А денелерді құраушы б заттардың қасиеттері в химиялық заттар гДата31.01.2018
өлшемі151,62 Kb.
I нұсқа.

1. Заттар дегеніміз не?

А)денелерді құраушы   б)заттардың қасиеттері     В) химиялық заттар   г)

2. Химия ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты?

А) ХІ                       б)ХV            в)XIX-XX            г) XIV

3. Дара заттардың саны қаншаға тең?

А)5          Б)7            в)9                г)3

4. Қант  қандай зат?

А)сұйық       б)жұмсақ               в)қатты         г)ұнтақ

5.Химия пәні нені зерттейтін ғылым?

А)денелерді құраушылар                б)адам өміріне маңызын зерттейді 

в)қоршаған ортаның ластануын зерттейді     г)олардың қасиеттерін, соның ішінде олардың өзара айналуын зерттейді

6.Қанттың үш түрінің үшеуі қандай заттарға жатады?

А)химиялық таза заттар     б)физикалық      в)биологиялық      г)экологиялық

7.Табиғатта таза заттар қандай түрде кездеседі?

А)жай                 б)күрделі                 в)қоспа             г)бөлшек

8.Қоспа деп нені айтады?

А)өз қасиетін сақтайды                        б)заттарға айналып түрленуін

в)қоршаған ортаны қорғау                  г)екі немесе одан да көп заттардан тұрады

9.Ауа қандай заттардың қоспасынан тұрады?

А)оттек,азот, көмірқышқыл газ            б)сутек, күкірт

в)тұз, қант, магний                                 г)бор, йод, селен

10.Қоспалар агрегаттық күйіне байланысты нешеге жәктеледі?

А)жай және күрделі                  б)әртекті және біртекті

В)дене және зат                           г)қасиет және қосылыс

II нұсқа.

1. Қанттың судағы ерітіндісі қандай қоспаға жатады?

А)жай                  б)біртекті                   в)әртекті               г)күрделі

2.Жай көзбен, тіпті микроскоппен қарағанда көрінбейтін заттарды қандай қоспа деп атаймыз?

А)біртекті                 б)дене                      в)зат                         г)әртекті

3.Заттарды және олардың өзгерістерін зерттейтін ғылым:

А)биология           б)физика            в)химия            г)география

4. Келесі заттардың ішінде таза заттар бар ма?

А)бензин               б) су буы           в) ауа               г)көмір

5.Біртекті қоспаны көрсет:

А)тұз бен су       б)құм мен су        в)су және ағаш үгінділері      г)ағаш пен мұнай

6. Ағаштың жануы қандай құбылыс:

А)физикалық       б)химиялық       в)экологиялық       г)биологиялық

7.Зат массасының сақталу заңы:

А)химиялық реакцияға қатысқан заттардың құрамы, реакция нәтижесінде түзілген заттардың құрамымен бірдей болады;

Б)химиялық реакцияға қатысқан заттардың массасы, реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады;

В)заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі;

Г)заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі.

8.Тек молекула жазылған қатарды көрсет:

А)H, O, Cl         б)H2, O2, Cl2              в)Ca, O, H            Г)Na, N2, Al

9. Грек философы Демокрит неше жыл бұрын өмір сүрген ғалым?

А)2500                    б)2678                    в)1500             г) 1230

10.Атом грекше қандай мағынаны білдіреді?

А) бөлінетін      б)ең кішкене бөлшек        в)бөлінбейтін       г)затттың құрамын сақтайтын

III нұсқа.

1.Молекула сөзі қандай мағынаны білдіреді?

А) бөлінетін      б)ең кішкене бөлшек        в)бөлінбейтін       г)затттың құрамын сақтайтын

2.Жай заттарды атаңыз?

А)магний, көмір      б)темір, қант         в)су, көмірқышқыл газы     г) калий перманганаты

3.Жай заттар дегеніміз не?

А)денелерді құраушылар                            б)қоршаған ортаны қорғау

В)атомдардың бір түрінен құралады         Г)атомдардың әр түрінен құралады

4.Мыналарды жай және күрделі заттарға бөліп жазыңдар:Жай

күрделі

Су, сынап, оттек, қант, темір, ас тұзы, көмірқышқыл газы, марганцовка, магнийдің оттекпен қосылысы, күкірт, сутек, мыс, темірдің күкіртпен қосылысы.

 

5.Химиядағы басты ұғым қалай аталады?А)химиялық қосылыс    б)химиялық процесс    в)химиялық қасиет     г)химиялық элемент

6.Химиялық элементті ең алғаш енгізген ғалымды атаңыз?

А)Р.Бойль       б)Д.Дальтон       в)М.В.Ломоносов          г)А.Авогадро

7.Бүгінде белгілі болып отырған элементтердің саны қаншаға тең?

А) 109                    б) 120                    В)110                         Г)89

8.Элемент таңбасының бастапқы әрпі қалай жазылады?

А)латынша               б)грекше                в)арабша        г)бас әрпімен

9.Темірдің химиялық таңбаның оқылуы  және қазақша айтылуы қалай айтылады?

А)феррум                  б)аргентум                  в)це               г)купрум

10.Егер атомдар саны бірнеше болса, оны таңбаның алдына сан түрінде жазады, оны қалай атаймыз?

А)индекс        б)теңестіру          в)коэффициент           г)дәреже

IV нұсқа.

1. Марганецтің салыстырмалы атомдық массасы нешеге тең?

А)65                         б) 55                         В)  45                   Г)137

2.Химиялық элементтер екі үлкен қандай  топтарға  бөлінеді?

А)металдар және бейметалдар            б)жай және күрделі   

 в)атом және молекула                         г)қосылыс және қасиет

3.Химияда қандай өлшемсіз шама қолданады?

А)молярлық масса     б) көлемді      в)зат мөлшері      г)салыстырмалы атомдық масса

4.Аr деп белгіленуі.

А)масса     б)салыстырмалы атомдық масса     в)көлем      г)тығыздығы

5.Элемент таңбасының оң жағынан төменіректе жазылады.

А)  коэффициент           б)теңестіру          в) индекс        г)дәреже

6.Формуланың алдына қандай сан коэффициенті жазылмайды

А)1                   б)8                      В) 4                           Г)6

7.Берілген заттың химиялық формуласы Н3PO4 болса, оны қандай затқа жатқызамыз?

А)жай                              б)күрделі                    в)атом                  г)молекула

8. Н3PO4 тің құрамын қандай элементтер күреді?

А)азот, оттек, сутек                                                б)күкірт, сутек, бор

в)көміртек, натрий, алюминий                             г)сутек, фосфор, оттек

9.  Н3PO4 атомдардың арақатынасы нешеге тең?

А) 1:4:5           б)3:1:5                   В)3:1:4                     Г)1:6:3

10.Салыстырмалы атомдық массаны қалай белгілейміз?

А) Мr                   б)Ar                               в)V                       г) M2.8 ӨЗДІК БАҚЫЛАУ ҮШІН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1-тест.

Калий гидроксидімен толық бейтараптану реакциясындағы ортофосфор қышқылының эквиваленттік массасы қанша?

А. 98г/моль

Б. 49г/моль

С. 32,6г/моль

Д. 24,5г/моль

Е. 19,6г/моль

2-тест

Натрий гидроксидімен толық бейтараптау реакциясына түсетін 196 г күкірт қышқылы эквивалентінің моль санын анықтаА. 2 моль

Б. 4 моль

С. 6 моль

Д. 8 моль

Е. 16 моль

3-тест


Авогадро тұрақытысының сандық мәнін көрсетіңіз:

А. 22,4 л

Б. 6,02 ∙ 1023 моль-1

С. 6,02 ∙ 10-23 моль-1

Д. 6,02 ∙ 1023 моль

Е. 6,02 ∙ 1021 молекула

4-тест

Мыс купоросының мольдік массасын анықта:А. 160 г/моль

Б. 250 г/моль

С. 90 г/моль

Д. 14400 г/моль

Е. 200 г/моль

5-тест


Төмендегі қай оксид амфотерлік қасиет көрсетеді?

А. K2O

Б. Al2O3

C. N2O3

Д. SiO2

E. Cl2O7

6-тест

Cl37 изотобының атом ядросы:А. 17p + 17n

Б. 17p + 20n

С. 20p + 17n

Д. 20p + 15n

Е. 17p + 18n

7-тест


Қалыпты күйдегі қай атомда үш жұптаспаған электрон бар

А. Li


В. B

С. N


Д. Cr

Е. Fe


8-тест

Бас квант саны 2-ге тең атом құрамында максимальды электрон саны қанша?

А. 2

В. 4


С. 6

Д. 8


Е. 10

9-тест


Қай қатардағы элементтер электр терістігі өсу ретімен орналас­қан?

А. F, Cl, Br, J, H

В. F, O, N, Cl, Br

С. B, C, N, O, F

Д. H, Li, Na, K, Rb

Е. H, Li, Na, K, Rb

10-тест

Қай қатардағы элементтер атом радиусы өсу ретімен орналасқан?А. Be, B, Cl

В. Al, P, As

С. F, C, Na

Д. K, Na, Li

Е. Br, Cl, J

11-тест


Қай байланыстың иондығы басым?

А. Na - F

В. Mg - Cl

С. Al - Br

Д. O - H

Е. Be – H

12-тест

PCl5-гі гибридтену типін анықтаңызА. sp

В.sp2

С. sp3

Д. sp3d

Е. Sp3d2

13-тест


Қай қосылыстағы хлордың тотығу дәрежесі жоғары?

А. KClO


В. NaClO2

С. KClO3

Д. HClO4

Е. LiCl


14-тест

Химиялық реакция жылдамдығы температураны 800С-қа жоғары­латқанда, температуралық коэффициент 3-ке тең болғанда қалай өзгереді?

А. 24

В. 30


С. 240

Д. 2187


Е. 6561

15-тест


Төмендегі қосылыстардың ішіндегі әлсіз электролитті көрсет

А. KOH


В. HCl

С. NaCl


Д. NH4OH

Е. H2O

16-тест

Төмендегі қай қосылыс тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсе­теді?А. K2Cr2O7

В. HNO2

С. H2SeO4

Д. H2O2

Е. H2S

17- тест


Реакция теңдеуінің оң жағындағы стехиометриялық коэффициент санын көрсет: S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

А. 6


В. 7

С. 8


Д. 9

Е. 10


18-тест

2 л ерітіндінің құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар. Ерітіндінің мольдік концентрациясын анықта:

А. 0,05 моль/л

В. 0,1 моль/л

С. 0,98 моль/л

Д. 1,96 моль/л

Е. 19,6 моль/л

19-тест


Төмендегі қай элемент атмосферада көп тараған:

А. сутегі

В. оттегі

С. азот


Д. аргон

Е. Көміртегі (IV) оксиді

20-тест

Калий озонидіндегі оттегінің тотығу дәрежесін анықта:

А. –1

В. –2


С. –1/3

Д. –1,2


Е. 0

1. Заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшек


A. Молекула
B. Атом
C. валенттілік
D. индекс
2. Зат құрамының тұрақтылық заңын кім ашты
A. Ж. Пруст
B. А. Авогадро
C. М. Ломоносов
D. Р. Бойль
3. Өнеркәсіпте оттегін неден алады
A. Ауа
B. Су
C. Марганцовка
D. Бертолле тұзы
4. Біреуі оттек болып келетін екі элементтен құралған қосылыс
A. Қышқыл
B. Оксид
C. Тұз
D. Атом
5. Бір химиялық элементтің бірнеше жай зат түрінде болуы
A. Фотосинтез
B. Тотығу
C. аллотропия
D. валенттілік
6. жылу бөле жүретін реакция
A. экзотермиялық
B. жай
C. эндотермиялық
D. күрделі
7. жылу сіңіре жүретін реакция
A. экзотермиялық
B. жай
C. эндотермиялық
D. күрделі
8. Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең
A. Авогадро заңы
B. Газдар заңы
C. Зат массасының сақталу заңы
D. Периодтық заң
9. Ауадағы оттектің мөлшері
A. 78%
B. 21%
C. 1%
D. 0. 03%
10. оттек элементін кім ашты
A. Дж. Пристли мен К. Шееле
B. А. Авогадро
C. М. Ломоносов
D. Ж. Пруст

1-тест.


Калий гидроксидімен толық бейтараптану реакциясындағы ортофосфор қышқылының эквиваленттік массасы қанша?

А. 98г/моль

Б. 49г/моль

С. 32,6г/моль

Д. 24,5г/моль

Е. 19,6г/моль

2-тест

Натрий гидроксидімен толық бейтараптау реакциясына түсетін 196 г күкірт қышқылы эквивалентінің моль санын анықтаА. 2 моль

Б. 4 моль

С. 6 моль

Д. 8 моль

Е. 16 моль

3-тест


Авогадро тұрақытысының сандық мәнін көрсетіңіз:

А. 22,4 л

Б. 6,02 ∙ 1023 моль-1

С. 6,02 ∙ 10-23 моль-1

Д. 6,02 ∙ 1023 моль

Е. 6,02 ∙ 1021 молекула

4-тест

Мыс купоросының мольдік массасын анықта:А. 160 г/моль

Б. 250 г/моль

С. 90 г/моль

Д. 14400 г/моль

Е. 200 г/моль

5-тест


Төмендегі қай оксид амфотерлік қасиет көрсетеді?

А. K2O

Б. Al2O3

C. N2O3

Д. SiO2

E. Cl2O7

6-тест

Cl37 изотобының атом ядросы:А. 17p + 17n

Б. 17p + 20n

С. 20p + 17n

Д. 20p + 15n

Е. 17p + 18n

7-тест


Қалыпты күйдегі қай атомда үш жұптаспаған электрон бар

А. Li


В. B

С. N


Д. Cr

Е. Fe


8-тест

Бас квант саны 2-ге тең атом құрамында максимальды электрон саны қанша?

А. 2

В. 4


С. 6

Д. 8


Е. 10

9-тест


Қай қатардағы элементтер электртерістігі өсу ретімен орналас­қан?

А. F, Cl, Br, J, H

В. F, O, N, Cl, Br

С. B, C, N, O, F

Д. H, Li, Na, K, Rb

Е. H, Li, Na, K, Rb

10-тест

Қай қатардағы элементтер атом радиусы өсу ретімен орналасқан?А. Be, B, Cl

В. Al, P, As

С. F, C, Na

Д. K, Na, Li

Е. Br, Cl, J

11-тест


Қай байланыстың иондығы басым?

А. Na - F

В. Mg - Cl

С. Al - Br

Д. O - H

Е. Be – H

12-тест

PCl5-гі гибридтену типін анықтаңызА. sp

В.sp2

С. sp3

Д. sp3d

Е. Sp3d2

13-тест


Қай қосылыстағы хлордың тотығу дәрежесі жоғары?

А. KClO


В. NaClO2

С. KClO3

Д. HClO4

Е. LiCl


14-тест

Химиялық реакция жылдамдығы температураны 800С-қа жоғары­латқанда, температуралық коэффициент 3-ке тең болғанда қалай өзгереді?

А. 24

В. 30


С. 240

Д. 2187


Е. 6561

15-тест


Төмендегі қосылыстардың ішіндегі әлсіз электролитті көрсет

А. KOH


В. HCl

С. NaCl


Д. NH4OH

Е. H2O

16-тест

Төмендегі қай қосылыс тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсе­теді?А. K2Cr2O7

В. HNO2

С. H2SeO4

Д. H2O2

Е. H2S

17- тест


Реакция теңдеуінің оң жағындағы стехиометриялық коэффициент санын көрсет: S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

А. 6


В. 7

С. 8


Д. 9

Е. 10


18-тест

2 л ерітіндінің құрамында 9,8 г күкірт қышқылы бар. Ерітіндінің мольдік концентрациясын анықта:

А. 0,05 моль/л

В. 0,1 моль/л

С. 0,98 моль/л

Д. 1,96 моль/л

Е. 19,6 моль/л

19-тест


Төмендегі қай элемент атмосферада көп тараған:

А. сутегі

В. оттегі

С. азот


Д. аргон

Е. Көміртегі (IV) оксиді

20-тест

Калий озонидіндегі оттегінің тотығу дәрежесін анықта:

А. –1

В. –2


С. –1/3

Д. –1,2


Е. 0

Тест жауаптары:1-тест

А

11-тест

А

2-тест

В

12-тест

Д

3-тест

В

13-тест

Е

4-тест

А

14-тест

Е

5-тест

В

15-тест

Е

6-тест

В

16-тест

Е

7-тест

С

17-тест

Д

8-тест

Д

18-тест

А

9-тест

С

19-тест

С

10-тест

С

20-тест

С

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет