Жауапкершілігі шектеулі серіктестікбет1/2
Дата27.02.2020
өлшемі132,68 Kb.
  1   2

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«Орта-Азиялық медициналық колледжі»Товарищество с ограниченной ответственностью

«Средне-Азиатский медицинский колледж»


Әдістемелік кеңес

отырысында бекітілді

_____/ хаттама«_____»_________2019ж.

Әдіскер________Кадирова Х.Б.


СИЛЛАБУС

Пәні (пәннің коды мен атауы):« Шұғыл көмек көрсетудег іқауіпсіздік пен сапа»

Пәннің мәртебесі (міндетті, таңдау бойынша/эллектив):

Мамандығы: 0301000 "Емдеу ісі"

Біліктілігі:0301023 «Акушер»

Курс: 1


Оқыту формасы: күндізгі

Оқыту тілі: қазақша

Курстың өткізілу уақыты және орны:Шымкент қ., А.Темүр көшесі, 239а.

семестр: ІІ
семестр

Циклдар мен пәндердіңатауы

Бақылау нысаны

Барлы-ғы (сағат/

кредиттер KZ*)Оқу уақытыныңкөлемі (сағат). Оныңішінде

Теориялықоқыту

клиникадағыпракти-ка

СӨЖ

СОӨЖ

Аудиториялықсабақтар

Симуляция-лар


4көктем


АП 01


Емтихан


150/5

305


10


30
75


Шымкент-2019ж

Силлабус Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламалары(2016 ж. №661 бұйрық)негізінде оқытушы С.Ш.Қамбаралиева құрастырды.

ПЦК мәжілісінде қаралды

Хаттама №___

«__»___________20__ж.

ПЦК төрайымы С.Ш.Қамбаралиева

Пән оқытушылар туралы мәлімет:

(көрсетілген пән бойынша сабақ беретін оқытушылар көрсетіледі)

р/№

Тегі, аты, әкесінің аты

Қызметі

Санаты

Телефон @mail адресі

1

Тойметов

Бобомурод

Бегмуратович


Директордың ӨОІЖО

І-санат (оқытушы)

ІІ-санат

Дәрігер

8-702-630-30-83


St_ordinator@mail.ru

2

Махмудова

Насиба


Нуриддиновна

«Емдеу ісі және фармация»

бөлім меңгерушісіІІ-санат

8-775-643-81-71
nasiba-mahmudova93@mail.ru


3

Пайзиева Гулбахор


4

Рахматова НТүсіндірме жазба

Бұл бағдарлама: 0301000 "емдеу ісі", мамандығы үшін «Шұғыл көмек көрсетудегіқауіпсіздік пен сапа» пәні бойынша "біліктілігіне арналған. Медициналық мамандықтар бойынша «Шұғыл көмек көрсетудегіқауіпсіздік пен сапа» пәнін оқу міндетті болып табылады.

Силлабус модульдік оқытуға және колледждің материалдық-техникалық базасын пайдалануға бағытталған

Мейірбикелік іс негіздері пәнінің мақсаты емдеу-алдын алу мекемелерінде жұмысты ұйымдастыру, ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу, науқастарды жалпы күту бойынша білім алушылардың практикалық дағдыларын меңгеру, олардың манипуляция техникасын және ауыр науқасқа күтім жасау ерекшеліктерін меңгеру.

Пәнді оқу барысында пәнаралық байланыстар "Хирургия және реанимациядағы Мейірбике ісі", "Терапиядағы мейірбике ісі", "Педиатриядағы мейірбике ісі", "Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі", сондай-ақ басқа да арнайы пәндермен белгіленген.

Сонымен, мейірбике ісі негіздері пәнін оқыту кәсіби дайындықтың негізі болып табылады, пререквизит пәнін меңгеруге көмектеседі,сонымен қатар жоғары білім берудің медициналық мамандарын даярлауда негізгі пән болып табылады.


2.2 Пәннің мақсаты: медициналық мекемелерде тиімді негізгі принциптері «Шұғыл көмек көрсетудегіқауіпсіздік пен сапа» бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру.

2.3 оқытудың міндеттері:

* медициналық мекемеде негіздері бойынша бі«Шұғыл көмек көрсетудегіқауіпсіздік пен сапа» лімді қалыптастыру;

* медициналық мекемеде «Шұғыл көмек көрсетудегі қауіпсіздік пен сапа» түрлері мен әдістерін үйрету

Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері

Білім бағдарламасында және стандартта оқытудың жоспарланған нәтижелері

Үлгілік оқу бағдарламасында жоспарланған нәтижелер


Білім алушылар:

Базалық:

БҚ 1. Жұмыс орнын үйымдастыруда;

БҚ 2. Қауіпсіздік техникасын сақтауда;

БҚ 3. «Медициналық қызметкер» және

«пациент» арасындағы өзара қарым қаты-

насты қалыптастыруда негізгі модульдегі

білімін пайдалана білуде;БҚ 4. Пациенттерге күтім жасау негізін

білуде;


БҚ 5. Ауруды алдын ала ескертуге, ден-

саулықты күшейтуге және салауатты

өмір салтын қалыптастыруға бағыттал-

ған гигиеналық шараларды білуде;БҚ 6. Жүқпалы ауруларды бақылау жүйе-

сін және медициналық мекемелердің

қүрылымдық бөлімдеріндегі пациенттер-

дің, медициналық қызметкерлердің жүқ-

палы ауруды жүқтыру қауіпсіздігін

білуде;


БҚ 7. Алғашқы медициналық көмек көр-

сетуге, медициналық іс-әрекеттерді және

күтім жасау әдістерін орындау алго-

ритмін қолдана білуде.Кәсіптік:

КҚ 1. Жаңа экономикалық жағдайда ме-

дициналық мекемелердің жүмысын

үйымдастыра білуде;

КҚ 2. Қазіргі уақыттағы ақпараттық тех-

нологиялар негізін білуде (компьютерлік

білім, автоматтандыру жүйесі мен оқыту

және басқару және т.б.).КҚЗ. Клиникалықсимптомдарды айқын-

дауда, мейірбикелік диагноз коюда,

әртүрлі жас тобындагы науқастарға дә-

лелді күтім жасауды жүргізуде;

КҚ 4. Ересек адамдарға және балаларга білікті медициналық көмек керсетуде;

КҚ 5. Дәрігерге дейінгі шүғыл медици-налық кемек көрсетуде; КҚ 6. Медициналық азаматтық қорғаныс қызметі, медициналық апат қызметі қызметкерлерін, зардап шеккен адам-дарды, пациенттерді, халықтарды қорғау бойынша іс - шараларды жүргізуде; төтенше жағдайлар кезінде дәрігерге дейін кемек көрсетуде;

КҚ 7. Паллиативті мейірбикелік көмек көрсету негіздері мен танатология негіздерін білуде;

КҚ 8. Салауатты өмір салтын насихаттай білуде, өмірдегі физикалық жетілдіру шеберлігі мен дағдыларын пайдалана білуде, денсаулық деңгейіне баға беруде, денсаулықты жақсарту бағдарламасын қалыптастыруда, зиянды әдеттермен күресуде және алдын алу бойынша іс-шаралар жүргізуде;

КҚ 9. Медициналық көмек көрсету сапа-сына халықаралық стандарттар саласын-да құзыретті болу.

Арнайы:

АҚ 1. Маманның кәсіби жүмысындағы

негізгі міндеттерін, қызметтерін, жагдай-

ларын және тәртібін анықтайтын норма-

тивті қүжаттарды білуде;

АҚ 2. Әртүрлі ағзалар мен жүйелер қыз-

метінің бүзылуы кезінде мейірбикелік

үрдістерді үйымдастыруда және іске

асыруда;


АҚ 3. Ауруханалық мекемелерде дәрігер-

дің тағайындаған алдын-алу, емдік,

диагностикалық шараларын орындауда,

құрал-жабдықтарды дайындауда және

күрделі іс-әрекеттерді жүргізу кезінде

дәрігерге көмектесуде;

АҚ 4. Ана мен баланың денсаулығын

сақтау, жүкті әйелдерді және гинеколо-

гиялық науқастарды зерттеу, отба-сын құруды жоспарлау принциптерін, міндеттерін, контрацепция әдістерін білуде;

АҚ 5. Ұйымдағы тиімді қарым-қатынас әдістерін, шиеленістерді, күйзелістерді меңгеру үшін психологиялық мәселе-лерді шеше білуде;

АҚ 6. Пациентті зертханалық, функцио-налдық, аспаптық зерттеу әдістерін, бак-териологиялық зерттеуге материал алу-да, оны сақтауда және тасымалдауда; АҚ 7. Балалар ауруларын бірлестіре жүргізу бойынша Дүние жүзілік Ден-саулық сактау Үйымының бағдарлама-сын іске асыруда, балаларға алдын ала егу картасын қүруда, емшектегі балаларға күтім жасау және оларды тамақтандыру бойынша ұсыныстар беруде; АҚ 8. Кәсіптік құзыреттілігіне, өкілді-лігіне және дәрігерлік қызметіне сәйкес реанимациялық, оңалту, емдеу, сауық-тыру, санитариялық-гигиеналық, сани-тариялық-ағарту шараларын орындай білуде қабілетті болуы қажет.


Пәнді оқып білудің нәтижесінде білім алушы:

А1 оқыту модулі бойынша:

 • Ауруның психологиясының негізгі бағытын;

 • науқас адам психологиясының негізгі заңдылықтарын;

 • психогения және соматогения туралы түсініктерді;

А2 оқыту модулі бойынша:

 • дайындық сатысындағы науқастың психикалық үрдісінің ерекшеліктерін, хирургиялық әрекеттерді орындауды, операциядан кейінгі кезенде науқасқа күтім жасауды;

 • журек-қантамыр, жұқпалы, онкологиялық, гинекологиялык және тағы да басқа аурулармен сырқаттанатын науқастар психикасының ерекшеліктерін;

Б1 оқыту модулі бойынша:

- соматикалық және хирургиялық ау-


рулар кезіндегі психологиялық қорға-
ныстың негізгі жағдайларын;

Б2 оқыту модулі бойынша:

 • ятрогенді аурулар туралы;

 • медициналық деонтологияның ереже-лерін;

 • науқастың аса ил.ну себептері туралы;

 • ятрогенді аурулары бар науқастармен жүмыс істей білуі тиіс.

А1 оқыту модулі бойынша:

- аффсктивті-жігерлік үрдістерді ажыра-


та білуді;

- әртүрлі аурулардың психикалық көрі-


ністерін анықтау үшін машыктарды
меңгеруді;

А2 оқыту модулі бойынша:

 • ағза мен жүйеде (саңыраулық, соқыр-лық) кемістігі бар науқастармен қарым-қатынас жасауды;

 • науқастың психосоматикалық жағдай-ына талдау жасауды;

Б1 оқыту модулі бойынша: ь.- психотерапия әдісін игеруді;

- психопрофилактиканың әртүрлі деңгей-


дегі әдістерін игеруді;

В1 оқыту модулі бойынша:

- ятрогенді аурулармен сырқаттанатын


науқастармен жұмыс істеуді үйреніп
алуы қажет.2.5 реквизитке дейінгі: микробиология, жалпы гигиена, эпидемиология және жұқпалы аурулардағы Мейірбике ісі.

2.6 реквизиттен кейінгі: "Мейірбике ісі" өндірістік практикасы»

2.7 тақырыптық жоспар: әр сабақтың тақырыбы, өткізілу түрі және ұзақтығы (дәріс, практикалық, семинарлық, зертханалық, өзіндік жұмыс)II.Сабақтардың түрлеріне сәйкес білім алушының жұмыс уақытын бөлу

ІІІ. Пәннің мазмұны

СӨЖ
Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Сағ.саны

Сабақты оқыту түрі

1

2

3

4

1

Жедел медициналық көмек жұмысының ұйымдастыруы (ШМК). Жедел жәрдем машинасының жабдықтары.

Жедел жәрдем бөлімдеріндегі мейірбикенің міндеттері. ШМК фельдшерінің кызметтік дағдылары. Медициналық құжаттама және ШМК станциясының және ішкі станция қызметінің статистикалық бағасы.2

Презентация


2

Қайғылы оқиға кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі шұғыл көмек: электрожарақат, суға бату, странгуляциялық асфиксия, қызып кету, суық өтіп кету (аныктама, клиникалық көрініс).

Жарақат, төтенше жағдай, апат кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.
2

Презентация

3

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.


2

Презентация

4

Химиялық апат кезіндегі медициналық көмек. Радиациялық апат кезіндегі медициналық көмек.
2

Презентация

5

Бұқаралык жарақат кезіндегі медициналық көмек. Апат және зілзала нәубеті кезіндегі психикалық бұзылу. Табиги апат кезінде орта білімді медицина қызметкерінің шараларды ұйымдастыру және өткізудегі рөлі2

Презентация

6

. Госпитальға дейінгі кезеңде сауықтырудың негізгі түрлері мен орындау тәртіптері


2

Презентация

7

. АВС жүйесі туралы ұғым..


2

Презентация

8

. Жедел жәрдем жағдайында науқас пен жәбірленушіні қарау әдісі. Дефибрилляция

2

Презентация

9

Шұғыл жағдайдағы төтенше әрекет ету жүйесінің құрамдас бөлігі

2

Презентация

10

ТЖ кезіндегі медициналық көмектің түрлері. ТЖ мемлекеттік жүйесі

2

Презентация

11

Табиғи апат кезінде шараларды ұйымдастыру және өткізуде орта білімді медицина қызметкерінің рөлі.

2

Презентация

12

Хирургиялық, акушерия-гинекологиялық, урологиялық аурулар клини-касында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

2

Презентация

13

Онкологиялық,жұқпалы,жүйкелік,психалық,балалр,көз аурулары клиникасында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау тыныштығында немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика

2

Презентация

14

Дефибрилляция. Балалар мен жаңа туылған нәрестелерге жүрек-өкпелік реанимация өткізу

2

Презентация

15

Жедел жәрдем фельдшерінің құзіреті

2

Презентация

Барлығы
30

СОӨЖ
Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Сағ.

саны

Сабақты оқыту түрі

1

СӨЖ тақырыптарымен танысу. Тақырыптарды бөлу. СӨЖ –ын бағалау талаптары мен критерийлерін түсіндіру

2

Презентация. постер қорғау

2

ШМК қызметінің жұмысындағы этика мен медициналық деонтология.

2

Презентация постер қорғау


3

Госпатальға дейінгі кезеңдегі жансыздандыру.

1
Барлығы:

5


Аудиториялық сабақтар
Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Сағ.саны

Сабақты оқыту түрі

1

2

3

4

1

Жедел медициналық көмек жұмысының ұйымдастыруы (ШМК). Жедел жәрдем машинасының жабдықтары.

Жедел жәрдем бөлімдеріндегі мейірбикенің міндеттері. ШМК фельдшерінің кызметтік дағдылары. Медициналық құжаттама және ШМК станциясының және ішкі станция қызметінің статистикалық бағасы.2

Кіріспе дәріс, дәріс визуализация

Ақпараттық (түсіндірмелі-иллюстративті баяндау әдісі)2

Қайғылы оқиға кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі шұғыл көмек: электрожарақат, суға бату, странгуляциялық асфиксия, қызып кету, суық өтіп кету (аныктама, клиникалық көрініс).

Жарақат, төтенше жағдай, апат кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.
2

Дискуссияла, шағын топтарда жұмыс

Ақпараттық (түсіндірмелі-иллюстративті баяндау әдісі)3

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.

Химиялық апат кезіндегі медициналық көмек. Радиациялық апат кезіндегі медициналық көмек. Бұқаралык жарақат кезіндегі медициналық көмек. Апат және зілзала нәубеті кезіндегі психикалық бұзылу. Табиги апат кезінде орта білімді медицина қызметкерінің шараларды ұйымдастыру және өткізудегі рөлі.2

Ақпараттық (түсіндірмелі-иллюстративті баяндау әдісі)

4

Госпитальға дейінгі кезеңде сауықтырудың негізгі түрлері мен орындау тәртіптері. АВС жүйесі туралы ұғым. Жедел жәрдем жағдайында науқас пен жәбірленушіні қарау әдісі. Дефибрилляция.

Апат медицинасы. Шұғыл жағдайдағы төтенше әрекет ету жүйесінің құрамдас бөлігі.

ТЖ кезіндегі медициналық көмектің түрлері. ТЖ мемлекеттік жүйесі. ТЖ салдары туралы медициналық-санитариялық ұғымы. Табиғи апат кезінде шараларды ұйымдастыру және өткізуде орта білімді медицина қызметкерінің рөлі.


2

Ақпараттық (түсіндірмелі-иллюстративті баяндау әдісі)

5

Хирургиялық, акушерия-гинекологиялық, урологиялық аурулар клини-касында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

Онкологиялық,жұқпалы,жүйкелік,психалық,балалр,көз аурулары клиникасында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау тыныштығында немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

Дефибрилляция. Балалар мен жаңа туылған нәрестелерге жүрек-өкпелік реанимация өткізу. Жедел жәрдем фельдшерінің құзіреті.


2

Ақпараттық (түсіндірмелі-иллюстративті баяндау әдісі)
Барлығы

10

Симуляциялар

Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Сағ.саны

Сабақты оқыту түрі

1

2

3

4

1

Жедел медициналық көмек жұмысының ұйымдастыруы (ШМК). Жедел жәрдем машинасының жабдықтары.

Жедел жәрдем бөлімдеріндегі мейірбикенің міндеттері. ШМК фельдшерінің кызметтік дағдылары. Медициналық құжаттама және ШМК станциясының және ішкі станция қызметінің статистикалық бағасы.4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

2

Қайғылы оқиға кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі шұғыл көмек: электрожарақат, суға бату, странгуляциялық асфиксия, қызып кету, суық өтіп кету (аныктама, клиникалық көрініс).

Жарақат, төтенше жағдай, апат кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.
4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

3

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика.

Химиялық апат кезіндегі медициналық көмек. Радиациялық апат кезіндегі медициналық көмек. Бұқаралык жарақат кезіндегі медициналық көмек. Апат және зілзала нәубеті кезіндегі психикалық бұзылу. Табиги апат кезінде орта білімді медицина қызметкерінің шараларды ұйымдастыру және өткізудегі рөлі.4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

4

Госпитальға дейінгі кезеңде сауықтырудың негізгі түрлері мен орындау тәртіптері. АВС жүйесі туралы ұғым. Жедел жәрдем жағдайында науқас пен жәбірленушіні қарау әдісі. Дефибрилляция.

Апат медицинасы. Шұғыл жағдайдағы төтенше әрекет ету жүйесінің құрамдас бөлігі.

.


4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

5

ТЖ кезіндегі медициналық көмектің түрлері. ТЖ мемлекеттік жүйесі. ТЖ салдары туралы медициналық-санитариялық ұғымы. Табиғи апат кезінде шараларды ұйымдастыру және өткізуде орта білімді медицина қызметкерінің рөлі.


4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

6

Хирургиялық, акушерия-гинекологиялық, урологиялық аурулар клини-касында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

РУБЕЖДІК БАҚЫЛАУ
4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

7

Онкологиялық,жұқпалы,жүйкелік,психалық,балалр,көз аурулары клиникасында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау тыныштығында немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

.


4

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

8

Дефибрилляция. Балалар мен жаңа туылған нәрестелерге жүрек-өкпелік реанимация өткізу. Жедел жәрдем фельдшерінің құзіреті

2

Кіші топшалар, жұптық жұмыс,рольдік ойын

Барлығы
30

Клиникалық сабақтар
Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Сағ.саны

Сабақты оқыту түрі

1

2

3

4

1

Жедел медициналық көмек жұмысының ұйымдастыруы (ШМК). Жедел жәрдем машинасының жабдықтары

4

Күнделік толтыру, сурет салу

2

Жедел жәрдем бөлімдеріндегі мейірбикенің міндеттері. ШМК фельдшерінің кызметтік дағдылары. Медициналық құжаттама және ШМК станциясының және ішкі станция қызметінің статистикалық бағасы

4

Күнделік толтыру, сурет салу

3

Қайғылы оқиға кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі шұғыл көмек: электрожарақат, суға бату, странгуляциялық асфиксия, қызып кету, суық өтіп кету (аныктама, клиникалық көрініс

4

Күнделік толтыру, сурет салу

4

Жарақат, төтенше жағдай, апат кезінде госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек көрсету мен тактика4

Күнделік толтыру, сурет салу

5

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі4

Күнделік толтыру, сурет салу

6

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) , нақтама кою, көмек көрсету4

Күнделік толтыру, сурет салу

7

Ішкі аурулар клиникасындағы шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, тактика.


4

Күнделік толтыру, сурет салу

8

Химиялық апат кезіндегі медициналық көмек. Радиациялық апат кезіндегі медициналық көмек.
4

Күнделік толтыру, сурет салу

9

Бұқаралык жарақат кезіндегі медициналық көмек. Апат және зілзала нәубеті кезіндегі психикалық бұзылу. Табиги апат кезінде орта білімді медицина қызметкерінің шараларды ұйымдастыру және өткізудегі рөлі4

Күнделік толтыру, сурет салу

10

. Госпитальға дейінгі кезеңде сауықтырудың негізгі түрлері мен орындау тәртіптері


4

Күнделік толтыру, сурет салу

11

. АВС жүйесі туралы ұғым..


4

Күнделік толтыру, сурет салу

12

. Жедел жәрдем жағдайында науқас пен жәбірленушіні қарау әдісі. Дефибрилляция

4

Күнделік толтыру, сурет салу

13


Шұғыл жағдайдағы төтенше әрекет ету жүйесінің құрамдас бөлігі

4

Күнделік толтыру, сурет салу

14

ТЖ кезіндегі медициналық көмектің түрлері. ТЖ мемлекеттік жүйесі

4

Күнделік толтыру, сурет салу

15

Табиғи апат кезінде шараларды ұйымдастыру және өткізуде орта білімді медицина қызметкерінің рөлі.

4

Күнделік толтыру, сурет салу

16

Хирургиялық, акушерия-гинекологиялық, урологиялық аурулар клини-касында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау бөлімінде немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика.

4

Күнделік толтыру, сурет салу

17

Онкологиялық,жұқпалы,жүйкелік,психалық,балалр,көз аурулары клиникасында шұғыл жағдайда госпитальға дейінгі кезеңдегі (үйге, көшеде, тасымалдау кезінде, қабылдау тыныштығында немесе травматологиялық пунктте) клиникалық көрінісі, нақтама, көмек керсету мен тактика

4

Күнделік толтыру, сурет салу

18

Дефибрилляция. Балалар мен жаңа туылған нәрестелерге жүрек-өкпелік реанимация өткізу

4

Күнделік толтыру, сурет салу

19

Жедел жәрдем фельдшерінің құзіреті

3

Күнделік толтыру, сурет салу

Барлығы
75

Күнделік толтыру, сурет салу


ІV. Емтихандардың сұрақтары (ауызша, тест, обьективті құрылымдық емтихан т.б. түрлері бойынша жеке беріледі):

1.Госпиталды эпидемиолог келесі мәліметтерді АІИ белсенді анықтау мақсатында анализдейді,

2. Дезинфекция кезінде қолданылатын химиялық заттарға қойылатын талаптар,

3..ЕПҰ қолдарға электрлік кептіргіштер қолданылмайды, олар

4. Күл ошағында болған 40 жастағы науқастың лакунарлық баспасын диагностикалауда участкелік дәрігер міндетті

5. Бірреттік қолданылған шприцтерді өңдеу

6.Босану стационарында АИВ залалданған әйелден ұрыққа берілуіне қатысты алдын алу бойынша шаралары

7.В вирусты гепатитіне қарсы ересектерді вакцинациялаудың тізбегі

117. Дезинфекциялық шаралар сапасын бақылау әдісі

8. Санитарлық-эпидемияға қарсы тәртіпті сақтауда ауруханаішілік ауруларды болдырмау мақсатында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүргізеді,

9.ЕПҰ эпидемиологиялық қолайсыз жағдайға алып келетін мүмкін факторлар, 10.Сальмонелезді міндетті бактериологиялық тексерісіне жатады,

11.Су құбырындағы ауыз суға канализациялық су құбыры жүйесінен түскен ішек инфекцияларының аурушаңдығы көрінеді,

12.Санитарлық-гигиеналық шаралармен басқарылатын инфекциялық аурулар

13.Туберкулез ошағында эпидемияға қарсы шараларға жатады, 

14.Госпитальді инфекциялардың өсуіне жағдай жасалады

15.Медициналық қалдықтардың «Б» классына жатады, егер пайда болса

16.Көпреттік қолданылатын медициналық заттарды өңдеуге бағытталған бірізділік

17.Стационарда АІИ алдын алу шараларын жүргізу және ұйымдастыруға жауапты

18.ЕПҰ балалар бөлімдерінде ойыншықтарды өңдеу

19.Жаңа туған нәрестелерде АІИ ретінде есепке алу және тіркеуге жататын аурулар

20.ЕПҰ балалар бөлімдерінде балалар тағамдарын дайындау және құйып беру жүзеге асырылады

21.Медициналық қалдықтар классын міндетті өңдеуге жататын класстар

22.Медициналық қалдықтардың «В» классына жатады, егер пайда болса

23.Госпитальді инфекциялардың пайда болуының жоғарғы қауіптілігі

24.АІИ жағдайын стандартты анықтауға жатады

25.АИВ-инфекциясының көзі адам болып табылады

26.АИВ инфекциясымен медицина қызметкерінің залалдануы жоғары

26.АИВ вирусының берілу факторы жоғары

27.АИВ-инфекциясының зертханалық диагностикасы мынаған негізделеді

28.Стерилизация алды медициналық заттарды дайындықтан өткізу мақсатында барлық шаралар кіреді,

29.Палаталық бөлімдерде, басқа да қызметтік бөлмелерде және кабинеттерде толық тазалау жұмысы жүргізіледі

30.АИВ берілу механизмі

31.Соматикалық стационарда ауруханаішілік АИВ-инфекциясы кездеспес үшін жүргізіледі

32.Стерилизация астында өлтіріледі

33.Берілу факторы - бұл

34.Инъекция орнында асептика талаптарын бұзылса пайда болады

35.Қоздырғыштың берілуін қалыптастыртын вертикалды механизм

36.Эпидемиялық таралуы тән

37.Ошақты эпидемиологиялық тексеру мақсаты

38.Дезинфекция – шаралар кешені, мынаған бағытталған

39. Қолданылған бірреттік шприцтерді жою

40.АИВ-инфекциясына тексеруге жатады
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет