Пәннің шифры: eв 1106 Пән атауы: Еңбекті қорғау ПререквизиттеріДата21.04.2017
өлшемі1,19 Mb.ЭК

Пәннің шифры: EВ 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: мектептегі еңбекті қорғау пәні

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Еңбекті қорғауда құқықтық актілердегі тапсырмасы мен ролі орындау.Осы көрсетілген нәтижесін тәжірбиелік тұрғыдан әдістемелерін қолдана алу. Еңбек қауіпсіздік ережелерін үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе, Пәннің оқытылу кезінде терминдер мен еңбекті қорғауды анықтау. Еңбек қорғаудағы заңды сұрақтарын игеру. Еңбек қорғау сұрақтарын ұйымдастыру. Еңбек жағдайының өндіріс аттестациясының обьектісі. Еңбек шартын жақсартудағы іс-шаралар. Өндіріс орындарының метеорологиялық ортаның жақсартылуы. Өндірістегі мереорологиялық жағдайлардың және іс-шаралардың қалыпқа келтіру.Өндірісті жаңарту. Өндірістегі шу мен дірілдер. Тоқтан сақтану. Өндіріс ұйымдарындағы өрт қауіпсіздігін сақтау.Өндіріс орындарында өрт болған жағдайдағы өрт себептерін анықтау.Өрт түрлері; өртке қауіпті құрал-жабдықтар, кеңседегі жарылыс келтіретін заттар.Өртке қарсы оқу жаттығуларын жүргізу.Күтілетін нәтиже: еңбекті қорғау актілерімен ортада қолдана білу керек; өндірісте санитарлық- гигеналық әдістемелердің негізін игеру; еңбек қорғауды ұйымдастыру және өндірісте жараланғандағы алғашқы көмек; жоспар құра білу керек; өндірісте жұмыс істеуге қолайлы және ортаның микроклимат жағдайын құру :

Түйінді құзыреті:: еңбек қауіпсізідк жағдайы және қорғау жағдайын шешу құзіреті.

  • Өндіріс орталығында жұмыс аймағында санитарлық-гигеналық тазалықты сақтау жолдарын игеру.


ЭК

Шифр дисциплины: OT 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: школьный курс охрана труда

Постреквизиты: НЕТ

Цель изучения: изучить роль и задачи законодательных актов по охране труда; изучить принципы нормирования, методик расчета показателей, обеспечивающих безопасность труда; изучить мероприятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению профессиональных заболеваний.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Предмет, составные части, термины и определения в охране труда. Правовые вопросы охраны труда. Организационные вопросы охраны труда. Аттестация производственных объектов по условиям труда. Мероприятия по улучшению условий труда. Метеорологические условия производственной среды. Нормирование мереорологических условий и мероприятий по обеспечению их на производстве. Производственное освещение. Производственный шум и вибрация. Электробезопасность.

Пожарная безопасность промышленных предприятий. Причины пожаров на предприятиях. Классификация пожаров. Оборудование пожароопасных, взрывоопасных помещений. Молниезащита зданий и сооружений. Основные противопожарные мероприятия.Ожидаемые результаты:

знать законодательные акты в сфере охраны труда; методические основы контроля санитарно-гигиенического состояния производства; организацию охраны труда и предотвращение траматизма на предприятии; уметь составлять план мероприятий по созданию оптимального микроклимата и условий работы на производстве.Компетенции: быть компетентным

в решении задач по охране и обеспечению безопасности труда;

- методами расчета санитарно-гигиенических параметров в рабочей зоне прмышленных предприятий;

- навыками работы с законами, законодательными актами и нормативами в области охраны и безопасности труда.ЭК

Пәннің шифры: ІІу 1107

Пән атауы: Ілиястану (ОҚТ)

Пререквизиттері : мектептегі қазақ әдебиеті курсы

Постреквизиттері: философия

Мақсаты: Университетімізге аты берілген классик ақынның шығармашылығын терең таныстыру, әдеби мұраларын зерттей оқыту мақсатында енгізіліп отыр. Творчестволық негізі 1912 қаланған сонау “Балдырған”, “Қызыл жалау” қолжазбаларынан бастап, 1937 жылға дейінгі әдеби мұраларды меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

I.Жансүгiровтiң өмiр жолы, оның қазақ әдебиеттану ғылымындағы орны. Шығармалары мен әдебиетiмiздегi көркемдiк тәсiлдi қалыптастырудағы елеулi үлес қосқандығы.1912 жылдан 1937 жылға дейін жазған туындыларының мазмұны, сюжеті, мәтіні толық қарастырылмақ.Күтілетін нәтиже: Ілияс Жансүгіров мұраларымен танысумен бірге, шығармаларды талдай білуге;

идеялық-көркемдігін айқындауға білу;

әр шығармаға мінездеме беруге; практика сабағында тақырып аясын аша білуге тиіс.

Құзыреттілігі:

әлеуметтік – гуманитарлық ғылым саласында негізгі оқу мазмұнын білу,

проблемалар мен үрдістерді ғылыми тұрғыдан талдай білу, ғылыми әдістерді кәсіптік және әлеуметтік қызметтің әр алуан саласында қолдана білу;

адамның адамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық

және құқықтық нормаларды білу;

өзінің алдына кәсіптік міндеттерін жүзеге асыруға байланысты мақсат

қойып, оларды шешу үшін өзі оқып үйренген ғылымының әдіс- тәсілдерін пайдалана алу;

өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында

қажет ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеру.

. -Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;


ЭК

Шифр дисциплины: ІІу 1107

Название дисциплины: Илиястану (ДВО)

Пререквизиты: школьный курс казахской литературы

Постреквизиты: философия

Цель изучения: Основная цель курса при знакомстве с творчеством Ильяса Жансугурова:

усвоить историю;

познакомить с внутренним содержанием произведений;

определить роль героев и их место;

раскрыть основную сюжетную линию;

Краткое содержание основных разделов: Биография И.Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы.

Ожидаемые результаты:

При знакомстве студентов с творчеством И. Жансугурова параллельно:

научить анализировать произведения;

раскрыть идейно-художественное своеобразие;

дать характеристику каждому произведению;

на практических занятиях раскрыть основную тематику;

на основе деятельности видных общественных деятелей, батыров и людей искусства прививать студентам чувства патриотизма, любви к Родине

Компетенции: знать основное учебное содержание предметов в социально-гуманитарной области, уметь анализировать с научной точки зрения проблемы и процессы, умение применять научные методы в профессиональной и социальной деятельности;

знание этических и правовых норм, определяющих взаимоотношение человека с человеком, с окружающей средой;

ставить перед собой цель претворить в жизнь профессиональные задачи, использовать для их решения научные методы;


ЭК ЭК

Пәннің шифры: BChTN 1201

Пән атауы: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Пререквизиттері: мектептегі химия пәні

Постреквизиттері: периодтық жүйедегі элементтер химиясы.

Мақсаты: негізгі химиялық білім алуын және химияның негізгі түсініктемелері мен ережелерін оқып үйрету, сонымен бірге тәжірибе жүзінде қолдану

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Ерітінділер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрохимияның негіздері. Комплексті қосылыстарКүтілетін нәтиже:

химияның негізгі стериометриялық заңдарын; периодтық кестенің құрылысын; бейэлектролиттер мен электролиттердің ерітінділерінің күйлерін; «тотығу-тотықсыздану» терминдерінің мағынасы мен түсінігін білуі тиіс.

есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды; заттың массаға, атомдар санына, ионға, молекулаға ауыстыруды; химиялық теңдеулермен өнімді шығаруға; ковалентті байланыстың табиғатын түсіндіруге; тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіруге; Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай білу тиіс.

Құзыретілігі:

- Химияның негізгі түсініктері мен стехиометриялық заңдарын, Д.И.Менделеевтің периодтық кестесінің құрылысын және периодтық заңды; бейэлектролиттер мен электролиттер ерітінділерінің қасиеттерін тұздар гидролизін, «тотығу-тотықсыздану» реакцияларының электрондық балансын құруды біледі.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;


Шифр дисциплины: TONCh 1201

Названиедисциплины: Теоретические основы неорганической химии

Пререквизиты: школьный курс химии

Постреквизиты: химия элементов периодической системы

Цель изучения: изучение основных законов химии, периодический закон и периодическую систему Д.И.Менделеева, а также теорию электролитической диссоциации, гидролиз, окислительно-восстановительные реакции и т.д.

Краткое содержание основных разделов: Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Энергетика и направленность химических процессов. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Электродные процессы.

Ожидаемые результаты:

знать и формировать все основные стехиометрические законы химии

применять их при решении расчетных задач на вычисление молекулярной формулы вещества,

перевод молей вещества к массе в граммах или к числу атомов, ионов, молекул, рассчитывать выход продукта по химическим уравнениям и т.д.Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса Предметные компентенции: владеть теоретическими знаниями в области химии

Специальные компентенции: владеть системой предметных знаний и умении применяемых в профессиональной деятельностиЭК ЭК

Пәннің шифры: PZhEN 1202

Пән атауы: Периодтық жүйесінің элементтер химиясы

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: Сапалық анализ

Мақсаты: Периодтық жүйедегі элементтердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алу жолдарын және табиғатта таралуын оқып үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Периодтық жүйедегі элементтер химиясы пәні ЭМК циклінде МБ-5 модулінің құрама бөлігі болып табылады. Бұл тарауды студенттер химиялық эксперименттердің периодтық жүйесі бойынша оқиды. Алдымен, химиялық элементтерді металдар, амфотерлі және бейметалдар деп жіктеп алады. Содан соң оқытуды бейметалдардан бастайды.Күтілетін нәтиже: - есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды білуі тиіс;

Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай білу тиіс.Құзыреттілігі

Периодтық жүйе элементерінің және олардың қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттерін, зертханада және өнеркәсіпте алу әдістерін, қолданылуын біледі.

. -Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;Шифр дисциплины: HEPS 1202

Названиедисциплины: Химия элементов периодической системы

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: качественный анализ,

Цель изучения: Изучение физических и химических свойств элементов; их распространенность в природе; получение и применение элементов в промышленности.

Краткое содержание основных разделов: Водород. Элементы главной подгруппы VII группы. Элементы главной подгруппы VI группы. Общая характеристика свойств элементов подгрупп периодической системы Д.И. Менделеева. Элементы побочной подгруппы I группы. Элементы побочной подгруппы II группы. Элементы побочной подгруппы VI группы. Элементы побочной подгруппы VII группы. Элементы побочной подгруппы VIII группы. Элементы f-семейства (лантаноиды и актиноиды).

Ожидаемые результаты:

применяя периодический закон, устанавливать причину связи между структурой периодической таблицы и распределением электронов внутри атома;

уметь записывать электронную конфигурацию любого элемента исходя из его положения в периодической системе и, пользуясь запретом Паули, правилами Хунда и Клечковского теоретически описывать изменения свойств элементов.

Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса


ЭК

Пәннің шифры: СA 2209

Пән атауы: Сапалық анализі

Пререквизиттері: периодтық жүйедегі элемнттер химиясы.

Постреквизиттері: Сандық анализ

Мақсаты: шығармашылық ойлау, студенттерде ғылыми көзқарас қалыптастыру, химияның өмірмен байланысын ашу. Сапалық талдау негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын беру және химия мамандардың білім мен білікті қалыптастыруға қажеттілігін көрсету. Негізгі мақсат көрсетілген әдістердің теориялық және практикалық негіздерін қарапайым мысалдармен талап деңгейінен төмендетпеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Сапалық анализ. Сапалық анализ пәні және әдістері. Әрекеттесуші массалар заңы. Сапалық анализдің теориялық негізі. Әрекеттесуші массалар заңы және гетерогенді жүйелер. Әрекеттесуші массалар заңын гидролиз процестерінде қолдану. Тотығу-тотықсыздану процестер. Коллойдты жүйелердің түзілуі. Әрекеттесуші массалар заңы және комплексті қосылыстар. Аниондар және құрғақ заттарды анализдеу. Концентрлеу және бөлу әдістеріКүтілетін нәтиже: - химиялық және физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды түсініп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет, яғни есеп шығара білуі тиіс.

зертханадағы аспаптарды, ыдыстарды, жұмыс жасау тәртібін, қауіпсіздік ережесін және зертханалық дәптерді жүргізе білуі тиіс.Құзыреті:

оқу процесінде кездесетін шынайы химиялық процестерде қазіргі заманғы технологияны қолдану және түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтарды және теорияларды білу қажет;

Аниондар мен катиондардың жіктелуі, қосылыстардың сапалық құрамын анықтауды, оларды концентрлеу және бөлу әдістерін меңгерген.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыЭК

Шифр дисциплины: КА 2209

Название дисциплины: Качественный анализ

Пререквизиты: химия элементов периодической системы.

Постреквизиты: Количественный анализ

Цель изучения: Изучение физико-химических методов анализа. В результате изучения дисциплины студенты научатся самостоятельно делать расчеты, готовить растворы различной концентрации и будут применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификации

Краткое содержание основных разделов: Изучение физических и физико-химических методов анализа. В результате изучения дисциплины студенты научатся самостоятельно делать расчеты, готовить растворы различной концентрации и будут применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификации

Ожидаемые результаты:

- самостоятельно делать расчеты

- готовить растворы различной концентрации

- применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификацииКомпетенции:

овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;
ЭК ЭК
Пәннің шифры: СA2210

Пән атауы: Сандық анализі

Пререквизиттері: сапалық анализ

Постреквизиттері: Химиялық синтез

Мақсаты: : Аналитикалық теориясы мен химиялық және физика-химиялық анализ әдістерінің тәжірибелерін байланыстыруға, жаңа технологияларды үйренуге, олар көптеген сан алуан әдістердің негізгі принциптерін, әдістің жалпы дәлдігіне әсер ететін мүмкіндіктерін, тәжірибелік жұмыстарға дағдылануы және анализ жасаудың алға қойған мәселелерін оқып үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Сандық (мөлшерлік) анализ. Мөлшерлік анализ пәні мен әдістері. Гравиметриялық (салмақтық) анализ. Титриметриялық (көлемдік) анализ. Қышқылдық – негіздік титрлеу әдісі. Редоксиметрия әдістері. Тұндыру әдістері. Комплексонометрия. Физикалық, физико-химиялық әдістері.Күтілетін нәтиже: - химиялық және физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды түсініп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет, яғни есеп шығара білуі тиіс.

зертханадағы аспаптарды, ыдыстарды, жұмыс жасау тәртібін, қауіпсіздік ережесін және зертханалық дәптерді жүргізе білуі тиіс.Құзыреттілігі:

Әртүрлі концентрацияда ерітінділер даярлау үшін есептеулер жүргізуге қабілетті.-Сандық анализ спаласындағы білімдерді меңгеру, химиялық мониторингті іске асыру, химиялық өлшемдер мен индикаторлар жүйесін жасау, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған химиялық нәтижелерді түсіндіріп беру.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыШифр дисциплины: КА 2210

Название дисциплины: Количественный анализ

Пререквизиты: Качественный анализ.

Постреквизиты: химический синтез.

Цель изучения: Изучение физических и физико-химических методов анализа. В результате изучения дисциплины студенты научатся самостоятельно делать расчеты, готовить растворы различной концентрации и будут применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификации

Краткое содержание основных разделов: Предмет и методы количественного анализа. Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ. Методы кислотно-основного титрования. Методы редоксиметрии. Методы осаждения. Комплексонометрия. Физические и физико-химические методы анализа.

Ожидаемые результаты:

самостоятельно делать расчеты

готовить растворы различной концентрации

применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификацииКомпетенции:

владеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;
ТК 3.2

Пәннің шифры: Jb 2214

Пән атауы: Жалпы биология/

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты: Биологиялық химия тірі материяны түзуші, тіршілік процестеріндегі қосылыстардың сапалық құрамы, сандық мөлшері мен қайта құрылуы туралы ғылым. Ол тірі организмдердің химиялық құрамы мен тіршілік құбылыстары негізінде жатқан айналыстар мен өзгерістерді зерттейді. Осы айналыстардың жиынтығы биологиялық зат алмасуды құрады, мұның негізінде материяның қозғалу түрлері жатады, оны біз тіршілік ету немесе өмір сүру деп танимыз

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Белоктар. Ферменттер .Коферменттер. Витаминдер және басқа биоактивті қосылыстар. Нуклеин қышқылдары. Организмдегі энергия мен зат алмасуы туралы жалпы түсінік. Белоктар алмасуы. Көмірсулар және олардың алмасуы. Липидтер Гормондар Биохимияның квантомеханикалық аспектілері.Күтілетін нәтиже: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының ролі тіршілік процестерін тану және оны игеру. Бұл пәннің негіздерінде күрделі тараулар борлып саналатын көмірсулар, белоктар, липидтер, витаминдер, ферментер туралы теориялық мәліметтер мен лабораториялық тәжірибелер берілген.

Құзыреті: Эволюциялық ілім,цитология, генетика, селекция, экология және т.б. қажетті теориялық және практикалық білімді игерген. Өмірдің түрлі - молекулалық, жасушалық, организмдік, популяциялық түрлік деңгейлеріндегі негізгі заңдылықтарды біледі.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;КВ 3.2

Шифр дисциплины: Ob 2214

Название дисциплины: Общая биология

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: изучается строение и функции важнейших классов органических веществ, входящих в состав клеток: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, витамины, ферменты и гормоны. Отдельные вопросы, такие как энергетика обмена веществ, биологическое окисление, взаимосвязь обменных процессов и общие принципы регуляции их, в программе выделены в отдельные разделы.

Краткое содержание основных разделов: Современные методы биохимии Химический состав организмов Белки. Структура белков. Ферменты. Строения, функции. Механизм действия ферментов. Активаторы и ингибиторы ферментов. Номенклатура ферментов. Кинетика ферментативных реакций Коферменты, витамины и некоторые другие биологические активные соединения. Жирорастворимые, водорастворимые витамины. Нуклеиновые кислоты.

Ожидаемые результаты

Знать биохимичсеский состав клетки и организмов .

Иметь представления о биохимических обменных процессах в растительных клетках .

Уметь проводить лабораторные работы и ставить научные эксперименты.Компетенции:

- способны анализировать, прогнозировать различные явления и процессы c помощью самостоятельно найденной специальной литературы, решать задачи исследовательского и прикладного характера по анатомии и морфологии растений.ТК 3.2

Пәннің шифры: ОZhAT 2214

Пән атауы: / Өсімдік және жануарлар алуан түрлері/

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты:

омыртқасыз және омыртқалы жануарладың көптүрлілігің, олардың шығу тегін, органдар жүйесінің құрылысын, тіршілігін, жеке даму зандылықтарын, систематикасын, таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және адам үшін маңызын көрсету. Типті және оның кластарын кәзіргі системаға сәйкес, төменгі сатыларынан жоғарыларына дейін зерттеу әрбір топтардын ерекшеліктері тұралы түсінік беріп қана қоймай, сонымен қатар олардын пайда болуы мен туыстық ара-қатынастарын, құрылысы мен мүшелер жүйесінін эволюциясын және олардын функционалдық байланыстарын қадағалауға да мүмкіндік береді.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе, жануарлардың таралуы және олардың табиғаттағы өмір сүру ортасы, жануарладың популяциясы және экологиясы, тип, тип тармағы, класқа жататын түрлер биосферада көп кездесуі. Жер бетінде кездесетін жануарлардың әр қайсысынның мекен ететін ортасына байланысты таралуы, көбеюі.Күтілетін нәтиже: - жануарлардын көптүрлілігін және олардын қалыптасуының негізгі зандылықтарын; мүшелер жүйелерінің құрылысы мен морфологиясын; шаруашлықтық және кәсіптік маңызын білу тиіс;

Алған білімін ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге; түрлердін биологиялық ерекшеліктерін, өсімдіктер мен жануарлар әлемінін эволюциясындағы әртүрлі топтардағы жануарлардын маңыздылығын анықтауға қолдана білуі тиіс;

Ғылыми мәселелерді қоя білуге, лабораториялық және далалық жағдайларда зерттеу жұмыстарын іске асыруда практикалық дағдыларға ие болуы тиіс.

Құзыреті:

- Өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігі мен таралуының негізгі заңдылықтарын игеріп,кәсіби іс-әрекеттінде қолдана біледі..

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;
КВ 3.2

Шифр дисциплины:BRZh 2214

Название дисциплины: Биоразнобразие растении и животных

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: Изучить многообразие и современные систематические группы беспозвоночных и позвоночных животных, их строение, жизнедеятельность, рассмотреть развитие и их связи с окружающей средой, эволюцию и хозяйственное значение, а также показать положение предмета в системе биологических знаний, современное достижение науки в области морфологии, экологии, о биоразнообразии животных и их роль в биоценозах.

Краткое содержание основных разделов: Предмет и методы зоологии позвоночных. Происхождение хордовых животных и их классификация. Характеристика типов, подтипов: классов. Пути приспособления к жизни в биосфере. Эволюция, разнообразие и значение животных.

Ожидаемые результаты: должен знать определенный минимум необходимых теоретических знаний по зоология беспозвоночных;

должен знать строение и биологические особенности животных, их эволюцию, систематику, место и роль в экосистемах;

Уметь применять полученные знания для решения научных, производственных и практических задач;

Приобрести практические навыки: в умении ставить научные вопросы в проведении исследовательских работ;

Объяснять приспособления животных к условиям существования;

Проводить природоохранную работу.Компетенции: Студент после освоения курса Зоология обретет компетенции для повышения общебиологической подготовки, ставить показательные опыты в школе и кружках, применять микроорганизмы в качестве объектов для научных исследований


ТК 2.2

Пәннің шифры: B 2215

Пән атауы: бохимия

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері

Мақсаты:

Осы химиялық білімнің негізгі теориялық базасын «Статикалық биохимия» курсы беруі керек. Статикалық биохимия курсында тірі ағызаның органикалық қосылыстарының формулаларын жете меңгеру. Белоктар, ферменттер, нуклейн қышқылдары, майларды және т.б.-ның молекулалық және қаңқалық формулаларын оқып, үйренуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Статикалық биохимия пәнінің міндеттері және оның басқа жаратылыстану ғылым дарымен байланысты. Статикалық биохимия пәннің даму кезеңдері.Күтілетін нәтиже:

Заттың құрылысы теориясының негізгі фундаменті молекула құрылысының мәселелері, молекулалардың ұғымдары мен заңдылықтары және қасиеттері негізін жете түсіндіре білу тиіс.Құзыреті:

Тірі ағзаның құрамына кіретін ақуыздар, ферменттер, нуклеин қышқылдары, майлар және т.б. қосылыстардың зат және энергия алмасу процестері, жүру механизмі жайлы білімді меңгерген, тәжірибе қоюға қабілетті.

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;
КВ 2.2

Шифр дисциплины: B 2215

Название дисциплины: биохимия

Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Теоретические основы органической химии

Цель изучения Обучение в статической биохимии качественный состав и количественный объем природных процессов соединении, образование живой материи.

Краткое содержание основных разделов: : Современные методы биохимии. Химический состав живых организмов. Белки. Строение белков. Ферменты. Оборот белков. Гидролиз белков. Общая схема биосинтезов белка. Углеводы и их оборот. Полисахариды. Метаболизм моносахаридов. Липиды и их оборот. Классификация липидов. Механизм биосинтеза жировых кислот. Гормоны. Классификация и номенклатура гормонов.

Ожидаемые результаты: студент будет знать и уметь:

- приобрести практические навыки в анализе результатов морфологических исследований закономерностей на молекулярном уровне,
ТК 2.2

Пәннің шифры: МB 2215

Пән атауы: Молекулярлық биология/

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері

Мақсаты:

Осы химиялық білімнің негізгі теориялық базасын «Динамикалық биохимия» курсы беруі керек. Динамикалық биохимия курсында тірі ағызаның органикалық қосылыстарының формулаларын жете меңгеру. Белоктар, ферменттер, нуклейн қышқылдары, майларды және т.б.-ның молекулалық және қаңқалық формулаларын оқып, үйренуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Динамикалық биохимия пәнінің міндеттері және оның басқа жаратылыстану ғылым дарымен байланысты. Статикалық биохимия пәннің даму кезеңдері.Күтілетін нәтиже:

Заттың құрылысы теориясының негізгі фундаменті молекула құрылысының мәселелері, молекулалардың ұғымдары мен заңдылықтары және қасиеттері негізін жете түсіндіре білу тиіс.Құзыретілігі:

оқу процесінде кездесетін шынайы заңдылықтарды шынайы өмірде қолдану және түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтарды және теорияларды білу қажет;

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуы.

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру
КВ 2.2

Шифр дисциплины: МB 2215

Название дисциплины: Молекулярная биология

Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Теоретические основы органической химии

Цель изучения: Биохимия Фк и С как наука. История развития и современное состояние биологической химии. Значение биологической химии для развития биологии, медицины,спорта и промышленности. Внедрение биохимических методов синтеза аминокислот, ферментов, лекарственных препаратов.

Краткое содержание основных разделов Введение. Биохимия ставит своей задачей формирование знаний о химическом составе, строении и участии в биохимических процессах обмена основных классов соединений, входящих в химический состав живого организма (растений, животных и человека, микроорганизмов).

Ожидаемые результаты: классификация и номенклатура органических веществ, их представители в природе и в повседневной жизни, основные свойства, биологическая значимость и пути получения органических веществ.

  • знание формул и уровнение реакции, описывающие качественные и количественные свойтва органических веществ.


ЭК

Пәннің шифры: МНЕА 3223

Пән атауы: Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Эксперимент жүргізу кезінде оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларын қалыптастыруды оқып үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі жағдайда оқу тәрбие жұмысын жетілдіру химияны оқыту кезіндегі білім сапасын жоғарлатуға, практикалық біліктілікті қалыптастыруға оқушылардың өз бетінше жұмысын дамытуға, политехникалық бағдарды күшейтуге әсер ететін химиялық эксперименттің ролі. Химиялық эксперимент химияны оқытудың ролі. Эксперименттің танымдық ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі демонстрациялық және зертханалық тәжірибелер, практикалық сабақтар. Мектеп химия кабинетінің құрал жабдықтары. Химиялық кабинеттегі оқушылардың жұмыс орны. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар: көрнекілік, қарапайымдылық, эксперименттің қауіпсіздігі, сенімділігі және экспериментті түсіну қажеттігі. Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар.Күтілетін нәтиже:

химия кабинетіне қойылатынталаптарды және техника қауыпсыздігін білуі тиіс.

химияны оқыту теориясында демонстрациялық эксперименттерді жүргізе білу тиіс.

Құзыреттілігі:

Химиялық эксперимент жүргізу кезінде теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларықалыптасқан.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуы


ЭК

Шифр дисциплины: MPShE 3223

Название дисциплины: Методика проведения школьного химического эксперимента

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии.

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Целью курса «Методика проведения школьного химического эксперимента» является формирование у студентов основных теоретических понятий химии, обеспечение наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ, возможность развивать логическое мышление учащихся


Краткое содержание основных разделов: Введение/ Роль химического эксперимента в преподавании химии способствующая повышению качества знаний, формированию практических умений, развитию самостоятельности учащихся, усилению политехнической направленности. Химический эксперимент основа изучения химии. Роль эксперимента в познании. Демонстрационные и лабораторные опыты, практические занятия в системе обучения химии. Оборудование химического кабинета в школе. Рабочее место школьника в химическом кабинете. Техника безопасности. Требования к проведению лабораторных опытов и практических занятий. Требование к демонстрационному эксперименту: наглядность, простота, безопасность эксперимента, надежность, необходимость объяснения эксперимента. Приборы и оборудование в химическом эксперименте. Основные требования, предъявляемые к приборам и установкам, применяемых при проведении химического эксперимента.

Ожидаемые результаты:


иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса химии

ЭК

Пәннің шифры: OChTN 3221

Пән атауы: Органикалық химияның теориялық негіздер

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері,

Постреквизиттері: Органикалық молекулалардың функционалды туындылары химиясы

Мақсаты: Органикалық молекулалар мен атомдардың электрондық құрылысы негізінде органикалық қосылыстар қасиеттерін қарастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Изомерия құбылысы. Алифатты органикалық қосылыстардың қасиеттерін А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы тұрғысынан қарастыру. Органикалық синтез өнеркәсібінің қазіргі жетістіктері.Күтілетін нәтиже: - органикалық қосылыстардың сапалық және сандық анализін меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет.

органикалық заттарды зерттеу әдістерін меңгеруге тиіс.Құзыреттілігі:

Органикалық молекулалардың химиялық құрылыс теориясын, изомерия түрлерін, органикалық молекулалардың электронды қасиеттері жайлы теориялық, практикалық білім қалаптасқан.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру
.


ЭК

Шифр дисциплины: TOOCh 3221

Названиедисциплины: Теоретические основы органической химии

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Химия функциональных производных органических молекул

Цель изучения: Изучить теоретические положения электронного строения атомов и органических молекул, поянтия химических связей и электронных эффектов в органических молекулах.

Краткое содержание основных разделов: Классификация органических соединении. Явление изомерии. Основные положения теории химического строения органических соединении А.М.Бутлерова. На основе этой теории рассматривается химические свойства углеводородов. Современные достижения в промышленном органическом синтезе.

Ожидаемые результаты:

знать способы определения качественного и количественного составов органических соединении.

установить строения углеводородов физико-химическими методами.
Компетенции:

-овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;


ЭК ЭК

Пәннің шифры: CKOH 3222/ /

Пән атауы: Органикалық молекулалардың функционалды туындылары химиясы

Пререквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздер Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Органикалық қосылыстардың құрамы мен қасиеттерін барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар,синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын білуді көздейдіі

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көмірсулар циклды қосылыстар. Бензол қатарынң көмірсутектері.Фенолдар және ароматты спирттер.Бензол қатарындағы альдегидтер мен кетондар.Бензол қатарының карбон қышқылдары.Ароматты аминдер.Бензол сақиналары конденсацияланбаған көп ядролы ароматты қосылстар.Бензол сақиналары конденсацияланған ароматты көмірсутектер.Алты мүшелі гетероциклдер.Бірнеше гетероатомы бар гетероциклдер..

Күтілетін нәтиже: құрылыс теориясының стерохимиялық,электронды және квантты мағлұматтар арқылы толықтырылып,негізін түсіндіре білуі тиіс

-химиялық молекуланың құрылысымен (электрондық ,кеңістіктік) және әр түрлі типті реакциялардың өтуінің негізгі заңдылықтарын, органикалық қосылыстардың негізгі класстарының алыну тәсілдерін және олардың қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін оқып-үйрену;

-зертханалық сабақтарда органикалық қосылыстарды синтездеудегі шеберлік пен нақтылыққа, бөл утәсілдерін, тазарту және идентификациялауға үйренеді

Құзыреттілігі:

Циклды органикалық қосылыстардың құрылысы, қасиеттері мен синтезі жөнінде білім мен дағды қалыптасқан.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуы -Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру


Шифр дисциплины: OHCS 3222

Названиедисциплины: Химия функциональных производных органических молекул

/Пререквизиты: Теоретические основы органической химииПостреквизиты: Химическая технология

Цель изучения: ознакомление с основными классами органических соединений карбоциклического, ароматического гетероциклического ряда, а также с основными положениями и современными достижениями в теории органической химии В результате изучения дисциплины студенты научатся развивать знания и умения, навыки синтез органических соединений, их строении и функций.

Краткое содержание основных разделов: Углеводы алициклические соединения.углеводороды ряда бензола, их классификация. Бензол и его алкилзамещенные производные.правила ориентации для реакций электрофильного замещения в бензольном кольце.галогено-,сульфо- и нитропроизводные бензольного ряда. Фенолы и ароматические спирты. Альдегиды ,кетоны и карбоновые кислоты ряда бензола. Ароматические амины. Пятичленные гетероциклические соединения.шестичленные гетероциклические соединения.

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей среды.Компетенции:

овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;
ЭК ЭК

Пәннің шифры: HS 3231

Пән атауы: Химиялық синтез

Пререквизиттері: сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология,

Мақсаты: химиялық қосылыстарды тазалау әдістер мен идентификация әдістерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың синтездеу әдістерін, органикалық реакциялардың механизмдерін оқып үйрену

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Алифатты қатардағы нуклеофилді орынбасу реакциялары. Алкилгалогенидтердегі нуклеофилді орынбасу. Спирттердегі гидроксил топшасының нуклеофилді орынбасуы. Нуклеофилді реагенттермен карбон қышқылдары мен оның туындыларының (ангидридтер, галоген ангидридтер) реакциялары. Этерификация реакциялары. Күрделі эфирлердің гидролизі. Ароматты қосылыстардағы орынбасу реакциялар. Диазоттану және диазоқосылыстар реакциялары. Карбонил топшасына нуклеофилді қосылу реакциялары. Тотығу және тотықсыздану реакциялары. Тотығу реакциялары. Тотықсыздану реакциялары. Бейорганикалық заттарды алу үшін қолданылатын лабораториялық әдістер. Бейорганикалық заттарды алудың типтік әдістері.Күтілетін нәтиже: Органикалық заттардың химиялық айналымында теориялық білімін қолдана білу және реакциялардың жүру механизмдерін түсіндіре білуі тиіс;

синтез әдістері мен органикалық заттардың анализін білу; химиялық эксперименттерді лабораториялық жағдайда жүргізе білуі тиіс.Құзыреттілігі:

химиялық қосылыстарды тазалау мен идентификация әдістерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың синтездеу жолдарын, органикалық реакциялардың механизмдерін меңгерген.

Жаңашылдыққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру
Шифр дисциплины: HS 3231

Названиедисциплины: Химический синтез

Пререквизиты: каличественный анализ

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Основной целью занятий по неорганическому синтезу является привитие самостоятельной работы no получению неорганических веществ в лаборатории, ознакомление с применяемой аппаратурой и контрольно-измерительными приборами. Этот практикум дает возможность более подробно ознакомиться со свойствами химических элементов и их соединений, способствует глубокому усвоению основ неорганической химии и подготавливает студентов к самостоятельной работе.

Краткое содержание основных разделов: Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду. Реакции замещения в ароматических соединениях. Диазотирование и реакции диазосоединений. Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе. Реакции окисления. Реакции восстановления. Лабораторные приемы, используемые при получении неорганических веществ. Типовые методы получения неорганических веществ

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей среды.Компетенции:

владеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;
ЭК ЭК

Пәннің шифры: ҒН 3327

Пән атауы: Физикалық химия

Пререквизиттері : сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Бүгінгі таңдағы химиктердің білімі ауыл шаруашылығының саласында, өндіріс орындарында, қоршаған ортаны қорғау саласында үлкен сұранысқа ие болуына қарай электрохимиялық зерттеу әдістерін меңгеру өте қажет

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Физикалық химия пәні және оның міндеттері. Пәннің басқа пәндермен байланысы және келешек мамандарды дайындауда алатын орны. Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі. Меншікті және эквивалентті электр өткізгіштік. Кондуктометрлік титрлеу. Потенциометрлік титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Инверстік вольтамперметрия. Вольтамперметрия шарттары. Ультромикроэлектродтары бар инверстік вольтамперметрия. БАЗ – дың құрылысы мен шамаларының газ бен ерітінді арасындағы адсорбцияға әсерлері. Траубе-Дюкло ережесі. Беттік активті заттар.Күтілетін нәтиже: Химиялық және электрохимиялық процестердің еркшеліктерін жақсы білу;

Тотығу – тотықсыздану реакцияларын жақсы меңгеріп, реакцияларды сауатты жаза білу;

Қазіргі заманғы кондуктометрлік әдістер мен құрал – жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы потенциометрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы инверстік вольтамперметрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру.

Құзыретілігі:

Химиялық және электрохимиялық процестердің ерекшеліктерін, қазіргі заманғы потенциометрлік, вольтамперметрлік және кондуктометрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды тәжірибеде қолдана біледі.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыШифр дисциплины: ҒН 3327

Название дисциплины: Физическая химия

Пререквизиты: Количественный анализ.

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Освоение теоретических основ общей и неорганической химии, выполнение лабораторных работ по методам получения основных классов неорганических соединений и изучения их химических свойств.

Краткое содержание основных разделов: Изучение основных понятий и законов химии, стехиометрических законов химии, периодического закона Д.И. Менделеева. Знакомство с химическими посудами из тонкого и толстого стекла, механохимическими весами, измерительной посуды, методами расчета концентрации растворов и способами приготовления растворов. Изучение законов термодинамики, химической кинетики.

Ожидаемые результаты:

Уметь различать разницу между химическими и электрохимическими процессами;

Хорошо разбираться и грамотно писать окислительно-восстановительные реакции;

Освоение современных кондуктрометрических методов и приборов;

Освоение современных потенциометрических методов и приборов;;

Компетенции:

владеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;ЭК

Пәннің шифры: КН 3328

Пән атауы: Коллоидтық химия

Пререквизиттері : сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: өзінің алдына мынадай мақсат қояды: табиғаттағы, өндірістегі, тұрмыстағы дисперстік жүйелердің маңыздарымен танысып,олардың заңдылықтарын тереңірек қарастыру. Білімгерлер дисперстік жүйелердің тұрақтылықтары мен оларды бұзу теорияларын толық меңгереді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дисперстік жүйелер туралы ілімнің даму тарихы. Дисперстік жүйелердің табиғатта, өндірісте, тұрмыста таралуы мен мазмұнын қарастыру. Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы мен тұрақтылықты бұзу заңдылықтарын меңгеру.

Күтілетін нәтиже: дисперстік жүйелердің классификациясын, оларды алу және тазалау жолдарын білуі тиіс

дисперстік жүйелердің оптикалық, электрокинетикалық, құрылымдық – механикалық қасиеттерін және оларды зерттеу жолдарын;

қоршаған ортаны қорғау саласында, атмосфералық ауаның ластануының, судың ластануының алдын алу мақсатында, өндіріс және тұрмыс қалдықтарын кәдеге асыруда дисперстік жүйелердің заңдылықтарын пайдалану;

Құзыретілігі:

Дисперстік жүйелердің жіктелуі, алыну және тазарту әдістерін үйренді. Дисперсті жүйелердің электрокинетикалық, оптикалық қасиеттерін, реологиясын және беттік құбылыстарды жете меңгерген.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

ЭК

Шифр дисциплины: КН 3328

Названиедисциплины: Коллоидная химия

Пререквизиты: Количественный анализ

Постреквизиты: Химическая технология

Цель изучения: Изучения особенности веществ в дисперсном состоянии.

функциональных производных органических молекул.Краткое содержание основных разделов: Характеристика дисперсного состояния. Способы получения и очистки дисперсных систем. Электрокинетические свойства дисперсных систем. Оптические свойства дисперсных систем. Поверхностные явления в дисперсных системах. Реология дисперсных систем.

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей средыКомпетенции:

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в учебных и нуачных целях.
ЭК ЭК
Пәннің шифры: ZK 3329

Пән атауы: Зат құрылысы

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: Физикалық химия.

Мақсаты: заттардың құрамдас бөліктері мен қасиеттерін, барлық ұғымдары мен заңдылықтарын білумен қатар, молекуланы зерттеудің әдістері мен техникасын оқып үйрену. Студенттерде заттың элементар бөлшектері, атом ядросы, атомдар және атом иондары жайлы ұғымдарды қалыптастыру, олардың құрылымы мен негізгі қасиеттерін сипаттай білуге үйрету. Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Зат құрылысы пәні міндеттері және оның басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысты. Зат құрылысы пәннің даму кезеңдері. Молекулалар геометриясы. Молекулалардың электрлік қасиеттері. Молекулалардың магниттік шағы мен магнитке ыңғайлық. Молекулалардың орташа энергетикалық қасиеттері. Молекуланың электрондық тербеліс-айналу күйі. Молекулалардың электрондық күйі. Молекулалардың тербеліс күйі. Молекулалардың айнымалы күйі. Молекулалардың айналу, тербеліс және электрондық спектрлері. Молекула аралық әсерлеу. Молекуланың кеңістіктегі құрылысы. Молекулалық орбитальдар әдісі. Байланыстардың реті мен энергиясы. Молекулалардың электрондық конфигурациясы. Симметриялық топтар теориясының негізері.

Күтілетін нәтиже: - Заттың құрылысы теориясының негізгі фундаменті молекула құрылысының мәселелері, молекулалардың ұғымдары мен заңдылықтары және қасиеттері негізін жете түсіндіре білу тиіс.

Құзыретілігі:

Зат құрылысы теориясының негізгі фундаменті ретінде молекуланың геометриясы, симметриясы, электрлік және магниттік қасиеттері негізін, молекулалардың электрондық спектрлерін жете меңгерген.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;
Шифр дисциплины: SV 3329

Названиедисциплины: Строение вещества

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Физическая химия

Цель изучения: изучение формирования основ знаний студентов о строении и свойствах веществ, как элементарные частицы, атомные ядра, атомы и ионы.

В результате изучения дисциплины студенты научатся развивать знания о строении молекул и умения выполнения лабораторных работ, приобретут умения работы со школьным оборудованием.Краткое содержание основных разделов: Геометрия молекул, электрические свойства молекул, магнитные свойства молекул, средние энергетические свойства молекул, электронно-колебательно-вращательное состояние молекулы, электронное состояние молекулы, колебательные состояния молекулы, вращательные состояния молекулы, вращательные, колебательные и электронные спектры молекул.

Ожидаемые результаты:

Классификация и номенклатура органических веществ, их представители в природе и в повседневной жизни, основные свойства, биологическая значимость и пути получения органических веществ.

Знание формул и уровнение реакции, описывающие качественные и

Компетенции:

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в.

учебных и нуачных целяхТК 3.1

Пәннің шифры: TSP 2232

Пән атауы: Табиғи және синтетикалық полимерлер

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты: Полимерлі заттардың құрамы мен қасиеттерін, барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар, синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын үйрену. Полимерлерді өңдеп затқа айналдыру, полимерді материалдардың сипаттамасын түсіндіру..

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Полимерлер және полимерлі материалдар. Биополимерлер. Табиғи полимерлер. Жасанды полимерлер. Полимерлерді өңдеп затқа айналдыру.Күтілетін нәтиже: - табиғи және жасанды полимерлер, жоғары молекулалы қосылыстар химиясын оқу процесінде макромолекуланың геометриялық формасын, құрылысын, оларды синтездеу процестерінің негізгі заңдылықтарын, алыну тәсілдерін және олардың қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін білу тиіс.

Құзыретілігі:

-Білім алушылардың табиғи және синтетикалық полимерлер оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы;

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуы

КВ 3.1

Шифр дисциплины: PSP 2232

Название дисциплины: Природные и синтетические полимеры

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: Ознакомить студентов с новыми направлениями науки о полимерах и возникшие в связи с этим аспекты их практического применения, а также с их огромными значением в народном хозяйстве.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Полимеры и полимерные материалы. Биополимеры. Природные полимеры. Синтетические полимеры. Переработка полимеров.

Ожидаемые результаты:

Знать происхождение полимеров и их особенности, способы получения и применение, физические и физико-химические методы анализа, основные закономерности протекания химических реакций, свойства полимеров и их соединений.Компетенции:

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в учебных и нуачных целях.ТК 3.1

Пәннің шифры: PENBP 2232

Пән атауы: P-элементтер негізіндегі бейорганикалық полимерлер

Пререквизиттері : периодтық жүйедегі элементтер химиясы

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты: р-элементтер негізіндегі неорганикалық полимерлердің құрамы мен қасиеттерін, барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар, синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын үйрену. Неорганикалық полимерлерді өңдеп затқа айналдыру, полимерді материалдардың сипаттамасын түсіндіру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

р-элементтер негізіндегі неорганикалық полимерлер және полимерлі материалдар. Биополимерлер. Табиғи полимерлер. Жасанды полимерлер. р-элементтер негізіндегі неорганикалық полимерлерді өңдеп затқа айналдыруКүтілетін нәтиже: р-элементтер негізіндегі неорганикалық полимерлердің геометриялық формасын, құрылысын, оларды синтездеу процестерінің негізгі заңдылықтарын, алыну тәсілдерін және олардың қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін білу тиіс.

Құзыретілігі:

-Білім алушылардың Р-элементтер негізіндегі бейорганикалық полимерлерді оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы;

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыКВ 3.1

Шифр дисциплины: NPOE 2232

Название дисциплины: Неорганическая полимеры на основе р-элементов Пререквизиты: Химия элементов периодической системы

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: Ознакомить студентов с новыми направлениями науки о неорганических полимерах на основе р-элементов и возникшие в связи с этим аспекты их практического применения, а также с их огромными значением в народном хозяйстве.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Неорганические полимеры на основе р-элементов и полимерные материалы. Биополимеры. Природные полимеры. Синтетические полимеры. Переработка неорганических полимеров на основе р-элементов.

Ожидаемые результаты В результате изучения дисциплины студент:

узнает: происхождение полимеров на основе р- элементов и их особенности, способы получения и применение, физические и физико-химические методы анализа, основные закономерности протекания химических реакций, свойства полимеров и их соединений.

Компетенции: ознакомились с новыми направлениями науки о неорганических полимерах на основе р-элементов и возникшие в связи с этим аспекты их практического применения, а также с их огромными значением в народном хозяйстве.


ТК 2.3

Пәннің шифры: МKDJ3317

Пән атауы: Мектепте КАҒ дайындау және жүргізу әдістері

Пререквизиттері: сапалық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты:

Эксперимент жүргізу кезінде оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларын қалыптастыруды оқып үйретуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі жағдайда оқу тәрбие жұмысын жетілдіру химияны оқыту кезіндегі білім сапасын жоғарлатуға, практикалық біліктілікті қалыптастыруға оқушылардың өз бетінше жұмысын дамытуға, политехникалық бағдарды күшейтуге әсер ететін химиялық эксперименттің ролі. Химиялық эксперимент химияны оқытудың ролі. Эксперименттің танымдық ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі демонстрациялық және зертханалық тәжірибелер, практикалық сабақтар. Мектеп химия кабинетінің құрал жабдықтары. Химиялық кабинеттегі оқушылардың жұмыс орны. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар: көрнекілік, қарапайымдылық, эксперименттің қауіпсіздігі, сенімділігі және экспериментті түсіну қажеттігі. Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар.Күтілетін нәтиже:

- химия кабинетіне қойылатынталаптарды жәнетехника қауыпсыздігін білуі тиіс.

-химияны оқыту теориясында демонстрациялық эксперименттерді жүргізе білу тиіс. -Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

;


ТК 2.3

Пәннің шифры: STUIJ3317

Пән атауы: Сабақтан тыс ұйымдастру жұмыстары /

Пререквизиттері: сапалық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Химия лабораториясындағы приборлар мен құрал жабдықтардың құрылысын, жинау ретін, пайдалана білуді оқып үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Лабораториялық жұмыстар техникасы. Химиялық лабораторияда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы. Лабораториялық журнал. Шыныдан жасалған химиялық ыдыстар. Өлшеуіш лабораториялық ыдыстар. Кейбір химиялық аспаптардың құрамы мен қолданылуы Лабораториялық қыздырғыш аспаптар. Газдарды жинау және сақтауға арналған аспаптар мен құрылғылыр. Газды зерттеу үшін жинау тәсілдері. Тығындар. Таразы және таразымен өлшеу. Сүзу. Қайтакристалдану. Сұйықтарды тазалау-айдау.

Күтілетін нәтиже:

Сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырып өткізу дағдысы қалыптасқан.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

КВ 2.3

Шифр дисциплины: MPPM3317

Название дисциплины: Методы подготовки и проведения МАН

Пререквизиты: каличественный анализ

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Целью курса «Методика проведения школьного химического эксперимента» является формирование у студентов основных теоретических понятий химии, обеспечение наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ, возможность развивать логи ческое мышление учащихся

Краткое содержание основных разделов: Введение/ Роль химического эксперимента в преподавании химии способствующая повышению качества знаний, формированию практических умений, развитию самостоятельности учащихся, усилению политехнической направленности. Химический эксперимент основа изучения химии. Роль эксперимента в познании. Демонстрационные и лабораторные опыты, практические занятия в системе обучения химии. Оборудование химического кабинета в школе. Рабочее место школьника в химическом кабинете. Техника безопасности. Требования к проведению лабораторных опытов и практических занятий. Требование к демонстрационному эксперименту: наглядность, простота, безопасность эксперимента, надежность, необходимость объяснения эксперимента. Приборы и оборудование в химическом эксперименте. Основные требования, предъявляемые к приборам и установкам, применяемых при проведении химического эксперимента

Ожидаемые результаты:

- иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

- уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.
КВ 2.3

Шифр дисциплины: OBM 3317

Название дисциплины: Организация внешкольных мероприятии

Пререквизиты: каличественный анализ

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: : владеть современной технологией и методикой использования приборов и оборудования в химической лаборатории. В результате изучения дисциплины студенты научатся развивать знания и умения выполнения лабораторных работ, приобретут умения работы со школьным оборудованием. .

Краткое содержание основных разделов: Техника лабораторных работ, обязательные требования к технике безопасности при работе студентов в химической лаборатории, лабораторный журнал, химическая посуда из стекла, мерная лабораторная посуда, устройства и применение некоторых химических приборов, лабораторные нагревательные приборы, приборы и приспособления для сбора и хранения газов, порядок сборки и заполнения газометра, пробки, весы и взвешивание, фильтрование, перекристаллизация, очистка жидкостей перегонка.

Ожидаемые результаты: Классификация и номенклатура органических веществ, их представители в природе и в повседневной жизни, основные свойства, биологическая значимость и пути получения органических веществ.


  • Знание формул и уровнение реакции, описывающие качественные и количественные свойтва органических веществ.В результате изучения дисциплины студенты научатся развивать знания и умения выполнения лабораторных работ, приобретут умения работы со школьным оборудованием.

Краткое содержание основных разделов: Техника лабораторных работ, обязательные требования к технике безопасности при работе студентов в химической лаборатории, лабораторный журнал, химическая посуда из стекла, мерная лабораторная посуда, устройства и применение некоторых химических приборов, лабораторные нагревательные приборы, приборы и приспособления для сбора и хранения газов, порядок сборки и заполнения газометра, пробки, весы и взвешивание, фильтрование, перекристаллизация, очистка жидкостей перегонка.

Ожидаемые результаты:

- иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

- уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.


ТК 2.4

Пәннің шифры: KBMZh 3220

Пән атауы: Кәсіби бағытталған мәтінмен жұмыс

Пререквизиттері: периодтық жүйедегі элементтер химиясы.

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты:

химияның негізгі стехиометриялық заңдарын; комплексті қосылыстардың атауларын, химиялық терминдерді аудара алу қабілетін арттырыу.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Оқу бағдарлама бойынша «кәсіби бағытталған шет тілі» курсы «Химия» бөлімінің 3-ші курс студенттеріне арналған. «Кәсіби бағытталған шет тілі» курсы «Биология» мамандығы бойынша пәндерінің кіріспе курсы болып саналады. Тірі табиғат құрылымының жаратылу деңгейі біркелкі қалыппен баспалдақты бейімделу арқылы құрылатын қатармен сипатталатынын оқытады. Тірі табиғат - көптеген алғашқы заттардан тұратын күрделі жаралымды өкімбилікті (иерархия) жүйе екенін туралы мәлімет береді.Күтілетін нәтиже: Сыртқы орта жағдайында, бір-бірімен әрекеттесу кезінде ағзалардың және жасуша, ұлпа қызметімен құрылысында байланыстарды анықтауға үйрету.

Ағымдық бақылау үлгерімі, қорытынды бақылау

Құзыреті:

Химияның негізгі түсініктері мен заңдарын мәтінді ағылшын тіліне аудара алу, негізгі идеясын толық түсінуге дағдыланған, мәтіннің көлемін ұлғайту және қысқарта білу, жеке көзқарасын, өзіндік тұжырымын жеткізуге қабілетті.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;
КВ 2.4

Шифр дисциплины: RPOT 3220

Название дисциплины: Работа с профессионально-ориентированным текстом

Пререквизиты: химия элементов периодической системы

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: : углубить знания английского (немецкого) разговорного языка, умения перевода текстов по специальностям. Способствовать овладению иностранным языком как средством общения с учетом растущей тенденции к многоязычию, а также в связи с расширением международных контактов.

Краткое содержание основных разделов: Изучающее чтение текстов по специальности. Формирование и совершенствование навыков диалогической и монологической речи по заданной теме, развитие навыков устной речи.

Ожидаемые результаты: Знания, полученные по дисциплине, обеспечат способствуют осуществлению устной и письменной коммуникативной деятельности на иностранном языке (написание эссе, доклада, электронного письма, участие в речевом высказывании и т.д.), изложение своей мысли на иностранном языке.

Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса

Предметные компентенции: владеть теоретическими знаниями в области химии

Специальные компентенции: владеть системой предметных знаний и умении применяемых в профессиональной деятельности


ТК 2.4

Пәннің шифры: GZhZhA 3220

Пән атауы: Ғылыми жұмыстарды жазу әдістемесі/

Пререквизиттері: сапалық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты:

Ғылыми жұмыстарды жүргізу кезінде оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларын қалыптастыруды оқып үйретуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі жағдайда оқу тәрбие жұмысын жетілдіру химияны оқыту кезіндегі білім сапасын жоғарлатуға, практикалық біліктілікті қалыптастыруға оқушылардың өз бетінше жұмысын дамытуға, политехникалық бағдарды күшейтуге әсер ететін химиялық эксперименттің ролі. Химиялық эксперимент химияны оқытудың ролі. Эксперименттің танымдық ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі демонстрациялық және зертханалық тәжірибелер, практикалық сабақтар. Мектеп химия кабинетінің құрал жабдықтары. Химиялық кабинеттегі оқушылардың жұмыс орны. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар: көрнекілік, қарапайымдылық, эксперименттің қауіпсіздігі, сенімділігі және экспериментті түсіну қажеттігі. Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар.Күтілетін нәтиже:

Химия саласында оқу және ғылыми жұмыстарды жазу қағидаларын игеріп, қолдана біледі. .

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

КВ 2.4

Шифр дисциплины: MNNR 3220

Название дисциплины: Методика написания научных работ

Пререквизиты: каличественный анализ

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Целью курса «Методика проведения школьного химического эксперимента» является формирование у студентов основных теоретических понятий химии, обеспечение наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ, возможность развивать логи ческое мышление учащихся

Краткое содержание основных разделов: Введение/ Роль химического эксперимента в преподавании химии способствующая повышению качества знаний, формированию практических умений, развитию самостоятельности учащихся, усилению политехнической направленности. Химический эксперимент основа изучения химии. Роль эксперимента в познании. Демонстрационные и лабораторные опыты, практические занятия в системе обучения химии. Оборудование химического кабинета в школе. Рабочее место школьника в химическом кабинете. Техника безопасности. Требования к проведению лабораторных опытов и практических занятий. Требование к демонстрационному эксперименту: наглядность, простота, безопасность эксперимента, надежность, необходимость объяснения эксперимента. Приборы и оборудование в химическом эксперименте.

Ожидаемые результаты:

- иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

- уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.

ЭК

Пәннің шифры: SEChA 4335

Пән атауы: Химия есептерді шығару әдістемесі

Пререквизиттері: зат құрлысы

Постреквизиттері: Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Мақсаты: Есеп шығару әдістемесі периодтық жүйедегі элементтердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алу жолдарын және табиғатта таралуын оқып үйретіп, анықтау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары.Күтілетін нәтиже: - есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды білуі тиіс;

Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай білу тиіс.Құзыреттілігі:

Есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын, есептер шығару әдістерін жетік меңгеріп қолдана біледі.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

ЭК

Шифр дисциплины: RRZ 4335

Названиедисциплины: Методика решение задач по химии

Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Химия ВМС

Цель изучения: Решение задач на изучение основных законов химии, периодический закон и периодическую систему Д.И.Менделеева, а также теорию электролитической диссоциации, гидролиз, окислительно-восстановительные реакции и т.д.

Краткое содержание основных разделов: Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Энергетика и направленность химических процессов. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Электродные процессы

Ожидаемые результаты:

формировать все основные стехиометрические законы химии.

- применять их при решении расчетных задач на вычисление молекулярной формулы вещества.

- перевод молей вещества к массе в граммах или к числу атомов, ионов, молекул.

- рассчитывать выход продукта по химическим уравнениям и т.дЭК

Пәннің шифры: ZhMKH 4333

Пән атауы:

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы (ЖМҚХ)Пререквизиттері: химиялық синтез

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты: Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы теориясының негізгі фундаменті полимерлердің құрылыстарын, оларды алу процестерінің, химиялық түрлендірудің негізін жете түсіну. Полимерлер жайлы ұғымдарды қалыптастыру, олардың құрылымы мен негізгі қасиеттерін мен полимерлерді синтездеу процесінің ерекшеліктерін оқып үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы пәні. Полимерлердің химиялық құрылысы және қасиеттері. Полимерлер синтезі. Полимерлерді химиялық түрлендірулері. Поликонденсация. Иондық полимерлену. Полимерлердің структурасы және қасиеттері. Полимерлердің ертіндісі. Полимерлерді өңдеп затқа айналдыру Полимерлі материалдардың сипаттамасы және оларды синтездеу шикізаттары.

Күтілетін нәтиже- жоғары молекулалы қосылыстардың құрамы мен қасиеттерін, барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар, синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын білу тиіс.

-полимерлерді өңдеп затқа айналдыру, полимерді материалдардың сипаттамасын білуі және түсіндіруі тиіс.Құзыретілігі:

Жоғары молекулалы қосылыстарды алу әдістерін, олардың құрылымы, негізгі қасиеттерін, физикалық және физико-химиялық талдау әдістері туралы білімдерді игерген және тәжірибеде қолдануға қабілетті..

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

ЭК

Шифр дисциплины: HVMS 4333

Названиедисциплины:

Химия высоко молекулярных соединенийПререквизиты:Химическая синтез

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе
Цель изучения: В связи с востребованностью в сфере сельского хозяйства, промышленности и в охране окружающей среды специалистов-химиков возникла острая необходимость в изучении ими электрохимических методов исследования.

Краткое содержание основных разделов: Химическое строение и свойства полимеров молекул полимеров, синтез полимеров, ионная полимеризация, поликонденсация, химические превращения полимеров, структура и свойства полимеров, растворы полимеров, переработка полимеров изделии, характеристика полимерных

Ожидаемые результаты:

- Знать происхождение полимеров и их особенности, способы получения и применение, физические и физико-химические методы анализа, основные закономерности протекания химических реакций, свойства полимеров и их соединений.

ЭК

Пәннің шифры: HТ 4334

Пән атауы: Химиялық технология

Пререквизиттері : физикалық химия

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты: Жоғарғы оқу орындарында химиялық технологияны оқыту, мектеп курсындағы химиялық технологияның сұрақтарын қазіргі ғылым мен өнеркәсіптің жағдайына сәйкес жоғарғы дәрежелі химия оқытушыларын дайындауды қамтамасыз етуі керек. Химиялық технология курсы студенттердің химияны халық шаруашылығында қолданудың негізгі аймақтарымен және химиялық өндірістің өнімдерін қолданумен таныстырады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Химиялық өндіріс үш сатыдан тұрады: шикізатты дайындау, химиялық реакциялар және өнімді бөліп алудан тұрады. Сондықтан жалпы сұрақтарға шикізаттық және энергетикалық мәселелер: шикізатты таңдау мен энергияны іріктеу және өндірістік процесте оларды комплексті қолдану, химиялық өнеркәсіпте судың маңызы және оны пайдалану жатады. Табиғатты қорғау және өнеркәсіптік қалдықтарды тазалау туралы жинақтаған мәліметтерді дәрісте келтіру керек.

Күтілетін нәтиже: - жоғары молекулалы қосылыстардың құрамы мен қасиеттерін, барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар, синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын білу тиіс.

-полимерлерді өңдеп затқа айналдыру, полимерді материалдардың сипаттамасын білуі және түсіндіруі тиісҚұзыретілігі:

Химиялық технологияның негізгі бағыты мен заңдылықтарын, химиялық заттардың өндіріс технологиясын, өндірістік қондырғылардың құрылымы мен жұмыс істеу технологиясын меңгерген.-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеруЭК

Шифр дисциплины: HТ 4334

Название дисциплины: Химическая технология

Пререквизиты: : физическая химия

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: В связи с востребованностью в сфере сельского хозяйства, промышленности и в охране окружающей среды специалистов-химиков возникла острая необходимость в изучении ими электрохимических методов исследования.

Краткое содержание основных разделов: Химическое строение и свойства полимеров молекул полимеров, синтез полимеров, ионная полимеризация, поликонденсация, химические превращения полимеров, структура и свойства полимеров, растворы полимеров, переработка полимеров изделии, характеристика полимерных

Ожидаемые результаты:

Знать происхождение полимеров и их особенности, способы получения и применение, физические и физико-химические методы анализа, основные закономерности протекания химических реакций, свойства полимеров и их соединений.Компетенции:

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в учебных и нуачных целях.

ТК 2.5

Пәннің шифры: HEXA 4225/

Пән атауы: Химиядан есепшығарудың эксперименттік әдістері

Пререквизиттері: химиядан есептер шығару әдістемесі

Постреквизиттері: білімді ғылыми іс тәжірибеде қолдану

Мақсаты:

Есеп шығару әдістемесі периодтық жүйедегі элементтердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алу жолдарын және табиғатта таралуын оқып үйретіп, анықтау.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарыКүтілетін нәтиже:

есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды біледі;

Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай біледі

Құзыретілігі:

Есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды, химиядан есептер шығару әдістерін жеттік меңгерген.-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

КВ 2.5

Шифр дисциплины: MXRZ 4225

Название дисциплины: /Методы экспериментального решения задач по химии

Пререквизиты: Методика решения химических задач

Постреквизиты: применение знании в научно-исследователькой работе

Цель изучения: Решение задач на изучение основных законов химии, периодический закон и периодическую систему Д.И.Менделеева, а также теорию электролитической диссоциации, гидролиз, окислительно-восстановительные реакции и т.д

Краткое содержание основных разделов: Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Энергетика и направленность химических процессов. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Электродные процессы.

Ожидаемые результаты: должны знать и формировать все основные стехиометрические законы химии и приобретут умения и навыки применять их при решении расчетных задач на вычисление молекулярной формулы вещества


ТК 2.5

Пәннің шифры: HKZhZhTU4225

Пән атауы Химиялық құрал жабдықпенн жұмыс тәсілін үйрету

Пререквизиттері: химиялық синтез

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты:

Эксперимент жүргізу кезінде оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларын қалыптастыруды оқып үйретуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі жағдайда оқу тәрбие жұмысын жетілдіру химияны оқыту кезіндегі білім сапасын жоғарлатуға, практикалық біліктілікті қалыптастыруға оқушылардың өз бетінше жұмысын дамытуға, политехникалық бағдарды күшейтуге әсер ететін химиялық эксперименттің ролі. Химиялық эксперимент химияны оқытудың ролі. Эксперименттің танымдық ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі демонстрациялық және зертханалық тәжірибелер, практикалық сабақтар. Мектеп химия кабинетінің құрал жабдықтары. Химиялық кабинеттегі оқушылардың жұмыс орны. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар: көрнекілік, қарапайымдылық, эксперименттің қауіпсіздігі, сенімділігі және экспериментті түсіну қажеттігі. Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар.Күтілетін нәтиже:

- химия кабинетіне қойылатынталаптарды жәнетехника қауыпсыздігін білуі тиіс.

-химияны оқыту теориясында демонстрациялық эксперименттерді жүргізе білу тиіс.


КВ 3.1

Шифр дисциплины: MPPM3302

Название дисциплины: Методы подготовки и проведения МАН

Пререквизиты: химический синтез

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Целью курса «Методика проведения школьного химического эксперимента» является формирование у студентов основных теоретических понятий химии, обеспечение наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ, возможность развивать логи ческое мышление учащихся

Краткое содержание основных разделов: Введение/ Роль химического эксперимента в преподавании химии способствующая повышению качества знаний, формированию практических умений, развитию самостоятельности учащихся, усилению политехнической направленности. Химический эксперимент основа изучения химии. Роль эксперимента в познании. Демонстрационные и лабораторные опыты, практические занятия в системе обучения химии. Оборудование химического кабинета в школе. Рабочее место школьника в химическом кабинете. Техника безопасности. Требования к проведению лабораторных опытов и практических занятий. Требование к демонстрационному эксперименту: наглядность, простота, безопасность эксперимента, надежность, необходимость объяснения эксперимента. Приборы и оборудование в химическом эксперименте. Основные требования, предъявляемые к приборам и установкам, применяемых при проведении химического эксперимента

Ожидаемые результаты:

- иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

- уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.

ТК 2.5

Пәннің шифры: OMRHO4225

Пән атауы: Обучение методам работы с химическим оборудованием

Пререквизиттері: химиялық синтез

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты:

Эксперимент жүргізу кезінде оқушылардың теориялық білімдерін практикада қолдану, дағдыларын қалыптастыруды оқып үйретуПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазіргі жағдайда оқу тәрбие жұмысын жетілдіру химияны оқыту кезіндегі білім сапасын жоғарлатуға, практикалық біліктілікті қалыптастыруға оқушылардың өз бетінше жұмысын дамытуға, политехникалық бағдарды күшейтуге әсер ететін химиялық эксперименттің ролі. Химиялық эксперимент химияны оқытудың ролі. Эксперименттің танымдық ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі демонстрациялық және зертханалық тәжірибелер, практикалық сабақтар. Мектеп химия кабинетінің құрал жабдықтары. Химиялық кабинеттегі оқушылардың жұмыс орны. Қауіпсіздік техникасы. Зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізуге қойылатын талаптар. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар: көрнекілік, қарапайымдылық, эксперименттің қауіпсіздігі, сенімділігі және экспериментті түсіну қажеттігі. Химиялық эксперимент жүргізу кезіндегі қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар.Күтілетін нәтиже:

- химия кабинетіне қойылатынталаптарды жәнетехника қауыпсыздігін білуі тиіс.

-химияны оқыту теориясында демонстрациялық эксперименттерді жүргізе білу тиіс.


КВ 3.1

Шифр дисциплины: MPPM3302

Название дисциплины: Методы подготовки и проведения МАН

Пререквизиты: химический синтез

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Целью курса «Методика проведения школьного химического эксперимента» является формирование у студентов основных теоретических понятий химии, обеспечение наглядного восприятия химических явлений и конкретных веществ, возможность развивать логи ческое мышление учащихся

Краткое содержание основных разделов: Введение/ Роль химического эксперимента в преподавании химии способствующая повышению качества знаний, формированию практических умений, развитию самостоятельности учащихся, усилению политехнической направленности. Химический эксперимент основа изучения химии. Роль эксперимента в познании. Демонстрационные и лабораторные опыты, практические занятия в системе обучения химии. Оборудование химического кабинета в школе. Рабочее место школьника в химическом кабинете. Техника безопасности. Требования к проведению лабораторных опытов и практических занятий. Требование к демонстрационному эксперименту: наглядность, простота, безопасность эксперимента, надежность, необходимость объяснения эксперимента. Приборы и оборудование в химическом эксперименте. Основные требования, предъявляемые к приборам и установкам, применяемых при проведении химического эксперимента

Ожидаемые результаты:

- иметь теоретические и практические навыки при ведении занятии в школе

- уметь составлять поуроченные планы для уроков химии в школе.

ТК 2.6

Пәннің шифры: SKEH 4230

Пән атауы: Сирек кездесетін элементтер химиясы

Пререквизиттері: периодтық жүйедегі элементтер химиясы.

Постреквизиттері: физикалық химия

Мақсаты:

химияның негізгі стехиометриялық заңдарын; комплексті қосылыстардың атауларын, лигандтің түрлерін, комплекс түзушілердің жіктелуін, және комплексті қосылыстардың тұрақтылығын оқып үйрену.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Периодтық жүйедегі негізгі топша элементтері.

VI топтың негізгі топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. V топтың негізгі топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. III топтың негізгі топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. IV топтың қосымша топша элементтері.

V топтың қосымша топша элементтері. VI топтың қосымша топша элементтері. VII топтың қосымша топша элементтеріКүтілетін нәтиже: сирек кездесетін элементтерді топ бойынша анықтай;

су ерітіндісіндегі комплексті қосылыстардың электролиттік диссоциациясын білуі тиісҚұзыреті:

Периодтық жүйедегі сирек кездесетін элементтерінің жалпы сипаттамасын, химиялық қасиеттерін, табиғатта таралуын, комплексті қосылыстардың атауларын, лигандтің түрлерін, комплекс түзушілердің жіктелуін және комплексті қосылыстардың тұрақтылығын меңгерген.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;КВ 2.6

Шифр дисциплины: HRE 4230

Название дисциплины: Химия редких элементов

Пререквизиты: химия элементов периодической системы

Постреквизиты: физическая химия

Цель изучения: Целью курса является изучение физических и химических свойств редких элементов; их распространенность в природе; получение и применение редких элементов в промышленности.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Элементы главных подгрупп в периодической системе. Элементы главной подгруппы VI группы. Элементы главной подгруппы V группы. Элементы главной подгруппы IV группы. Элементы главной подгруппы III группы. Элементы побочных подгрупп в периодической системе. Элементы побочной подгруппы III группы. Элементы побочной подгруппы IV группы. Элементы побочной подгруппы V группы. Элементы побочной подгруппы VI группы. Элементы побочной подгруппы VII группы

Ожидаемые результаты: научатся основываясь на электронном строении атома элемента уметь дать общую характеристику группы, подгруппы, основные химические свойства элемента и его соединений

Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса

Предметные компентенции: владеть теоретическими знаниями в области химии

Специальные компентенции: владеть системой предметных знаний и умении применяемых в профессиональной деятельности


ТК 2.6

Пәннің шифры: KKH 4230

Пән атауы: Комплексті қосылыстар химиясы

Пререквизиттері: периодтық жүйедегі элементтер химиясы.

Постреквизиттері: : физикалық химия

Мақсаты:

химияның негізгі стехиометриялық заңдарын; комплексті қосылыстардың атауларын, лигандтің түрлерін, комплекс түзушілердің жіктелуін, және комплексті қосылыстардың тұрақтылығын оқып үйрену.Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе. Комплексті қосылыстардың құрылымы. Комплекс түзушілер және лигандалар. Комплекс түзушілердің жіктелуі. Комплексті қосылыстардың тұрақтылығыКүтілетін нәтиже:

Комплексті қосылыстардың құрылымы мен номенклатурасын және классификациясын білуі тиіс;

Су ерітіндісіндегі комплексті қосылыстардың электролиттік диссоциациясын білуі тиіс

Құзыреті:

Периодтық жүйедегі сирек кездесетін элементтерінің жалпы сипаттамасын, химиялық қасиеттерін, табиғатта таралуын, комплексті қосылыстардың атауларын, лигандтің түрлерін, комплекс түзушілердің жіктелуін және комплексті қосылыстардың тұрақтылығын меңгерген.КВ 2.6

Шифр дисциплины: HKS 4230

Название дисциплины: Химия комплексных соединений

Пререквизиты: химия элементов периодической системы

Постреквизиты: физическая химия

Цель изучения: изучение основных стехиометрических законов химии, названия комплексных соединений, виды лигандов, классификацию комплексообразователей, а также устойчивость комплексных соединений.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Строение комплексных соединений. Комплексообразователь и лиганды. Классификация комплексообразователей. Устойчивость комплексных соединений

Ожидаемые результаты: самостоятельно составлять комплексные соединения, разбирать структуру и правильно писать электролитическую диссоциацию комплексных соединений

Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса

Предметные компентенции: владеть теоретическими знаниями в области химии

Специальные компентенции: владеть системой предметных знаний и умении применяемых в профессиональной деятельности


КВ 3.2
Пәннің шифры: HOZT 4336

Пән атауы: Химияны оқытудағы жаңа технологиялар

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негігіздері .

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Химия лабораториясындағы приборлар мен құрал жабдықтардың құрылысын, жинау ретін, пайдалана білуді оқып үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Лабораториялық жұмыстар техникасы. Химиялық лабораторияда жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы. Лабораториялық журнал. Шыныдан жасалған химиялық ыдыстар. Өлшеуіш лабораториялық ыдыстар. Кейбір химиялық аспаптардың құрамы мен қолданылуы Лабораториялық қыздырғыш аспаптар. Газдарды жинау және сақтауға арналған аспаптар мен құрылғылыр. Газды зерттеу үшін жинау тәсілдері. Тығындар. Таразы және таразымен өлшеу. Сүзу. Қайтакристалдану. Сұйықтарды тазалау-айдау.

Күтілетін нәтиже:

лабораториялық жұмыстар үшін реактивтер дайындау, бейорганикалық қосылыстардың номенклатурасының ережесі мен керекті анықтамалық материалдарды білу тиіс.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;КВ 3.2

Шифр дисциплины:STOH4336

Название дисциплины: Современные технологии в обучении химии

Пререквизиты :теоретические основы неорганическая химия

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: владение современной технологией и методикой использования приборов и оборудования в химической лаборатории.

Краткое содержание основных разделов Техника лабораторных работ, обязательные требования к технике безопасности при работе студентов в химической лаборатории, лабораторный журнал, химическая посуда из стекла, мерная лабораторная посуда, устройства и применение некоторых химических приборов, лабораторные нагревательные приборы, приборы и приспособления для сбора и хранения газов, порядок сборки и заполнения газометра, пробки, весы и взвешивание, фильтрование, перекристаллизация, очистка жидкостей перегонка.

  • Ожидаемые результаты: Классификация и номенклатура органических веществ, их представители в природе и в повседневной жизни, основные свойства, биологическая значимость и пути получения органических веществ.

  • Знание формул и уровнение реакции, описывающие качественные и количественные свойтва органических веществ.


ТК 3.2

Пәннің шифры: СhKMXOA4336

Пән атауы:Шағын комплектілі мектептерде химияны оқыту әдістемесі

Пререквизиттері: периодтық жүйесінің элементтер химиясы

Постреквизиттері: физикалық химия

Мақсаты:

Химиялық кинетиканың теориялық және практикалық негіздерін меңгеруПәнге берілген қысқаша сипаттама:

Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Орта және шынайы жылдамдық. Химиялық реакциялар жылдамдығының графикалық бейнеленуі. Молекулалық және реттілік бойынша химиялық реакциялар классификациясы. Бірінші реттегі реакциялар теңдеуі. Катализдің пайда болуы. Катализаторлар. Химиялық реакциялар жылдамдығына табиғи зат алмасудың, температураның, концентрацияның әсеріКүтілетін нәтиже:

Химиялық және электрохимиялық процесстер арасындағы айырмашылықты білу.

Тотығу – тотықсыздану реакцияларын жақсы меңгеру және сауатты жазып үйрену;

Қазіргі заманғы кондуктрометриялық әдістер және құралдарды меңгеру;

Қазіргі заманғы потенцияметриялық әдістер мен құралдарды меңгеру;

Қазіргі вольтамперметриялық әдістер мен құралдарды меңгеруҚұзыретілігі:

Химиялық эксперимент түрлерін, химияны оқытудың негізгі бағыттарын меңгерген. Химияны оқыту барысында демонстрациялық эксперименттерді жүргізуге қабілетті. Химиядан күнтізбелік және сабақ жоспарларын жасай алады.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;КВ 3.2

Шифр дисциплины: MPChMCH4336

Название дисциплины: Методика преподавания химии в малокомплектной школе

Пререквизиты: химия элементов периодической системы

Постреквизиты: физическая химия

Цель изучения: Освоение теоретических и практических основ химической кинетики.

Краткое содержание основных разделов: Скорость химической реакции. Средняя и истинная скорость. Графическое отображение скорости химических реакций. Классификация химических реакций по молекулярности и порядку. Уравнения реакций первого порядка, второго порядка. Явление катализа. Катализаторы. Энергия активации. Влияние природы реагирующих веществ, концентрации, температуры на скорость химических реакций.

Ожидаемые результаты: Уметь различать разницу между химическими и электрохимическими процессами;

Хорошо разбираться и грамотно писать окислительно-восстановительные реакции;

Освоение современных кондуктрометрических методов и приборов;

Компетенции:

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в учебных и нуачных целях.
Жаратылыстану пәндері

кафедрасының меңгерушісі:

Заведующий кафедрой

естественных дисциплин: Оксикбаев Б.К.
Каталог: uploads -> files -> 2015-10
files -> Шахмардан есенов
files -> Конкурса научных работ среди школьников «turan-junior-2016» Секция «Физика, техника, науки о земле и космосе»
files -> «Қазақ мұнайының а р дақтылары»
files -> Ізтілеуова салтанат далбайқызы
files -> Махамбет қай жылы туғАН? Тұрлыбай Бақыт Серікқызы
files -> ҚазақТЫҢ хас батыры -аттила (еділ батыр)
2015-10 -> Тк 1 Пәннің шифры: komk 1208 Пән атауы
2015-10 -> Пән шифры: кт 1101 Пән атауы: Қазақстан тарихы Пререквизиттер
2015-10 -> Пәннің шифры: oam 1201 Пән атауы: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы Пререквизиттері


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет