Қазақстан Республикасының жергілікті және басқа соттарының алқалар төрағаларыPdf көрінісі
Дата09.01.2022
өлшемі71,02 Kb.
#110636
Байланысты:
u080000701 .28-11-2008.kaz
матем тест 4 кл. Маденова Э, 5 класс кмж, Инфекция аб2222, Imrankhan227A(physiology 1st midterm). course 2, Силлабус ЖТД 6-курс қаз 2022-дайын-2, Áàëàáà?øàäà ?ëòòû? îéûíäàðäû äàìûòó, dff2f01b-7368-4fa8-8d4a-a839bbad34ae


Қазақстан Республикасының жергілікті және басқа соттарының алқалар төрағалары

төрағалары мен судьяларын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы

Қазақстан  Республикасының  Президентінің  2008  жылғы  28  қарашадағы  №  701 

Жарлығы


      Қазақстан Республикасы Конституциясының 

 2-тармағына, «Қазақстан 

82-бабының

Республикасының  сот  жүйесі  мен  судьяларынық  мәртебесі  туралы»  2000  жылғы  25 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 31-бабының  ,  ,  , 

2 3 5


,    34-бабының  1-тармағының 

6 7-тармақтарына1) 1-1) 2) 6) 7)  тармақшаларына 2-

,  4-тармағының 

  және  , 

  сәйкес 

тармағына

2)  тармақшасына

5 6-тармақтарына

ҚАУЛЫ 


ЕТЕМІН:

      1. Төраға қызметіне:

Алматы  облыстық  сотының              Тотыбай-тегі  Ерхан  Нұханұлы

қылмыстық  істер  жөніндегі          Алматы  қаласы  Түрксіб  аудандық

алқасына                                            сотының  төрағасы  қызметінен  босатыла

                              отырып;

Ақмола облысы бойынша:

Ақкөл  аудандық  сотына                  Жұматова  Айсұлу  Өмірсерікқызы

                                                            о с ы   о б л ы с т ы ң   С т е п н о г о р с к   қ а л а л ы қ

                                                            сотының  судьясы  қызметінен  босатыла

                              отырып;

Алматы облысы бойынша:

Алакөл  аудандық  сотына                Әбдіғалымов  Саят  Сөбетайұлы

                                                            осы  облыстың  Текелі  қалалық  сотының

                              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Балқаш  аудандық  сотына                Толқынов  Чолан  Намазұлы

                                                            осы  облыстың  Қапшағай  қалалық  сотының

                              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Жамбыл  аудандық  сотына                Шошықбаев  Бақытжан  Қуанышбайұлы

                                                            А л м а т ы   қ а л а с ы н ы ң   Ж е т і с у   а у д а н д ы қ

                                                            сотының  төрағасы  қызметінен  босатыла

                              отырып;

Қ а р а с а й  

а у д а н д ы қ  

с о т ы н а  

 

  

 

  

Е с ж а н о в а  

Г ү л б а р а м

                                                            осы  облыстың  Жамбыл  аудандық  сотының

                              төрайымы қызметінен босатыла отырып;

Қарағанды облысы бойынша:
Балқаш  қалалық  сотына                  Көкішев  Марат  Еркенұлы

                                                            осы  облыстың  Қарағанды  қаласы  Октябрь

                                                            аудандық  сотының  судьясы  қызметінен

                              босатыла отырып;

Қарағанды  қаласы                            Рахымбеков  Ербол  Мұхажанұлы

Қазыбек  би  аудандық  сотына        осы  облыстың  Теміртау  қалалық  сотының

                              төрағасы қызметінен босатыла отырып;

Қ а р а ғ а н д ы   қ а л а с ы                             Ә р і п о в   Е р д е н   Р а у а н ұ л ы

Қазыбек  би  ауданы                          осы  облыстың  Балқаш  қалалық  сотының

№ 2 аудандық сотына           төрағасы қызметінен босатыла отырып;

Теміртау  қалалық                            Нығметов  Талғат  Әлиханұлы

мамандандырылған                            осы  облыстың  Теміртау  қалалық  сотының

әкімшілік сотына              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Теміртау  қалалық  сотына              Марданов  Асқар  Сейтқазыұлы

                                                            осы  облыстың  Қарағанды  қаласы  Қазыбек

                                                            би  ауданы  №  2  аудандық  сотының  төрағасы

                              қызметінен босатыла отырып;

Қостанай облысы бойынша:

Денисов  аудандық  сотына              Қазтаев  Мылтықбай  Қабиұлы

                                                            осы  облыстың  Лисаковск  қалалық  сотының

                              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Қызылорда облысы бойынша:

Байқоңыр қалалық сотына       Еркінбеков Мұхтар Жүсіпбекұлы;

Қазалы  аудандық  сотына                Жұбанғанов  Мейрамбек  Нұрғабылұлы

                                                            осы  облыстың  Байқоңыр  қалалық  сотының

                              төрағасы қызметінен босатыла отырып;

Маңғыстау облысы бойынша:

мамандандырылған                           

 

Шәріпов  Нұрсерік  Кәрімұлыауданаралық  экономикалық            Алматы  қалалық  мамандандырылған

сотына                                                ауданаралық  әкімшілік  сотының  төрағасы

                              қызметінен босатыла отырып;

Павлодар облысы бойынша:

Баянауыл аудандық сотына      Шәріпбаев Дәурен Сақтапбергенұлы;

Железин аудандық сотына       Арапов Марат Әбдірахымұлы;

Екібастұз  қалалық                          Сағиденов  Ғұлар  Ғаббасұлы

мамандандырылған                            осы  облыстың  Екібастұз  қалалық  сотының

әкімшілік сотына              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Екібастұз  қалалық  сотына            Мерғалиев  Асламбек  Амангелдіұлы

                                                            о с ы   о б л ы с т ы ң   Е к і б а с т ұ з   қ а л а л ы қ                                                            мамандандырылған  әкімшілік  сотының

                              төрағасы қызметінен босатыла отырып;

Алматы қаласы бойынша:

Алмалы  аудандық  сотына                Шәмшиев  Арман  Жұмабайұлы

                                                            Алматы  қаласы  Медеу  аудандық  сотының

                              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Жетісу  аудандық  сотына                Мырзабеков  Есмахан  Ормаханұлы

                                                            Алматы  облысы  Ескелді  аудандық  сотының

                              төрағасы қызметінен босатыла отырып;

мамандандырылған                            Жансықбаев  Рүстем  Ілияұлы;

ауданаралық әкімшілік сотына

Түрксіб  аудандық  сотына              Сейітов  Нұрдилла  Зейнедоллаұлы

                                                            Алматы  қаласы  Алмалы  аудандық  сотының

                              төрағасы қызметінен босатыла отырып

тағайындалсын.

      2. Судья қызметіне:

Алматы  облыстық  сотына                Әбішева  Гүлмира  Болатқызы

                                                            А л м а т ы   қ а л а л ы қ   с о т ы н ы ң   с у д ь я с ы

                                                            қ ы з м е т і н е н   б о с а т ы л а   о т ы р ы п ;

                                                            К ә р і м   К ү л ж і б е к   К ә р і м қ ы з ы

                                                            А қ т ө б е   о б л ы с т ы қ   с о т ы н ы ң   с у д ь я с ы

                              қызметінен босатыла отырып;

Павлодар  облыстық  сотына            Алмабеков  Құсайын  Қарашұлы;

                                                            Б о р о в и к   М а р и н а   Г е н н а д ь е в н а

                                                            П а в л о д а р   о б л ы с ы   П а в л о д а р   қ а л а л ы қ

                                                            сотының  судьясы  қызметінен  босатыла

                                                            о т ы р ы п ;

                                                      Е р м е к о в   М ұ р а т   Ж а б б а р ұ л ы

                                                            П а в л о д а р   о б л ы с ы   Б а я н а у ы л   а у д а н д ы қ

                                                            сотының  төрағасы  қызметінен  босатыла

                                                            о т ы р ы п ;

                                                      Н а с и р д и н о в   Б а қ т и я р   П а т ш а х а н ұ л ы

                                                            П а в л о д а р   о б л ы с ы   Ж е л е з и н   а у д а н д ы қ

                                                            сотының  төрағасы  қызметінен  босатыла

                              отырып;

Алматы  қалалық  сотына                  Әділбаева  Раушан  Мырзакерімқызы

                                                            А л м а т ы   қ а л а л ы қ   м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н

                                                            а у д а н а р а л ы қ   э к о н о м и к а л ы қ   с о т ы н ы ң

                                                            судьясы  қызметінен  босатыла  отырып;                                                      К ө ш е р б а е в а   Л и л и я   Ұ з а қ б а й қ ы з ы

                                                            Алматы  қаласы  Алмалы  аудандық  сотының

                                                            судьясы  қызметінен  босатыла  отырып;

                                                      М а қ п ы р о в   Б а қ т ы ш а д   С ы р д а ш ұ л ы

                                                            Алматы  облысы  Қарасай  аудандық  сотының

                                                            судьясы  қызметінен  босатыла  отырып;

                                                      Н ұ р м ұ х а н о в а   Л ә з а т   Қ а б д е н қ ы з ы

                                                            Ш ы ғ ы с   Қ а з а қ с т а н   о б л ы с т ы қ   с о т ы н ы ң

                              судьясы қызметінен босатыла отырып;

Астана  қалалық  сотына                  Ақтайлақов  Кенже  Әшімұлы

                                                            А қ м о л а   о б л ы с т ы қ   с о т ы н ы ң   с у д ь я с ы

                              қызметінен босатыла отырып;

Ақмола облысы бойынша:

Көкшетау  қалалық                            Костырев  Николай  Владимирович;

м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н

әкімшілік сотына

Ақтөбе облысы бойынша:

Ақтөбе  қалалық  сотына                  Думова  Айгүл  Айғалиқызы;

                              Орынбаев Мақсат Абдоллаұлы;

Ақтөбе қаласы № 2 сотына      Сатыбалдиев Жеңіс Жаңабергенұлы;

Алматы облысы бойынша:

Еңбекшіқазақ 

ауданы 

 

  

 

  

 

  

 

Әлидинұлы Мұхитдин;

№ 2 аудандық сотына

Талғар аудандық сотына        Есалинова Қарлығаш Әбдіқадырқызы;

Атырау облысы бойынша:

Атырау қалалық сотына         Үбіғалиев Ерғали Әбілқасымұлы;

Шығыс Қазақстан облысы бойынша:

Зырянов  ауданы                                Қасымова  Қарлығаш  Ақтанқызы;

№ 2 аудандық сотына

Өскемен  қаласы                                Белавина  Екатерина  Сергеевна;

№ 2 сотына

Жамбыл облысы бойынша:

Қордай аудандық сотына        Алмабекова Күлмира Әбілқызы;

Мерке аудандық сотына         Тынысов Ертай Құрмашұлы;

Тараз қаласы № 2 сотына       Әріпов Қуаныш Серікұлы;

Тараз қалалық сотына          Таласов Бауыржан Таласұлы;

Шу  аудандық  сотына                        Андабеков  Насыролла  Әбдіқадырұлы;

                                                            Б е к б о с ы н о в а   С а р а   Б ә к і б е к қ ы з ы ;

                              Заппарова Жанна Райымханқызы;
Қарағанды облысы бойынша:

Қарқаралы аудандық сотына     Бурабаев Дулат Қайдарұлы;

Қарағанды  қаласы                            Бекішев  Дархан  Қайыржанұлы;

Октябрь 


аудандық 

сотына 


 

 

  

 

 Демидова 

Инна 


Леоновна;

                              Сағындықова Рауана Сейткамалқызы;

Қостанай облысы бойынша:

Қостанай  аудандық  сотына            Дунаева  Наталья  Владимировна;

                              Смайылов Асанәлі Өмірәліұлы;

Лисаковск 

қалалық 

сотына 


 

 

  

 

Кунц Светлана 

Қайдаровна

                                                            осы  облыстың  Денисов  аудандық  сотының

                              төрайымы қызметінен босатыла отырып;

Қызылорда облысы бойынша:

Жалағаш аудандық сотына       Есдәулетов Ахметжан Қаршығаұлы;

мамандандырылған 

ауданаралық 

 

Өтепов 


Кеңес 

Тілеулесұлы;

экономикалық сотына

Маңғыстау облысы бойынша:

Жаңаөзен қалалық сотына       Нұрышева Жанар Болатқызы;

Павлодар облысы бойынша:

Ақсу  қалалық  сотына                      Алданов  Теміржан  Маралұлы;

                                                            К а ч а н   В а л е н т и н а   И в а н о в н а ;

                                                            Н ұ р ы м о в а   Б а я н   Е л т а й қ ы з ы ;

                              Пономарева Светлана Николаевна;

Павлодар  қалалық  сотына              Иванова  Марина  Анатольевна;

                                                            Қ а л д а р о в   Ғ а л ы м   Қ а л и ж а н ұ л ы ;

                                                            М е д е р о в а   И н д и р а   Ж а м б о л а т қ ы з ы ;

                              Щеглов Сержан Бақытбекұлы;

П а в л о д а р   қ а л а л ы қ                             Е л е у о в   А с қ а р   М а р а т ұ л ы ;

м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н

әкімшілік сотына

Екібастұз қалалық сотына      Нұрланов Болат Келденұлы;

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша:

Петропавл қалалық сотына      

 

Молдыбаева Айгүл Елубайқызы;Петропавл  қалалық                          Девяткина  Алена  Викторовна;

мамандандырылған 

әкімшілік 

 

  

Көшенов 


Асламбек 

Киікбайұлы;

сотынамамандандырылған                            Ильиных  Татьяна  Сериковна;

а у д а н а р а л ы қ  

э к о н о м и к а л ы қ

сотына


Петропавл қаласы № 2 сотына   Кочнева Лариса Федоровна;

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша:

Сайрам аудандық сотына        Сырғабеков Ербол Исабайұлы;

Түркістан қалалық сотына      Иманқұлова Светлана Мүрсәлиқызы;

Шымкент  қаласы                                Ешпанов  Нұрбол  Әлиакпарұлы;

Еңбекші аудандық сотына

Алматы қаласы бойынша:

Әуезов аудандық сотына        Темірханқызы Жәния;

Медеу  аудандық  сотына                  Әбдіқалықов  Дәулет  Көбейұлы

                                                            П а в л о д а р   о б л ы с ы   Б а я н а у ы л   а у д а н д ы қ

                                                            сотының  судьясы  қызметінен  босатыла

                                                            о т ы р ы п ;

                           Бекбатыр Ғалым Шәріпханұлы;

Алмалы  ауданы                                  Тілеубаев  Дәурен  Ниязбекұлы;

№ 2 аудандық сотына

Бостандық  ауданы                            Біржанов  Нұрлан  Ермекұлы;

№ 2 аудандық сотына

мамандандырылған                            Әбдірахманова  Әсел  Құрылтайқызы;

а у д а н а р а л ы қ  

ә к і м ш і л і к

сотына

Түрксіб аудандық сотына       Байсариев Мэлс Жаулыбайұлы;Астана қаласы бойынша:

Алматы аудандық сотына        Ермеков Қанат Әбдуұлы;

Сарыарқа аудандық сотына      Бәйішев Руслан Жолымбетұлы;

мамандандырылған                            Дигант  Андрей  Иванович

ауданаралық әкімшілік сотына

тағайындалсын.

      3. Атқаратын қызметінен:Алматы  облыстық  сотының              Қанаданов  Ерғали  Бейсембайұлы

қылмыстық 

істер 

жөніндегі  

 

  

орнынан 


түсуіне 

байланысты;

алқасының төрағасы

Жамбыл  облыстық                              Тер-Томасова  Галина  Александровна

сотының судьясы               орнынан түсуіне байланысты;

Батыс 


Қазақстан 

облыстық 

 

 

  

 

Асерчева Антонина 

Ивановна


сотының судьясы               орнынан түсуіне байланысты;

Қарағанды  облыстық                        Смағұлов  Берік  Орасұлы

сотының судьясы               қайтыс болуына байланысты;

Қостанай  облыстық                          Наукенова  Сәбира  Хамитқызы

сотының судьясы               орнынан түсуіне байланысты;

А л м а т ы   қ а л а л ы қ                                 Б а ғ а е в   Е р б о л а т   Ұ з а қ ұ л ы

сотының  судьялары                          орнынан  түсуіне  байланысты;

                                                            Қ о ж а ғ ұ л о в   Ә у е з х а н

                              орнынан түсуіне байланысты;

Алматы облысы бойынша:

Қарасай  аудандық                            Мұстафаев  Төрткен  Райымбекұлы

сотының төрағасы              осы соттың судьясы етіп қалдыра отырып;

Шығыс Қазақстан облысы бойынша:

Зырянов  аудандық                            Жұмашова  Гүлайым  Мәжібайқызы

сотының судьясы               басқа жұмысқа ауысуына байланысты;

Қарағанды облысы бойынша:

Қарағанды  қаласы                            Евенбаев  Еркін  Шәріпжанұлы

Қазыбек  би  аудандық                      осы  соттың  судьясы  етіп  қалдыра  отырып;

сотының төрағасы

Ақтоғай  ауданы                                Жексембин  Дінмұхамбет  Зәкірұлы

№  2  аудандық                                    басқа  жұмысқа  ауысуына  байланысты;

сотының төрағасы

Қостанай облысы бойынша:Қостанай  қалалық                            Тұрсынбеков  Талғат  Кәдірсізұлы

мамандандырылған 

әкімшілік 

 

  

судьяға 


қойылатын 

талаптарды

сотының судьясы               орындамағаны үшін;

Қызылорда облысы бойынша:

Қармақшы  аудандық  сотының          Тасыбаев  Нұрлан  Сапиоллаұлы

судьясы                       өз тілегі бойынша;

Маңғыстау облысы бойынша:

мамандандырылған                            Аманғалиев  Серік  Дүйсекешұлы

ауданаралық 

экономикалық 

 

 

  

 

орнынан түсуіне 

байланысты;

сотының төрағасы

Қ а р а қ и я   а у д а н д ы қ                             Е р д а н о в   Т а х и р   Ұ л ы с ұ л ы

сотының  судьясы                              судьяға  қойылатын  талаптарды

                              орындамағаны үшін;

Павлодар облысы бойынша:

Екібастұз  қалалық                          Құрманәлиев  Бақтияр  Оразұлы

сотының төрағасы              басқа жұмысқа ауысуына байланысты;

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша:

Шымкент  қаласы  әл-Фараби            Наурызымбетова  Қалампыр  Оразқызы

аудандық сотының судьясы      басқа жұмысқа ауысуына байланысты;

Арыс  аудандық                                  Елекеев  Әбусейіт  Әкімтайұлы

сотының  судьясы                              судьяға  қойылатын  талаптарды

                              орындамағаны үшін;

Сайрам  аудандық                              Тоғызбаев  Жұмабек  Есіркепұлы

сотының  судьясы                              медициналық  қорытындыға  сәйкес  кәсіптік

                                                            міндеттерін  одан  әрі  атқаруға  кедергі

                              болатын денсаулық жағдайы бойынша;

Түлкібас  аудандық                          Игісова  Айсұлу  Есенқызы

сотының  судьясы                              судьяға  қойылатын  талаптарды

                              орындамағаны үшін;
Алматы қаласы бойынша:

Алмалы 


ауданы 

№ аудандық 

 

  

Алыбаев 


Дастан 

Майданұлы

сотының судьясы               өз тілегі бойынша;

Астана қаласы бойынша:

мамандандырылған                            Жүнісов  Дәмир  Еділұлы

ауданаралық  экономикалық            басқа  жұмысқа  ауысуына  байланысты

сотының судьясы

босатылсын.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

  

 

  

Қ а з а қ с т а н  

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

      Президенті                                         Н. Назарбаев

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және 

құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК
Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет