Фр 042 02-2016 №1 басылым 31. 08. 2016Дата12.03.2018
өлшемі154.83 Kb.

ФР 042-1.02-2016

№ 1 басылым 31.08.2016

стр. из
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

№ 1 басылым

31.08.2016 жыл

Ф Р 042-1.02-2016
Білім алушылардың өздік жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау

«ТАРИХ МЕТОДОЛОГИЯСЫ»

пәнінен өздік жұмысты ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқау5B020300 «Тарих» мамандығының

студенттері үшін

Семей

2016

АЛҒЫ СӨЗ
1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Қазақстан тарихы кафедрасының қауым. проф. м.а., т.ғ.к. Кариева Т.А. _______ 31.08. 2016 ж.


«Тарих методологиясы» пәнінен «5B020300» тарих мамандығына өздік жұмысты орындауға әдістемелік нұсқау
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Қазақстан тарихы кафедрасының отырысында әдістемелік нұсқау қарастырылды


№1 хаттама, 31.08.2016 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Н.А. Мұхаметжанова
Тарих-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында оқу үрдісінде әдістемелік нұсқауды пайдалануға ұсынылды
№1 хаттама, 31.08.2016 жыл
Төрайым _____________ Абішева Ш.Ш.


Мазмұны


1

Кіріспе

4

2

Өздік жұмысының тақырыптары

4-5

3

Өздік жұмысты орындау және тапсырманы орындау мерзімі

5-6

4

Өздік жұмысының нәтижелерін тіркеу үшін талаптар

6-8

5

Ұсынылатын әдебиеттер

9-10

6

Қосымшалар

11-13

1. Кіріспе
«Тарих методологиясы» пәні – та­рих ғылымының әдістемелік таным ту­ралы пәні және тарауы болып табылады. Әдіс­теме – тарихи зерттеудің құралы ре­тінде пайдаланылады. Әдістемелер ар­қылы тарихшы жаңа білім алып, оқиғалар ту­ралы мәліметтерді нақтылайды.

Методология та­рихи зерттеуде жеке және жалпы про­бле­маларға сараптама жасайды. Бірақ кез кел­ген проблемаға нақты жауапты даяр­лап тұрмайды. Оны қарастырудың, зерт­теудің жолдарын көрсетеді.
Курстың мақсаты қазіргі заманғы тарихи әдістердің жаңа принциптерін қарқынды оқыту болып табылады
Пәнді оқыту міндеттері:

  • Тарихи ғылымының құрылымын, пәнін және функциясын анықтау;

  • Сарамандық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру;

  • Студенттер тарихи уақыт, тарихи танымның принциптері ерекшеліктері әне және тарих ғылымының қазіргі бағыттары туралы толық мағлұмат ала алады;

  • Студенттердің кәсіби шығармашылық қабілетін дамыту.


Құзыреті (оқыту нәтижесі)

Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

* Тарих методологиясының негізгі категорияларын білу;

* Тарих методологиясының зерттеу әдістерін игеру;

* ғылымының өзге ғылымдармен байланысын түсіну;


2. Өздік жұмыстың тақырыптары
БӨЖ тақырыптары

Өткізу формасы

жоғары балл

Өткізу мерзіміТарихи жады және тарихи факт

кесте

50

4 аптаШ.В.Ланглуа, Ш.Сеньобос «Тарихты зерттеуге кіріспе» монографиясындағы деректерді сыни жіктеу мәселесінің (93-98 бет) ерекшелігін көрсетіңіз50

6 аптаН.И. Смоленский «Теория и методология истории» атты оқу құралының ІІІ бөлімдегі тарихи зерттеудің әдістері (216-259 бб.)

Қазақшаға (әр студент екі тақырыпшадан) аударып, жуан және жіңішке сұрақтар әзірлеп, порталға салуы керек

50

10 аптаН.И. Смоленский «Теория и методология истории» атты оқу құралының ІІ бөлімдегі тарихи зерттеудің әдістері (51-193 бб.)

1 Білім. Жаңадан қандай білім алдың?

2 Түсіну. Берілген білімді түсіндің бе?

3 Алған білімді неге қолданар едің?

4 Алған біліміңнің маңызын дәлелде.

5 Алған біліміңді жинақта.

(жұмыста жазбаша порталға салу)
50

14 апта


3 Өздік жұмысты орындау және өткізу мерзімі бойынша ұсыныстар
1 тапсырма БӨЖ. Тарих методологиясын зерттеген ғалымдар. Тарихи жады және тарихи факт. Өткізу мерзімі – 4апта.


Авторлардың аты-жөні

зерттеу еңбектері


негізгі идеясы


бағыты

Бірінші колонкада ғалымның аты-жөні, екінші колонкада жария еткен еңбегін жазасыз, үштен кем болмауы керек. Үшінші колонкада қандай тарихи мәліметті көтеріп отыр, мәселен, үш жүз немесе далалық ауызша тарихнама т.с.с. негізгі идеясын тезис түрінде беру керек. Ал бағыты туралы тек қана осы еңбектерді оқып танысқаннан кейін өз көзқарасыңызды жазасыз.

Кестені толтыра отырып, білім алушы конспект әзірлейді. Ол әртүрлі дерек бойынша бір конспект жазу, белгілі бір тарихи көзқарасты қалыптастыруда маңызды. Әсіресе, салыстыру арқылы анықталады.

Ол үшін мына ұсыныстарды орындау керек:  • кестенің мақсатын айқындау;

  • беріліп отырған материалды бірінші рет оқып отырсаңыз, оны басты және маңызды бөлімге бөліңіз, соңынан қорытынды жасаңыз.

  • Оқылып отырған материалды өз сөзіңізбен цитата түрінде беріңіз.

  • Нақты тарихи факт арқылы дәлел келтіріп, қорытындылаңыз.

  • Кестеге жазбаны қысқаша, кілттік сөздер арқылы жазыңыз.

  • Конспект жаза отырып, автордың идеясын өз сөзіңізбен келтіріңіз.

2 тапсырма БӨЖ. Ш.В.Ланглуа, Ш.Сеньобос «Тарихты зерттеуге кіріспе» монографиясындағы деректерді сыни жіктеу мәселесінің (93-98 бет) ерекшелігін көрсетіңіз. Өткізу мерзімі - 6 апта. SWOT-талдау әдісінің үлгісі төмендегідей:

S – strengths - МЫҚТЫ ЖАҒЫ

W – weaknesses - ӘЛСІЗ ЖАҒЫ

O – opportunities - МҮМКІНДІКТЕР

T – threats - ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР

3 тапсырма БӨЖ. Н.И. Смоленский «Теория и методология истории» атты оқу құралының ІІІ бөлімдегі 216-259 бб. Өткізу мерзімі - 10 апта. Мәтінмен танысып, мәтінге «ЖІҢІШКЕ» сұрақтар құр: «кім?», «не?», «немен?», «қайда?», «қашан?», «қандай?».

«ЖУАН» сұрақтарға жауап бер, мысалы:

Неге Әл-Фараби Отанында қалмай, білім қуып алыс елдерге кетті?

Неге оның өмірі мен қызметі Қазақстан тарихында оқытылуда? Деген сияқты сұрақтар құру керек.

4 тапсырма БӨЖ. Н.И. Смоленский «Теория и методология истории» атты оқу құралының ІІ бөлімдегі тарихи зерттеудің әдістері (51-193 бб.) Өткізу мерзімі - 14 апта. Мәтінмен танысып, кестеде берілген сұраққа нақты жауап беруі керек.
Жалпы бағалау барысында ескерілетін талаптар:


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Абиль Е. Синергетика и история. Костанай, 2009. (библиотека института)

5.1.2 Блок М. Апология истории или ремесло историка.М., 1973 (электронная библиотека)

5.1.3 Ерофеев Н. А. Что такое история. М.,1976(библиотека института,9 Е 78)

5.1.4 Ковальченко И.Д. Количественные методы в исторических исследованиях. М., 1984 (библиотека института, 63.2я73. К 60).

5.1.5 Кузембайулы А., Абиль Е., Алибек Т., Теоретические и методологические проблемы истории Костанай, 2009. (библиотека института)

5.1.6 Карр Э.Г. Что такое история? А., 1997 (библиотека института)

5.1.7 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. СПб, 1910. (электронная библиотека)

5.1.8 Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. (библиотека института, 63. М 74)

5.1.9 Репина Л.П. История исторического знания. М., 2006. (библиотека института, 63.я73. Р 41).

5.1.10 Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991.(библиотека института, 63.3 /0/. Т 50)

5.1.11 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,1994. (библиотека института. 87.3. Я 83)


5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1 Байт Х. Мета история: историческое воображения в Европе девятнадцатого столетия. М., 1973.

5.2.2 Барг М. А. Категории и методы исторической науки, 1984.

5.2.3 Вебер М. Избранные произведения. Пер.с нем. М. Прогноз. 1990.

5.2.4 Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Пер. с анг. 1883 - 1886.

5.2.5 Гобозов И.А. Введение в философию истории. М. ТЕИС, 1999.

5.2.6 Дьяконов В. А. Методология истории в прошлом и настоящем. М; 1974;

5.2.7 Жуков Е. М. Очерки методологии истории. М., 1981;

5.2.8 Иванов В. В. Методология исторической науки. М., 1985;

5.2.9 Иванов Г М., Коршунов А. М., Петров Ю. В. Методологические проблемы исторического познания. М., 1981;

5.2.10 Ирибаджаков Н. Клио перед судом буржуазной философии. М. 1972;

5.2.11 Келле В.Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история. М., 1981;

5.2.12 Кизяков С. Типы и структуры исторического повествова­ния. 2006.

5.2.13 Коршунов А. М., Шаповалов В. Ф. Творчество и отражение в историческом познании. М., 1984.

5.2.14 Лооне Э. Современная философия истории. Таллин. 1980;

5.2.15 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гно­зис»,

5.2.16 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. 350 б.

5.2.17 Методологические проблемы истории. Уч. пособ. Под ред. В.Н. Сидорова. Мн., 2006.

5.2.18 Методология истории: Учеб. пособ. для студентов вузов / А.Н. Нечухрин, В.Н. Сидорцов, О.М. Шутова и др. Мн.: НТООО «ТетраСистемс», 1996.

5.2.19 Могильницкий Б.Г. О природе исторического позвания. Томск 1978

5.2.20 Нечухрин А.Н. Теоретико-методологические основы россий­ской позитивистской историографии (80-е гг.XIX в.—1917 г.). Гродно: ГрГУ, 2003.

5.2.21 Постижение истории: Онтологический и гносеологический подходы. Под ред. В.Н. Сидорова, О.А. Яновского, Я.С. Яске­вич. Мн., БГУ, 2002.

5.2.22 Порфенов И.Д. Методология исторической науки Саратов: Изд. Саратов. ГУ. 2001.

5.2.23 Прядейн В. С. Историческая наука в условиях обновления: философские основы, принципы познания, методы исследо­вания (исторический анализ). Екатеринбург. УРО РАН, 1998.

5.2.24 Румянцева М.М. Теория истории. Уч. пособ. М., Аспект-Пресс, 2002.

5.2.25 Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (меха­низм творчества историка). Мн.: БГУ, 2000.

5.2.26 Сидорцов В.Н. Методология истории: количественные ме­тоды и информационные технологии. Рекомендовано Центром учебной книги и средств обучения Националь­ного института образования в качестве учебно-методиче­ского пособия для студентов высших учебных заведений исторических специальностей. Мн.: БГУ, 2003.

5.2.27 Теоретико-методологические проблемы исторического по­знания. Материалы к международной научной конференции. В 2-х тт. под ред.В.Н. Сидорцова, В.С. Кошелева, Я. С. Яске­вич. Мн., РИВШ. БГУ, 2002.

5.2.28 Теория и история источниковедения. Пособие для студентов гуманитарного факультета. Под ред. В.П. Грицкевич, С.Б. Каун, С.Н.Ходин, Мн.,БГУ, 2000.

5.2.29 XXI век: Актуальные проблемы исторической науки. Мате­риалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ. Минск, 15-16 апр. 2004 г. / Редкол.: В.Н. Сидор­цов (отв.. ред.) и др. Мн.: БГУ, 2004.

5.2.30 XX век: Методологические проблемы исторического позна­ния. Сб. обзоров и рефератов. В 2 ч. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. отеч. и зарубеж. истории. Редкол.: А.Л. Ястребицкая (отв. ред.) и др. М.: Ин-т науч. информ. по общ. наукам РАН, 2001. (Сер: Со­циальные и гуманитарные науки в XX веке).
5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1 Akorda.kz, http://www.tarihibilim.kz/;e-history.kz;5.3.2 http://kazakhstan.awd.kz/; http://www.president.kz;

5.3.3 http://www.unesco.org/culture/asia/index.html
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет