін натрий оксиді мен кремний (IV) оксидінің массалары(г): 1,70; 1,65

3,5 моль оттек молекуласының саны: 21,07*1023

3,9 г сілтілік металл әрекеттескенде 16,6 г металл содиді түзілді. Реакцияға түскен металл: калий

30 г мырыш пен мырыш оксидінің қоспасы күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 2,24 л сутек бөлінді. Қоспадағы мырыш оксидінің массалық үлесі (%): 78,33

30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л): 6,6 

30 г алюминий сульфидін алу үшін күкіртпен әрекеттесетін алюминийдің зат мөлшері (моль): 0,4

300 г 25% ерітінді мен 400 г 40% ерітіндіні араластырғанда еріген затғың массасы мен массалық үлесі: 235; 33,57

300 мл этанды (қ.ж) дегидрлегенде шығымы 75%  этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-дихлорэтанның көлемі ( p=1,24 г/мл): 0,802 мл

31 г натрий оксидінің молекула саны: 3,01*1023

31,6 г калий перманганаты ыдырағанда түзілген газды 0,2 моль сутекпен эвдиометрде әрекеттестірді. Түзілген өнімнің массасы: 3,6 г

32 г мыс сулфаты мен 12 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы: 14,7 г

33 г сірке альдегиді тотығу нәтижесінде түзілген теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 78% болатын сірке қышқылының массасы (г): 35

33,1 г қорғасын (II) нитратын қыздырғанда түзілген газтәрізді заттың жалпы көлемі: 5,6 л 

33,6 л пропанды (қ.ж.) дегидрлегенде түзілген пропин толық жанғанда бөлінген көміртек (IV) оксидінің (қ.ж.) көлемі: 100,8 л

35 г 90% фенол ерітіндісі мен 85 г 1% бром суын араластырғанда түзілген өнімнің массасы (г):0,59

39 г мыс пен мырыш құймасын тұз қышқылымен өңдегенде (қ.ж.) 6,72 л газ бөлінсе, құймадағы мыстың массалық үлесі: 50%

3O2 = 2O3 + Q үрдісінің сипаты: гомогенді және қайтымды

4 г екі валентті металл және бром әрекеттескенде 20 г тұз алынды. Металл: кальций

4 г натрий гидроксиді мен 4 г күкірт қышқылын араластырғанда алынған ерітіндіде фенолфталеиннің түсі: таңқурай түстес

4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен әрекеттесетін кремний диоксидінің массасы: 240 г

4,6г натрий сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (қ.ж.) және мөлшері: 0,1 моль; 2,24 л

40 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндіге 16 г темір ұнтағын қосқанда түзілген мыстың массасы:16 г

40 г темір (III) оксидінің құрамындағы темірдің массасы: 28 г

41,1 г II топ металына сумен әсер еткенде бөлінген газдың көлемі 6,72 л (қ.ж.). Металл: Ba

416 г барий хлоридінің 5% ерітіндісін электролиздегенде катодта және анодта бөлінетін заттардың көлемі (л): 2,24 л

44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%): 89,2 

44,8 л этанды дегидрлегенде түзілген этиленді толық жағу үшін қажет ауаның (қ.ж.) көлемі (ауадағы оттектің көлемдік үлесі 0,2-ге тең): 672 л

448 л аммиак өндіру үшін қажет азоттың (қ.ж.) көлемі: 224 л

448 л аммиак өндіру үшін қажет сутектің (қ.ж.) көлемі: 672 л

47 г фенол концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде шығымы 70% болғанда түзілетін пикрин қышқылының массасы: 80,2 г

48 г магний хлормен әрекеттескенде түзілген тұзды калий сілтісімен өңдегенде түзілген тұнбаның массасы: 116 г

48 г магнийді ерітуге жұмсалатын сірке қышқылының массасы:240г

490 г бертолле тұзы (КСlО3) ыдырағанда түзілетін оттектің зат мөлшері: 6 моль 

4NH3 + 302 ↔2N2 + 6Н20 реакциядағы оттектің концентрациясын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы:8 есе

4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O реакциядағы оттектің концентрацияын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы: 8 есе

5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%): 80 

5 моль күкірт қышқылының массасы (г): 490

5,2 г барий хлориді бар ерітіндіге 4,9 г күкірт қышқылын құйғанда түзілген тұнбаны сүзіп, кептірген. Құрғақ қалдықтың массасы (г): 5,8

5,4 г N2 O5 молекула саны: 3 ∙ 1022 

5,6 г кальций оксидін алуға қажетті кальцийдің массасы:4 г

5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%): 73,5 

5,6 л ацетиленді жағу үшін қажетті ауаның көлемі (қ.ж.). Ауа құрамында 20% оттек: 70 л

5,6 л метанды толық жаққанда түзілген көміртегі (IV) оксидімен натрий карбонатын түзіп әрекеттесетін, массалық үлесі 0,1 натрий гидрооксидінің массасы: 200

50 г 4%-тті ерітіндідегі судың массасы: 48 г

58 г натрий иодиді мен 62 г концентрациялы күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілген иодтың массасы: 49,1 г

6,8 г күкіртсутекті жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) көлемі: 6,72 л

60 грамм 10%-тті тұз қышқылының ерітіндісі 8 грамм темір үгінділерімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы: 10,4 г 

61,5 г натрий ацетатын 45 г натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде түзілген метанды жағу үшін қажет оттегінің көлемі (қ.ж.): 33,6

7,8 г ацетиленмен толық әрекеттесетін бромның массасы: 96 г

75 г алюминий сульфиді түзілсе, реакцияға түскен алюминий массасы:27 г

8 г темір және мыс қоспасын концентрлі азот қышқылымен өңдегенде 3,6 л газ бөлінетін болса, қоспадағы темірдің массасы: 2,9 г

8,5 г фенол мен 5 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы: 10,48

9 кг глюкоза спирттік ашығанда түзілетін этанолдың (тығыздығы 0,7 г/см3) көлемі (см3): 6571,4

9,03*1023 оттегі молекуласының (қ.ж.) алатын көлемі: 33,6 л

9,2 г натрий мен 9,2 г натрий оксидінен тұратын қоспаны сумен өңдегенде жиналған газдың көлемі (қ.ж., л.): 4,48 л

9,8 г күкірт қышқылы ерітіндісін натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мөлшерімен бейтараптаған.Түзілген тұздың зат мөлшері: 0,1 моль 

90 г 2 –ті амин сірке қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін пропанолдың массасы: 3 г

A + 2B  D теңдеуінде тепе-теңдік орнағанда заттардың концентрациялары [A]=0,2 моль, [B]=0,1 моль және [D]=1.3 моль болған. Тепе-теңдік константасы: 650

A заты көкшіл ақ түсті, оны жоғары температурада сары түсті кристалл В затымен қыздырғанда түзілген С затын оттегінде жаққанда алынған Д затын көміртекііен тотықсыздандырып алынған А заты: Zn

A заты металл натриймен және натрий гидроксидімен әркеттесіп,Б затын және бром суын түссіздендіріп, В тұнбасын түзеді. А затының формуласы: фенол

A заты сумен қуатты әрекеттескенде екі күрделі зат түзіледі, оның бірі - В заты - газтектес. В заты өз көлемін екі есе көп хлорды қосып алғанда, көптеген органикалық қосылыстардың еріткіші болып табылатын С заты тұзіледі. А, В, С заттарының формулалары: CaC2 , C2H2, C2H2Cl4

A затының қүрамы С(4)H(10)O натриймен әрекеттескенде тұз түзіледі, ал дегидратациялағанда алканның қоспасын түзеді. А заты: бутанол-2

A+B =С реакциясы 400С та 16 мин. ішінде, 900С та 0,5 мин.аяқталады. Осы реакцияның температуралық коэффициенті: 2

A+B=АВ химиялық реакция теңдеуі. Егер А затының бастапқы концентрациясы с= 1 моль/л, 4 секундтан кейін c=0,6 моль/л болса, реакция жылдамдығы: V=0,1 моль/л 

Ag + HNO3 (сұйыт) = ....+....+ H2O реакция теңдеуінде 0,6 моль тотықсздандырғыш пен әрекеттесетін тотықтырғыштың көлемі: 50,4

AI3+ және Са2+ иондарындағы протондардың жалпы саны: 33

Al – Al(OH)3 – AlOHSO4 – Al(OH)3 X,Y,Z заттары: H2O,H2SO4,NaOH

Al + HCl= реакциясында бірінші реагент 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері: •/1,5 моль./ 

Al əрекеттеспейтін зат зат: конц. HNO3 .

Al→ Al(OH) 3→ AlCI3 →Al(OH)3 →Na[Al (OH)4] өзгерістер тізбегіндегі алюминийдің амфотерлік қасиетін көрсететін реакциялар: 2,4

Al0 атомындағы валенттік электрондар сыны: 3

Al2(SO4)3 молекуласы диссоциацияланғанда ерітіндідегі жалпы иондар саны: 5

Al2O3 + 2NaOH + 3Н20 = реакция теңдеуінде түзілетін өнімі: 2Na[Al(OH)4]

Al3+ ж/е Са2+ иондар-ғы протондар-ңсаны: 33

B2O3 және Al2O3 оксидтерінің екеуі де: тұз түзетіндер

Ba2+ ионына реактив: SO42-

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl реакциясының типі: алмасу

BeCl2 молекуласында бериллий атомыныѕ электрон орбитальдарыныѕ гибридтену түрі *sp

C + O2  CO2 + 400 кДж теңдеуі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 2 кг көмір жанғандағы бөлінетін жылу мөлшері (кДж): 53333

C+O₂→CO₂+400 кДж теңдеуі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 2 кг көмір жанғандағы бөлінетін жылу мөлшері (кДж): 53333 

C12H22O11 + H2O  теңдеуіндегі барлықкоэффиценттер саны: 4

C12H22O11→X→(C6H10O5)n→X→CO2→X→C2H5OH→Y айналым тізбегіндегі Х, У заттары және өнім шығымдарын 100% деп санағанда 34,2 г сахарозадан алынған глюкозаның толық тотығуына жұмсалатын ауаның көлемі (ауадағы оттектің көлемдік үлесі – 0,2): С6H12O6, HCOOC2H5, 134.4 л

C17H35СОО- қышқыл қалдығының атауы:стеарат

C2H5O-SO2-OH атауы: ‘тилсульфат

C2H5ОН + СН3СООН; реакциясы:этерификация, қайтымды

C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны: 4

C3Н9N изомер саны: 2

C4Н9ОН спирті-ң формуласына сәйкес изомерлер саны: 4

C5H8 формуласына сәйкес келетін ацетилен қатарынан изомер саны: 3

C5Н10О2 карбон қышқ-ң қаңқа изомер саны: 4

C607084 атомдары болатын көміртегінің аллотропиясы: фуллерен

C6H1206 -ның салыстырмалы молекулалық массасы:180

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → ... реакциясынан түзілетін өнім: C6H12O7 + Cu2O + 6H2O 

C6H14 → C6H12 + H2 реакциясының типі: дегидрлену

C₆H₅OH+₃HNO=C₆H₂OH(NO₂)₃+3H₂O сызбанұсқасындағы өнімнің атауы: 2,4,6-тринитрофенол

C₆H₅OH+7O₂→6CO₂+3H₂O+3063,52 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 1531,76 кДж жылу бөлінген болса, жұмсалған фенолдың массасы (г): 47

Ca(HCO3)2-ның 81 г 5%-дық ерітіндісіне орта тұз алу үшін қосылатын Ca(OH)2 массасы: 1,85 г

Ca3(P04)2→Р→X→Н3Р04→Х1→Са(Н2Р04)2реакциясындағы белгісіз X және Х1 заттары: Р2О5; Са3(РО4)2

CaCO₃ - атауы: бор

CaCO3 (қ)= CaO (қ)+ CO2 (г) үрдісінің сипаты: гетерогенді және қайтымсыз

CaH₂ +H₂O реакциясында бірінші реагент мөлшері 1 моль болса, бөлінетін сутек мөлшері: •/2 моль./ 

CaO + 3C  CO + CaC2 реакцияға көмітегінің 6 молі қатысқанда түзілетін карбидтің массас, зат мөлшері, салыстырмалы молекулалық массасы: 128 г; 2 моль; 64 г/моль

CaO + HCl = ... + ... + Q үрдісінің сипаты: қайтымсыз және гетерогенді

CH2 = СН -СН2 -СН2 -СН3затыныңатауы:пропилэтилен:пентен-1

CH3-CH2-CH2- радикалы:  пропил

CH3-COH + 2Cu(OH)2 → Реакциясы нәтижесінде түзілетін заттар және 22 г альдегидтен алынатын қышқылдың массасы: CH3COOH + Cu2O + 2H2O; 30 г

CH3COOH + Cl2 = .... реакциясының өнімі: ClCH2COOH + HCl

CH3СООН + С2Н5ОН н+ →Реакция теңдеуіндегі түзілген заттардың аталуы:су; этилацетат

CH4 молекуласының валенттік бұрышы 109° 28ˊ -қа тең болса, көміртек атомының гибридтену типі: sp³ 

Cl2 + СН3 - СООН→реакция өнімі:хлорсірке қышқылы

CO + Сl2 → СOС12 + Q тепе-теңдігін оңға ығыстыру үшін:қысымды арттыру:СО концентрациями арттыру:температураны томендету

CO2(г) + С(к) →2СО(г) - Q реакциясында орнаған тепе-теңдікті СО түзілужағына ығыстырады: С02 концентрациясын арттыру: қысымды төмендету: температураны жоғарылату

CO2, СО, СН4 тотығу дәрежелері:+4 ,+2,-4

Cr(ОН)3 сілтілермен балқытқанда алынатын зат(тар): ортохромиттер; метахромиттер

CuSO4*5H2O өсімдік зиянкестерімен күресте қолданылады. Бау-бақшаны өңдеу үшін бағбанға 10 кг 5 % CuSO4 ерітіндісі қажет болды. Ерітінді дайындау үшін қажет CuSO4*5H2O: 781,25 г CuSO4*5H2O; 9218,75 г су

d элементтер орналасқан қатар: Cu, Zn, Cr, Fe

d элементтері мына заттардың кұрамында бар:малахит; гемоглобин

d-элементтер орналасқан қатар: Zn; Cu; Fe

Fe + С12 →• реакция теңдеуінде 0,9 моль тотықғырғышпен әрекеттескенде жұмсалған тотықсыздандырғыштың массасы (г)33,6

Fe,Cu,Pt ішінен сұйылт.күкірт қышқ-н әрекеттесетіні: тек Fe

Fe+ ,Ғе3+ иондарын сапалық анықтайтын реактив:NaOH

Fe2+ катионына сапалық реакция: FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

Fe3+ ионы-ң конфигурациясы: 3d5

FeSO4 молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі: +6

H2+Cl2=2HCl реакциядағы сутектің концентрациясын 4 есе азайтқанда реакция жылдамдығы: 4 есе кемиді

H2O және D2O қоспасының массасы 172 г, моль саны 9 болса, заттардың мольдік қатынастары: 4:5

H2PO4 ионындағы фосфор атомының тотығу дәрежесі: +5  

H3PO4 диссоциациялану кезіндегі екінші сатыдағы ионның атауы: гидрофосфат ион

HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O реакциясына 174 г тотықтырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) көлемі: 56,0 л

HCl мен әрекеттестіріп сутек алу үшін қолдануға болатын заттар жұбы: Zn, Mg

HClO →HClO2 → HClO3 → HClO4 Осы бағытта қышқылдық қасиетінің өзгеруі : артады

HClO4 тұзыныңатауы:Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет