Тест таспсырмалары: «Музыкалық педагогика» терминіне қай ғалым қарсы болды?Дата31.07.2017
өлшемі91,85 Kb.
ТЕСТ ТАСПСЫРМАЛАРЫ:
1. «Музыкалық педагогика» терминіне қай ғалым қарсы болды?

А)*В. Краевский;

Б) Э. Абдуллин;

В) Ю. Алиев;

Г) Д. Кабалевский;

Е) В. Медушевский.2. Тезаурус деген не?

А) оқыту пәні

Б)*ерминологиялық сөздік;

В) музыкалық білім;

Г) комплексті тапсырма;

E) техникалық термин.3. Дамыту, оқыту, музыкалық тәрбиелеуге не ортақ?

А)*музыкалық білім;

Б) музыка сабағының міндеті;

В) әдістеменің мақсаты;

Г) пәндегі сабақтың мақсаты;

Д) музыка сабағы.
4. Эстетикалық көркемдік, адамгершілік тәрбие кең көлемде қандай мағынаны білдіреді?

А) музыкалық білім;

Б) музыкалық дамыту;

В) *музыкалық тәрбие;

Г) музыкалық оқыту;

Д) адамгершілік тәрбиесі.5. Жеке адамды тәрбиелеудің мазмұны қандай мағынаны білдіреді?

А) музыкалық білім;

Б) музыкалық дамыту;

В) музыкалық тәрбие;

Г) *музыкалық оқыту;

Д) адамгершілік тәрбиесі.6. Оқушылардың музыкалық білім, дағды, іскерлікті меңгеруі қандаймағынан білдіреді?

А) музыкалық тәрбие;

Б) *музыканы оқыту;

В) музыкалық дамыту;

Г) музыкалық білім;

Д) мазмұнын меңгеру7. Музыкалық білім, дағды, іскерлік, музыкаға эмоциялық қарымқатынас оқушылардың музыкалық ісәрекетінде нені көрсетеді?

А)*оқытудың мазмұны

Б) музыкалық дамыту

В) музыкалық тәрбие

Г) музыкалық білім

Д) музыканы оқыту8. Баланы тәрбиелеп оқытуда, оның ынтасын арттыруда музыка мұғалімі не нәрсеге көңіл бөледі?

А) *музыкалық дамыту;

Б) орындаушылық ісәрекетке;

В) вокалдыхор ісәрекетке ;

Г) тыңдаушылық ісәрекетке ;

E)музыкалық сауаттылық. ісәрекетке
9. Музыкалық мәдениетті оқушыға оқыту бағытында музыкалық білім нені оқытады?

A) музыка тарихы;

Б) педагогика;

В)*музыкалық білім теориясы;

Г) музыкалық этнография;

Д) музыкалық шығарманы талдау.10. Жалпы музыкалық білім деген не?

А)*әрбір оқушыға бағытталған;

Б) аса қажетсіз

В) қосымша;

Г) мамандандырылған;

Д) сабақтан тыс .11. Білім беруде ең басты құжат не?

А) сабақ жоспары;

Б)*стандарт;

В) сертификат;

Г) типтік жоспар;

Д) глоссарий.12. Мектептегі әртүрлі бағдарламаны оқытуда, музыкалық білім жүйесінің ұйымдастыруында, шығармашлық, тәжірбиелік әдістерді қолдану бағыты қай пәнге арналған?

А) педагогика;

Б) психология;

В) әдіснама;

Г) *әдістеме;

Д) теория.13. Жоғары кәсіби көлемде негізделген музыкалық білімнің психологиялық аспектісі қай пәнге арналған?

А) педагогика;

Б)*психология;

В) әдіснама;

Г) әдістеме;

Д) теория.14. Педагогмузыканттың шығармашылық ізденушілік есебін қай пәнде қарастырады?

А) педагогика;

Б) психология;

В) * әдіснама;

Г) әдістеме;

Д) теория.15. Музыкалық ісәрекеттегі білім, дағды, іскерлік және осы ісәрекетке қажетті білімдердің және оларды сабақтастыра меңгерту үрдісін анықта?

А)*музыкалық білім;

Б) музыкалық тәрбие;

В) музыканы дамыту;

Г) музыканы оқыту;

Д) музыка сабағы.16. Музыкалық оқытудың ұйымдастыру жүйесі дегеніміз не?

А) музыкалық тәрбие;

Б) музыканы дамыту;

В) әдістеме;

Г) *музыкалық білім;

Д) музыка сабағы.17. Музыкалық ісәрекеттерді жүйелі түрде меңгертудің үрдісі және нәтижесі неден көрінеді?

А) әдістеме;

Б) теория;

В)*музыкалық білім;

Г) музыкалық тәрбие;

Д) музыка сабағы.18. Музыкалық оқытудың орындарда музыкалық оқытуды ұйымдастырудың жүйесі?

А) әдістеме;

Б) теория;

В)*музыкалық білім;

Г) музыкалық тәрбие;

Д)музыкалық сабақтар.19. Музыкалық мәдениеттің, музыкалық қабілеттің және олар арқылы музыкаға эмоциялық еліктеу және мағынасын терең түсінуді жүйелік және бағдарлық дамытуға не жатады?

А)*музыкалық тәрбие;

Б) теория;

В) әдістеме;

Г) музыканы оқыту;

Д) музыканы дамыту.20. Жас ұрпаққа музыкалық ісәрекет арқылы тарихи қоғамдық тәжірибе үрдісі?

А) теория;

Б) әдістеме;

В)*музыкалық тәрбие;

Г) музыканы дамыту.

Д) музыканы оқыту;21. Әлемдік, көркемдік көзқарастарды және талғамды, тәрбие сезімін, адамгершілік қасиетін қалыптастыруда неде?

А)* музыкалық тәрбие;

Б)музыканы дамыту;

В) музыкалық тәжірбие;

Г) музыканы оқыту;

Д) музыка сабағы22. Бағалау, түсіну, көңіл бөлу қандай жұмыс түріне жатады?

А) хормен ән айту;

Б) *музыканы қабылдау

В) пластикалық интонирование;

Г) музыкалық аспапта ойнау;

Д) дидактикалық ойындар.23. Музыкалық бейне тыңдаушының ойсанасында қай жүйеде тыңдағанда туады?

А) хормен ән айту;

Б) Музыкалы дидактикалық ойындар;

В) музыканы қабылдау

Г) музыкалық аспапта ойнау;

Д) дидактикалық ойындар24. Шығармашылық қабілеттің дамуына қандай психикалық жүйеге бағынады?

А) вокалдыхор шеберлігі;

Б)*музыкалық қабілеттің қалыптасуы

В) музыканы оқыту;

Г) музыкалық тәрбие;

Д) музыканы дамыту.25. Музыкалық өнердің өзіндік бағалау сезім принципі қайда жұмыс жасайды?

А)*көпшілік музыкалық білім

Б) музыкалық тәрбие;

В) музыканы оқыту;

Г) музыканы дамыту;

Д) музыкалық тәжірбие.26. Интегративтік тәрбие жүйесі, музыканың әдеуметтікгуманистік функциясының рухани тәжірибелік нәтижесі және жүйесі, эстетикалық іс-әрекеттің қоғамдық және мәдениетке, жеке оптимизациялық бағалау позициясына бағытталған қатынасы неде?

А) ортақ музыкалық білім;

Б)*музыкалықпедагогикалық білім;

В) музыканы оқыту;

Г) музыканы дамыту;

Д) музыкалық тәрбие.27. Өнердің қай түрі сезімтал болып саналады?

А)*музыка;

Б) поэзия;

В) живопись;

Г) би;

Д) театр.28. Жанжақты қамтылған және абстракті өнер түрі?

А)*музыка

Б) поэзия

В) живопись

Г) би

Д) театр


29. Өнердің қай түрін сөзбен жеткізу мүмкін емес және оны қарапайым, анық етіп көрсетеді?

А) поэзия;

Б) би;

В) живопись;Г)*музыка;

Д) театр.30. Өнердің қай түрінде тыңдаушыдан өмір жағдайынан және құбылыстарынан тұрады?

А) поэзия;

Б)*музыка;

В) живопись;

Г) би;

Д) театр.31. Жеке адамның көркемдік, эстетикалық адамгершілік бағытта дамуына не әсер етеді?

А) сөз;


Б) дыбыс;

В) қимылқозғалыс

Г)*музыка;

Д) уақыт.32. Эстетикалық сезім, талғам, көркемдік талап, сұлулықты сезіну, өмірдегі көркем өнердің үйлесімді қалыптасуына не ықпал етеді?

А)*музыкалық білім;

Б) музыкалық тәрбие;

В) музыканы оқыту;

Г) музыканы дамыту;

Д) музыкалық тәжірбие.33. Баланы музыкаға оқыту және тәрбиелеу бағыттарының негізгі темір қазығы не?

А) стандарт;

Б) жоспар;

В)*музыканың қоғамдық функциясы;

Г) музыкалық білім беру

Д) өнердің ерекшелігі .34. Музыканың негізгі функцияларының төмендегі классификациясын ұсынған зерттеуші кім? (коммуникативтік, эстетикалық, эвристикалық, танымдық ағартушылық, қоғамдық өңдеушілік)

А) Д. Кабалевский;

Б) Ю. Алиев;

В) Э. Абдуллин;

Г)*В. Холопова;

Д) В. Медушевский.35. Музыкалық өнердің қандай функциясы: екі бағыттағы жекеәлеуметік сипатта, оның ішінде әлеуметтік бағыт адамның жеке басына әсер етеді?

А)*коммуникативтік функция;

Б) эстетикалық функция;

В) этикалық функция;

Г) шындықты бейнелеу функциясы

Д) каноникалық функция.


36. Музыкалық өнердің қандай функциясын ұқсас ойлар, ұқсас эмоция, ұқсас әлемдік пән?

А) коммуникативтік;

Б)*эстетикалық;

В) этикалық;

Г) каноникалық.

Д) көркемдік көрініс;37. Қандай музыкалық функцияның музыкалық пәндеөмір мен музыка ашылады?

А) коммуникативтік;

Б)*көркемдік көрініс;

В) эстетикалық;

Г) этикалық;

Д) каноникалық.38. А.С.Пушкин : «…и чувства добрые я лирой пробуждал» деген сөзінде қандай музыкалық функцияны айтады?

А) коммуникативтік;

Б) көркемдіккөрініс;

В) эстетикалық;

Г)*этикалық;

Д) каноникалық.39. Д.Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе» деген сөзінде қандай музыкалық функцияны айтады?

А) коммуникативтік;

Б) көркемдіккөрініс;

В) эстетикалық;

Г)*этикалық;

Д) каноникалық.40. Білімнің қай функциясында өнердің негізі туралы айтылады?

А) коммуникативтік;

Б) көркемдіккөрініс;

В)*эстетикалық;

Г) этикалық;

Д) каноникалық.


41. Музыкалық өнердің қандай функциясы: екі бағыттағы жекеәлеуметік сипатта, оның ішінде әлеуметтік бағыт адамның жеке басына әсер етеді?

А)*коммуникативтік;

Б) көркемдіккөрініс;

В) эстетикалық;

Г) этикалық;

Д) каноникалық.42. Музыкалық өнердің қандай функциясы сұлулық және гармония ашылады?

А) коммуникативтік;

Б)*көркемдіккөрініс;

В) эстетикалық;

Г) этикалық;

Д) каноникалық.43. Музыкалық өнердің қандай функциясы эстетикалық сезім туралы айтылады?

A)*музыкалықэстетикалық қарымқатынас;

Б) эстетиканы қабылдау;

В) эстетикалық көңіл, алаңдау эстетическое переживание

Г) эстетикалық бағалау;

Д) өмірге көзқарас (отношение к жизни)44. Музыкада ған емсе, өмірде де басқа да психикалық жүйеде бірге байланысады?

A) музыкалықэстетикалық қарымқатынас;

Б)*эстетиканы қабылдау;

В) эстетикалық көңіл, алаңдау эстетическое переживание

Г) эстетикалық бағалау;

Д) өмірге көзқарас (отношение к жизни)45. Музыкалық қарымқатынас жүйесінде не жатады?

A) музыкалықэстетикалық қарымқатынас;

Б) эстетиканы қабылдау;

В)*эстетикалық көңіл, алаңдау эстетическое переживание;

Г) эстетикалық бағалау;

Д) тәжірбие46. Музкалық өнерде көңілді, алаңдауды қалай түсінесеің?

A) музыкалықэстетикалық қарымқатынас;

Б) эстетиканы қабылдау;

В) эстетикалық көңіл, алаңдау эстетическое переживание;

Г)*эстетикалық бағалау;

Д) тәжірбие47. Музыкалық шығарманың мазмұнында нені бағадайды?

А)*содержанию музыкального произведения?

Б) эстетикалық қарымқатынас;

В) эстетиканы қабылдау;

Г) эстетикалық алаңдау;

Д) эстетикалық бағалау;48. Қандай музыкалық функция мәдениеттік сабақтастыққа жатады?

А) эстетикалық;

Б) этикалық;

В)*каноникалық;

Г) эвристикалық;

Д) коммуникативтік.49. Қандай музыкалық функция дәстүрге жатады?

А) эстетикалық;

Б) этикалық;

В) каноникалық;

Г)*эвристикалық;

Д) коммуникативтік.50. Қабылдау дисперсосы деген не?

А) тұтас

Б)*бөлінген, калейдоскопиялық;

В) біржақтыГ) көпжақты

Д) көпқатарлым
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет