Сабақтың тақырыбы: Ньютон заңдарыДата18.11.2019
өлшемі54.71 Kb.

Сабақтың тақырыбы: Ньютон заңдары

Мектеп:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сыныбы: 11
 1. Қатысқан оқушылар саны:


Қатыспағандар:

Оқыту мақсаты; Осы сабақтың сол мақсатқа қол жеткізуде тигізетін үлесі

Ньютон заңдарының тұжырымдамасын білу және түсіну.

Ньютон заңдарын сандық, сапалық және эксперименттік есеп шығаруда қолдану.
Оқыту міндеттері

Жетістіккритерийлері


 • Оқушыларды Ньютон заңдарына сүйене отырып, өзбеттімен есептерді қорыта алады;

 • Оқушылар денелер тыныштықта болуын және денелердің бір қалыпты түзу сызықты қозғалуын шартын біледі;

 • Дененің қозғалысының жылдамдық өзгеруінің себебін біледі;

 • Денелердің өзара әсерлесуін (тікелей немесе арақашықтықтан) біледі;

 • Ньютон заңдарын қолданып, сандық, сапалық және эксперименттік есептер шығара алады;

 • Ньютон заңдарын қолданып, мысалдарды түсіндіреді;

 • Ньютон заңдарының әділдігін растайтын тәжірибелерді түсіндіре алады.

 • Ньютон заңдарының формуласына енетін шамалардың арасындағы байланысты график арқылы көрсете алады.

Тілдікміндеттер

Тілдік қорына, ойларын дұрыс жеткізуіне,монологтық және диалогтық сөйлеу білігін дамытуғакөңіл бөлу.

Зерттеудің нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде жазып, қорытынды жасай аладыПән бойынша арнайы сөздер мен терминдер:

Күш, Ньютонның бірінші заңы, Ньютонның екінші заңы, Ньютонның үшінші заңы, теңәрекетті күш, үйкеліс күші, күш векторының бағыты, тіреудің реакция күші немесе нормаль қысым күшіҚазақша

Орысша

Ағылшынша

Үдеу

Ускорение

Acceleration

Күш

Сила

Force

Ньютонның бірінші заңы

Первый закон Ньютона

Newton's first law

Ньютонның екінші заңы

Второй закон Ньютона

Newton's second law

Ньютонның үшінші заңы

Третий закон Ньютона

Newton's third law

Тіреудің реакция күші немесе нормаль қысым күші

Реакция опоры или сила нормального давления

Ground reaction force and force of the normal pressure

Теңәрекетті күш

Равнодействующая сила

net force, the resultant force

Үйкеліскүші

Силатрения

Friction force

Үйкеліс коэффициенті

Коэффициент трения

Friction coefficient

Күш векторының бағыты

Направление вектора силы

The direction of the force vector

Ауызша және жазбаша сөзге арналған қажетті сөйлемдер

Өзара әрекеттесу кезіндегі денеге түсірілетін барлық күштердің тең әрекет күші үдеу тудырады.Алдыңғы білім

Ньютон заңдарының тұжырымдамасын, күштердің табиғатын білуі тиіс

Жоспар

Уақыттыжоспарлау

Жоспарбойыншаорындалуытиістапсырмалар

Ресурстар

Басталуы

Сыныпты сабаққа ұйымдастыру.

Сабақтыңбарысы:

Good morning, boys and girls! Glad to see you today. I hope you are ready for the lesson. I am waiting for you to be quiet. Lets start our work. Today we shall find out what you think about healthy way of life. • Оқушылардыүштопқабөліптиістіорындарынаотырғызу

 • Тапсырмалартарату, оларменжұмыстәртібінтүсіндіру

 

Бізсіздермен 9- сыныпты механика бөліміменбастадық. Механика- қозғалыстысипаттайтынфизиканыңбөлімі.Олекіүлкенбөлімнентұрады. Кинематикажәнединамика.

Кинематикадегенімізне? Кинематика-қозғалыстысипаттайтынмеханиканынбөлімі.

Динамикадегенімізне?Динамика- қозғалыстыңсебеп -салдарынсиппатайтынмеханиканыңбөлімі.

Динамиканыннегізгізаңдарынкімашты?

Ньютонашқан.

Олайболсаосызаңдардықарастырайық.

We have begun to study about mechanics at 9th form. The science of motion and its causes is called Mechanics, Which is divided into two main sections: Kinematics and Dynamics.

What is kinematics describe?

And about dynamics? Who invented the laws of dynamics? Lets revise these laws

 Әртопөзінеберілгентапсырмаларыментаныстырады


 • Жүйрікболсаңжетіпкөр?

relative

Match the English and Russian terms.1.     directly proportional

2.     acceleration

3.     resultant of forces

4.     uniform motion

5.     in magnitude

6.     inversely proportional

7.     outer force

8.     to remain at rest

9.     frame of reference

10.           to move in a straight line

11.           relative to smth


 

a.     оставаться в покое

b.     равнодействующая сил

c.      по величине

d.     равномерное движение

e.      обратно пропорциональна

f.       внешняя сила

g.     система отсчета

h.     относительно чего-то

i.       прямо пропорциональна

j.       ускорение

k.     двигаться по прямой линии


 Сөйлемдердітолықтыр.

 1. When an object moves with …, it speeds up or slows down.

 2. According to the 2-nd law of motion, the acceleration of a body is … to the resultant of forces, acting on the object, and … to its mass.

 3. If an object doesn’t change its velocity, it performs … .

 4. When the law of inertia holds true only to inertial … .

 5. The sum of forces acting on the object is called … .

 6. When an object doesn`t move, we say that it … …. .

 Сәйкестіктітап.

acceleration

F1=-F2
These two forces are called action and reaction forces.

Қозғалыстарарасындағыайырмашылықтысипаттайтыншама

Field forces

Жылдамдықтыңшапшаңдығынсипаттайтыншама
Ньютонның ІІІ заңы
Жергетартылукүші

Speed

Кімжылдам? (Ауызшажәнежазбашаесептер)

 1. Үдеунолгетеңболатынжағдайлардыатаңыз:

1 денетыныштықтаболса…

2 денебірқалыптытүзусызықтықозғалса…

 


 1. Суретбойыншатеңәсерлікүштіңформуласынжазыпесептеңіз;

 

 

F=F1-F2 1. Есептепшығарыңыз: Қандайкүштіңәсеріненмассасы 2кг дене 1,5 м/с2 үдеуалады?

 

 • Денебірқалыптытүзусызықтықозғалады. Үдеуқаншағатеңболады?

 

 • Параллель екікүш (30Н және 50Н) бірнүктегеәсеретеді. Теңәсерлікүштіесептеңіз.

 

 • 0,05 Н күшәсерінендоп 10см/с2 үдеуалады. Доптыңмассасықандай?

 

 • Екібалаәрқайсысы 50 Н күшпенарқандықарама-қарсыжаққақарайтартады. Арқанғақаншакүштүседі?

 

 • Парллельекікүш (60Н, 100Н) қарама-қарсыжаққабағытталған. Сызыпкөрсетіңіз. Теңәсерлікүшіқанша?

 

 • 1 кН күшденеге 5 см/с2 үдеу берсе, олдененіңмассасықанша?

 

 • Массасы 0,5 т тыныштұрғанденеге 35Н күшәсеретеді. Ол 4 с –та қаншажолжүреді?

 

 • Массасы 5кг денебіркүшәсерінен 2 м/с2 үдеуалады. Массасы 10 кг денегесолкүшқандайүдеубереді?

 

 


 • 120Н күшденеге 1,6 м/с2 үдеубереді. Осы денегеқандайкүш 2 м/с2 үдеубереді?Ньютонныңүшзаңы

http://www.youtube.com/watch?v=iSoH0u-Nu8M5 минут

Үй тапсырмасы: Б.А.Кронгарт, С.М. Тезекбаева

«Физика және астрономия» 8.41, 8.42

Сөздік бойынша жұмыс жасау.

Рефлексия

Серіктестіктеріңізбен сөйлесіңіз


 • Үйренген 3 жаңа мәліметтермен бөлісіңіздер

 • Сіздерүшінжеңілболғанмәліметтерменбөлісіңіздер

 • Сіздергеқиындықтуындатқанмәліметтерменбөлісіңіздер

 • КелесіжолыміндеттітүрдеоқыпкелетінмәліметтерменбөлісіңіздерҚосымша ақпарат

Бөліп оқыту – Көбірек қолдау көрсету үшін сіз не істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай күрделі тапсырма бересіз?

Бағалау – оқушылардың білімін қалай тексересіз?

Пәнаралық байланыс

Қауіпсіздік ережелері

АКТ - сілтемелері
Құндылықтар


Зерттеу жүргізу үшін оқушыларды топқа бөлу. Оқушыларды формулалар бойынша топтарға бөлеміз.Топтағы оқушылар бірлесе отырып, берілген тапсырманы орындайды

Критериалды бағалаудың кіріктірілген жүйесі бойынша топ оқушыларды бағалау әр тапсырмадан кейін іске асырамын.Мәселен, бір сөйлеммен қорытындылайық, «Шаршы», Серіктестіктеріңіз

бен сөйлесіңізКөлбеу жазықтықты тұрғыға орнату барысында, дене беттерімен жұмыс жасауда оқушыларға қауіпсіздік ережесін сақтау ескертіледі және қадағаланады. Оқушылар топтық жұмыс кезінде, экспериментте алынған мәндерді талдауда сыныптағы оқушылардың бір-бірінің пікірін тыңдай білуіне, коммуникативтік қабілетін жарқын көрсетуіне жағдай жасалады.

Ой толғау

Сабақ мақсаттары/оқыту мақсаттары шынайы болды ма? Бүгін оқушылар нені үйренді? Оқыту ортасы қандай болды? Менің бөліп оқытқаным өз мәнінде жүзеге асты ма? Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана алдым ба? Мен жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неліктен?
Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сабағыңызға қатысты деген сол жақта келтірілген сұрақтарға жауап беріңіз.

Сабақ мақсаттары/оқыту міндеттері нақты қойылды. Оқушыларды дененің қозғалысының жылдамдық өзгеруінің себебін біледі,Ньютон заңдарын қолданып, сандық, сапалық және эксперименттік есептер шығара алады; Ньютон заңдарын қолданып, мысалдарды түсіндіреді; Ньютон заңдарының формуласына енетін шамалардың арасындағы байланысты график арқылы көрсете алады. Көлбеу жазықтық бойымен қозғалған дененің үдемелі қозғалатынына, сонымен қатар горизонталь қозғалыста кемімелі қозғалуы мүмкіндігіне көз жеткіздіҚорытынды бағалау

Ең жақсы өткен екі дүниені атап көрсетіңіз (оқытуға және үйренуге қатысты)

1: Оқушылар эксперменттік есеп шығаруда шаршы қолданып, өздеріне бағалау жүргізуі;

2: Оқушыларды видео көрсетілімде оқушылардың бір сөйлеммен қорытынды жасауы.

Қандай екі дүние сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізуші еді? (оқытуға және үйренуге қатысты)

1: Оқушылардың серіктестіктеріңізбен сөйлесіңіз кері байланыста қиындық туындатқан мәліметтермен толығымен бөлісуі келесі сабақта жоспарлауға көмегін тигізеді
Осы сабақтың барысында мүмкін барлық сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағыма қажет болуы қандай ақпаратты білдім?

Сабақ жоспары

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет