Реаниматология курсыДата10.06.2017
өлшемі379,16 Kb.
түріСабақ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
МЕЙІРБИКЕ ІСІ КАФЕДРАСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ

РЕАНИМАТОЛОГИЯ КУРСЫ


Пән: «Хирургия мен реанимациядағы мейірбике ісі»

Пән коды: HRMI 3213

Мамандығы: 051101 – «Мейірбике ісі»

Курс 3

Кредит №3

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛЕК

ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ.


Құрастырған:

оқытушы: Т.У. Турсунов

Шымкент – 2013 ж.
Сабаққа арналған әдістемелік өңдеу құрылымы «___»______2013 ж кафедра мәжілісінде талқыланып, бекітілді. № «___» хаттама

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент А.Ә. Әлдешев1. Тақырыбы: Электрожарақат. Электр тоғымен жарақаттанудың жіктелуі. Жарақаттанған науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсету. Электр тоғымен жарақаттанғандарға күтім жасау ерекшелігі. Балалар мен үлкен науқастар. !штің зақымдануында кездесетін негізгі клиникалық синдромдар. Диагностика және емдеу принциптері.

2. Мақсаты: Электрожарақат ағымының ерекшелігін үйрену. Зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсету, электротоктың әрі қарай әсет етуінен босатуды меңгеру. Танспортировка ерекшеліктерін білу. Электр тогымен зақымданғандарды күтудің негізгі әдістерін меңгеру.
3. ТАПСЫРМА:

 • Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинақтау (каталогпен, журналмен, монографиялармен, анықтама кітаппен, оқу әдебиетімен, бұйрықтармен, интернетпен жұмыс жасау);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект жазу, реферат немесе презентация, сонымен қатар көрнекі құралдар жасау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша тесттік сұрақтарды шешу және ситуациялық сауалдарды талдау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша 5 тесттік сұрақтар мен 2 ситуациялық сауалды өз бетінше құру;

 • Анаэробты инфекциямен ауыратын науқасты күту кезінде жеке қорғану ережелері мен танысу.

4. ОРЫНДАУ ТҮРІ:

 • реферат;

 • презентация;

 • есеп;

 • студенттер тарапынан тақырып бойынша ситуациялық есептер мен тесттер құрастыру;

 • СӨЖ – ге қиылыс пікір жазу;

5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЛЕРІ:

Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамту қажет. 1. Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болу керек.

 2. Хирургиялық оның ішінде сепсиске шалдыққан науқастарды қараудан кейін есеп тапсыру, есепте науқасты күту кезінде мейірбикелік процесті ұйымдастыру, оны іс жүзіне асыру, анықталған мәселелерді шешу бойынша студенттің өз пікірі болуы қажет.

 3. Әдістемелік өңдеудегі тесттерді және ситуациялық сауалдарды дұрыс шешу.

 4. Өз бетінше тесттер және ситуациялық сауалдарды сауатты құрау.

 5. Өз қатарласының СӨЖ – на сауатты пікір беру.

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: 1 – 3 пунктердің бір пунктті және 4 – 6 пунктердің бір пунктті орындағанда ғана тапсырылды деп саналады.

6. ТАПСЫРУ МЕРЗІМДЕРІ: тақырыптық жоспар бойынша 11 сабаққа дейін тапсыру.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ: Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:

 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.


8. ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:


 1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии : учеб.пособие. – 5е изд. – Ростов н/Д: 2005г.

 2. Вязьмитина А.В. Медсестра хирургического профиля: практические навыки.- Ростов н/Д: 2002г.

 3. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии – Самара, 1998г.

 4. Кузнецова А.В., Сестринское дело в хирургии, М., 2000г.

 5. Шевченко А.А., Клинический уход за хирургическим больным, уч. пособие – М., 2008г.

 6. Евсеев М.А., Уход за больным в ирургической практике, уч. пособие – М., 2008г.

 7. Левитэ Е.М., Введение в анестезиологию-реаниматологию, уч. пособие под ред. И.Г. Бобринской – М., 2007г.

 8. Яромич И.В. Сестринское дело: учеб.пососбие.-6изд., испр.-М., 2007г.

 9. Общая хирургия В.К. Гостищев, изд. «Медицина», Москва, 1993, 1997, 2006гг.

 10. Абдрахманов М.С. Сестринское дело в хирургии, А.,2001г.


Қосымша:

 1. Клипина Т.Ю. Справочник медицинской сестры: справ.изд. – М., 2006г.

 2. Мухина С.А., Тарновская И.И, Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела», Москва, 1998г.

 3. Иванова В.И., Матвейчик Т.В., Организация сестринского дела, Миннск, 2006г.

 4. Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие/под ред.А.Г.Чижа.-Ростов н/Д: 2008г.

 5. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник для мед. училищ и колледжей.- М., 2008г.

 6. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб.пособие. – Ростов н/Д: 2005г.

 7. Садикова Н.Б. 10000 советов медсестре по уходу за больными: моногр.- Минск, 2002г.

 8. Справочник медицинской сестры: справ.изд./под ред. Ю.Ю.Елисеева.- М.,2004г.

 9. Ю.Ю. Елисеева. Справочник медицинской сестры. Изд-во Эксмо, 2003г.

 10. Тоблер Рита. Основные медсестринские процедуры: пер.с англ.- М., 2004г

 11. А.К. Белоусова, Л.А. Сербина. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля. Ростов -на -Дону, 2003г.

 12. Приказ № 476 МЗ РК от 11.10.1999г «Об организации инфекционного контроля за ВБИ»;

 13. СанПиН № 8-01-013-03 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»;

 14. Рекомендация УМЦ Казахстанской республиканской СЭС от 3.06.2001 «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях» (приложение к приказу № 476);

 15. СанПиН № 8-01-011-2001 от 6.03.2001 «Организация и проведение мероприятий по профилактике гнойных послеоперационных осложнений»;

 16. Инструкция ВОЗ, серия СПИД, №2, 1989 г. «Рекомендации по методикам стерилизации и дезинфекции, эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

 17. Апсатаров Э.А., Алмагамбетов А., Ибадильдин А.С., Кукеев Т.К., Оразбеков Н.И., Балмагамбетов Б.Р., Гусман З.К., Хирургиялык аурулар, Алматы, «Санат»,1997г.

 18. Касенов Т.С., Дурманов К.Д., Жалпы хирургия жэне анестезология, Алматы, 1992г.

 19. Касенов Т.С., Жалпы хирургия, Алматы, 1992г.


9. БАҚЫЛАУ:

Сұрақтар:

 1. Электрожарақат түсінігіне анықтама беріңіз

 2. Электр тогымен зақымданудың жіктелуін айтып беріңіз.

 3. Балаларда және ересектерде электрожарақаттың ерекшеліктері қандай?

 4. Зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек қалай көрсетіледі?

 5. Электр тогының әрі қарай әсер етуін ен қалай босатасыз?

 6. Жүрекке тікелей емес массаж жасаудың, жасанды тыныс берудің техникасы, медикаментозды терапия.

 7. зардап шеккендерді қалай тасымалдайсыз?

 8. РҚТБ – да емдеудің ерекшеліктерін атаңыз.

Электр тогымен зақымданғандарды күту ерекшеліктері.

Тесттер:

  1. Электр жарақатына тән жараның беті

1.Бозғылт

  1. Қараша

  2. Қоңыр қара

  3. Қоңыр

5. Сұр
2. Электр жарқатында алғашқы көмек.

1. Асептикалық танғыш салу

2. Шоққа қарсы шаралар жүргізу

3. Жасанды тыныс алдыру

4. Токтан боату

5. Барлығы дұрыс


3. Электрожарақат кезінде жоғарғы волтты толқынның әсері:

1. есін жоғалту

2. әлсіздік.

3. тыныс алудын бұзылуы.

4. дененің тітіркенуі.

5. қарынша фибрилляциясы.


4. Электро жарfқатта ұлпалардың жансыздану түрі:

1. коагуляциялық

2. ишемиялық

3. колликвационды

4. беткейлік

5. терең


5. Электрожарақатын алғанда ағзада кай жүйеде өзгеріс болады:

1. жүрек –қантамыр.

2. несеп зәр.

3. орталық жүйке жүйесі.

4. тыныс алу.

5. ас қорыту.


5. . Электрожарқат кезінде ағзаның қай жүйесінде өзгерістер байқалады?

1. жүрек- қантамыр

2. зәр шығару

3. орталық нерв

4. тыныс алу

5. ас қорыту


6. Күйіктік шок түрі бойынша ... жатады.

а) бактериалдыққа

б) гиповолемиялыққа

в) к анафилактикалыққа

г) травматикалыққа
7. Күйіктік шок жағдайынан жедел күйіктік токсемия қалпына өту көрсеткіші:

а) диурездің қалықа келуі

б) температураның жоғарылауы

в) жаралардың іріңдеуі

г) тахикардия

8. Мына аэрозольдерде гормональды препараттар бар:

1) легразоль,

2) оксикорт,

3) олазоль,

4) пантенол,

5) оксициклозоль

а) дұрысы 1, 3, 4

б) дұрысы 2, 5

в) дұрысы 2, 4, 5

г) дұрысы 3, 4

д) дұрысы 1, 4, 5
2 САБАҚ
1. Тақырыбы: Жіті аппендицит. Балаларда, жүкті әйелдерде, егде жастағылардағы жіті аппендицит ағымының ерекшеліктері. Госпитальға дейінгі кезең тактикасы. Операция алдындағы дайындық принциптері. Операциядан кейінгі кезеңді жүргізу. Ұзақ қысылу синдромы. Диагностика және емдеу принциптері. Мейірбикелік процесті ұйымдастыру.

2. Мақсаты: Хирургия, травматологияда ұзақ қысылу синдромы мен көп науқастар ауруханаға түсуде, ұзақ қысылу синромын емдеу мәселесі бүгінгі күнге дейін өзекті болып қала береді. Бұл ұзақ қысылу синромының асқынуы адам өліміне алып келу мақсатында жедел медициналық көмекті өз уақытында жүргізу қажет.
3. ТАПСЫРМА:

 • Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинақтау (каталогпен, журналмен, монографиялармен, анықтама кітаппен, оқу әдебиетімен, бұйрықтармен, интернетпен жұмыс жасау);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект жазу, реферат немесе презентация, сонымен қатар көрнекі құралдар жасау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша тесттік сұрақтарды шешу және ситуациялық сауалдарды талдау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша 5 тесттік сұрақтар мен 2 ситуациялық сауалды өз бетінше құру;

 • Анаэробты инфекциямен ауыратын науқасты күту кезінде жеке қорғану ережелері мен танысу.

4. ОРЫНДАУ ТҮРІ:

 • реферат;

 • презентация;

 • есеп;

 • студенттер тарапынан тақырып бойынша ситуациялық есептер мен тесттер құрастыру;

 • СӨЖ – ге қиылыс пікір жазу;

5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЛЕРІ:

 1. Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамту қажет.

 2. Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болу керек.

 3. Хирургиялық оның ішінде сепсиске шалдыққан науқастарды қараудан кейін есеп тапсыру, есепте науқасты күту кезінде мейірбикелік процесті ұйымдастыру, оны іс жүзіне асыру, анықталған мәселелерді шешу бойынша студенттің өз пікірі болуы қажет.

 4. Әдістемелік өңдеудегі тесттерді және ситуациялық сауалдарды дұрыс шешу.

 5. Өз бетінше тесттер және ситуациялық сауалдарды сауатты құрау.

 6. Өз қатарласының СӨЖ – на сауатты пікір беру.

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: 1 – 3 пунктердің бір пунктті және 4 – 6 пунктердің бір пунктті орындағанда ғана тапсырылды деп саналады.

6. ТАПСЫРУ МЕРЗІМДЕРІ: тақырыптық жоспар бойынша 12 сабаққа дейін тапсыру.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ: Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:

 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.

8. ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:


 1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии : учеб.пособие. – 5е изд. – Ростов н/Д: 2005г.

 2. Вязьмитина А.В. Медсестра хирургического профиля: практические навыки.- Ростов н/Д: 2002г.

 3. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии – Самара, 1998г.

 4. Кузнецова А.В., Сестринское дело в хирургии, М., 2000г.

 5. Шевченко А.А., Клинический уход за хирургическим больным, уч. пособие – М., 2008г.

 6. Евсеев М.А., Уход за больным в ирургической практике, уч. пособие – М., 2008г.

 7. Левитэ Е.М., Введение в анестезиологию-реаниматологию, уч. пособие под ред. И.Г. Бобринской – М., 2007г.

 8. Яромич И.В. Сестринское дело: учеб.пососбие.-6изд., испр.-М., 2007г.

 9. Общая хирургия В.К. Гостищев, изд. «Медицина», Москва, 1993, 1997, 2006гг.

 10. Абдрахманов М.С. Сестринское дело в хирургии, А.,2001г.


Қосымша:

 1. Клипина Т.Ю. Справочник медицинской сестры: справ.изд. – М., 2006г.

 2. Мухина С.А., Тарновская И.И, Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела», Москва, 1998г.

 3. Иванова В.И., Матвейчик Т.В., Организация сестринского дела, Миннск, 2006г.

 4. Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие/под ред.А.Г.Чижа.-Ростов н/Д: 2008г.

 5. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник для мед. училищ и колледжей.- М., 2008г.

 6. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб.пособие. – Ростов н/Д: 2005г.

 7. Садикова Н.Б. 10000 советов медсестре по уходу за больными: моногр.- Минск, 2002г.

 8. Справочник медицинской сестры: справ.изд./под ред. Ю.Ю.Елисеева.- М.,2004г.

 9. Ю.Ю. Елисеева. Справочник медицинской сестры. Изд-во Эксмо, 2003г.

 10. Тоблер Рита. Основные медсестринские процедуры: пер.с англ.- М., 2004г

 11. А.К. Белоусова, Л.А. Сербина. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля. Ростов -на -Дону, 2003г.

 12. Приказ № 476 МЗ РК от 11.10.1999г «Об организации инфекционного контроля за ВБИ»;

 13. СанПиН № 8-01-013-03 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»;

 14. Рекомендация УМЦ Казахстанской республиканской СЭС от 3.06.2001 «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях» (приложение к приказу № 476);

 15. СанПиН № 8-01-011-2001 от 6.03.2001 «Организация и проведение мероприятий по профилактике гнойных послеоперационных осложнений»;

 16. Инструкция ВОЗ, серия СПИД, №2, 1989 г. «Рекомендации по методикам стерилизации и дезинфекции, эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

 17. Апсатаров Э.А., Алмагамбетов А., Ибадильдин А.С., Кукеев Т.К., Оразбеков Н.И., Балмагамбетов Б.Р., Гусман З.К., Хирургиялык аурулар, Алматы, «Санат»,1997г.

 18. Касенов Т.С., Дурманов К.Д., Жалпы хирургия жэне анестезология, Алматы, 1992г.

 19. Касенов Т.С., Жалпы хирургия, Алматы, 1992г.

9. БАҚЫЛАУ:

Сұрақтар:

 1. Жедел аппендициттің анықтамасын айтыңыз

 2. Жедел аппендициттіңдиагностика және емдеу принциптерін атаңыз

 3. Жедел аппендициттің балаларда, жүкті әйелдерде және егде жастағы адамдардағы кездесетін ағымын атаңыз;

 4. Жедел аппендицит кезінде мейірбикелік процестің ұйымдастырылу принциптері қандай?

 5. Госпитализацияға дейінгі кезеңдегі тактика қандай?

 6. Операциядан алдынғы дайындық әдісін атаңыз (тұз-электролиттік , қышқыл – сілтілік баланстың бұзылыстарын реттеу)

 7. Операциядан кейінгі кезеңді жүргізу;


Тесттер:

 1. 1. Таңғыш салғанда бинтті айналдыру керек

 1. Солдан оңға қарай

 2. Оңнан солға қарай

 3. Ешқандай заңдылық жоқ
 1. Таңғыш салғанда бинттің бос бөлігі артық болмауы керек

 1. 3-5 см

 2. 5-10 см

 3. 15-20 см

 4. 20-30 см

 1. Иық жарақатын алғанда үй жағдайында алғашқы көмек ретінде қайсысын жасаған дұрыс?

 1. Дезо таңғышын

 2. Т-тәрізді таңғышты

 3. Орамал тәрізді таңғышты

 4. пращ тәрізді таңғышты

 5. масақ тәрізді таңғышты
 1. Шатаралықтың жарақатында науқасқа қайсы таңғышты жасаған дұрыс?

 1. пращ тәрізді таңғышты

 2. Т-тәрізді таңғышты

 3. Орамал тәрізді таңғышты

 4. Клеолды таңғышты
 1. Білектің, шынтақ буынының және иықтың жоғарғы үштен бір бөлігінің жарақаттары бар жағдайда қолданылады

 1. Дезо таңғышын

 2. масақ тәрізді таңғышты

 3. тасбақа тәрізді таңғышты

 4. 8 тәрізді таңғышты
 1. Балтыр-табан буынына қолданылады

 1. Дезо таңғышын

 2. масақ тәрізді таңғышты

 3. тасбақа тәрізді таңғышты

 4. 8 тәрізді таңғышты
 1. Окклюзиялық таңғышты қандай мақсатта қолданылады?

 1. Екіншілік инфекция түсуін алдын алу үшін

 2. Аяқ-қолдың немесе олардың бөлімдерін қимылдатпау үшін

 3. Деформацияны түзеу үшін

 4. Жараның герметизациясы үшін

 5. Қан ағуды тоқтату үшін
 1. Коррекциялаушы таңғышты қандай мақсатта қолданылады?

 1. Екіншілік инфекция түсуін алдын алу үшін

 2. Аяқ-қолдың немесе олардың бөлімдерін қимылдатпау үшін

 3. Деформацияны түзеу үшін

 4. Жараның герметизациясы үшін

 5. Қан ағуды тоқтату үшін
 1. Асептикалық таңғышты қандай мақсатта қолданылады?

 1. Екіншілік инфекция түсуін алдын алу үшін

 2. Аяқ-қолдың немесе олардың бөлімдерін қимылдатпау үшін

 3. Деформацияны түзеу үшін

 4. Жараның герметизациясы үшін
 1. Таңып-байлау жасағанда мейірбике алдымен не істейді?

 1. Дренажды алып тастау

 2. Науқастың операциядан кейін 2 тәулікте таңғышты ауыстыру

 3. Науқастың операциядан кейін 3 тәулікте таңғышты ауыстыру

 4. Нәжістік жыланкөзі бар науқаста таңғышын ауыстыру

 5. Науқастың жазылу сатысындағы іріңді жараның таңғышын ауыстыру


Ситуациялық есептер:

 1. Мейірбике оң білегінде жарасы бар науқасқа айналмалы таңғыш салды. 2 сағаттан соң науқас алақан және саусақтарының ісінуіне, алақанның сезімталдығының төмендеуіне шағымданды.

Осы шағымдар пайда болуы немен байланысты? Мейірбике қандай қателік жасады? Мейірбикенің осы жағдайдағы іс-әрекеті.


 1. Мейірбике науқастың санындағы таңғышын шешті. Жараның бетіне таңғыштың төменгі қабаттары толық жабысып қалған. Науқаста ауыру сезімі мазаламауы үшін мейірбике не істеуі керек?


3 САБАҚ

1. Тақырыбы: «Іштеспесі» синдромының саралау диагностикасы. Түйнек синдромы. Диагностика және емдеу принциптері.

2. Мақсаты: Іштің зақымдануында пайда болатын негізгі клиникалық синдромдардың себебі, патогенезі , клиникасы,емі.Мейірбикенің міндеттерін стденттерге түсіндіру.

3. ТАПСЫРМА:

 • Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинақтау (каталогпен, журналмен, монографиялармен, анықтама кітаппен, оқу әдебиетімен, бұйрықтармен, интернетпен жұмыс жасау);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект жазу, реферат немесе презентация, сонымен қатар көрнекі құралдар жасау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша тесттік сұрақтарды шешу және ситуациялық сауалдарды талдау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша 5 тесттік сұрақтар мен 2 ситуациялық сауалды өз бетінше құру;

 • Анаэробты инфекциямен ауыратын науқасты күту кезінде жеке қорғану ережелері мен танысу.

4. ОРЫНДАУ ТҮРІ:

 • реферат;

 • презентация;

 • есеп;

 • студенттер тарапынан тақырып бойынша ситуациялық есептер мен тесттер құрастыру;

 • СӨЖ – ге қиылыс пікір жазу;

5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЛЕРІ:

Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамту қажет. 1. Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болу керек.

 2. Хирургиялық оның ішінде сепсиске шалдыққан науқастарды қараудан кейін есеп тапсыру, есепте науқасты күту кезінде мейірбикелік процесті ұйымдастыру, оны іс жүзіне асыру, анықталған мәселелерді шешу бойынша студенттің өз пікірі болуы қажет.

 3. Әдістемелік өңдеудегі тесттерді және ситуациялық сауалдарды дұрыс шешу.

 4. Өз бетінше тесттер және ситуациялық сауалдарды сауатты құрау.

 5. Өз қатарласының СӨЖ – на сауатты пікір беру.

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: 1 – 3 пунктердің бір пунктті және 4 – 6 пунктердің бір пунктті орындағанда ғана тапсырылды деп саналады.

6. ТАПСЫРУ МЕРЗІМДЕРІ: тақырыптық жоспар бойынша 13 сабаққа дейін тапсыру.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ: Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:

 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.

8. ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:


 1. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии : учеб.пособие. – 5е изд. – Ростов н/Д: 2005г.

 2. Вязьмитина А.В. Медсестра хирургического профиля: практические навыки.- Ростов н/Д: 2002г.

 3. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии – Самара, 1998г.

 4. Кузнецова А.В., Сестринское дело в хирургии, М., 2000г.

 5. Шевченко А.А., Клинический уход за хирургическим больным, уч. пособие – М., 2008г.

 6. Евсеев М.А., Уход за больным в ирургической практике, уч. пособие – М., 2008г.

 7. Левитэ Е.М., Введение в анестезиологию-реаниматологию, уч. пособие под ред. И.Г. Бобринской – М., 2007г.

 8. Яромич И.В. Сестринское дело: учеб.пососбие.-6изд., испр.-М., 2007г.

 9. Общая хирургия В.К. Гостищев, изд. «Медицина», Москва, 1993, 1997, 2006гг.

 10. Абдрахманов М.С. Сестринское дело в хирургии, А.,2001г.


Қосымша:

 1. Клипина Т.Ю. Справочник медицинской сестры: справ.изд. – М., 2006г.

 2. Мухина С.А., Тарновская И.И, Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела», Москва, 1998г.

 3. Иванова В.И., Матвейчик Т.В., Организация сестринского дела, Миннск, 2006г.

 4. Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие/под ред.А.Г.Чижа.-Ростов н/Д: 2008г.

 5. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник для мед. училищ и колледжей.- М., 2008г.

 6. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб.пособие. – Ростов н/Д: 2005г.

 7. Садикова Н.Б. 10000 советов медсестре по уходу за больными: моногр.- Минск, 2002г.

 8. Справочник медицинской сестры: справ.изд./под ред. Ю.Ю.Елисеева.- М.,2004г.

 9. Ю.Ю. Елисеева. Справочник медицинской сестры. Изд-во Эксмо, 2003г.

 10. Тоблер Рита. Основные медсестринские процедуры: пер.с англ.- М., 2004г

 11. А.К. Белоусова, Л.А. Сербина. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля. Ростов -на -Дону, 2003г.

 12. Приказ № 476 МЗ РК от 11.10.1999г «Об организации инфекционного контроля за ВБИ»;

 13. СанПиН № 8-01-013-03 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»;

 14. Рекомендация УМЦ Казахстанской республиканской СЭС от 3.06.2001 «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях» (приложение к приказу № 476);

 15. СанПиН № 8-01-011-2001 от 6.03.2001 «Организация и проведение мероприятий по профилактике гнойных послеоперационных осложнений»;

 16. Инструкция ВОЗ, серия СПИД, №2, 1989 г. «Рекомендации по методикам стерилизации и дезинфекции, эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

 17. Апсатаров Э.А., Алмагамбетов А., Ибадильдин А.С., Кукеев Т.К., Оразбеков Н.И., Балмагамбетов Б.Р., Гусман З.К., Хирургиялык аурулар, Алматы, «Санат»,1997г.

 18. Касенов Т.С., Дурманов К.Д., Жалпы хирургия жэне анестезология, Алматы, 1992г.

 19. Касенов Т.С., Жалпы хирургия, Алматы, 1992г.

9. БАҚЫЛАУ:

Сұрақтар:

 1. Құрсақ қуысының негізгі жедел хирургиялық ауруларын атаңыз;

 2. «іш теспесі» синдромына және оны құрайтын симптомокомплекске анықтама беріңіз;

 3. Негізгі клиникалық симптомдарды атаңыз;

 4. зерттеудің клиникалық және аспаптық әдістерін атаңыз;

 5. Сараланған диагностикасын атаңыз (миокард инфарктын, пневмонияны, пневмотораксты, «бүйрек коликасын», капилляротоксикозды жоққа шығарыңыз);

Тесттер:

1.Перитониттің негізгі себебі:

а) жедел энтероколит

б) жедел аппендицит

в) созылмалы энтероколит

г) созылмалы аппендицит

д) жедел гастрит

2. Перитонит кезінде құрсақ қуысында газ жиналады:

а) жатырдан тыс жүктілік.

б) аш ішек қабытғасының өткізгіштігінің бұзылуы.

в) жыныс мүшелерінің тесілуі.

г) тоқ ішек қабырғасының өткізгіштігінің бұзылуы.

д) паренхиматозды мүшелердің зақымдалуы.

3. Перитонитің алғашқы 24 сағатына тән емес:

а) Тілінің құрғауы.

б) Кулленкампф симтомы

в) Щеткина-Бюлюмберг симптомы.

г) тахикардия

д) ішек перистальтикасының болмауы.

4. И .И.МЕЧНИКОВ атындағы мед вуз негізін салушы перитониттін симтомы аталады:

а) Ситковский

б) Пастернацкий

в) Щеткин

г) Воскресенский

д) Греков

с) Ровзинг

5. Асқазанның ойық жарасының тесілуінде жан ұялық дәрігердің іс әрекеті.

а) хирургиялық ауруханаға жедел жатқызу.

б) жоспарлы түрде хирургияға жатқызу.

в) поликлиникадағы терапевке көріну.

г) терапевтік ауруханага жату.

д) поликлиникадағы хирургке көріну.

6. Перитонит кезінде іштің кебуін салыстырамыз:

а) жұмыртқа кистасының жарылуы.

б) жатырдан тыс жүктілік.

в) жедел ішек түйілуі.

г) жыныс мүшелерінің тесілуі.

д) паренхималық мүшелердің зақымдануы.

7. Перитониттің шектелген түрі:

а) жайылған перитонит

б) диффузды перитонит

в) аппендикулярлы инфильтрат

г) жергілікті перитонит

д) сегментарлы.

8. Жайылған іріңді перитонит кезінде кандай әдіс қолданылады.

а) Волкович-Дьяконов

б) Федоров

в) Кохера

г) ортанғы ұзын.

д) ортаңғы көлденең.

9. Перитониттің негізгі себебі:

а) асқазан қатерлі ісігі.

б) сальпингит

в) аш ішек бұралуы.

г) асқазан тесілуі.

д) жедел аппендицит.Ситуациялық есеп:

Есеп № 1

Медицина колледжіне студент қыз шағыммен келді: іштің оң жақ бөлігінде ауырсынудың болуына, лоқсу.Ауырсыну 12 сағат бұрын эпигастри аймағында болған.бір рет құсқан.Қарағанда:науқастын жағдайы орташа ауырлықта,терісі қалыпты.тілі құрғақ. Пульс 104 мин. АД 120/80 мм рт. ст., температура 37,8 град.Ішінің оң жағында симптом Щеткина-Блюмберга оң.Тапсырма:

1. Науқастын жағдайын бағалау.

2. Науқасқа асқынудың түрлерін түсіндіру.

3. Жарақаттан жіпті шешу.Есеп № 2

Операциядан кейінгі палатада 36 жастағы науқас диагнозы: жедел флегмонозды аппендицит пен жатыр.Мейір бикеге операция орнының қатты ауырып жатқанына шағымданды. Қарғанда: температура 37,8 С, пульс 86 рет мин., АД 130/80 мм рт. ст., Т:А:Ж: 20 мин. 3 сағат бойы кіші дәретке отырмаған.Тапсырма:

 1. Науқастын жағдайын бағалау.     

 2. Мед бикелік үрдістің кезеңдері.

 3. Қуыққа катетор қою.

Есеп № 3

Хирургиялық бөлімде науқасқа аппендэктомия жасалынған 3 күн бұрын. Операциядан кейінгі кезең бір қалыпты.Кешке 37,8 С, дене қызуы көтерілген,қалшылдау байқалға.Операция орны ісінген,гиперемияланған.Тапсырма:

1. Науқастын жағдайын бағалау.

2. Науқасқа асқынудың түрлерін түсіндіру.

3. Жарақаттан жіпті шешу.4 САБАҚ
1. Тақырыбы 4 : Паразитті аурулар. Паразиттік аурулардың лабораториялық аспаптық диагностикасы. Хирургиялық практикадағы паразиттік ауруларда мейірбикелік процесті ұйымдастыру. Кома. Диагностика және емдеу принциптері. Мейірбикелік процесті ұйымдастыру.

2. Мақсаты: Паразитарлы аурулардың жүретін ерекшеліктерін оқу. Паразитарлы ауруды асқындырып алған науқастарды күту ерекшеліктерін меңгеру. Науқастардың тамақтану режимін және реабилитация принципін білу. «реанимация» және «терминалді» жағдайды студенттерге түсіндіру.Реанимациялық шараларды игеру терминалді жағдайда Жедел медициналық көмекті көрсетуде мейірбикелік үрдісті ұйымдастыру . Реанимациялық шараларды ұйымдастыру критерилер

3. ТАПСЫРМА:

 • Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинақтау (каталогпен, журналмен, монографиялармен, анықтама кітаппен, оқу әдебиетімен, бұйрықтармен, интернетпен жұмыс жасау);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект жазу, реферат немесе презентация, сонымен қатар көрнекі құралдар жасау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша тесттік сұрақтарды шешу және ситуациялық сауалдарды талдау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша 5 тесттік сұрақтар мен 2 ситуациялық сауалды өз бетінше құру;

 • Анаэробты инфекциямен ауыратын науқасты күту кезінде жеке қорғану ережелері мен танысу.

4. ОРЫНДАУ ТҮРІ:

 • реферат;

 • презентация;

 • есеп;

 • студенттер тарапынан тақырып бойынша ситуациялық есептер мен тесттер құрастыру;

 • СӨЖ – ге қиылыс пікір жазу;

5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЛЕРІ:

 1. Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамту қажет.

 2. Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болу керек.

 3. Хирургиялық оның ішінде сепсиске шалдыққан науқастарды қараудан кейін есеп тапсыру, есепте науқасты күту кезінде мейірбикелік процесті ұйымдастыру, оны іс жүзіне асыру, анықталған мәселелерді шешу бойынша студенттің өз пікірі болуы қажет.

 4. Әдістемелік өңдеудегі тесттерді және ситуациялық сауалдарды дұрыс шешу.

 5. Өз бетінше тесттер және ситуациялық сауалдарды сауатты құрау.

 6. Өз қатарласының СӨЖ – на сауатты пікір беру.

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: 1 – 3 пунктердің бір пунктті және 4 – 6 пунктердің бір пунктті орындағанда ғана тапсырылды деп саналады.

6. ТАПСЫРУ МЕРЗІМДЕРІ: тақырыптық жоспар бойынша 14 сабаққа дейін тапсыру.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ: Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:

 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.


8. Әдебиеттер:

Негізгі

 1. С.А.Мухина, И.И.Тарновская «Основы сестринского дела» Учебное пособие.-М; Родник, Москва. 2002-352 стр.

 2. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии.-Самара, 1998-360стр.

 3. Кузнецова А.В. Сестринское дело в хирургии, М., 2000

 4. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. Учебное пособие.-М., 2008-412 стр.

 5. Левитэ Е.М. Введение в анемтезиологи-реаниматологию. Учебное пособие/под редакцией И.Г.Бобринской.-М., 2007-256 стр.

Қосымша

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными.-М.: Медицина, 1989.

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода.-М.: АНМИ, 1995.

3. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела в 2-х частях.-М.? Исток,1996-98.

4. Профилактика внутрибольничных инфекций. Руководство / Коллектив авторов под ред. Е.П.Ковалевой, Н.А.Семиной.-М.: ТОО,Рарочъ,1993.

5. Роч Д., Болдуин М. Сострадание с компетентностью и смирением, английский хоспис,1994.9. Бақылау (тесттер, ситуациялық сауалдар)

Тесттер:
Ситуациялық есеп :

1. Эхинококтың ең жиі орналасатын жері:

а. орталық

б. жүрек және перикард

в. бауыр

г. ми


д. бүйрек
2. Эхинококкоз қолздырғышының жұғу жолдары:

а. фекальді - оральді

б. контактты - тұрмыстық

в. трансмиссивтік

г. ауа – тамшылы

д. вертикальді


3. Эхинококкозды емдеудің негізгі әдісі:

а. химиотерапия

б. иммунопрофилактика

в. оперативное лечение

г. Антибиотикотерапия

д. жалпы қуаттандырушы терапия


4. Эхинококк көпіршігінің өсуі ... есебінен жүреді:

а. фиброзды қабықтың

б. хитинді қабықтың

в. герминативті қабықтың

г. сыртқы қабықтың

д. ішкі қабықтың

5. Өкпе эхинококкозы кистасының жарылуынан келіп шығатын асқыну:

а. анафилактикалық шок

б. гидропневмоторакс

в. асфиксия

г. эхинококкоздың өкпеге тарп кетуі

д. өкпеден қан кетуСитуациялық есептер

Есеп №1.

Г. есімді науқас, 36 ж, Казахстанда туылған. Физикалық жүктеме кезінде пайда болатын ентігуге, кеудесінің оң жағында ауырсынуға, дене түршігуіне шағымданады. Өзін 5 жылдан бері ауру деп есептейді .Дәрігерге қаралмаған. Объективті: жағдайы орташа ауырлықта. Дене бітімі арық. Қабырғааралықтары тегістелген, перкутолық дыбыстың доғаладануы байқалады . Оң мәнді Казони реакциясы.тапсырма

1. Диагноз.

2. Қосымша зерттеу әдістері.

3. Емі.Есеп №2.

И. есімді, 47 жастағы науқас. Жедел түрде ауруханаға келген, шағымдары: ентігу, әлсіздік, дене дірілдеуі. 2 сағат бұрын – кеуде торының сол жағында ауырсыну, көп мөлшерде қақырықтың бөлінуі. Бұған дейін өзін сау деп есептеген.

Түскен кезде жағдайы орташа ауыорлықта. Сол жақ өкпенің төменгі бөліктерінде перкуторлы дыбыстық доғалдануы байқалады. Қақырыты микроскопиялық зерттегенде хитин қабығы бар болған.
тапсырма

1. Диагноз.2. Емі.

5 САБАҚ

1. Тақырыбы 5 : Пластикалық хирургия. Тіндік пластика түрлері, реплантация, имплантация. Сүйек тіндерін, жүйкені, тамырларды, сіңір, бұлшықет және терінің пластикалық түрлерін үйрену әдістері. Мейірбикелік процесті ұйымдастыру

2. Мақсаты: Пластикалық хирургия және трансплантация ерекшелігін оқу. Медбике процесін ұйымдастыруды үйрену. Пластикалық операцияға дейінгі және операциядан кейінгі науқастарды күтудегі ерекшеліктерді үйрену.
3. ТАПСЫРМА:

 • Студенттің өз бетінше атқаратын жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерді жинақтау (каталогпен, журналмен, монографиялармен, анықтама кітаппен, оқу әдебиетімен, бұйрықтармен, интернетпен жұмыс жасау);

 • Сабақ тақырыбы бойынша конспект жазу, реферат немесе презентация, сонымен қатар көрнекі құралдар жасау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша тесттік сұрақтарды шешу және ситуациялық сауалдарды талдау;

 • Сабақ тақырыбы бойынша 5 тесттік сұрақтар мен 2 ситуациялық сауалды өз бетінше құру;

 • Анаэробты инфекциямен ауыратын науқасты күту кезінде жеке қорғану ережелері мен танысу.

4. ОРЫНДАУ ТҮРІ:

 • реферат;

 • презентация;

 • есеп;

 • студенттер тарапынан тақырып бойынша ситуациялық есептер мен тесттер құрастыру;

 • СӨЖ – ге қиылыс пікір жазу;

5. ОРЫНДАУ КРИТЕРИЛЕРІ:

 1. Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамту қажет.

 2. Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болу керек.

 3. Хирургиялық оның ішінде сепсиске шалдыққан науқастарды қараудан кейін есеп тапсыру, есепте науқасты күту кезінде мейірбикелік процесті ұйымдастыру, оны іс жүзіне асыру, анықталған мәселелерді шешу бойынша студенттің өз пікірі болуы қажет.

 4. Әдістемелік өңдеудегі тесттерді және ситуациялық сауалдарды дұрыс шешу.

 5. Өз бетінше тесттер және ситуациялық сауалдарды сауатты құрау.

 6. Өз қатарласының СӨЖ – на сауатты пікір беру.

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы: 1 – 3 пунктердің бір пунктті және 4 – 6 пунктердің бір пунктті орындағанда ғана тапсырылды деп саналады.

6. ТАПСЫРУ МЕРЗІМДЕРІ: тақырыптық жоспар бойынша 15 сабаққа дейін тапсыру.

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ: Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:

 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.


8. Әдебиеттер:

Негізгі

 1. С.А.Мухина, И.И.Тарновская «Основы сестринского дела» Учебное пособие.-М; Родник, Москва. 2002-352 стр.

 2. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии.-Самара, 1998-360стр.

 3. Кузнецова А.В. Сестринское дело в хирургии, М., 2000

 4. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. Учебное пособие.-М., 2008-412 стр.

 5. Левитэ Е.М. Введение в анемтезиологи-реаниматологию. Учебное пособие/под редакцией И.Г.Бобринской.-М., 2007-256 стр.

Қосымша

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными.-М.: Медицина, 1989.

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода.-М.: АНМИ, 1995.

3. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела в 2-х частях.-М.? Исток,1996-98.

4. Профилактика внутрибольничных инфекций. Руководство / Коллектив авторов под ред. Е.П.Ковалевой, Н.А.Семиной.-М.: ТОО,Рарочъ,1993.

5. Роч Д., Болдуин М. Сострадание с компетентностью и смирением, английский хоспис,1994.9. Бақылау (тесттер, ситуациялық сауалдар)

Тесттер:

1.Операциялық залда ағымдағы тазалау қашан жасалады? 1. Операция алдында

 2. Операциядан кейін әр 2 сағат сайын

 3. Әр операциядан кейін

 4. Операциядан кейін келесі күні

 5. Операциядан кейін 2 күннен кейін

2.Операциялық залда қорытынды тазалау қашан жасалады?

 1. Операция алдында

 2. Операция кезінде

 3. Операциядан кейін

 4. Операциялық күннің соңында

 5. Операциядан кейін келесі күні

3.Операциялақ залдың стерильді тәртіп аймақтары бөлмелері қайсы?

 1. Операцияалды, наркоздық, жуу бөлмелері

 2. Қан, құрал-жабдықтар, материал сақтайтын бөлмелер

 3. Операциялық және стерилизацяилық бөлмелер

 4. Меңгеруші және аға мейірбике бөлмелері, кір жаялықтар бөлмесі және тамбур

4.Операциялық залда салыстырмалы стерильді аймақтарды атаңыз?

 1. Операцияалды, наркоздық, жуу бөлмелері

 2. Операциялық және стерилизацяилық бөлмелер

 3. Қан, құрал-жабдықтар, материал сақтайтын бөлмелер

 4. Меңгеруші және аға мейірбике бөлмелері, кір жаялықтар бөлмесі және тамбур

5. Операциялық залда шектелген тәртіп аймақтарын атаңыз

 1. Операцияалды, наркоздық, жуу бөлмелері

 2. Операциялық және стерилизацяилық бөлмелер

 3. Меңгеруші және аға мейірбике бөлмелері, кір жаялықтар бөлмесі және тамбур

 4. Қан, құрал-жабдықтар, материал сақтайтын бөлмелер

6. Операциялық залда жалпы тәртіп аймақтарын атаңыз

 1. Операциялық және стерилизацяилық бөлмелер

 2. Операцияалды, наркоздық, жуу бөлмелері

 3. Меңгеруші және аға мейірбике бөлмелері, кір жаялықтар бөлмесі және тамбур

 4. Қан, құрал-жабдықтар, материал сақтайтын бөлмелер

7. Жараны кеңейтетін құралдарға жатпайды:

 1. Кохер қысқышы, эластикалық жом, анатомиялық пинцет

 2. Құрсақтық скальпель, ампутациялық пышақ, Люэр тістегіші

 3. Джили арасы, остеотом, қабырғалық распатор

 4. Троакарлар, өткір ұшты қайшылар, қашау

 5. Люэр қасығы, резекциялық пышақ, купер қайшылары.

8Жараны кеңейтетін құралдарға жатады:

 1. Кохер қысқышы, эластикалық жом, анатомиялық пинцет

 2. Гегар ине ұстағышы, Дешан лигатуралық инесі

 3. Бір тісті ілмек, Фарабеф ілмегі, Микулич жара кеңейіткіші

 4. Троакарлар, өткір ұшты қайшылар, қашау

 5. Реферден күрегі, Буяльский күрекшесі, ойықты зонд.

9. Тіндерді қорғайтын құралдарға жатады: 1. Кохер қысқышы, эластикалық жом, анатомиялық пинцет

 2. Гегар ине ұстағышы, Дешан лигатуралық инесі

 3. Троакарлар, өткір ұшты қайшылар, қашау

 4. Реферден күрегі, Буяльский күрекшесі, ойықты зонд.

 5. Бір тісті ілмек, Фарабеф ілмегі, Микулич жара кеңейіткіші


СИТУАЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР:


  1. Операциялық мейірбике залдың генеральды тазалығын былай жасады: аппараттарды залдың ортасына жылжытып қойды, залдың төбесін, қабырғасын, аппараттарды, еденді 2% сабынды-содалы ерітіндімен өңдеді, кейін барлығын 1% гипохлорид ерітіндісімен жуды, сумен шайды және операциялық залды 1 сағатқа жауып қойды. Мейірбикенің іс-әрекетін бағалаңыз. Операциялық залдың генеральды тазалығы қалай жасалады?

  2. Хирург мейірбикеге операциялық столды дайындауға бұйрық берді: операциялық столды көтеріп, аяқ жағын түсіру. Операциялық мейірбике бұйрықты орындамайтынын және бұл оның міндетіне кірмейтінін, бұны хирургтың өзі істеу керектігін айтты,. Мейірбикенің іс-әрекетін бағалаңыз.

  3. Шағын аудандық ауруханада тек 1 ғана операциялық зал бар. Операциялық залда таңертең үлкен көлемді іріңді процеске байланысты шұғыл түрде операция жасалған. Дәл осы күнге шап жарығына операция жасау жоспарланған. Операциялық мейірбике жоспарлы операция жасауға қарсы болды. Мейірбикенің іс-әрекетін бағалаңыз. Осы күні бұл жоспарлы операцияны жасауға болады ма?

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет