Ән курсының деңгейі орташаДата29.01.2018
өлшемі355.95 Kb.

1

Курс атауы/пән/юнит

Кәсіпкерлік

2

Пән коды

PRE 4305

3

Пән типі

Кәсіптік пән, міндетті компонент

4

ән курсының деңгейі

орташа

5

Оқу жылы

2011-2012

6

Оқытылу семестрі

7 семестр

7

Кредит саны

3

8

Дәріс беушінің аты-жөні/профессор

Рахматтулина А. Р., Бекмолдин А.К.

9

Курс мақсаты

Пәнді оқытудың мақсаты – экономикалық дамудың жаңа кезеңінде студенттерге кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және тәжірибелік негіздерін, қазіргі жағдайдағы ерекшеліктерін үйретіп қана қоймай, теориялық білімдерін іс-жүзінде еркін пайдалана білуге дайындау болып табылады. «Кәсіпкерлік» пәні оқып үйрену кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, басқару және кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау, кәсіпкерлік тәуекелді басқару, бизнес-жоспар әзірлеу ерекшеліктерін меңгеру, кәсіпкерлікті жүзеге асыру кезінде еңбек ресурстарын басқару және басқа да мәселелер жөнінде теориялық және тәжірибелік дағдыларды меңгеруге арналған.

10

Пререквизиттер

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтелік есеп, Әлеуметтік-экономикалық статистика

11

Курс мазмұны/пән

 1. Кәсіпкерлік – түсінігі, негізгі түрлері, және ұйымдастырушылық формалары, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру, кәсіпкерлік ұйымдарды қадрлық қамтамасыз ету

 2. Шаруашылық серіктестік пен кәсіпкерлер арасындағы келісім шарт қатынастары .

12

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Бутова Т.В. Предпринимательство М: ЮРКНИГА, 2008.

 2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. М: ИТК «Дашков и К», 2008.

 3. Лапуста М.Г. Предпринимательство М: ИНФРА- М, 2007.

 4. Шестаков А.В. Предпринимательская деятельность М: ИД «Дашков и К», 2008.

 5. Горемыкин В.А.., Богомолов А.Ю. Бизнес- план «Ось-89», 2006.

 6. Пивоваров К.В. Бизнес- планирование М: ИТК «Дашков и К» , 2007.

 7. Малое предпринимательство в Казахстане. Статистический сборник./ Под ред. Омарова Ж. ­ Астана, 2008.

13

Оқыту әдістері

Салыстырмалы-талдау, статистикалық-экономикалық, логикалық әдістер

14

Оқыту тілі

Қаз/орыс

15

Мамандықты (деңгей) оқыту талаптары (шарттары)

Оқытушы талабы.

1. Дәріс және семинар сабақтарына міндетті түрде қатысу.

2. Жеке тапсырмалар мен СӨЖ орындауы.

3.СОӨЖ орындау

4. Семинарларда белсенді қатысу

5. Тапсырмаларды уақтылы орындауЖекелеген пәндердің сипаттамасы


1

Курс атауы/пән/юнит

ҚРАзаматтық құқық (жалпы бөлім)

2

Пән коды

GPRK 2208

3

Пән типі

Міндетті

4

ән курсының деңгейі

орташа

5

Оқу жылы

2011- 2012

6

Оқытылу семестрі

4

7

Кредит саны

3

8

Дәріс беушінің аты-жөні/проф

К.ю.н., доцент Куандыков К.Ж.

9

Курс мақсаты

«Азаматтық құқық»(Жалпы бөлім) курсын оқытудың мақсаты- Қазақстан Республикасындағы азаматтық-құқықтық қатынастарды оқып білу, тең құқылы субьектілердің арасында қалыптасатын мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды құқықтық реттеуді оқу болып табылады. Курсты оқу азаматтар, заңды тұлғалар, азаматтар мен заңды тұлғалар арасындағы қатынастарды реттейтін азаматтық-құқықтық қалыптармен танысуды көздейді. Азаматтық- құқықтық қалыпты қалыптастыратын негізгі нормативтік акті Қазақстан Республикасының Президентінің берген анықтамасы бойынша еліміздің экономикалық конституциясы болып табылатын- Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі.

10

Пререквизиттер

Мемлекет және құқық теориясы;Мемлекет және құқық тарихы;

Конституциялық құқық;Рим жеке құқығы.11

Курс мазмұны/пән

Азаматтық құқық оқу пәні ретінде, азаматтық құқықтық қатынастар, жеке тұлғалар азаматтық құқықтың субъектісі ретінде, заңды тұлға, мемлекет және әкімшілік-аумақтық бөліністер, азаматтық құқықтың субъектісі ретінде, азаматтық құқық объектiлерi.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

1.Гражданское право. Т. 1. Учебник для вузов (академический курс). Отв ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин. – Алматы, 2000.

2.Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Под общ. ред. А.Г.Диденко. Изд-во «Нур-пресс» - 2006.

3.Пралиева Г.К. Гражданское право Республики Казахстан. Общая и особенная части: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Юрист, 2009.

4.Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) в 2-х томах, под ред. Г.И. Тулеугалиева, К.С. Мауленова. Алматы, 1998г.13

Оқыту әдістері

Салыстырмалы-талдау, статистикалық-экономикалық, логикалық әдістер

14

Оқыту тілі

Қазақша

15

Мамандықты (деңгей) оқыту талаптары (шарттары)

Студенттен талап етіледі:

-Пәнді оқуға шығармашылық тұрғыдан қарауы;

-Оқу үрдісіне белсенді араласу;

-Әртүрлі әдебиеттерді, нормативтік құқықтық актілерді қолдану; • - семинар және дәріс сабақтарына міндетті қатысу;

 • - тәжірибе сабақтарындағы белсенділік;

 • СӨЖ және үй тапсырмаларын орындауға дайындық, жіберілген сабақтарды өтеу.

Рұқсат етілмейді

 • 15 минуттан ұзақ уақытқа кешігу, сабақтан себепсіз кетіп қалу,

 • пейджер және ұялы телефондарды қолдану, сабақ жүргізу кезінде тамақ ішу, алдау және плагиат, тапсырманы мезгілінде тапсырмау.

Студенттің міндеттері:

 • СОӨЖ орындауға, дәрістерге, семинар сабақтарына белсенді қатысу;

 • СОӨЖ орындай білу;

 • Сабаққа жүйелі түрде дайындалу;Курс атауы /пәннің/ юнит

Валюталық нарық және валюталық операциялар

Мамандық коды

VROp 2209, VNVO 2209

Мамандық типі

дәріс


Пән курсының деңгейі

курс 2 АОБ, 3 ОБ

Оқу жылы

2009-2010, 2010-2011 түсу жылы

Оқу семестрі

. семестр 3,6


Кредит саны

кредит саны 2,3

Лектор /проф аты-жөні

Зиябеков Б.З.-э.ғ.д., профессор

Пән мақсаты

«Валюталық нарық және валюталық операциялар» курсының мақсаты болып нарықтық жағдайында валюталық механизмнің қызметін зерттеу, сондай-ақ банкте валюталық операцияларды рәсімдеу мен өз бетінше жүргізуді меңгеру.

Пререквизиттері

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Ақша,несие,банктер, Әлемдік экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы нарығы және делдалдар, Қаржы.

Курс/пән мазмұны

Пәнде келесідей сұрақтар қамтылған: «Валюталық нарық және валюталық операциялар» курсының мазмұны және міндеттері, Валюталық жүйе. ҚР валюталық операцияларды құқықтық реттеу және ұйымдастыру. ҚР валюталық операцияларды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Валюталық операциялардың түрлері. Валюталық нарық. Валютаның котировкасы,валюта бағамы. Банктердің валюталық позициялары, олардың мәні және түрлері. Валюта саудасы бойынша операциялар. Валюталық келісім. Валюталық биржа , оның қызмет ету негіздері.валюталық тәуекелдер және оларды сақтандыру әдістері. Валюта айырбастау операциялары. Валюталық қаражаттарды тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Депозиттік операциялардың негізгі түрлері. Валюталық шоттарды ашу және жүргізу тәртібі. ҚР валюталық операцияларды жүргізу тәртібі. Экспорт импорт операциялары бойынша халықаралық есеп айырысулар.

Ұсынылатын әдебиеттер

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Бертаева К.Ж. «Валютный рынок и валютные операции», Алматы, 1999,2000 гг.

2. Бертаева К.Ж. Казахстанский валютный рынок: этапы формирования и тенденции развития в условиях глобализации мирового валютного рынка. Алматы, 2005г.

Қосымша әдебиеттер

1. Вестник Национального банка РК

2. Статистический бюллетень

3. Банки Казахстана – журнал ассоциации банков КазахстанаОқыту әдістері

Білім берудің интерактивті әдісі. Кейс – стадии.

Оқыту түрі

Оқыту тілі: орыс, қазақ

Мамандықты (деңгейді)оқуға арналған жағдайлар (талаптар)

Оқытушы талабы.

1. Дәріс және семинар сабақтарына міндетті түрде қатысу.

2. Жеке тапсырмалар мен СӨЖ орындауы.

3.СОӨЖ орындау

4. Семинарларда белсенді қатысу

5. Тапсырмаларды уақтылы орындау

Курс атауы /пәннің/ юнит

Сақтандыру: теориясы және тәжірибесі

Мамандық коды

TD 2302, КІ 2302

Мамандық типі

дәріс


Пән курсының деңгейі

курс 3 ССО, 4 СО

Оқу жылы

2008-2009, 2009-2010 түсу жылы

Оқу семестрі

семестр 5,7

Кредит саны

кредит саны 2,3

Лектор /профессордың аты-жөні

Калдыбаев Е.К.-э.ғ.к., доцент

Пән мақсаты

«Сақтандыру» пәнін оқытудың мақсаты :

 • Сақтандыру ісі саласында жүйелі білім беру,оның ішінде,сақтандырудың теориялық аспектілерін;

 • Сақтандыру ісін ұйымдастыру;

 • Сақтандыру қатынастарын мемлекеттік реттеу;

 • Сақтандырудың салалары бойынша оның ерекшеліктерін анықтау;

 • Сақтандырушылырдың қаржысының өзіндік ерекшеліктерін зерделеу болып табылады.

Пререквизиттері

«Экономикалық теория», «Қаржы»

Курс/пән мазмұны

Пәнде келесідей сұрақтар қамтылған: Сақтандырудың экономикалық мәні және арналымы, Сақтандырудың сыныпталуы, Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары, Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттелуі, ҚР-ның сақтандыру нарығының институционалды құрылымы, Сақтандыру компанияларының қызметін ұйымдастыру, Актуарлық қызмет, ҚР-дағы сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры, Жеке сақтандыру, Рентаны (аннуитетті)сақ- тандыру, зейнетақыны сақтандыру, Мүлікті сақтандыру, Азаматты-құқықты жауапкершілікті сақтандыру, Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру, Сақтандырушының қаржылық тұрақ тылығын және тө лем қабілеттілігін қамтамасыз ету, Сақтандырушының қаржылық тұрақ тылығын және тө лем қабілеттілігін қамтамасыз ету.

Ұсынылатын әдебиеттер

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1.Гостенко Л.Н. Страхование.Уч.пос: Алматы,2003г.


2.Маянлаева Г.И.Организация страхового дела в РК.- Алматы: «Lem» 2000г.

3.Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела.Алматы,2005г.

4.Жуйриков К.К.,Назарчук И.,Жуйриков Р.Страхование:теория,практика,зарубежный опыт. - Алматы,2000г.

5.Гвозденко А.А.Основы страхования.Москва: «Ф и С» 2004г.


Қосымша әдебиеттер


 1. Мельников В.Д., Основы финансов, Алматы: ТОО «Издательство Lem», 2005 г.

 2. Журналы: «Қаржы-қаражат», «Финансы», «Финансы Казахстана», «Рынок страхования», «Экономика и право Казахстана»

Оқыту әдістері

Оқытудың интерактивті әдіс. Кейс – стадии.

Оқыту түрі

Оқытудың тілі: орысша, қазақша

Мамандықты (деңгейді)оқуға арналған жағдайлар (талаптар)

Оқытушы талабы.

1. Дәріс және семинар сабақтарына міндетті түрде қатысу.

2. Жеке тапсырмалар мен СӨЖ орындауы.

3.СОӨЖ орындау

4. Семинарларда белсенді қатысу

5. Тапсырмаларды уақтылы орындау

1

Курс атауы /пәннің/ юнит

Мемлекет және құқық теориясы

2

Мамандық коды

TGP 43002

3

Мамандық типі

Міндетті

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы

2011- 2012

6

Оқу семестрі

1,2

7

Кредит саны

4

8


Лектор /профессордың аты-жөні

аға оқытушы Қасымбек А.О.

9

Пән мақсаты

Мемлекет пен құқық теориясын оқытудың мақсаты студенттерге мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, жалпы тұтас алғанда: мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтары, олардың демократиялық қоғамдағы рөлі, мемлекеттің типтері мен нысандары, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың әдістері мен нысандары туралы; т.б. туралы қазіргі таңдағы білім беру.

10

Пререквизиттері

Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы. Қазақстан Республикасы мемлекеті мен құқығының тарихы. Конституциялық құқық.

11

Курс/пән мазмұны

Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдісі, мемлекеттің пайда болуы, мемлекеттің түсінігі, оның мәні, мемлекет типологиясы, мемлекет нысаны, мемлекеттің функциялары, мемлекеттік аппарат, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің рөлі, азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:


1. Сапарғалиев Ғ., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. - Астана: Фолиант, 2007. - 336 б

2. С.Өзбекұлы, Ө.Қопабаев. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 2006.3. Ағдарбеков Т.А. Құқық және мемлекет теориясы. Қарағанды, 2003.

Қосымша әдебиеттер:


 1. Жоламан Қ.Д., Мұхтарова А.К., Тәукелов А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы.,1999.

 2. Жоламанов Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы: Эверо.2004.
13

Оқыту әдістері

Оқытудың интерактивті әдіс. Кейс – стадии.

14

Оқыту түрі

қазақша

15

Мамандықты (деңгейді)оқуға арналған жағдайлар (талаптар)

Студенттен талап етіледі:

 • Сабаққа кешігіп келмеу;

 • Дәріс сабағын конспектілеу;

 • Сабақ барысында ұялы телефонды қолданбау;

 • Орынды себептерсіз сабақтан қалмау;

 • Сабаққа белсенді қатысу;

 • Үй тапсырмасын өз бетінше дайындау;

 • Өзінің курстастарына, оқытушыға және университеттің қызметкерлеріне төзімділік, кішіпейімділік, тілектестік білдіру;

 • Командада жұмыс істей алу және пікір-таластарға белсенді қатысу.

Рұқсат етілмейді

 • 15 минуттан ұзақ уақытқа кешігу,

 • сабақтан себепсіз кетіп қалу,

 • ұялы телефондарды қолдану,

 • тапсырманы мезгілінде тапсырмау.
Пәннің аталуы

Бухгалтерлік есептің қағидаларыПән коды

PBU1306Пән түрі

Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонентПән курсының деңгейі

ОрташаОқу жылы

2011-2012Оқу семестры

4Кредит саны

3Лектордың/профессордың аты-жөні

Файзуллина С.А.Курстың мақсаты

Курстың басты мақсаты – экономика саласында кез- келген мамандыққа оқып жатқан студенттерді бизнес тілімен таныстыру. Оларға бухгалтерлік есеп ақпараттарын қалай қолдану қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді.Пререквизиттеры

Экономикадағы математика, микроэкономика және макроэкономика, информатика, статистика, экономикалық теорияКурстың/пәннің мазмұны

 1. Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде.

 2. Бухгалтерлік есептің концепциялары.

 3. Екіжақтылық қағидасы және баланстық теңдік.

 4. Екі жақты жазу және бухгалтерлік есеп шоттары.

 5. Есепті кезең және қаржылық есептілікті дайындау.

 6. Кірістер және ақша қаражатының есебі.

 7. Қорлар және сатылған өнімнің өзіндік құны.

 8. Ұзақ мерзімді активтер: есебі, тозуы және амортизациясы.

 9. Шығыстар ессбі

 10. Міндеттемелердің жәнс капиталдың есебі.

 11. Қаржылык есептілікті дайындау.


Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Кеулімжаев Қ.К. Қаржылық есеп негіздері. Алматы, 2006.

 2. Әбдіманапов Ә.Ә. Бухгалтерлік есеп принциптері. Алматы, 2006.

 3. Баймұханова С.Б. Бухгалтерлік есеп. Алматы, 2005.

 4. Назарова В.Л. Шаруашылық субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп. Алматы, 2009.

 5. Радостовец В.В., Радостовец В.К. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. Алматы, 2003.


Оқу әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылауОқу түрі

Қазақша, орысшаМамандықты (деңгейді)оқуға арналған жағдайлар (талаптар)

Студенттен талап етіледі:

 • Сабаққа кешігіп келмеу;

 • Дәріс сабағын конспектілеу;

 • Сабақ барысында ұялы телефонды қолданбау;

 • Орынды себептерсіз сабақтан қалмау;

 • Сабаққа белсенді қатысу;

 • Үй тапсырмасын өз бетінше дайындау;

 • Өзінің курстастарына, оқытушыға және университеттің қызметкерлеріне төзімділік, кішіпейімділік, тілектестік білдіру;

 • Командада жұмыс істей алу және пікір-таластарға белсенді қатысу.

Рұқсат етілмейді

 • 15 минуттан ұзақ уақытқа кешігу,

 • сабақтан себепсіз кетіп қалу,

 • ұялы телефондарды қолдану,

 • тапсырманы мезгілінде тапсырмау.

Курстың/тәртиптің/ юниттың атау

Халықаралық жария құқық

2.

Пәнің коды

MPP 3208

3.

Тәртіп турі

Базалық тәртіп

4.

Курстық тәртіптік денгеі

Орташа

5.

Оқу жылы

2011-2012ж.

6.

Оқу семестрі

7

7.

Кредит саны

3

8.

Лектордің/профессордің аты-жөні

з.ғ.к.,доцент Сабитова А.А.

9.

Пәндің мақсаты

теоретикалық және тәжірибелік материалдарды игеру, халықаралық конвенцияларды және ҚР ұлттық заңнамасың тиісті ережелерін талдау болып табылады, халықаралық құқық бойынша белгілі бір көлемдегі білім алу ғана емес, сонымен қатар бойынша белгілі бір көлемдегі білім алу ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның ұлттық құқықтық жүйесіндегі халықаралық құқықтың алатын орнын және еліміздегі демократиялану мен нарықтық реформалар процесіне оның «жұртшылық құқық» пәнін оқытудың мақсаттарына халықаралық жұртшылық құқықты халықаралық қатынастарды реттейтін құрал ретінде көзқарасты студенттерде қалыптастыруды да жатқызуға болады

10.

Пререквизиттер

Құқық негіздері. Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, шет мемелекеттер тарихы

11.

Пән мазмұны

Халықаралық құқық және халықаралық-құқықтық ғылымының даму тарихы. Қазақстан Республикасының халықаралық құқық субъектілігі. Халықаралық құқық субъектілік. Халықаралық құқықтағы аумақтар. Халықаралық құқықтағы халық жағдайы. Халықаралық шарттар құқығы. Халықаралық ұйымдар және конференциялар құқығы. Біріккен Ұлттар Ұйымы. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу әдістері. Дипломатиялық және консулдық құқық. Халықаралық қауіпсіздік құқығы. Халықаралық экономикалық құқық. Халықаралық гуманитарлық құқық және адам құқықтарын қорғау. Халықаралық теңіз құқығы. Халықаралық әуе құқығы. Халықаралық ғарыш құқығы. Халықаралық экологиялық құқығы. Халықаралық қылмыстық құқық.

12.

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Колосов Ю.М. Международное право. - М., 2005

 2. Сарсембаев М.А., Международное право. -Алматы, 1996.

 3. Құлжыбаева Ж. Халықаралық жария құқық. – Алматы, 1998 Сарсембаев М.А. Дипломатическое и консульское право: Уч. п. Алматы,1999.

 4. Сабитова А.А. Статус иностранных граждан: международно-правовое регулирование Алматы, 2000

Нормативті актілер

 1. ҚР Конституциясы 30 август 1995

 2. БҰҰ Жарғысы 24 қазан 1945

 3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

13.

Сабақ берудің әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылау

14.

Оқу тілі

Қазақша, Орысша

15.

мамандықтың үйренулерi үшiн (талаптар ) шарттар

 1. Дәрiс және семинарлық міндетті турде қатысу керек.

 2. CӨЖ және жеке тапсырмаларды орындау.

 3. СОӨЖ орындау

 4. Семинарда белсендi қатысу

 5. Тапсырманың дер кезiнде орындау

Курстың/тәртиптің/ юниттың атау

Халықаралық жеке құқықПәнің коды

MCHP4209Тәртіп турі

Базалық тәртіпКурстық тәртіптік денгеі

ОрташаОқу жылы

2011-2012ж.Оқу семестрі

7Кредит саны

3Лектордің/профессордің аты-жөні

к.ю.н.,доцент Тлеужанова А.И.Пәндің мақсаты

Халықаралық жеке құқықтың негізгі түсініктерімен, салаларымен және институттарымен, халықаралық конвенциялар ережелерімен және сот тәжірибесімен таныстыру. Пән халықаралық құқық мамандығы бойынша негізгі болып табылады.Пререквизиттер

Мемлекет және құқық теориясы:

ҚР-сы және шел ел мемлекетерінің конституциялық құқығы:

ҚР-сы және шет ел мемлекеттерінің сауда-саттық құқығы:

ҚР-сы және шет ел мемлекеттерінің азаматтық құқығы:ҚР-сы және шет ел мемлекеттерінің азаматтық іс-жүргізу құқығыПән мазмұны

Халықаралық жеке құқықтың пайда болуы және дамуы. Халықаралық жеке құқықтың түсінігі, пәні және қайнар көздері. Коллизиялық норма түсінігі, құрылымы, түрлері және квалификациялау. Коллизиялық нормаларды қолдану мәселелері. Шетел заңын қолдану. Жеке тұлғалардың құықтық мәртебесін реттейтін жеке заң. Заңды тұлғаның жеке заңы. Мемлекет шетелдік элементі бар азаматтық–құқықтық қатынастарға қатысушы ретінде. ХЖҚ-тағы заттық құқықтар. Шарттық міндеттемелерге қолданылатын құқық. ХЖҚ-тағы отбасылық қатынастар. ХЖҚ-тағы мұрагерлік құқық. Шарттан тыс міндеттемелерге қолданылатын құқық. ХЖҚ-тағы еңбек құқығы. Жүктерді және жолаушыларды халықаралық тасымалдау. ХЖҚ-тағы интелектуалдық меншік. Халықаралық арбитраждың түсінігі және оның құқықтық табиғаты.

12.

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер


 1. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М: Юридическая литература, 1984г.

 2. Лунц Л.А. Курс международного часного права. В 3-х томах. М: Юридическая литература, 1973, 1985г.

 3. Международное частное право: Современные проблемы. /Отв. Редактор М.М.Богуславский. М.: Наука 1994г.

Қосымша әдебиеттер


 1. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. М.: Прогресс, 1994г. Очерки междунородного часного права. М.: ИМО. 1963г.

 2. Международные конвенции об авторском праве. Комментарии. М.: Прогресс, 1994г.

 3. Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве. М.: ИМО, 1966г.

 4. Лебедев С.Н. Международый торговый арбитраж. М.: Международные отношения, 1965г.

13.

Сабақ берудің әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылау

14.

Оқу тілі

Қазақша, Орысша

15.

мамандықтың үйренулерi үшiн (талаптар ) шарттар

 1. Дәрiс және семинарлық міндетті турде қатысу керек.

 2. CӨЖ және жеке тапсырмаларды орындау.

 3. СОӨЖ орындау

 4. Семинарда белсендi қатысу

 5. Тапсырманың дер кезiнде орындау


1

Пәннің, курстың және юнит атаулары

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы

2

Пән коды

UPPRK 3302

3

Пән типі

Кәсіби пәндер, міндетті құрылым

4

Пән курсының деңгейі

орта

5

Оқу жылы

2011-2012

6

Оқу семестрі

5

7

Кредиттер саны

3

8

Дәріс оқушы профессордың аты-жөні

Аға оқытушы Е.Н. Грек

9

Курстың мақсаты

Қылмыстық іс жүргізу құқығы курсын оқытудың мақсаты тұрақты білім жүйесінің қалыптасуы мен ғылыми көзқарастар мен ұсынымдарды пайдалану қабілетіне дағдыландыру мен криминалистикалық әдістер мен құралдарды қылмыстық сот ісін жүргізудегі тәжірибелік қызметтерде пайдалауға үйрету болып табылады. Сонымен қатар, қылмыстық іс жүргізу қызметіне қатысты мәселелер мен теориялық ережелерді меңгеру қажеттілігін, ҚІЖК-сі нормаларын талқылау мен тәжірибелік бейімділікті қалыптастыру талап етіледі. Осы мақсатты қамтамасыз етуде дидактикалық, әдістемелік және тәрбиелік ұстанымдар қолданылады.

10

Пререквизиттер

Мемлекет және құқық пәні бойынша: түсінігі, маңызы және құқық мазмұны. Құқық нормалары. Құқық жүйесі және оның құрылым. Құқықнормаларын талқылау. Құқықтық қатынсатар. Құқық бұзушылық және заңды жауапкершілік және т.с. Құқыққорғау органдары: ҚР Сот жүйесі. ҚР Прокуратурасы. ҚР ішкі істер органдары. ҚР Ұлттық қауіпсіздік органдары. ҚР алдын ала тергеу органдары. ҚР Адвокатурасы. ҚР қылмыстық құқығы.

11

Пәнннің (курстың) мазмұны

Қылмыстық іс жүргізудің ұғымы, маңызы және міндеттері.

Қылмыстық іс жүргізу заңнамалары. Қылмыстық іс жүргізу қағидалары. Қылмыстық іс жүргізу қатысушылары.

Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер. Процессуалдық мәжбүрлеу шараралары. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу сатылары.Бірінші сатылы сотта іс қарау.

Заңды күшіне енбеген үкімдер мен қаулыларды қайта қарау.Заңды күшіне енген сот үкімдері мен шешімдерін қайта қарау.Алқа заседательдерінің қатысуымен іс қарау өндірісі.

12

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы. Жалпы бөлім: Академиялық курс. Төлеубекова Б.Х.- Алматы: ТОО Баспа компаниясы «НАС», 2004.

 2. Оспанов С.Д. ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Жалпы бөлім.- Алматы, 2003.

 3. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Қылмыстық іс жүргізу.- Алматы, 2000.

 4. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі.-Алматы, 1998 (2011 жылдардағы өзгертулер мен толықтырулармен).

13

Оқыту әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылау

14

Оқыту тілі

Қазақша

15

Мамандық бойынша оқу барысына қойылатын талаптар мен шарттар

 1. Дәріс және семинар сабақатарына қатысу міндетті

 2. СӨЖ және жеке берілген тапсырмаларды орындау

 3. ОСӨЖ –ді орындау

 4. Семинар сабақтарына белсенді қатысу

 5. Тапсырмаларды уақытылы орындау


1

Курс/пән/юнит

Криминалистика

2

Пән коды

Kri 4305

3

Пән типі

Кәсіби пәндер, міндетті құрылым

4

Пән курсының деңгейі

орта

5

Оқу жылы

2011-2012

6

Оқу семестрі

7,5

7

Кредит саны

3

8

Дәріс оқушы, проф. аты-жөні

з.ғ.к., доцент Вареникова Светлана Павловна

9

Курс мақсаты

Криминалистика курсын оқытудың мақсаты, қылмыстардың алдын алуда, тергеуде және ашу барысында криминалистикалық құрал-жабдықтар мен әдістерді пайдалану жөнінде студенттерді білім жүйесіне, дағдысына және шеберлікке үйрету болып табылады.

10

Перереквизиты

Қылмыстық құқық, Қылмыстық іс жүргіз.. Дәлелдеу теориясы, Сот сараптамасы, Азаматтық құқық. Азаматтық іс жүргізу. Әкімшілік құқық. Прокурорлық қадағалау.

11

Пәннің/ курстың мазмұны

- жалпы ережелер;

- тергеу сот және жедел-іздестіру болжамдарына қатысты криминалистикалық болжамдар туралы оқытатын бөлімі;

- тергеуді жоспарлау;

- тергеу барысында ұйымдастырушылық және техникалық сипаттағы шараларды жүзеге асыру қағидалары;

- қылмыстылықпен күресті жүргізу барысында тергеуші және органның басқа да қызметкерлерінің өзара әрекеттесуін жүзеге асырыу қағидасы;

- тергеу барысында жедел қайнар көздерден алынған деректерді қолдану қағидасы;

- алдын ала және сот тергеуінде арнайы білімді, мамандар көмегін қолдану бойынша ұсыныстар;

- тергеу барысында қоғамдық орта көмегін қолдану бойынша ұсыныстар;

- жекелеген процессуалдық әрекеттер жүргізу бойынша тактикалық тәсілдер мен ұсыныстар.


12

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Россинская Е.Р., Корухов Ю.Г.

Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Москва, 2003.

2. Криминалистика: криминалистическая техника./ Под ред. Аубакирова

А.Ф. Учебник для ВУЗов. Алматы, 2002

3. Криминалистика: криминалистическая тактика./ Под ред. Аубакирова

А.Ф. Учебник для ВУЗов. Алматы, 2003

4. Белкин А.Р., Гинзбург А.Я. Криминалистическая тактика. УчебникАлматы, 1998.

 1. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика:

рекомендации к раскрытию преступлений. Учебно-практическое пособие. Алматы, 2005

13

Оқыту әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылау

14

Оқыту тілі

орысша

15

Мамандықты (деңгейді) оқытуда қойылатын шарттар (талаптар)

 1. Дәріс және семинарлық сабақтарға міндетті түрде қатысу;

 2. Жеке тапсырмаларды және СӨЖ орындау

 3. СОӨЖ орындау

 4. Семинар сабақтарына белсене қатысу

 5. Берілген тапсырманы мерзімінде орындау.


Пәннің аталуы

МаркетингПән коды

Mar 2301Пән түрі

Кәсіптендіру пәндер, міндетті компонентПән курсының деңгейі

ОрташаОқу жылы

2011-2012Оқу семестры

3Кредит саны

3Лектордың/профессордың аты-жөні

Асанова А.Ж., Исаева А.Т.Курстың мақсаты

Пәнді оқытудың мақсаты - маркетингтің теориялық негіздерін және категориялы-түсініктеме аппаратырын, маркетинг элементтері мен принциптерін пайдалану бойынша тәжірибелі дағдыларды игеру болып табылады. Бұл пән маркетингтің теориясы және методологиясымен қатар қазақстандық кәсіпорындарының тәжірибесін де қамтиды.
Пререквизиттеры

Экономикалық теория, Микроэкономика, МакроэкономикаКурстың/пәннің мазмұны

Маркетингтін теориялық негіздері мен концепциялары, маркетингтік зерттеулер, маркетингтік орта, тұтынушылардың тауар рыногындағы мінез-құлқы, рынокты сегменттеу, маркетинг жүйесіндегі тауар, маркетингтегі тауар саясаты, маркетингтегі баға саясаты, маркетинг жүйесіндегі тауар тарату саясаты, маркетингтің коммуникациялық саясаты, маркетинг жүйесіндегі жарнама, маркетинг жоспарлау және бақылау, маркетингтегі стратегиялық жоспарлау, халықаралық маркетинг, қызметтер және бей коммерция маркетингі
Ұсынылатын әдебиеттер

1. Котлер Филипп. Маркетинг негіздері. М.Т.Ізбасаров жалпы редакциялауымен тәжімеленген.- Алматы: Жазушы, 2000 – 490 б.

2. Есимжанова С.Р. Маркетинг в Казахстане. - Алматы, 2004 – 466 б

3. Есімжанова С.Р. Макетинг / Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2003. – 466б.

4. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник. – М.: Омега-Л, 2006. – 656 с.

5. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. – СПб: Питер, 2001. – 384с.
Оқу әдісі

Интерактивті, сұрақ-жауап, талқылауОқу түрі

Қазақша, орысшаШарттардың (талаптардың) мамандықтың (сатылар) тәлім-тәрбиесі үшін

Студенттен талап етіледі:

-Пәнді оқуға шығармашылық тұрғыдан қарауы;

-Оқу үрдісіне белсенді араласу;

-Әртүрлі әдебиеттерді, нормативтік құқықтық актілерді қолдану; • - семинар және дәріс сабақтарына міндетті қатысу;

 • - тәжірибе сабақтарындағы белсенділік;

 • СӨЖ және үй тапсырмаларын орындауға дайындық, жіберілген сабақтарды өтеу.

Студенттің міндеттері:

 • СОӨЖ орындауға, дәрістерге, семинар сабақтарына белсенді қатысу;

 • СОӨЖ орындай білу;

 • Сабаққа жүйелі түрде дайындалу.
Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет