Модульдік кітап модульдің атауы: Қазақстандағы тұрақты өмір Шығарылған мерзімі: НұсқасыДата04.07.2018
өлшемі203.5 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ ЖӘНЕ ТІЛДІК ДАЙЫНДЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

«Бекітемін»

«ЖББПжТДЖМ» директоры

_______________ Жолаев Р.К.

«____» _________ 2014 ж.

МОДУЛЬДІК КІТАП

Модульдің атауы: Қазақстандағы тұрақты өмір
Шығарылған мерзімі:

Нұсқасы:1

Еуропалық кредиттер саны – 11

Студенттердің сағаттық жүктемесі – 315 сағат

Орыс тілі – 135 сағат

Қазақстандағы тұрақты даму және экология – 90 сағат

Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері – 90 сағат

Дене тәрбиесі – 30 сағат

Астана – 2014


Модульдің жауапты үйлестірушісі__Дүсіпбаева Қарлығаш Советқанқызы__

Модульді үйлестірушісінің электрондық поштасы ___karlygash-23@mail.ru_____

Модульді үйлестірушісінің телефон нөмірі__8775 391 82 05________________

Модуль координаторының қолы _________________________

Жоғары мектебінің директора _____________ Жолаев Р.К.

МОДУЛЬ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Модуль пәндері экологиялық даму, қауіпсіз даму, мәдени даму аясында бір бірімен тығыз байланысты.

Модульді оқып үйрену студенттерге қазақ тіліндегі білімдер негізінде теориялық, қолданбалық, коммуникативтік дағдылар саласында жалпы құзіреттерге ие болуға мүмкіндік береді, қазақ халқы мен Қазақстан аумағында тұратын басқа да этностардың экологиялық мәдениетіне сыйластықпен қарауға баулиды.

Студенттер проблемаларды шешудің тиімді жолдары туралы хабарлама жасауға және осы ақпараттарды өмірлік жағдайлардың аспектілеріне қатысты қолдануға, өзінің қауіпсіздігін дұрыс сақтауға үйренеді.

Модуль мақсаттары:

«Қазақстандағы тұрақты өмір» атты модульді оқыған кезде студент алған білімдерін жүйелей алуы, базалық тарихи категорияларды анықтай алуы, «Тіл экологиясы - Қазақстанның тұрақты дамуы факторларының бірі» пәні бойынша модульді оқыту үдерісінде академиялық жазу мәдениеті дағдыларын дамыту; орыс әдеби тілінің нормаларына сәйкес эссе жазу қағидаттарын үйрету.

«Қазақстанның өзекті экологиялық мәселелері» модуль пәнінің мақсаты Қазақстан Республикасының өзекті экологиялық мәселелерді қарастыру, олардың себептерімен шығу жолдарын анықтау.

«Өмірлік қауіпті жағдайлардың алдын алу және жою» модуль пәнінің мақсаты табиғи және техногенді сипаттағы қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда адамдардың қауіпсіз іс-әрекеті туралы, қауіпті және төтенше жағдайлардан халықты қорғаудың мемлекеттік жүйесі туралы, мемлекетті қорғау бойынша азаматтардың міндеттері туралы білімді зерделеу және меңгеру болып табылады. Сонымен қатар студенттер жеке қорғаныс құралдарын қолдануды, зардап шегушілерге дәрігерге дейін көмек көрсету дағдыларын меңгеру болып табылады.


Модуль бойынша тапсырманың қысқаша сипаттамасы
Соңында жазбаша баяндама ұсынылатын пәндерді біріктіретін және модуль тақырыбына қатысты пәнаралық топтық тапсырмалар. Модуль тапсырмаларының ұсынылатын тақырыптары ( эссе жазу):

1. «Шекарааралық өзендердің экологиялық проблемалары»

2. «Әлеуметтік сипаттағы қауіпті жағдайлар».

3. «Экология және қауіпсіздік».

Бір модуль тапсырмасы 4 адамнан тұратын топпен жүзеге асырылады. Студенттердің жұмыстарын кеңестік тексерулер кестеге сәйкес іске асырылады. Кеңес студенттерге міндетті. Эссені тексеру (баға қою) 8-аптада іске асырылады.

Модуль тапсырмасын орындауға қойылатын талаптар: 4 баспа бет, 14 шрифт, интервалы 1 Тапсырма орыс тілінде.


Білім берудің жеке нәтижелері
«Қазақстандағы тұрақты өмір» модулін оқытып болғаннан кейін студент бакалавриат деңгейіндегі білімдерді меңгереді және түсініктерін көрсете алады.

Өңдеген кезде идеяларды пайдалана, соның ішінде зерттелетін контекстің көлемінде, сондай-ақ, едуір ауқымды көлемдегі (пәнаралық) сол салаға байланысты контекстердегі проблемаларды шешуге қабілетті түпкілігін көрсетеді. Нәтижелерді шығаруда нақты және қарама-қарсы болмайды. Иеленген жеке машықтар оларға өз бетінше оқуларын жалғастыруға мүмкіндік береді.

«Тіл экологиясы - Қазақстанның тұрақты дамуы факторларының бірі» атты модульді аяқтаған соң, студент өздік жазбаша шығармашылық жұмысы ретінде эссе жазуға дағдылануы.

Емтихандар, қайта тапсырулар, есептер, презентациялар мен аралық баға (білім мен білік бойынша баға = үдеріс пен қорытынды бағалау = білім беру нәтижесінде қол жеткен баға)

Емтихандық сессия алдында білім алудың 8-аптасында студент «Қазақстандағы тұрақты өмір» модулі бойынша жазбаша есеп ұсынады.

«Тіл экологиясы - Қазақстанның тұрақты дамуы факторларының бірі» пәні бойынша қорытынды жазбаша емтихан түрде алынады.

«Қазақстанның өзекті экологиялық мәселелері» пәні бойынша қорытынды емтихан жазбаша түрде алынады.

«Өмірлік қауіпті жағдайлардың алдын алу және жою» пәні бойынша қорытынды емтихан тест түрінде өткізіледі.


Бағалау саясаты
Пән модульдері бағдарламасының жалпы көлеміне сәйкес ағымды үлгерім бойынша студенттің жинайтын ең жоғары балы 60:

1 аралық бақылау (4 апта) – 20%

2 аралық бақылау (8 апта) – 20%

Модуль тапсырмалары (МТ) – 20%

Емтихан – 40%

АБ1= ((AP+АТ):2)*0,2=20%

АБ2= ((AP+АТ):2)*0,3=20%

АБ1= Аралық бақылау; АБ2= Аралық бақылау 2; AP=Қатысу; АТ = аралық тапсырма

Қорытынды баға = АБ1+ АБ2+МТ + Емтихан

Қорытынды: 100%


МОДУЛЬ ПӘНДЕРІНІҢ МАЗМҰНЫ

ОРЫС ТІЛІ

Темы лекций

«Экология языка как один из факторов устойчивого развития Казахстана»
Тема занятия

Вид занятия

Кол-во часов

Неделя


 1. 1

Тема вводной лекции:

Проблемы экологии языка и речиВводная лекция

2 часа

1 неделя

 1. 2

Тема гостевой лекции:

Проблемы экологии языка и речиГостевая лекция

2 часа

5 неделя

 1. 3

Мультимедийное и онлайн-обучение.

Просмотр фильма (по выбору)Мультимедийное и онлайн-занятие

2 часа

4 неделя
Всего:
6 часов

Тематика семинаров, практических занятий и экскурсий студентов дисциплины

«Экология языка как один из факторов устойчивого развития Казахстана»
Тема каждого блочного часа

Вид занятия

Количество часов

Неделя

 1. 1

1-блок. Основы здорового образа жизни (12 часов)

Здоровый человек – основа сильного государствапрактическое

4 часа

1 неделя

 1. 2

Спорт как основа формирования здорового общества

практическое

4 часа

1-2 недели

 1. 3

Болезни современного общества и пути борьбы с ними: наркомания, курение, СПИД

практическое

4 часа

2 неделя

 1. 4

Посещение спортивных учреждений

экскурсия

2 часа

3 неделя

 1. 5

3-блок. Человек и природа (14 часов):

Понятие «здоровье»: от физического здоровья – к нравственному.практическое

6 часов

4-5 недели

 1. 8

Экологическое состояние современного мира.

практическое

4 часа

5-6 недели

 1. 9

Перспективы развития эко-туризма.

практическое

3 часа

6-7 недели
Всего:
39 часов

Консультационные часы
Самостоятельное обучение

Темы и вопросы содержания дисциплины модуля

Время сдачи (неделя )

Темы и вопросы содержания дисциплины модуля

Время сдачи (неделя)

1

Найти соответствующую научную литературу

1 неделя, 1 час

Подобрать, проанализировать материалы из СМИ, научных источников, посвященные проблемам сохранения здоровья.

1 неделя, 10 часов

2

Создать индивидуальную программу сохранения здоровья:

2 неделя, 1 час

Подготовить несколько вариантовиндивидуальной программы сохранения здоровья

2 неделя, 10 часов

3

Презентовать собственную (индивидуальную) программу сохранения здоровья:

3 неделя, 1 час

Подготовить презентацию собственную (индивидуальную) программу сохранения здоровья

3 неделя, 10 часов

4

Подготовить информацию о правилах техники безопасности студента в общежитии ( в частности, в общежитии КазГЮУ).

4 неделя, 1 час

Ознакомиться с правилами проживания и техники безопасности в КазГЮУ, в других казахстанских и европейских вузах.

4 неделя, 5 часов

5

Подготовить презентацию о правилах техники безопасности студента (в разных ситуациях):


5 неделя, 1 час

Ознакомиться с информацией относительно техник безопасности в указанных ситуациях.

5 неделя, 10 часов

6

Подготовить презентацию о правилах техники безопасности студента (в разных ситуациях):

6 неделя, 1 час

Работа по созданию презентации о правилах техники безопасности студента

6 неделя, 10 часов

7

Просмотр фильма, посвященного экологическим проблемам современного мира (по выбору)

7 неделя, 1 час

Ознакомиться с различными вариантами фильмов о экологических катастрофах, проблемах современной цивилизации..

7 неделя, 10 часо

8

Написать сочинение-рассуждение на тему «Как сохранить планету Земля в условиях глобального экологического коллапса»

8 неделя, 1 час

Найти информацию из СМИ, научных, научно-справочной литературы о современных проблемах человечества.

8 неделя, 10 часов
Всего

8

Всего

75


ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ

дәріс тақырыптарыӘрбір блок сағатының тақырыбы

Сабақ түрі

Сағат саны

1

Экологияға кіріспе.

Кіріспе дәріс.


2 сағат

2

2.Даралар экологиясы. Популяция экологиясы.

Дәріс


1 сағат

3

3.Қауымдастықтар экологиясы


Мультимедийялық дәріс және онлайн-сабақ

2 сағат

4

4.Биоценоздың трофикалық құрылымы.

Дәріс

2 сағат

5

В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера ілімі

Дәріс


1 сағат

6

Тұрақты даму концепциясы (тұжырымдамасы).

Дәріс


1 сағат

7

Биосферада тұрақсыздықтың пайда болуының антропогендік факторлары.

Дәріс


1 сағат

8

Биосфераның тұрақсыздығының туындауына антропогендік факторлардың әсері

Дәріс


1 сағат

9

Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және тұрақты даму

Дәріс


1 сағат

10

Қоршаған ортаны қорғаудың біәр формасы қорғалатын территориялар

Дәріс


1 сағат

11

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық проблемалары.

Қонақ дәріс

Адильбекова Г.А.

1 сағат

12

Қалдықтарды өңдеу аспектілері.13

Флорамен, фаунаны қорғайтын шекарааралық мәселелер.

Дәріс


1 сағат

14

14. ҚР шекараралық мәселелері.

Дәріс


1 сағат

15

Дүниежүзілік мұхиттың ластанудан шекарааралық қорғауы.

Дәріс


1 сағат

16

16. Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтастықтарға қатысуы.

Дәріс


1 сағат

17

Халықаралық табиғи ортаны қорғау ұйымдардың жұмысы.

Дәріс


1 сағат
Барлығы
20 сағат«Қазақстанның өзекті экологиялық мәселелері»

Модуль пәнінің семинар тақырыптары

«Қазақстанның өзекті экологиялық мәселелері»
Әрбір блок сағатының тақырыбы

Сабақ түрі

Жүргізу түрі

Сағат саны

Апта

 1. 1

Аутэкология-даралар экологиясы

семинар

Тірі ағзаларға климаттың , судың, температураның, ауаның әсері туралы аналитикалық анықтама дайындау.

2 сағат

2 апта

 1. 2

Биосфера – Жердің ғаламдық қабаты

семинар

Биосфераның даму тарихы туралы есеп дайындау.

2 сағат

4 аптаБарлығы4 сағат

лабораториялық және экскурсия тақырыптары

«Қазақстанның өзекті экологиялық мәселелері»Әрбір блок сағатының тақырыбы

Сабақ түрі

Жүргізу түрі

Сағат саны

 1. 1

1. «Негізгі тіршілік орталары»


Лабораториялық сабақ

Материал и құралдары:өсімдіктердің сабтары; гүлдер.

Таблица; Әр-түрлі абиотикалық факторлардың өсімдіктерге әсері.2 сағат

 1. 2

Популяция экологиясы (демэкология)

Лабораториялық сабақ

Лабараториялық сабаққа дайындалу

1 сағат

 1. 3

2.Бұзылған экожұйелерді қалпына келтіру.

Лабораториялық сабақ

Лабараториялық сабаққа дайындалу

1 сағат3.Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қорықтары

Экскурсия

Қазақстан Республикасының Қорғалжын Мемлекеттік қорығына бару

2 часаБарлығы6 сағат


Кеңес беру сағаттары

Әрбір блок сағатының тақырыбы

Жүргізу түрі

Тапсыру уақыты (апта және сағат саны )

1

Атмосфераға антропогендік әсер.


Ағзаға зиянды заттардың әсерінің зардабы туралы кесте дайындау.

1 апта

1 сағат2

Гидросфераға антропогендік әсер.


Кестені толтыру:


2 апта

1 сағат3

Топырақтың ластануы

Аналитикалық анықтаманы дайындау

3 апта

1 сағат4

В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі.

Аналитикалық анықтаманы дайындау Дискуссия.

4 апта

1 сағат
5

Халықаралық табиғи ортаны қорғау ұйымдардың жұмысы.

Пресс-релиз дайындау.

Дискуссия.5 апта

1 сағат


6

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық проблемалары.

Пресс-релиз дайындау.

Дискуссия.6 апта

2 сағат


Барлығы
7 сағат


Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы

Әрбір блок сағатының тақырыбы

Жүргізу түрі

Тапсыру уақыты (апта және сағат саны )

1

Қазақстан территориясындағы ауа сапасы.

Жазбаша есеп

1 апта

8 сағат


2

Қазақстан территориясындағы су сапасы.

Жазбаша есеп

2 апта

8 сағат


3

Қазақстан территориясындағы топырақтың сапасы.

Жазбаша есеп

3 апта

8 сағат


4

Тірі зат тұжырымдамасы. Адамның экожүйедегі орны. Биосферадағы заттар айналымы. Әлемдік биохимиялық циклдар.

Жазбаша есеп

4 апта

8 сағат


5

Экологиялық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың рөлі

Жазбаша есеп

5 апта

8 сағат


6

Қазақстан Республикасының щекарааралық өзендері.

Ластануы, зардаптары. Шешу жолдары.Жазбаша есеп

6 апта

10 сағат


Барлығы
50 сағат


ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ НЕГІЗДЕРІ Модуль пәнінің дәріс тақырыптары

«Өмірлік қауіпті жағдайлардың алдын алу және жою»Әрбір блок сағатының тақырыбы

Сабақ түрі

Сағат саны

Апта

 1. 1

Адам, қоғам және мемлекет қауіпсіздігінің негіздері

Кіріспе дәріс

2 сағат

1 апта

2

Төтенше табиғи стихиялық апаттар.

дәріс

2 сағат

2 апта

3

Техногенді сипаттағы зиянды және қауіпті факторлар

дәріс

2 сағат

3 апта

 1. 4

Мультимедиялық және онлайн-сабақ. Фильм қарау (таңдау бойынша)

Мультимедиялық және онлайн-сабақ

2 сағат

3 апта

5

Қауіпсіздікті ұйымдастыру, басқару негіздері және авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу.

дәріс

2 сағат

4 апта

6

Әлеуметтік қауіптер.

дәріс

2 сағат

5 апта

7

Жаппай жою қарулары.

дәріс

2 сағат

6 апта

 1. 8

Қауіп-қатердің мінез-құлық бойынша факторлары

Қонақ дәрісі

Бейсембаев М.2 сағат

6 апта

9

Медицина-биологиялық қауіптер және салауатты өмір салты.

дәріс

2 сағат

7 апта

10

Медицина білімінің негізі және алғашқы көмек көрсету ережелері.

дәріс

2 сағат

8 апта
БАРЛЫҒЫ
20


семинар және экскурсия тақырыптары

«Өмірлік қауіпті жағдайлардың алдын алу және жою»
Әрбір блок сағатының тақырыбы

Сабақ түрі

Жүргізу түрі

Сағат саны

Апта

 1. 1

Табиғи сипатты төтенше жағдайлар.

семинар

ТЖ бойынша кесте дайындау.

2 сағат

2 апта

 1. 2

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар.

семинар

Тақырып бойынша газет журналдардан мақала табу.

2 сағат

4 апта

 1. 3

Қауіпсіздікті ұйымдастыру және практикалық шаралары.

экскурсия

Арнайы өрт сөндіру бөлімдеріне бару.

2 сағат

6 апта

 1. 4

Медициналық- биологиялық қауіптер.

семинар

Презентация дайындау.

2 сағат

7 апта

 1. 5

Алғашқы медициналық көмек көрсету.

семинар

Алғашқы медкөмек көрсету бойынша практикалық сабаққа дайындалу. (манекенмен жұмыс жасау)

2 сағат

8 аптаБАРЛЫҒЫСеминар-8 сағат


Экскурсия-2 сағат


Кеңес беру сағаттары

Әрбір блок сағатының тақырыбы

Жүргізу түрі

Тапсыру уақыты (апта және сағат саны )

1

Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері.

Аналитикалық кесте дайындау. Дискуссия.

1 апта

1 сағат


2

Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері.

Дискуссия

2 апта

1 сағат


3

Адамды және мекендеу ортасын

табиғи және техногенді сипаттағы зиянды және қауіпті факторлардан қорғау.Аналитикалық кесте дайындау.

3 апта

1 сағат4

Төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптері мен тәсілдері.

Салыстырмалы талдау, аналитикалық шолу,

кестемен жұмыс4 апта

1 сағат
5

Төтенше жағдайларда экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы.

Дискуссия

5 апта

1 сағат


6

Техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің қазіргі күйі.

Дискуссия.

6 апта

2 сағат

Барлығы
7 сағат


Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы

Әрбір блок сағатының тақырыбы

Жүргізу түрі

Тапсыру уақыты

1

1. Қауіпсіздіктің қазіргі мәселелері.


Жазбаша есеп

1 апта

8 сағат


2

2.1. Психикалық күш түрінің жіктелуі.

Жазбаша есеп

2 апта

8 сағат


3

3.1. Экобиоқорғау техникасын және қорғау жүйелерін қорғау.

Жазбаша есеп

3 апта

8 сағат


4

4.1. Қорғау шараларын өткізу сипаты мен көлемін анықтауға дифференциалдық амал.

Жазбаша есеп

4 апта

8 сағат


5

5.1. Персоналдардың қорғалғандығын арттыру тәсілдері.

Жазбаша есеп

5 апта

8 сағат


6

6.1. Жағымсыз факторлардың жиынтығы жоғары техносфера аймақтары.

Жазбаша есеп

6 апта

10 сағат


Барлығы
50 сағат
Каталог: documents
documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
documents -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
documents -> Өмірбаяны Құрманғазы Сағырбайұлы
documents -> Орындаған: 9 «Ә» сынып жетекшісі Болатбаева С. М. Астана 2014-2015
documents -> Лекция №7-8 по дисциплине: «Зоопсихология и сравнительная психология» Проф. Гагарин
documents -> Тіркеуден және қайта тіркеуден өткен күні Көшбасшысының аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет