БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш



бет1/5
Дата07.05.2017
өлшемі0,61 Mb.
  1   2   3   4   5

ТИЛТПС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсіптік білім БАКАЛАВРИАТ

БЕКІТЕМШ

іілім, ғылым және ресурстары директоры Н.КХамзина Ж.



МЕШРБИКЕІСІНЕГІЗДЕРІ

мамандығы: 051101 «Мейірбике ісі» Сағат келемі - 180 (4 кредит)



Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Астана 2007

Алғы сөз

 1. Әзірлеген және енгізген Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы, С.Д.
  Асфендияров атындағы Қазақ ¥лттық медищша университеті, Қазақ
  мемлекеттік медщина академиясы, Семей мемлекеттік медицина
  академиясы, Оңтүстік-Қазақстан мемлекетгік медацина академиясы, М.
  Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы,
  Мейірбике ісі институты «Эмили» медициналық орталығымен, Х.А. Ясави
  атыдағы халықаралық Қазақ-түрік университеті.

 2. Алғаш рет енгізілген

 3. Типтік оқу бағдарламасы 051101-«Мейірбике ісі» мамандыш бойынша
  2006 ж., мемлекетгік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес
  әзірленген

 4. Типтік оқу бағдарламасы ҚазММА мекемесіндегі жоғары және ЖОО-нан
  кейінгі мамандықтар бойынша білім берудің оқу-әдістемеліх секциясывда
  бекітіліп басылымға ұсынылған

Хаттама№11 «14» маусым 2007 ж.

Мазмұны

 1. Түсініктеме 5

 2. Пәннің мазмұны 7

 3. Оқу және оқыту әдістері 8

 4. Білімін бағалау 9

 5. Құралдар және жабдықтар 9

 6. Пән сағаттарының үлестірілуі . 9

 7. Дәрістер, тәжірибелік сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ тақырыптарының жобалы 9
  жоспарлары

 8. Ұсынылған әдебиетгер тізімі 11

 9. Авторлар 12

 10. 1 Түсініктеме

 11. Кіріспе

 12. Мейірбике ісі негіздері - бұл пән, алғашқы рет студенттерді тэжірибелік денсаулық сақтаумен, емдеу мекемелерінің жршсымен, науқастарды күту және бақылау әдістеріне үйретеді.

 13. Пәнің маңыздылығы интегральды жүйеде маман дайьгадауда медициналық көмекті ұйымдастырудың кезеңдерімен сатыларьшда кәсіби қызметтің тздэақтылығын қамтамасыз ету.

 14. Пәнді оқыту мақсаты болып мамандандырылған қызметтгердің барлық түрлері табылады, яғни ол науқастарды жалпы күту медицина қызметкерлерімен жүзеге асады жэне диагностикалық, емдеу ісінің оң нәтижесін қамтамасыз етуге бағытталады.

 15. Пәнніц мақсаты: науқастарды күтудің теория негіздерін және күту дағдыларын үйрену; студенттер мамандандырылған мейірбике қызметінің негіздерін меңгеру.

 16. Пәннің міндеттері:

 • Емдеу мекемелерінде науқастарды күтудің тәжірибелік дағдыларьш
  жэне теориялық негіздерді оқыту;

 • Кэсіптік этика және деонтология прищштерін оқыту.

 • Манипуляциялар техникасын жүргізу жэне мейірбике ісін жүзеге
  асыруды оқыту.

 1. Оқытудың соңғы нәтижелері Студент: Білуі тиісті:

 • Медициналық этика мен деонтология негіздерін;

 • Медщиналық мекемелердегі санитарлық-гигиеналық, санитарлық-
  эпидемиологиялық, емдік-қорғаныш тәртібіне қойылатьш талаптар;

 • Денсаулық сақтау саласьшда Қазақстан Республикасының заңцары мен
  нормативтік қркаттарын;

 • Мейірбике ісі сатылары іске асыру;

 • Науқастарды күту және бақылаудың теориялық негіздерін.

 1. Істей алуы тиісті:

 • Медициналық этика мен деонтология принциптерін тәжірибеде
  қолдануды;

 • Санитарлық-гигиеналық және емдік-қорғаныш тәртібін қамтамасыз
  ету;

 • Науқастардың жағдайына баға беруді;

 • Организмнің емір сүруге қажетті жеке көрсеткіштерін өлшеу жэне
  оларға баға беруді (термометрия, пульсті, артерияльщ қысымды,
  елшеу, диурезді бақылау);

 • Тамақтануды ұйымдастыруды және науқастарды тамақтандыруды;

 • Науқастардың жеке қажеттіліктері мен жағдайларына байланысты
  мамандандырылған күтімді ^йымдастыруды;

 • Пероральды дәрілік заттарды тарату және науқастардың қабылдауын
  қадағалап,сыртқы жэне ингаляциялық дэрілік заттарды қолдануды;

 • Парентеральды дэрілік заттарды енгізу (терішілік, теріастылық,
  бұлшықетке, тамырішілік)

 • Науқасты зертханалық және инструментальды тексеру эдістеріне
  дайындауды;

 • Медиіщналық қркаттарды мейірбике деңгейінде жүргізуді;

 • Қарапайым физиотерапия әдістерін қолдануды;

 • Санитарлық-ағарту жұмысын жүргізуді.

 • Дағдыларын меңгеруі тиісті:

 • Науқастың фукциональдық жағдайын бағалау эдісі (пульсті, дене
  қызуын, тыныс алу жиілігін, антропометрия, қан қысымын өлшеу,
  тәуліктік диурез жэне су-балансын есептеу);

 • Зертханалық зерттеулерге қан, зәр, нәжіс, қақырықты алу және жүргізу
  техникасының;

 • Қарапайым жүрек-өкпе реанимациясын жүргізе білу;

 • Пәннің алғы реквизиттері мен кейінгі реквизиттері:

 • Пәннің алғы реквизиттері: биология, фшика, химияның мектептегі курсы; анатомия; физиология; психология негіздері.

 • Пәннің кейінгі реквизиттері: ішкі аурулар пропедевтикасы, терапиядағы мейірбике ісі, хирургия және реанимация, неврология, педиатрия, акушерлік және гинекология, жұқпалы аурулар.

 • 2 Пәннің мазмұны*

 • Кредит № 1 Мейірбике ісінің жалпы сұрақтары. Мейірбике ісі философиясы.

 • Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақгау приоритетгері. Қазақстандағы медициналық көмекті ұйымдастыру жүйесі. Мейірбике мамандығьшың әлеуметтік жэне медициналық маңызы. Кэсіби философия тңэғысынан мейірбике ісі. «Жаңа мейірбике» концепциясы. Мейірбике ісінің

 • үлгасі:. . •, .' . . ■ ' •■...'•

 • . . Кәсіби этйка жәііе деонтология. '...'.

 • ■'. Мейірб.икепің кэсіби қызметіндегі нёгізгі этика және деонтолОғия' мәселелері:'Медицш-іа қьізметкерінің іііікі және сыртқы мәдениетінің ережелері. ■Харди бойьінша мейірбике типтері.'Мейірбике жэне қоғам. Деонтология бұл' ісәсіби-■ ұжымда қарым-қатыиас .мәдениетін тәрбиелеудің ғылыми'. негізі. Субөрдинация ережелері. Қызмсггік міндеттілік жэне езіндік- жауацкёршілік. . Ауьір наудастардьщ тугандарымең және жақындарымен қарым-қатынастағы мінёз-қ^лық ■ 'ерёкшеліісгері.''1 Клиникадағы студенттерге және олардың-башыларьіНа ■ қатынас. Кіші ■ мейірбикемен қарым-қатынас. Әлеуметтік' тұраісгылығьі жоқ иауқастармсп сейлесу ерекшелігі. Медициналық' қ^пия' .түсінігі,' Тұрмыстагы жэне жұмыстагы мінез-қүлық ережелері. Этика және .

 • деонтологйя ңормаларыіши мүмкін болатйы бұзылыстары жэне рның науқасқа-

 • әсері.'Ятріэгенді аурулар. ■;■■.. . ■ . ■ ... ■.••..■

 • Емдік-алдын алу мскемслерініц негізгі түрлері. ■ ••• .. ' " , Емдік-алдып алу мекемелсрінің негізгі түрлері (ауруханалар, емханалар,.

 • амбулаториялар, диспаисерлер). Жеке. ЕАМ қызметінің багыты. Әртүрлі ЕАМ.

 • кейірбике қызметінің негізгі бағыттары. ' . ' ■• . ■

 • ' , Ёлідііг-алдыи алу мекемслеріндегі санитарлық-эпидемйологиялык

 • тәртіп. '•'.'' ••''■'■

 • •. ' Мейірбикенің • сыртқы келбеті. • Мейірбикенің фукнциональды .міндетгері.

 • • Жумыс' орнын ұйьшдастыру .жэне дайындау. Мейірбикенің сыртқы квлбетіне,
  жұмьіс орньгаа гигиеналық талагі. Лрнайы киім кию ережелері. Қолды жуу.

 • .. . ' ..■• Аурухана ішіндегі иифекцнялар мәселслері. .

 • .■.,•; ЕАМ-дегі санитарлық-эпидемиологиялык тәртіп түсінігі.•' ЕАІУІ-дегі санитарльп^эпидемиологиялык тэрхіпті камтамасыз етуін көрсететін негізгі инструкцйялық-әдістемелік қүжатгар. ■' Мейірбикенің ЕАМ санитарлық-

 • ,: эйидемңодогиялық'гәртіпті қамтамасыз етубойыншажауапкершілігі. ' ...

 • • ..■'•■ Аурухана ішіндегі иңфекция туралы түсінік. Инфекциялық үрдіс: 'иңфекция
  ■көзі, ..аурухаиа ішіндсгі йнфёкциялар - коздырғаштарының резервуары;

 • ;' инфекцияньіҢ1 таралу жэнс щту тэсілдері; аурухана ішіндегі инфекцияның'
  .таралуының . қауіпті тобы; ипфекідаяны қабылдауға әсер етуші фаісгорлар.
  ■Мейірбикеніңжсксқоргапыш кедергілері. . . ■ . '

 • Дсзинфскция: түрііері, әдістері, қолданылатын заттар.

 • '. • •: Дёзинфекция түсінігі, оның мәні. Дезинфекция түрлері (ошақты,

 • ■ прбфилаігшкальпс қүндслікті, қорытыіщы).- Дезйнфекция әдістёрі .(физшсалық,
  •'химиялық/мехаііикалтзік, комбинапияланган).'Дезинфекция затгары (физикалық:- ■
  ''жогары темпера-іура, иоадаушы сэуле, УКС, күн спеісірінің сәулелері; химиялык:
  .еілтілер, қыіііқылдар, толық қосылыстары және ҚР санатарлық-эпидемиялық

 • бақылауымен қо^ідануга рүксат стілген жэңе тіркелген басқада залалсыздандыру

 • заттары).

 • Емдеу белмелерін тазарту түрлері. Мейірбикенің жұмыс орнын жұмысқа

 • дайындау.

 • Емдеу бөлмелерін: (палаталар, коридорлар, санитарлық бөлмелер, ванна белмелері) тамақ тарататьш жэне асхана жиьаздарын тазарту түрлері. Жинаушы қңэалдар, оның белгілері, колдану керсеткіштері, сақгалуы, дезинфекциясы. Күнделікті, қорытынды және соңғы тазарту өткізу жиілігі. Залалсыздандыратын ерітінділерді дайьшдау, оларды колдану мерзімдері.

 • Залалсыздандыру: түрлері, әдістері, колданылатын затгар.

 • Стерильділік. Стерилизация түсінігі. Стерилизация төәілдері мен эдістері: физикалық (бу, ауа), химиялық (химиялық ерітінділерді қолдану), қосарланған. Стерилизацияға дайындау. Стерилизация өткізу үшін кздэғақ ыстық шкафқа, бикске затгарды орналастыру. Стерилизация тэртіптері. Стерилизация тэртібін бақылау. Стерилизация еткізу кезіндегі техника қауіпсіздігі. Стерильдігінің сақгалу мерзімі және залалсыздандырылған материалды сақгау жағдайлары.

 • Қабылдау бөлімшесінің кұрьілымы мен негізгі қызметгері. Науқасты қабылдау және тіркеу. Медициналық кужатгарды жүргізу.

 • Қабыддау бөлімшесінің кұрылымы мен негізгі қызметтері. Қабьшдау белімшесі мейірбикесінің міндетгі қызметгері. Қабылдау белімшесінің санитарлық-эпидемиологиялық тәртібі. Қабылдау бөлімшесінің жұмысын уйымдастыру.

 • Науқасты қабылдау жэне тіркеу. Жоспарлы және жедел науқастарды қабылдау жэне тіркеу. Қарау, антропометрия. Науқасты санитарлық тазарту: толық (ванна, себезгі), жартылай (жуындыру, сүрту). Педикулез аныкталған кездегі санитарлық тазарту. Медициналық құжаттарды жүргізу.

 • Науқастарды тасымалдау. Наукастың төсектегі козғалысы, қалпы, белсенділігі. Дене биомеханикасы.

 • Емдеу бөлімшелеріне науқасты тасымалдау: кресло-төсекте, жылжымалы тесекте, зембілде, қолмен көтеріп, лифте тасьшалдау, өздігімен бару.

 • Дене биомеханикасы туралы үтым. Науқастың төсектегі қозғалысы. Науқастың төсектегі эр түрлі қалпы: (Фаулер, Симс күйі, арқасымен, ішімен, бүйірімен жату күйі). Науқастың, медициналық кызметкердің жарақаттарьш алдьш-алу.

 • Емдеу-қорғау тэртібі. Науқастың белсенділік тәртібі: қатаң тесекгік, төсекгік, палаталық, бос (белсенді). Науқастың төсектегі қалпы: белсенді, пассивті, мәжбүр (ортошоэ, тізе-шынтақгық).

 • Кредит №2 Науқастарға күтуді және бақылауды ұйымдастыру. Жеке бас гигиенасы.

 • Науқастың төсеніші мен іш киімдеріне қойылатын гагаеналық талаптар. Таза және қолданылған төсеніштер мен іш киімдерді сақгау. Төсеніштер мен іш киімдерді биолопіялық затгармен дезинфекциялау. Науқас терісіне қойылатын гигиеналық талаптар. Күту әдістерімен тәсілдері. Көз, қ^лақ, мұрын, ауьв қуыстарының күтімі. Күгімге қажетгі кздэалдар мен заттар, оларға қойылатьш талаптар. Машшуляцияны еткізуге кздэалдар мен заттарды дайындау. Тазартуды өткізу техникасы: көзді, құлақты, мұрын, ауыз қуысын, аяқтарды, бастың шашты бөлімін, жыныс мүшелерін жэне анальды аймақгы. Күтім заггарын тазарту.

 • Ауыр жағдайдағы науқастарды күту. Ойық жараның алдын-алу.

 • Ауыр халдегі науқастардың төсеніштері мен іш киімдерін ауыстыру. Оларды ауыстыру жиілігі және ауыр халдегі науқастардың тері күтімінің эдістері мен тәсілдері. Науқас терісіндегі патологиялық езгерістер: қызарулар, мацерация, ойық жаралар. Бұл езгерістердің дамуының алдьш-алу және емдеу. Науқастардың жыныс мүшелерін жуу. Зэр және нәжіс қабылдайтын затгармен қамтамасыз ету. Белшділерді залалсыздандыру.

 • Науқастың тамақтануы. ЕАМ-дегі емдік тамақтандыруды ұйымдастыру.

 • Дені сау адамның тамақтану тэртібі. Дені сау адамның тамақгануын Зшымдастыру, тамақта майлар, белок, кемірсулар кздэамы болуы. Азық-түліктердің калорияльшығы.

 • ЕАМ-дегі емдік тамақтандьфуды ұйымдастыру. Тамақ дайындау бөлімінін қэдэылымы мен қызметтері. Дайын тамақты тасымалдау, сақтау және тарату ережесі. Тамақгы кабылдау үшін құжаттарды (парциондықгы) толтьфу. Емдік диеталардың сипаттамасы. Белсенді жэне енжар науқастарды тамақгандыруды ұйымдастыру.

 • Ауыр халдегі наукастарды тамақтандыру. Науқасты жасанды тамактандыру.

 • Тамақгандыру кезінде ауыр хаддегі науқастарға көмектесу. Науқастарға келушілердің әкелетін тамақгарын бақьшау.

 • Наукастарды гастростома, зонд, тік ішек аркылы жасанды тамақгандыру. Парентеральды тамақтандыру. Жасанды тамақтандыруды өткізуге арналған к^ралдар. Науқасты және қүралдарды тамақгандыруға дайындау.

 • Тамақгандыруды өткізу техникасы. Тамақтандьфу кезінде қолданылған күтім затгарын тазарту.

 • Науқастың функционалды күйін бағалау.

 • Науқасты бакылау ережесі мен эдісі. Оның жағдайындағы патологиялық өзгерістерді бағалау. Сана түсінігі. Сана түрлері: анық, өзгерген алжасқан (сопор, ступор, кома). Сана бұзылуы кезінде наукастарды бақылау және кұту.

 • Тамыр соғуын анықтау және оның сипаттамасы. Тамьф соғуы. Тамьф

 • соғуъш аныктау орындары мен әдістері. Тамыр соғуының сипатгамасы: ьфғағы, жиілігі, толыңтығы, күші, биіктігі, жьшдамдығы. Тамыр соіуынында өзгеруіне әсер етуші факторлар. Тамыр соғуының дене қызуы мен қысымына тәуелділігі. Тамыр соғуын тіркеу.

 • Артериалық және венозды қысым туралы түсінік. Артериалық қысымды (АК) өлшеу. Артериалық қысымды елшеу әдісі. АҚ темпераіуралық параққа тіркеу.

 • Тыныс алу жиілігін санау. Тыныс алу ырғағының, жиілігінің жэне терендігінің бұзылуы.

 • Тьшыс алу түрлері: қалыпты (кеуделік, құрсақтық, аралас), патологиялық (Куссмауль, Биот, Чейн-Стокс, Грок). Тыныс алуға эсер етуші факторлар. Тыныс алу тұрін және тыныс алу жиілігін анықгау эдісі. Тыныс алу сипатгамасы: жиілігі, теревдігі, ырғағы. Тьшыс алудың патологиялық бұзылыстары: ентігу, ■прппығу

 • Термометрия. Терморегуляция механизмдері, термометрияны өлшеу әдістері, сақтау, дезинфекциясы. Сақгандыру шаралары. Нәтижелерін тіркеу. Температура сызықтары туралы түсінік. Қызба туралы түсінік. Қызба кезеңдері. Қызбаның әртүрлі кезеңдеріндегі юшникалық керіністер және науқас күтімі.

 • Физиологиялық бөліністер туралы түсінік. Физиологиялық бөліністердің бұзылуы кезіндегі кұтім және бақылау. Су балансьш және тәулппік диурезді анықгау әдістері.

 • Қарапайым физиотерапия. Сумен емдеу.

 • Қарапайым физиотерашшіьщ процедуралар туралы түсінік. Түрлері, әсер ету принциптері, емдік қасиеті. Грелканы, мұзды қапшықты, қышаларды, оңқаларды, эртүрлі компресстерді қолдану. Көрсеткіштер, кері керсеткіштер, өткізу техникасы және сақтану техникасы, құралдар жэне болатын асқынулар. Жабдықталуы. Процедураны еткізу әдісі, кездесетін асқынулар жэне техника қауіпсіздігі. К^ралдарды тазарту. Гирудотерапия түсінігі. Медициналық сүліктерді қолдану. Көрсеткіштер мен кері көрсеткіштер. Кездесетін асқынулар. Алдын алу шаралары. Қолданылған сүліктерді жою.

 • Сумен емдеу: түсінігі, түрлері (ванналар, себезгілер, салқьш сумен шайыну, колдануға болатъш көрсеткіштермен кері көрсеткіштер. Процедураны еткізу эдісі: Жергілікті және жалпы, судың температурасы мен құрамы. Емдеу әсері. Процедураны өткізу кезіндегі кездесетін асқынулар мен техника қауіпсіздігі. Қң>аддарды тазарту.

 • Озокервгг және парафинді қолдану. Көрсеткшггер, кері керсеткіштер. Жабдықгалуы. Процедураны өткізу әдісі, кездесетін асқынулар, техника қауіпсіздігі.

 • Оксигенотерапия туралы түсінік. Көрсеткіпггері. Оксигенотерапия (барокамера, отгегілік палата, жастық, отгегілік баллон, орталықган беру) еткізу әдісі және жабдықгалуы. Процедураны еткізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қүралдарды тазарту.

 • Материалды алу және науқасты зертханалық және инструментальды

 • зерттеуге дайындау.

 • Қанды зерттеу: клиникалық және биохимиялық. Қанға зерттеу өткізудің көрсеткіштері. Қанды саусақган және венадан алу. Қанның кейбір зерттеулеріне науқасты дайьшдау. Зертгеулерге қан алудағы меШрбикенің ролі. Қанның биохимиялық зерттеуі.

 • Зәрді зерттеу: клиникалық және биохимиялық. Зэрге зерттеу өткізудің көрсеткіпггері. Зәрді алуға ыдысты және науқасты дайындау. Жалпы клшшкалық анализге, Нечипоренко бойынша, Зимницкий бойынша зәрді жинау ережелері. Зәрді қантқа, бактериологиялық зерттеу мен микрофлораға сезімталдығьш анықтау, диастазаға, ацетонға және өт пигментгеріне және басқаларға зерттеу. Зәрді сақтау және тасымалдау ережелері. Жолдамаларды жазу.

 • Нәжісті зертгеу: юшникалық жэне бактериологаялық. Зерттеу өткізудің керсеткіштері. Нәжісті алуға ыдысты және науқасты дайьшдау. Копрологияға, қдэттар жұмыртқасына, жасырьш қанға, дизентериялық топқа және басқада зерттеулерге нәжісті алу ережелері. Нәжісті сақгау жэне тасымалдау ережелері. Жолдамаларды жазу.

 • Қақьфықгы жалпы юшникалық жэне бакгериологиялық (микрофлораны жэне олардың антибиотиктерге сезімталдығьш анықгауға қақырықгы себу), бакгериоскоішялық (туберкулез микобактериясы, атипиялык клеткалар) зерттеу. Қақырықгы алуға ыдысты және науқасты дайындау. Қакырықгы зертгеуге алу ережелері. Қақырықгы сақтау, тасымалдау және пайдалану ережелері. Ыдысты залалсыздандыру. Жолдамаларды жазу.

 • Ауыздан және мңэыннан жағынды алу. Зерттеуді еткізуге керсеткіштері және кері керсеткіштері, манипуляцияларды өткізу тәсіддері. Материалдарды сақгау, тасымалдау ережелері. Жолдамаларды жазу.

 • Кредит№3

 • Дәрілік заттарды енгізу жолдары. Дәрілік заттардың негізгі түрлері. Жаздыру, тарату, сақтау, қолдану түрлері.

 • Дәрілік затгардың негізгі топтары. Дәрілік затгарды организмге енгізу жолдары, олардың артықшылығы мен кемшіліктері. ЕАМ емдеу белімшелеріне дэріханадан дәрілерді жаздырып алу ережелері. Белімшелердегі дәрілік затгарды сақтауға қойылатын жалпы талаптар. Есірткі, психотропты және күпггі әсер етуші заттарды сақтау және есепке алу ережелері. Емдеу бөлімшесінде науқастарға дәрілік заттарды тарату ережелері мен ерекшеліктері. Дэрігерлік тағайьшдаулар парағы. Медикаментозды терапияны бақылау және тіркеу.

 • Дәрілік затгарды энтеральды және сыртқа енгізу әдістері

 • Дәрілік затгарды энтеральды эдіспен енгізу: пероральды, сублингвальды, ректальды, трансбуккальды. Ингаляциялық әдіс (майлы, эвкалипті, балды жэне басқалар). Артыкшылықтары мен кемшіліктері. Энтеральды және

 • ингаляциялық енгізу әдістерінде қолданьшатьш дәрілік затгар түрлері. Енгізу әдістері. Енгізуге қолданылатын аспаптар, оларға қойылатын саштарлық-эпидемиологиялық талаптар. Дәрілік заттарды қабылдауды бақылау.

 • Дәрілік заттарды сыртқы енгізу эдісі: жазу, емдеу жабыстьфғышты қолдану, ^нтақгар, компресстер, күлаққа, мздэынға, көзге тамызу жэне майларды жағу. Артықшыльщтары мен кемшілектері. Дәрілік заттарды сыртқы енгізу эдісі. Дэрілік заттар. Аспаптар және оларға қойылатын санитарлы-эшадемиологиялық талаптар. Дәрілік затгарды қабылдауды бақылау.

 • Процедуралық бөлме жұмысын үйымдастыру. Дәрілік заттарды парентеральды енгізу жолдары.

 • Процедуралық белме жұмысын ұйымдастыру: бөлмеге, жиьаздарға, қңэаддарға койылатын талаптар. Процедуралық белмені жцмысқа дайьшдау. Процедуралық белменің санитарлық-эпидемиологиялық тэртібі, тазартъш жинау тұрлері жэне оларды еткізу жиілігі. «Қызыл сызьщ» түсінігі. Мейірбикенің жеке тазалығына, киіміне қойылатын талаптар. Жеке қорғану барьерлері.

 • Дәрілік затгарды парентеральды енгізу жолдары. Дәрілерді парентеральды енгізу әдісінің мәні, түрлері жэне артьгқшьілықтары. Шпріщгер мен инелерді алғашқы тазартудың жэне зарарсыздандырудың маңызы. Шприцтер мен инелердің түрлері, ж^мыс істеу ережелері. Инъекция еткізу кезіндегі асептика жэне антисептика ережелері.

 • Ампуладан, флаконнан дэрілерді жинау. Антибиотиктерді араластыру және жинау. Дайындалған антибиотик ерітінділерін сақтау мерзімдері.

 • Венепункция, венесекция, венепункция мен венаға егуді өткізуге болатьш көрсеткіштер мен кері керсеткіштер. Венаға егуді өткізу техникасы. Венадан қан алу: донорлық, лабораториялық зерттеулер үшін, қан ағызу.

 • Егуді өткізуте мейірбике жұмыс орнын, кздзалдарды, мейірбике қолдарын және науқас терісін дайындау. Қолданьшған қңэалдарды тазарту.

 • Венаға тамшылатып енгізу әдісі. Егулерден кейін кездесетін асқынулар.

 • Венаға тамшьшатьш енгізуге болатьш көрсеткіпггер мен кері керсеткіштер. Тамшьшатьш енгізетін дәрілерді енгізу жылдамдығы. Тамшьшатьш енгізуге арналған дәрілік заттар қан препаратары, қан алмастырушылар жэне оларға қойылатын талаптар. Тамшылатып енгізуге арналған жүйені толтыру және жүргізу техникасы. Науқас жағдайын бақылау.

 • Кейбір дәрілік заттарды енгізу ерекшеліктері: инсулин, гепарин, бициллин, магний сульфаты, кальций хлориді, майлы ерітінділер, жүрек гликозидтері, антибиотиктер. Қолданылған қуралдарды тазарту.

 • Егулерден кейін кездесетін асқынулар: инфильтрат, абсцесс, иненін сынуы, майлы эмболия, ауа эмболиясы, дэрілік заттарды қателесіп егу, нерв бағанасының закымдалуы, тробофлебит, некроз, гематома, липодистрофия, сепсис, ЖИТС, вирусты гепатит, аллергиялық реакциялар. Асқынуларға әкелетін себептер. Белгілері. Профилактикасы мен емдеуі. Дәрігерге дейінгі жедел жәрдем

 • керсету.

 • Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%20051101%20Сестринское%20дело
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат мейірбике ісіндегі әкімшілік
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кэсіптік білім бакалавриат фармакология негвдері
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат оқУ Өндірістік медициналық
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемін


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5




©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет